Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POŁOCKA-MOLIŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rodzice w roli opiekuna podczas pobytu dziecka w szpitalu.
Tytuł angielski: Parents as carers during the child's stay at the hospital.
Autorzy: Kram Mirosława, Barczykowska Ewa, Połocka-Molińska Maria
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.69-73, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Każde dziecko przebywające w szpitalu potrzebuje opieki i wsparcia ze strony rodziców. Choroba dziecka wymagająca hospitalizacji "dotyka" obie strony - dziecko i jego rodziców. Choć każdy z członków zespołu terapeutycznego swoimi obowiązkami oddziaływuje na dziecko, to jednak rodzice spełniają rolę w terapii dziecka. Głównym celem prowadzonych badań było ustalenie w jakim stopniu rodzice włączają się do opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu, jakie motywy decydują o towarzyszeniu podczas jego hospitalizacji, jakie to stanowi obciążenie psycho-fizyczne i finansowe dla rodziców oraz na ile oddział Kliniki i personel umożliwia rodzicom pełnienie funkcji opiekuńczej wobec chorego dziecka. Do realizacji załóżonych celów zastosowano kwestionariusze ankiety własnej konstrukcji. Grupę badawczą stanowiło 36 rodziców dzieci hospitalizowanych w Klinice Pediatrii, hematologii i Onkologii AM w Bydgoszczy. Badania przeprowadzono na przełomie marca i kwietnia 2002 r. Badnia wykazały, że zdecydowana większość rodziców 86,1 proc. wykonuje czynności pielęgnacyjne z zakresu utrzymania higieny osobistej i karmienia dziecka. Głównym motywem przebywania w oddziale wraz z dzieckiem dla 93,3 proc. matek i 4 ojców (na 6) była potrzeba, chęć stałego z nim kontaktu. Dla 3 matek dominującym motywem był strach o dziecko. Stałe bycie przy dziecku obciążało psychicznie 52,8 proc. rodziców. 97,2 proc. rodziców uważa, że oddział jest przystosowany do pobytu dzieci z rodzicami. Ponad połowa ...

  Streszczenie angielskie: Every hospitalized child needs parental care and support. The child's ilness, which requires hospitalization, "afflicts" both sides - the child as well as it's parents. Althrough duties of every member of the therapeutic team the child, parents fulfill an irreplaceble function in this child's therapy. The main purpose of conducted studies was to examine the extent to which parents partici-pated in the nursing of the hopitalized child; motivations that made parents accompany their child during the hospitalization; the related psychical, physical and finacial strain for parents; and extent to which the ward and the personel of the clinic allowed parents to fulfill the function of the ill child's carrers. To execute assumed objective the inquiry sheet been used. The examined group consisted of 36 parents of children hospitalized in the Clinic of Pediatry, Hematology and Oncology of Medical Academy in Bydgoszcz. The studies were conducted at the turn of March and April 2002. The studies have showm that majority of parents - 86,1 p.c. - nursed the child, feeling it and taking care of it's personel hygiene. For 93,3 p.c. of mothers anf 4 fathers (out of 6) the main motivation for staying in the hospital with their child was the need and desire to be in perma-nent contact with the child. For 3 monthers the predominant motivation was fear for the childs safety. 52,8 p.c. of parents felt that permanent staying with the child resulted in their psychical strain. In the opinion ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy uzależnień i zapobieganie im u dzieci i młodzieży.
  Tytuł angielski: Current addiction problems among children and the youth and their prevention.
  Autorzy: Kram Mirosława, Połocka-Molińska Maria, Barczykowska Ewa
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.222-225, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Uzależnienia od nikotyny, alkoholu, narkotyków to poważny problem zdrowotny, psychologiczny i społeczny u dzieci i młodzieży. Na rodzicach spoczywa moralny i prawny obowiązek wychowywania swojego dziecka na jednostkę wolną od nałogu. Obok rodziny to nauczyciele i wychowawy mają największy wpływ na postawy i zachowanie młodego człowieka. Celem opracowania było zbadanie postaw rodziców i wychowawców wobec problemu uzależnień wśród uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum. Do realizacji założonych celów zastosowano kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji. Grupę badawczą stanowiło 82 nauczycieli i wychowawców oraz 1560 rodziców. Badanie wykazały, iż 82 pedagogów widzi potrzebę rozmów i prowadzenia pogadanek z uczniami na temat palenia papierosów, zażywania narkotyków i komputeromanii. Około 1/3 rodziców i opiekunów nie zauważa problemu uzależnienia u swoich dzieci.

  Streszczenie angielskie: The addiction to medicine, alcohol, and drugs among children and the youth is a health, a psycholoigcal and a social problem. It is parents' moral and legal obligation to raise their child to be free of any addictions. Apart from parents it is the teachers and tutors who have the biggest influence on a young man's behaviour and attitudes. The main aim of this study was to examine parents' and teachers' attitudes towards the problem of addictions among primary school, gymnasium and secondary school students. The survey questionnaire of my own was used in order to achieve this goal. The examined group consisted of 83 teachers and tutors and 1560 parents. The study demonstrated that 82 teachers and tutors see the need to talk to students on the issue of smoking cigarettes, taking drugs and the addiction to computers. About 1/3 of the parents and guardians do not notice the problem of their children's addiction.

  stosując format: