Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: POŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Mięśniakomięsak prążkowany ślinianki przyusznej u 4-letniego dziecka.
Tytuł angielski: Rhabdomyosarcoma of parotid gland in 4 years old boy.
Autorzy: Poławska Katarzyna
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.249-253, il., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano przypadek mięśniakomięsaka poprzecznie prążkowanego ślinianki przyusznej u 4-letniego chłopca. Przebieg leczenia był uwarunkowany brakiem zgody rodziców dziecka na radykalne leczenie chirurgiczne, które w początkowym okresie choroby wydawało się najbardziej racjonalne. Dziecko leczone było cytostatykami oraz napromienianiem, w wyniku czego uzyskano okresową remisję. Leczenie chirurgiczne zastosowano wówczas, gdy pojawiła się wznowa miejscowa nowotworu. Mimo wykonania całkowitej radykalanej parotidektomii doszło do progresji choroby (miejscowej przerzutów do kości), która doprowadziła do zgodnu dziecka po 3 latach od rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: The author described the case of parotid gland rhabdomyosarcoma in 4 years old boy. As there was no parents agreement to initial, radical surgical treatment, the patient underwent chemo- and radiotherapy, after which temporary remission of the disease was observed. The surgical treatment was performed for local recurrence, but despite radical parotidectomy, which was done, the progression of disease was occurred (with local recurrence and bone metastases). The patient died 3 years after initial diagnosis.


  2/6

  Tytuł oryginału: Zaburzenia wybranych parametrów układu fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Disorders in selected parameters of fibrinolysis and coagulation in women with diagnosed anorexia nervosa. Preliminary communication.
  Autorzy: Sobieszczańska Sylwia, Połać Ireneusz, Rabe-Jabłońska Jolanta
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (1) s.27-31, tab., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań wybranych parametrow układu fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet z rozpoznanym jadłowstrętem psychicznym i niską masą ciała. Grupę badawczą stanowiło 15 kobiet z jadłowstrętem psychicznym, w wieku od 16 do 24 lat (śr. wieku 19,7 roku) z ciężarem ciała od 35 do 48 kg (wskaźnik BMI 14-18,5 kg/mý, śr. 16 kg/mý). Oceniano stężenie PAI-1 ag,tPAag, aktywność PAI-1, tPA i czynnika vWillebranda - vWf, stężenie fibrynogenu, At III oraz czynnika VII. Grupę porównawczą stanowiło 15 zdrowych kobiet z prawidłowym ciężąrem ciała (wskaźnik 19-14,8 kg/mý, śr. 21,3 kg/mý), w wieku od 17 do 25 lat (śr. - 20,1 roku). U kobiet z jadłowstrętem psychicznym stężenie PAI-1 ag, tPA ag było niższe niż u badanych z grup porównawczej (p 0,05 i p 0,01). stwiertdzono również podwyższoną aktywność PAI-1 w grupie badawczej (p 0,05). Aktywność czynnika vWf byla także istotnie statystycznie wyższa w grupie badawczej (p 0,001), podobnie jak stężenie fibronogenu. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupą badawczą i kontrolną w zakresie stężenia AT III. Wyniki te świadczą o tym, że u badanych z jadłowstrętem psychicznym występują istotne zmiany w układzie fibrynolizy i krzepnięcia.

  Streszczenie angielskie: The article presents preliminary findings of the studies of selected parameters in fibrinolysis and coagulation in women with diagnosed anorexia nervosa and low body weight. the examined group consisted if 15 women with anorexia nervosa, aged from 16 to 24 (19.7 on average), with body weight from 35 to 48 kg (BMI 14-18.5 kg/mý). Assessment covered: concentration of PAI-1 ag, tPA ag, activity of PAI-1, tPA and factor vWillebrand - vWf, fibrinogen concentration, AT III and factor VII. The comparative group consisted of 15 healthy of 15 health women with normal body weight (BMI 19-24.8 kg/mý, on average - 21.3 kg/mý), at the age of 17-25 (average age 20.1). In women with anorexia nervosa the concentration of PAI-1 ag, tPA ag was lower than in those from comparative group (p 0.05 and p 0.01). In addition, an increased activity of PAI-1 in the tested group was ascetained (p , 0.05). The activitty of vWf factor was also statistically significantly higher in the examined group (p 0.001), as was the concentration of fibrinogen. No statistically significant differences were found between the examined group and control group within AT III concentration. These results indicate that the subjects with anorexia nervosa exhibit significant changes in the fibronolysis and coagulation system.


  3/6

  Tytuł oryginału: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki : skrypt dla studentów medycyny
  Autorzy: Bartoszkiewicz Michał, Hendrich Andrzej, Kołaczkowski Marcin, Kosbot-Pawłowski Mirosław, Michalak Krystyna, Mozrzymas Jerzy, Poła Andrzej, Teisseyre Andrzej, Wierzchaczewski Michał
  Źródło: - Wrocław, Wydaw. AM 2002, 160, [1] s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,018


  4/6

  Tytuł oryginału: Varicose vein - a real thromboembolic risk for HRT women?
  Autorzy: Stachowiak G[rzegorz], Stefańczyk L., Połać I., Jędrzejczyk S., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.187-191, tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose: to determine the influence of lower limb variocose veins on serous coagulative and fibrinolytic variables regarding the risk of venous thromboembolism in menopausal females having indications for hormone replacement therapy (HRT). Patients and methods: Platelet count, prothrombin ratio, INR, APTT, thrombin time, fibrinogen, D-Dimer, thrombin-antithromin II complexes (TAT), factor VII, antithrombin III (AT III), protein C, protein S, PAI-1 and t-PA were measured in blood serum of 50 menopausal women qualified for HRT, with diagnosed lower limb varices and no VTE in anamnesis. Controls were 126 age-mateched women without variocose veins within lower extremities. In all these women Color Doppler ultrasonography of lower limb venous system was performed. No signs of active venous thromboembolic process were found as well in ultrasonographic examinations of lower limb veins as in blood testing. Results: The varicose vein group was characterised by higher prothrombin ratio and lower INR values than the controls. However, these results remained within normal range. No other statistically significant differences in the measured coagulation and fibrinolytic parameters between the both menopausal groups were presented. Conclusions: Lower limb varicose veings seem to create some little additional thromboemolic risk for menopausal women qualifeid for hormone replacement therapy.


  5/6

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu otyłości na wybrane parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy w okresie około- i pomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Evaluation of obesity influence on selected haemostatic and fibrinolytic parameters in peri- and postmenopausal women.
  Autorzy: Połać Ireneusz, Stetkiewicz Tomasz, Stachowiak Grzegorz, Jędrzejczyk Sławomir, Pertyński Tomasz, Pakalski Andrzej, Kowalska Elżbieta
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.182-184, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lokalizacja tkanki tłuszczowej i jej bezwzględna ilość ma znaczenie dla rozwoju chorób zależnych od otyłości. U otyłych obserwuje się wiele nieprawidłowości dotyczących czynników krzepnięcia i fibrynolizy. Badaniu 47 kobiet w wieku około- i pomenopauzalnym, które były operowane z powodu łagodnych zmian w obrębie miednicy mniejszej. Chore podzielono na grupy: I - z BMI 29 kg/mý (otyłe) i II - z BMI w granicach 18,5 - 25 kg/mý. U kobiet otyłych stwierdzono, wyższe stężenia LDL, wyższą całkowitą zawartość tkanki tłuszczowej, podwyższone stężenie fibrynogenu i zwiększoną aktywność PAI-1. Stwierdzono pozytywną korelację między polem pod krzywą insuliny a aktywnością PAI-1 oraz negatywną korelację między stężeniem insuliny na czczo i tPA. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że: 1. zawartość tkanki tłuszczowej w organizmie kobiet po menopauzie ma wpływ na aktywność PAI-1. 2. Otyłość ma wpływ na układ fibrynolizy i krzepnięcia u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym. 3. Zaburzenia metabolizmu węglowodanów ma wpływ na aktywność PAI-1 u kobiet w okresie przed- i pomenopauzalnym.


  6/6

  Tytuł oryginału: Short-term combined hormone replacement therapy in menopausal subjects - does it have any impact on coagulation and fibrinolysis?
  Autorzy: Stachowiak G., Połać I., Jędrzejczyk S., Pakalski A., Stetkiewicz T., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (2) s.279-286, tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objective: to evaluate alterations in coagulation and fibrynolisis variables during 6 months of HRT applied in postmenopausal women. Methods. Our study group were forty six postmenopausal females with climacteric symptoms, who during 6 months received hormonal treatment consisting of transdermal 17-beta-estradiol (17á-E2, 50 mvg/day) ond oral medroxyprogesterone acetate (MPA, 5 mg/day). Controls were forty two healthly age-matched women who were not hormonally treated. At baseline, then in 3rd and 6th month of our trial in all the females the following coagulation and fibrynolosis parameters were measured in blood serum: prothrombin index, INR, APTT, thrombin time, platelet count, fibrinogen, D-dimer, thrombin-antithrombin III complexes, factor VII, antithrombin III, protein C, protein S, PAI-1, t-PA. Results: After 3 months of HRT we observed in the postmenopausal group a lowered prothrombin index with enhanced INR values as compared to the controls. Then 6 months of HRT therapy revealed in the study group a drop in factor VII activities accompanied with increased activities of protein C.

  stosując format: