Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PODWIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Chłoniaki złośliwe tarczycy - problemy rozpoznawcze i lecznicze.
Tytuł angielski: Malignant thyroid lymphoma - diagnostic and treatment problems.
Autorzy: Buła Grzegorz, Bichalski Wojciech R., Waler Janusz M., Podwińska Ewa
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.144-149, bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie własnych spostrzeżeń związanych z pierwotnym chłoniakiem złośliwym tarczycy (PChZT). W Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach w latach 1988-1999 leczono pięć chorych (w wieku 48-72 lat) z powodu PChZT, czyli 0,04 proc. operowanych w tym czasie z powodu różnych postaci wola i 1,05 proc. z powodu nowotworu złośliwego tarczycy. Badanie kliniczne poszerzono o ocenę ultrasonograficzną i radioizotopową tarczycy, przedoperacyjną biopsję cienkoigłową i badania hormonalne gruczołu. Wszystkie operowano w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym z doraźnym badaniem histopatologicznym, stosowano pooperacyjną chemio- i/lub radioterapię. Wystąpienie PChZT poprzedzało wole guzowate i choroba Hashimoto. U trzech chorych wystąpiły objawy uciskowe, u dwóch przebieg był burzliwy. Ultrasonograficznie tarczyca miała niską echogeniczność, stwierdzono struktury guzowate o mieszanym echu z ubytkiem wychwytu I131 w scyntygrafii. Biopsja cienkoigłowa u jednej chorej potwierdziła PChZT. Jawna niedoczynność tarczycy wystąpiła u jednej chorej, a subkliniczna u dwóch. Leczenie operacyjne - częściowe wycięcie guza nowotworowego - dwukrotnie wymagało założenia tracheostomii. Jeden raz prawie całkowicie wycięto tarczycę. Po operacji u jednej chorej włączono chemio-, u jednej radioterapię, u dwóch obydwie metody leczenia. Odnotowano trzy zgony: w 3 oraz 32 dobie oraz po 3 miesięcach od operacji. U dwóch chorych, najmłodszych i ...

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to present our experience in the diagnostics and treatment of primary malignant thyroid lymphoma (PMTL). Five patients at the age of 48-72 years with PMTL were treated at the Department of General Surgery in Bytom in the years 1988-1999. They made up 0,04 p.c. of patients operated on at this time in our Department because of different types of goiter and 1,05 p.c. because of thyroid carcinoma. The clinical examinations included ultrasonography, radioisotope diagnostics, preoperative thin needle biopsy and hormonal examination of thyroid gland. All patients were operated on under general anesthesia and with intraoperative histopathological examination. They were treated with chemo- and/or radiotherapy in postoperative period. The appearance of PMTL was preceded by nodular goiter or Hashimoto disease. In three cases we observed neck compression symptoms and in two the dramatic course of disease. Ultrasonography revealed hypoechogenic thyroid gland with nodular structures characterized by the decreased J131 uptake. In one case thin needle biopsy confirmed the diagnosis of PMTL. Evident hypothyreosis was diagnosed in one and subclinical in two patients. Surgical treatment - partial excision of neoplastic tumor - was complicated by tracheostomy in two cases. One case with almost total resection of thyroid gland was complicated by lesion of esophagus which was sutured. After operation one patient was treated with chemotherapy, one with ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Przedoperacyjna ocena pojemności życiowej płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy.
  Tytuł angielski: Pre-operative analysis of vital lung capacity in female patients with flattened thyrotoxicosis.
  Autorzy: Podwińska Ewa, Knapik Piotr, Bednarski Piotr K., Wiklińska Agnieszka
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.411-415, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niewyrównana nadczynność tarczycy prowadzi m.in. do poczucia duszności i zmniejszenia pojemności życiowej płuc. Skuteczne leczenie tyreotoksykozy zapewnia ustąpienie powyższych dolegliwości i szybką normalizacje parametrow wentylacyjnych. Celem pracy jest ocena pojemności życiowej płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy oraz porównanie wartości tego parametru u chorych z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy, wolem guzkowym obojętnym i schorzeniami pozatarczycowymi. badania przeprowadzono u 300 losowo wybranych kobiet (ASA I, II) w wieku 18-47 lat, operowanych planowo z powodu wola guzkowego obojętnego, nadczynnego w stadium eutyreozy i schorzeń pozatarczycowych. pojemność życiową płuc (VC) analizowano w wartościach bezwzględnych oraz po dokonaniu konwersji do wartości procentowych wielkości należnych. Analiza statystyczna wykazała, że chore w poszczególnych grupach nie różniły się wiekiem, masą ciała, a także przynależnością do poszczególnych kategorii według skali ASA. pojemność życiowa i wartość procentowa wielkości należnej VC były nieznamiennie różne we wszystkich grupach. Jak stwierdzono, pojemność życiowa płuc u kobiet z nadczynnością tarczycy w stadium eutyreozy nie różni sie istotnie od pojemności życiowej płuc u kobiet, zarówno z wolem guzkowym obojętnym, jak i ze schorzeniami pozatarczycowymi.

  Streszczenie angielskie: Unbalanced hyperthyroidism leads to the feeling of dyspnea and to the decrease of vital lung capacity. efficacious treatment of thyrotoxicosis relieves mentioned disorders and brings normalization of ventilation parameters. The main issue of this research was analysis of vital lung capacity in female patients with properly treated hyperthyroidism and comparison of values of thse parameters among patients with balanced thyrotoxicosis, non-toxic goitre and with non-thyroid disorders. Research was conducted on 300 randomized female-patients (ASA I, II), aged 18 to 47 with surgically treated hyperthyroidism, non-toxic goitre or non-thyroid disorders. Vital lung capacity (VLC) was analyzed as absolute values and as a percent of predicted values. Statistical analysis revealed that patients in soecified groups did not differ in age, weight and frequence of belonging to both ASA categories. ital lung capacity and percent of predicted values were not significantly different in all groups. vital lung capacity of female-patients with balanced hyperthyroidism did not differ significantly from vital lung capacity of patients with non-toxic goitre and non-thyroid disorders.


  3/4

  Tytuł oryginału: Rzadki obraz kliniczny raka pęcherzykowego tarczycy - jednoczesna operacja guza pierwotnego i przerzutu do kości czołowej.
  Tytuł angielski: A rare case of follicular carcinoma of the thyroid gland - simultaneous surgery of primary tumour and metastatic tumour of frontal bone.
  Autorzy: Waler Janusz, Kucharzewski Marek, Pieniążek Jerzy, Buła Grzegorz, Podwińska Ewa
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.49-52, il., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają rzadki przypadek raka pęcherzykowego tarczycy z obecnością przerzutu do kości czołowej czaszki. Zwracają uwagę na obraz kliniczny oraz wartość badań obrazowych - scyntygrafii i tomografii komputerowej - dla rozpoznania przerzutów odległych raka pęcherzykowego tarczycy. Podkreślają znaczenie radykalnego leczenia chirurgicznego, polegającego na całkowitym wycięciu gruczołu tarczowego, połączonego z jednoczesnym wycięciem przerzutu do kości czołowej i uzupełnionego o terapię jodem radioaktywnym, dla osiągnięcia dobrych wyników odległych leczenia leczenia raka pęcherzykowego tarczycy.

  Streszczenie angielskie: The authors present a rare case of follicular carcinoma of the thyroid gland with metastasis to the frontal bone. Attention is drawn in particular to the clinical picture as well as to the value of imaging examinations - scintigraphy and computer tomography - for diagnosing the remote metastases of follicular carcinoma of the thyroid gland. The authors emphasise the importance of radical surgery treatment, based on total resection of the thyroid gland combined with simultaneous excision of the metastasis from the frontal bone, supplemented by radioactive iodine therapy to achieve good distant results of the thyroid's follicular carcinoma treatment.


  4/4

  Tytuł oryginału: Tlenek azotu i jego rola w odpowiedzi immunologicznej i odporności.
  Tytuł angielski: Nitric oxider and its role in immunological response and immunity.
  Autorzy: Podwińska Jadwiga, Łusiak-Szelachowska Marzanna
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.227-230, bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono najnowsze dane dotyczące roli tlenku azotu (NO) w różnych procesach chorobowych, ze szczególnym uwzględnieniem kiły. Stwierdzono, że bierze on udział, podobnie jak cytokiny limfocytów Thl, w odporności przeciwkiłowej. Szczególne znaczenie ma w kile utajonej później (Lues latens tarda), kiedy limfocyty Thl słabo lub w ogóle nie wytwarzają cytokin. Jego wysoki poziom w tym stadium choroby wskazuje, że inne komórki aniżeli limfocyty Thl przejęły funkcje odpornościowe. Zdolność do wytwarzania NO w kile utajonej późnej może być również wskaźnikiem, że po długim okresie utajenia krętki ponownie się namnażają i rozpoczyna się kiła III okresu.

  Streszczenie angielskie: Some evidence are introduced about role of nitric oxide (NO) in different diseases and specially in syphilis. It was found that nitric oxide takes part, similarly as cytokines of Thl lymphocytes in immunity of syphilis. The special role it has in Lues latens tarda when Thl lymphocytes weakly or completely not secreted cytokines. High level of NO in this stage of disease indicates that other cells than Thl lymphocytes take over immune functions. The distinct ability cells to NO secretion in Lues latens tarda maybe also an indicator that after long time of latency treponemes again to multiply and third stages of syphilis begins.

  stosując format: