Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PODSTAWKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Limfocyty T i komórki NK u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną B po leczeniu 2-chlorodezoksyadenozyną (2CdA).
Tytuł angielski: T lymphocytes and NK cells in patients with B-cell chronic lymphocytic leukemia after 2-chlorodeoxyadenosine (2CdA) treatment.
Autorzy: Podstawka Urszula, Pałynyczko Grażyna, Konopka Lech, Kopeć-Szlęzak Joanna, Gawroński Krzysztof, Sułek Kazmierz
Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.117-121, il., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,469

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia
 • toksykologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Dane z piśmiennictwa sugerują występwoanie długotrwałej immunosupresji u pacjentów z przewlekłą białaczką limfatyczną B (PBL B) po leczeniu analogami puryn. Cel pracy: Ocena liczebności populacji komórek T i NK w krwi obwodowej chorych na PBL B w trakcie rozpoznania i po leczeniu 2-chlorodezoksy-adenozyną (2CdA, kladrybina). Materiał i metody: Materiał stanowiły limfocyty krwi obwodowej 116 pacjentów z PBL B: 81 w trakcie rozpoznania i 35 po leczeniu 2CdA - 17 z częściową odpowiedzią (PR) i 18 z całkowitą odpowiedzią (CR) kliniczną. Antygeny powierzchniowe limfocytów analizowane były za pomocą fluorocytometrii przepływowej. Przeprowadzano bezpośrednie barwienie przeciwciałami monoklonalnymi sprzężonymi z fluorochromami. Oznaczano bezwzględną liczbę komórek badanych subpopulacji. Wyniki: Liczba komórek T CD4+ i CD8+ oraz NK Cd16+CD3- u pacjentów z PBL B w trakcie rozpoznania była znamiennie wyższa niż w kontroli. Po leczeniu 2CdA w grupie PR i CR stwierdzono istotne zmniejszenie liczebności komórek T CD4+ i NK CD16+CD3- w porównaniu z kontrolą. Liczba komórek T CD8+ była istotnie obniżona (poniżej wartości kontrolnych) w grupie CR, a w grupie PR - zbliżona do wartości kontrolnych. Wnioski: Leczenie chorych na PBL B za pomocą 2CdA powoduje supresję komórek T, szczególnie CD4+. Komórki NK są mniej wrażliwe na traktowanie kladrybiną.


  2/3

  Tytuł oryginału: Leczenie rituksimabem chorego na białaczkę włochatokomórkową.
  Tytuł angielski: Treatment of a patient with hairy cell leukemia with rituximab.
  Autorzy: Seferyńska Ilona, Podstawka Urszula, Maj Stanisław
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.117-122, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • farmacja
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: U chorego na białaczkę włochatokomórkową (BW), rozpoznaną przed 7 laty, zastosowano w fazie progresji leczenie rituksimabem (Mabtherą). W przeszłości chory dwukrotnie leczony był 2-chlorodeoksyadenozyną (2-CDA) (kladrybiną), ale z powodu ciężkich powikłań infekcyjnych nie otrzymał pełnej dawki leku i osiągnięto tylko częściową remisję hematologiczną. W roku 2000 przyjęty został z objawami progresji choroby, komórki białaczkowe krwi i szpiku wykazywały fenotyp dla BW, w tym dużą ekspresję antygenu CD20. Choremu podano łącznie 6 wlewów Mabthery, każdy w dawce 700 mg. Wkrótce po zakończeniu leczenia, jak również w ciągu kilku następnych miesięcy, nie obserwowano poprawy hematologicznej, odsetek komórek białaczkowych we krwi i szpiku nie zmniejszył się.

  Streszczenie angielskie: Patient with relapsing hairy cell leukemia (HCL), diagnosed 7 years before, was treated with rituximab (Mabthera). In the past, the patient was treated twice with 2-chlorodeoxyadenosine (2-CDA) (cladribine), but the treatment was interrupted because of infectious complications and the patient did not receive full dose of 2-CDA. Partial haematological remission was obtained. In 2000 the patient was admitted with symptoms of leukemic progression. His leukemic cells expressed typical phenotype for HCL and were CD20 positive. The patient was treated with 6 infusions of Mabthera,each dose 700 mg. Soon after treatment and after next few months, no remission was obtained, the percentage of leukemic cells in blood and marrow was not decreased.


  3/3

  Tytuł oryginału: Ekspresja receptora c-kit i molekuł adhezyjnych na komórkach CD34+ krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: C-kit receptor and adhesion molecules expression on cord blood CD34+ cells.
  Autorzy: Kopeć-Szlęzak Joanna, Podstawka Urszula, Mariańska Bożena, Szczepańska Izabella, Apel Daniel
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (2) s.157-163, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,135

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Celem pracy była charakterystyka fenotypu komórek CD34+ krwi pępowinowej, gromadzonej w Banku przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii, pod względem antygenów powierzchniowych istotnych dla zasiedlania szpiku w procesie przeszczepiania: receptor c-kit (CD117) oraz molekuł adhezyjnych - selektyny L (CD62L) i cząsteczki z nadrodziny immunoglobulin PECAM-1 (CS31). Badania przeprowadzono metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem odpowiednich przeciwciał monoklonalnych związanych z fluorochromami. Ekspresja receptora c-kit na komórkach CD34+ badanej krwi pępowinowej (odsetek komórek CD34+ z koekspresją CD117) była wysoka, a jednocześnie około 30 proc. komórek określono jako CD34+CD117low. Komórki CD34+ charakteryzowała wysoka ekspresja i wyrównana siła ekspresji molekuły CD31. Około 70 proc. wszystkich komórek CD34+ wykazywało ekspresję selektyny L, w przeważającej większości o wysokiej sile ekspresji. Powyższe dane pozwalają przewidywać, że gromadzony materiał do przeszczepień w postaci komórek CD34+ krwi pępowinowej wykazuje właściwości sprzyjające zasiedlaniu szpiku.

  Streszczenie angielskie: In this paper the phenotype of cord blood CD34+ cells (stored in Cord Blood Bank at the Institute of Hematology and Blood Transfusion in Warsaw) was characterized. The expression of c-kit receptor (CD117) as well as important for homing adhesion molecules: L-selectin (CD62L0 and PECAM-1 (CD31) were analyzed using flow cytometry and monoclonal antibody conjugated with fluorochromes. About 85 p.c. CD34+ was CD34+CD117+, but simultaneously circa 30 p.c. was CD34+ c-kitlow. The expression of CD31 molecule was high and similar on most CD34+ cells; L-selectin expression was noted on circa 70 p.c. CD34+ cells. These results suggest that CD34+ cells of banking cord blood are favorable for bone marrow homing in transplantation.

  stosując format: