Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PISULSKA-OTREMBA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją neutralną.
Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with normal position of the first permanent molars.
Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.242-249, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją neutralną (I klasa Angle'a) zdiagnozowanych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej. Do analizy 34 teleradiogramów L-L pacjentów z kliniczną I klasą Angle'a użyto metod Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Normę stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. Wyliczono średnie wartości pomiarów oraz ich odchylenia standardowe, wartości minimalne i maksymalne. Na podstawie analizy wyników badanej grupy stwierdzono, że w wadach z I klasą Angle'a najistotniejszym zaburzeniem było cofnięcie szczęki. W badanej grupie z okluzją neutralną istnieje także współzmienność położenia żuchwy i jej części zębodołowej, co może świadczyć o braku lub niewielkim nasileniu mechanizmów kompensacji wady ze strony tych struktur. Znalezione w badanym materiale skrócenie tylnej wysokości twarzy i zwiększenie przedniej dolnej wysokości twarzy może być wyrazem zaburzeń pionowych o charakterze zgryzów otwartych w wadach z I klasa Angle'a.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to find out what morphological types of facial skeleton can be described on lateral cephalograms in patients with clinically diagnosed normal occlusion (Angle class I). Bj”rk, Sassouni and Schwarz methods were used to analyse 34 cephalograms of patients with clinical Angle class I. As a control group mean values of Bj”rk, Sassouni and Schwarz analysis were used. All measurements were analysed statistically. Mean values, standard deviation, and minimum and maximum values were determined. In Angle class I malocclusion, the most common disorder was a distal position of the maxilla. In the group of patients with normal occlusion, a correlation was found between the position of the mandible and its alveolar process, which may express a lack or a low level of the compensatory mechanisms on the part of these structures. On the other hand, a decreased posterior facial height and increased anterior lower facial height may express vertical malocclusion such as open bite in Angle class I.


  2/11

  Tytuł oryginału: Kortykotomia i dystrakcja kości twarzowo-czaszkowych.
  Tytuł angielski: Craniofacial skeleton corticotomy and distraction.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kobus-Zaleśna Katarzyna
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.933-940, il., bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/11

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia ortodontycznego wybranej grupy pacjentów Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie.
  Tytuł angielski: The results of orthodontic treatment of a selected group of patients from the Regional Dental Clinic in Cracow.
  Autorzy: Mycek-Stopka Elżbieta, Pisulska-Otremba Agnieszka
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (5) s.313-318, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wyniki leczenia ortodontycznego wad zgryzowo-zębowych i zaburzeń zębowych. Rozpatrywano wady zgryzu bez wad zębowych i powikłane zaburzeniami zębowymi oraz wady zębowe powikłane wadami zgryzu. Badaniem objęto 252 pacjentów, w wieku od 4 do 20 lat, leczonych za pomocą aparatów do zdejmowania. Pacjentów podzielono na grupy wiekowe od 4 do 6 lat, od 7 do 11 lat oraz od 12 do 20 lat. Do weryfikacji rozpoznania początkowego i stanu zgryzu po zakończeniu leczenia służyły modele diagnostyczne. Najczęściej leczono pacjentów z wadami dotylnymi i wadami dotylnymi powikłanymi zaburzeniami zębowymi. Natomiast wśród zaburzeń zębowych najczęściej występowały stłoczenia. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w wieku od 7 do 11 lat. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że 42,9 proc. pacjentów zostało wyleczonych.


  4/11

  Tytuł oryginału: Metoda tensorów w ocenie zmian morfologii twarzowej części czaszki i planowaniu leczenia połowiczego niedorozwoju twarzy : praca doktorska
  Autorzy: Tarnawski Michał, Pisulska-Otremba Agnieszka (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Ortodoncji w Zabrzu
  Źródło: 2002, 60 k., [74] k. tabl. : il., tab., bibliogr. k. 43-47, streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20020

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/11

  Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją dystalną.
  Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with distal position of the first permanent molars.
  Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (6) s.383-389, tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją dystalną (II klasa Angle'a) zdiagnozowanych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej na zdjęciach bocznych głowy. Metodami Bj”rka, Sassouniego i Schwarza analizowano 34 teleradiogramy w projekcji bocznej pacjentów z kliniczną II klasą Angle'a. Normę stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwarza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. Grupa zaburzeń zgryzu z okluzją dystalną w badanym materiale różniła się istotnie od grupy wzorcowej cofnięciem sczęki, cofnięciem żuchwy wraz z częścią zębodołową oraz skróceniem tylnej wysokości twarzy. Charakterystyczna dla grupy wad zgryzu z okluzją dystalną była zarówno zależność położenia części zębodołowej żuchwy od położenia trzonu żuchwy, jak też od położenia górnego wyrostka zębodołowego, co może świadczyć o istnieniu procesów kompensacyjnych o charakterze zmian zębowo-wyrostkowych zarówno w szczęce, jak i w żuchwie, zmniejszających obraz nasilenia zaburzenia podstawowego.


  6/11

  Tytuł oryginału: Ocena teleradiograficzna morfologii części twarzowej czaszki w zaburzeniach zgryzu z okluzją mezjalną.
  Tytuł angielski: Cephalometric assessment of craniofacial morphology in malocclusion with mesial position of the first permanent molars.
  Autorzy: Pardela Katarzyna, Pisulska-Otremba Agnieszka, Kuśnierczyk-Grochowina Danuta, Michalik Anna, Liśniewska-Machorowska Barbara, Darski Bruno
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (10) s.681-687, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Założeniem pracy było ustalenie zróżnicowania cech morfologicznych w obrębie wad z okluzją mezjalną (III klasa Angle'a) ocenianych metodami klinicznymi, a następnie poddanych analizie teleradiograficznej na zdjęciach bocznych głowy. Metodami Bj”rka, Sassouniego i Schwarza zanalizowano 27 teleradiogramy w projekcji bocznej pacjentów z kliniczną III klasą Angle'a. Wzorzec stanowiły wartości średnie wg Bj”rka, Sassouniego i Schwartrza. Wszystkie uzyskane wyniki pomiarów zostały poddane badaniu statystycznemu. W badanym materiale stwierdzono wiele parametrów różnicujących tę grupę od wzorca. Zaburzenia morfologii dotyczyły szczęki, jak i żuchwy. W badanej grupie wad zgryzu z okluzją mezjalną stwierdzono cechy kompensujące wadę polegające na przechyleniu dolnych siekaczy i zwiększeniu wartości kąta żuchwy oraz kąta nachylenia żuchwy do podstawy czaszki.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to find out what morphological types can be described on lateral cephalograms within the group of patients with clinically defined mesial occlusion (Angles class III) Bj”rk, Sassouni and Schwarz methods were used to analyse 27 lateral cephalograms of patients with clinically - diagnosed Angles class III. As a control group, mean values of Bj”rk, Sassouni and Schwarz analysis were used. All measurements were analysed statistically. In the material studied, many parameters were found to differ significantly from those of the control group. Disorders of morphology were found in both the maxilla and the mandible. Compensatory mechanisms were observed in the examined group: retroclination of the lower incisors, an increased mandibular angle (gonion) and a steep inclination of the mandible to the anterior cranial base.


  7/11

  Tytuł oryginału: Osteotomie szczęki w rozszczepach wargi i podniebienia - analiza odległych wyników leczenia.
  Tytuł angielski: Osteotomies of the maxilla in cleft lip and palate - an analysis of long-term results of treatment.
  Autorzy: Kobus Kazimierz, Pisulska-Otremba Agnieszka, Wójcicki Piotr, Kobus-Zaleśna Katarzyna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.523-532, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W Szpitalu Chirurgii Plastycznej w okresie od 1976 do 2001 r. wykonano 107 osteotomii szczęki u pacjentów z rozszczepami wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Do oceny późnych wyników zakwalifikowano wyłącznie 37 chorych z jednostronnym rozszczepem i pełną dokumentacją, u których wykonano badania retrospektywne oparte na pomiarze cefalogramów oraz analizie ortodontycznych modeli diagnostycznych. W efekcie dokonanych badań stwierdzono, że wyniki cefalometrycznych części czaszki potwierdziły wadę szczęki - kąt SNA 73ř - kwalifikację do jej osteotomii. Pomimo tendencji do cofania, wysunięta w wyniku operacji szczęka utrzymała swoje doprzednie ustawienie nawet po upływie 5-10 lat. Nie stwierdzono istotnych różnic w położeniu szczęki w miarę upływu czasu, a chorzy u których stosowano osteosyntezę płytkową mieli istotnie bardziej wysunietą szczękę niż ci, u których stosowano osteosyntezę szwami metalowymi.

  Streszczenie angielskie: Between 1976 and 2001, at the Hospital of Plastic Surgery in Polanica Zdrój, 107 Le Fort I osteotomies were performed in patients with clefts of the lip and palate. On the basis of cephalograms and dental models, the long-term evaluation of outcomes was analysed in 37 patients with unilateral clefts, who had complete documentation. The study showed that results of cephalometric evaluation of the facial skull confirmed a defect of the maxilla (SNA 73ř), and the apropriate qualification maxillary osteotomy. In spite of a tendency for the maxilla, which had been protruded as a result of the surgical procedure, to regress, it maintained its protruded position after even 5-10 years. No significant differences were found in the position of the maxilla with time, and patients in whom maxillary segments had been fixed with mini-plates had a significantly more protruded maxilla than those in whom metal sutures had been used.


  8/11

  Tytuł oryginału: Skuteczność leczenia ortodontycznego wybranej grupy pacjentów Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie - ocena wskaźnikiem PAR.
  Tytuł angielski: Effectiveness of orthodontic treatment of a selected group of patients at the Regional Dental Clinic in Cracow - the evaluation of the PAR index.
  Autorzy: Mycek-Stopka Elżbieta, Pisulska-Otremba Agnieszka
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.835-840, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono skuteczność leczenia ortodontycznego za pomocą metody klinicznej i wskaźnika PAR. Badanie objęto 177 pacjentów, w wieku od 4 do 20 lat leczonych za pomocą aparatów do zdejmowania. Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w wieku od 7 do 11 lat. Rozpatrywano wady zgryzu bez wad zębowqych oraz wady zębowe niepowikłane wadami zgryzu. Najczęściej leczono pacjentów z wadami dotylnymi. Natomiast wśród zaburzeń zębowych dominowały stłoczenia. Do weryfikacji rozpoznania początkowego i stanu zgryzu po zakończeniu leczenia oraz do obliczenia wskaźnika PAR służyły modele diagnostyczne. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że wg oceny klinicznej 62,1 proc. pacjentów uzyskano znaczną poprawę, a wg wskaźnika PAR 20,3 proc.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the effectiveness of orthodontic treatment with the use of clinical methods and the PAR index. The study included 177 patients from 4 to 20 years old, who were treated with removable orthodontic appliances. Patients between 7 and 11 years old constituted the most numerous group. Malocclusions without tooth disorders and tooth disorders not complicated by malocclusions were taken into consideration. Patients with disocclusion were the most frequently treated. Among tooth disorders, crowding predominated. Diagnostic models were used to verify the diagnosis and the state of occlusion after treatment and to evaluate the PAR index. Results showed a significant improvement in 62.1 p.c. of patients as evaluated by clinical criteria, and in 20.3 p.c. as evaluated by the PAR index.


  9/11

  Tytuł oryginału: Pionowe cechy struktur czaszki w wadach zgryzu I, II, III klasy Angle'a.
  Tytuł angielski: Vertical changes of the skeleton in class III malocclusions.
  Autorzy: Liśniewska-Machorowska Barbara, Machorowska-Pieniążek Agnieszka, Pisulska-Otremba Agnieszka
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (2) s.3-8, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poszukiwanie zależności między cechami pionowymi struktur części twarzowej czaszki a stanem zgryzu. Badania prowadzono na teleradiogramach bocznych głowy 79 dziewcząt i 74 chłopców, których wiek wahał się od 8 do 18 lat. Pacjentów podzielono na trzy grupy w zależności od stanu zgryzu ocenianego klasyfikacją Angle'a. W pierwszej grupie było 45 pacjentów z I klasą Angle'a, klasa II Angle'a wystąpiła u 63 badanych drugiej grupy, a III klasa Angle'a charakteryzowała 45 pacjentów grupy III. Na teleradiogramach bocznych głowy wykonano pomiary liniowe, kątowe i obliczano proporcje. Ustalono, że pionowe cechy budowy czaszki dobrze opisują kąt nachylenia żuchwy do podstawy czaszki (NSL/ML) oraz głębokość twarzy (N-Go). Stwierdzono również, że pionowy wzorzec twarzy pacjentów z III klasą Angle'a różni się istotnie budową żuchwy i głębokością twarzy w porównaniu z takim wzorcem w klasie I i II.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was to delect the association between vertical features of the facial skeleton and the occlusion. Lateral cephalograms of 79 girls and 74 boys were used in this study. The patients were 8 to 18 years old. All patients were devidet into 3 groups according to Angle's classification. The first group comprised 45 children with class I, in the second group there were 63 patients with class II and the third group contained 45 patients with class III malocclusion. Linear, angular measurements were used as well as indexes which evaluate the vertical dimenshions of the facial skeleton. It has been stated that the NSL/ML angle and the N-Go line is useful in the vertical analyses of the facial skeleton. Further more the study confirmed that the facial pattern in patients with class III malocclusion the mandibular maphology and facial depth is significantby different from that of class I and II patients.


  10/11

  Tytuł oryginału: Monitorowanie wielospecjalistycznego leczenia pacjentów z rozszczepami podniebienia.
  Tytuł angielski: Monitoring of multidysciplinary treatment of patients with palatal cleft.
  Autorzy: Małkiewicz Elżbieta, Pisulska-Otremba Agnieszka, Liśniewska-Machorowska Barbara
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (1) s.11-18, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było monitorowanie programu wielospecjalistycznej opieki nad dziećmi z rozszczepami podniebienia pierwotnego i/lub wtórego w roku 2000. Ocenę jakości leczenia przeprowadzano w 5 spośród 10 zakwalifikowanych w wyniku konkursu ośrodkach. Badania prowadziły przeszkolone zespoły złożone z lekarzy chirurgów i ortodontów spoza kontrolowanych ośrodków. Oceniono 146 pacjentów z jedno- lub obustronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i/lub wtórnego w trzech grupach wiekowych: 5, 10 i 15 lat. Wśród kryteriów chirurgicznych uwzględniono estetykę nosa, wargi górnej, kształt przedsionka jamy ustnej i morfologię oraz funkcję podniebienia. Zastsowoano 5-stopniową skalę oceny. Badanie ortodontyczne obejmowało ocenę stanu uzębienia przy pomocy wskaźnika intensywności próchnicy PUW (puw). Do oceny stanu zgryzu zastosowano 5-stopniowy wskaźnik GOSLON oraz podział na wady zgryzu jedno-, dwu- lub trójpłaszczyznowe. Ogólny wynik oceny estetyki nosa, wargi, przedsionka i stanu podniebienia mieścił się między oceną dobrą (4 punkty) i zadowalającą (3 punkty). Zaledwie 4,8 proc. badanych miało uzębienie bez próchnicy. W skali GOSLON zgryz w granicach normy (1 i 2 stopień) stwierdzono u 35,5 proc. pacjentów. Nasilone wady zgryzu (4 w skali GOSLON) występowały u 29 proc. badanych. Najpoważniejsze wady zgryzu, wymagające leczenia chirurgicznego, stwierdzono u 13 proc. pacjentów. W celu wysunięcia wiążących wniosków należy przeprowadzić ocenę większej liczby dzieci z rozszczepami we wszystkich zakwalifikowanych do realizacji programu ośrodkach.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this research was to assess the ourcomes of care for children with cleft lip and palate provided in 5 out of 10 cleft palate units which were qualified to realize the programme. The quality of treatment was externally assessed by a team which comprised a surgeon and an orthodontist. A total of 146 patients with UCLP and BCLP at age 5, 10 and 15 years were examined. Among the esthetic criteria there were the nasolabial apperance, the shape of the vestibular region and the morphology and function of the palate. The state of dentition was assessed by the DMFT (dmft) index and the dental arch relationship by the GOSLON index. The overall results of the esthetic criteria fell between good and fair. Good dental arch relationship (GOSLON 1 and 2) was stated in 35,5 p.c. of children and poor (GOSLON 4) in 29 p.c. of patients. Very poor arch relationship was observed in 13 p.c. of cases. In conclusion it has to be stated that a larger group of patients in all accredited cleft units has to be examined before quality and effectiveness of treatment in these units is judged.


  11/11

  Tytuł oryginału: Wyniki oceny rysów twarzy i kośćca twarzowej części czaszki u pacjentów z całkowitymi jednostronnymi rozszczepami podniebienia pierwotnego i wtórnego.
  Tytuł angielski: The skeletal and soft tissues profile in cleft lip and palate.
  Autorzy: Iwanecka-Zduńczyk Maria, Pisulska-Otremba Agnieszka
  Źródło: Ortop. Szczęk. Ortod. 2002 (1) s.19-23, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,622

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza kośćca twarzowej części czaszki i rysów twarzy jest niezbędna do ustalenia rozpoznania zaburzeń twarzowo-szczękowo-zgryzowych, zaplanowania i oceny wyników leczenia ortodontycznego i chirurgicznego, sprawdzenia zgodności wyników oceny tkanek miękkich i kośćca twarzowej części czaszki na fotografiach i teleradiogramach w projekcji bocznej. Poddano analizie 50 fotografii i 50 teleradiogramó w projekcji bocznej pacjentów z całkowitym jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego. Średni wiek pacjentów wynosił 13 lat. Na fotografiach i teleradiogramach tych samych pacjentów oceniano metodami kątowymi położenie części miękkich i kostnych okolicy podnosowej bruzdy wargowo-bródkowej i bródki, a także czerwieni wargi dolnej. Ustalono, że zarówno na fotografiach, jak i teleradiogramach kierunek zaburzeń profilu kostnego i tkanek miękkich jest taki sam, lecz stopień nasilenia dysharmonii jest większy w obrębie kośćca. Największa dysharmonia profilu tkanek miękkich wynikała z wysunięcia wargi dolnej i cofnięcia wargi górnej.

  Streszczenie angielskie: The present study examined the skeletal profile of the face on cephalograms and the soft tissues profile on photographs. The material comprised lateral cephalograms and profile photographs of 50 children with unilateral cleft lip and palate. The mean age of the children was 13 years. On cephalograms the following angles were measured: S-N-A, S-N-B, S-N-Pgo and the angle formed between the upper ridge of the nasal bone Rhi and 1) N-A line; 2) N-B line and 3) N-Pgo line. On photographs the following angles were measured: angles between the upper surface of the nose and the lines: 1) soft tissue nasion and subnasale; 2) soft tissue nasion - supramentale; 3) soft tissue nasion and pogonion. It has been stated that the direction of pathological changes in the hard and soft tissue profile is the some but the degree of changes is different.

  stosując format: