Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POGORZELSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Wpływ warunków hodowli na hydrofobowe właściwości pałeczek Pseudomonas aeruginosa.
Tytuł angielski: Influence of growth conditions on cell surface hydrophobicity of Pseudomonas aeruginosa.
Autorzy: Wolska Katarzyna, Pogorzelska Sylwia, Fijoł Elżbieta, Jakubczak Antoni, Bukowski Kazimierz
Źródło: Med. Dośw. 2002: 54 (1) s.61-66, il., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,458

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Hydrofobowe właściwości powierzchni komórki bakteryjnej (cell surface hydrophobicity, CSH) należą do najważniejszych nieswoistych czynników adhezji, która jest pierwszym etapem kolonizacji i zakażenia. W niniejszej pracy wykazano wpływ warunków hodowli, tj. rodzaju podłoża, czasu i temperatury inkubacji na zmianę hydrofobowych właściwości powierzchni kmórek Pseudomonas aeruginosa.

  Streszczenie angielskie: The cell surface hydrophobicity (CSH) plays an important role in a adhesion of bacteria on solid surfaces. CSH of 62 Pseudomonas aeruginosa strains isolated from humans and different animals was assessed using the ammonium sulfate salt aggregation test. Bacteria were grown for 24 h and 48 h at a room temperature (22řC) and 37řC on enrichment broth and tryptic soy agar (Difco). The hydrophobic properties of the Pseudomonas aeruginosa strains were depended on the temperature, time of the culture of bacteria and the kind of media. CSH properties were most frequently expressed when the analyzed strains were cultured in enrichment broth. In a such conditions Pseudomonas aeruginosa strains were more hydrophobic when grown at 22řC (94 p.c.after 24 h and 87 p.c. after 48 p.c.) than those at 37řC (72 p.c. after 24h and 71 p.c. after 48h). Among strains cultured in tryptic soy agar at 37řC, 48 p.c. after 24 h and 75 p.c. after 48 h were autoaggregating, representing very strong hydrophobic properties.


  2/10

  Tytuł oryginału: Potrzeby leczenia chirurgiczno-stomatologicznego. Na podstawie obserwacji własnych.
  Tytuł angielski: Surgical dental needs. On the basis of the authors' own observations.
  Autorzy: Pogorzelska-Stronczak Bogna, Bubiłek-Bogacz Anna, Śmieszek-Wilczewska Joanna, Engelking-Adamczyk Ewa, Morawiec Tadeusz, Dawiec Grzegorz
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (6) s.54-61, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Badania epidemiologiczne realizowane w ramach programu WHO oraz badania resortowe Ministerstwa Zdrowia w Polsce obejmują przede wzystkim ocenę profilaktyki i zachorowalności na próchnicę zębów. Niewiele jest natomiast opracowań dotyczących potrzeb leczenia chirurgicznego w obrębie jamu ustnej. Celem pracy było przeprowadzenia analizy dokumentacji medycznej 4246 pacjentów leczonych w roku 2000 w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu ŚAM w Katowicach dla oceny potrzeb leczenia chirurgiczno-stomatologicznego.

  Streszczenie angielskie: Epidemiologhical surveys carried out within the WHO programme and examinations by The Ministry of Health in Poland encompas in the first place an evaluation of prevention and the incidence of dental caries. There are, however, not many studies regarding the needs for surgical treatment in the oral cavity. The aim of this study was to carry out an analysis of the medical records of 4246 patients treated during the year 2000 atbthe Department of Dental Surgery in Bytom at the Silesian Medical School in Katowice i order to determine the surgical-dental treatment.


  3/10

  Tytuł oryginału: Usefulness of endothelin-1 concentration in capillary blood in patients with mitral stenosis as a predictor of regression of pulmonary hypertension after mitral valve replacement or valvuloplasty.
  Autorzy: Snopek Grażyna, Pogorzelska Hanna, Rywik Tomasz M., Browarek Aldona, Janas Jadwiga, Korewicki Jerzy
  Źródło: Am. J. Cardiol. 2002: 90 (2) s.188-189, il., tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 304,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.


  4/10

  Tytuł oryginału: Leczenie niewydolności serca - standard roku 2001.
  Autorzy: Korewicki Jerzy, Rywik Tomasz, Pogorzelska Hanna, Leszek Przemysław
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 supl. 1: III Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki 2001 - materiały z konferencji s.27-32, il., tab., bibliogr. 19 poz. - 3 Warszawskie Dni Farmakologii, Farmakoterapii i Farmakoekonomiki Warszawa 06-08.06. 2001
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/10

  Tytuł oryginału: Ocena jakościowa i ilościowa nacieku limfocytarnego oraz fibroblastów w ogniskach twardziny ograniczonej : praca doktorska
  Autorzy: Pogorzelska-Antkowiak Anna, Konecki Janusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 71 k. : il., tab., bibliogr. 99 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20016

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/10

  Tytuł oryginału: Liczba komórek Langerhansa w złośliwych nabłonkowych nowotworach skóry : praca doktorska
  Autorzy: Pogorzelska-Dyrbuś Joanna, Konecki Janusz (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, I Katedra i Zakład Histologii i Embriologii w Zabrzu
  Źródło: 2002, 90 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20017

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/10

  Tytuł oryginału: Masywny wysięk do jamy opłucnowej jako objaw przetoki trzustkowo-opłucnowej.
  Tytuł angielski: Massive pleural cavity effusion as the manifestation for pancreatico-pleural fistula.
  Autorzy: Łazicka-Frelek Maria, Pogorzelska Jolanta, Bogołowska-Stieblich Agata, Marcinowska-Suchowierska Ewa
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (5) s.1079-1083, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska


  8/10

  Tytuł oryginału: Patogeneza szkodliwego wpływu promieniowania ultrafioletowego na ludzką skórę.
  Tytuł angielski: The etiopathogenesis of the adverse effect of the ultraviolet radiation on skin.
  Autorzy: Hadas Ewa, Pogorzelska-Dyrbuś Joanna, Pogorzelska-Antkowiak Anna, Franiczek-Pieniążek Dagmara
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.59-72, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/10

  Tytuł oryginału: Zastosowanie TK z rekonstrukcją MPR i 3D w diagnostyce schorzeń części twarzowej czaszki.
  Tytuł angielski: The use of CT with MPR and 3D reconstruction in facial skeleton disease diagnostics.
  Autorzy: Pogorzelska-Stronczak Bogna, Koszowski Rafał, Lelek Paweł
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.87-90, il., bibliogr. 10 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili wizualizację MPR i 3D w ocenie złamań wyrostków kłykciowych żuchwy, zaburzenia rozwojowego twarzy oraz obrazowania części zębodołowej żuchwy i wyrostków zębodołowych szczęk dla potrzeb leczenia implantoprotetycznego. Dzięki rekonstrukcji MPR odtworzono obraz w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Wizualizacja 3D natomiast precyzyjnie odzwierciedliła kształt anatomiczny badanych struktur. Możliwość obrotu bryły pozwoliły na przestrzenne obrazowanie położenia poszczególnych elementów kostnych.

  Streszczenie angielskie: In this study authors have presented the use of MPR and 3D visualisation in estimation of mandible condylar process fractures, facial developmental disturbances and alveolar process imaging in implantoprosthetic treatment. MPR reconstruction permit presentation of images in frontal and sagittal plane, however 3D visualisation reflected particularly anatomical shape of investigated structures. The possibility of block rotation permit three-dimensional imaging of particular osseus elements localisation.


  10/10

  Tytuł oryginału: Ewaluacja kształcenia podyplomowego w zakresie medycyny pracy.
  Tytuł angielski: Evaluation of postgraduate education in occupational medicine.
  Autorzy: Boczkowski Andrzej, Pogorzelska Dorota
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.542-547, il., tab., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: