Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PINNA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena wrażliwości baroreceptorów tętniczych za pomocą nowej metody spektralnej u chorych z dysfunkcją lewej komory serca.
Tytuł angielski: Baroreflex sensitivity assessment by the new spectral method in patients with left ventricle dysfunction.
Autorzy: Raczak Grzegorz, Pinna Gian Domenico, Figura-Chmielewska Monika, Daniłowicz Ludmiła, Szwoch Małgorzata, Kubica Jacek, Gorczyński Tomasz, Buda Piotr
Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (6) s.537-543, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,196

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W niniejszej pracy dokonano porównawczej oceny wrażliwości baroreceptorów tętniczych (BRS) badanej za pomocą testu fenylefrynowego (Phe-BRS) oraz nieinwazyjnej, spektralne analizy spontanicznej zmienności skurczowego ciśnienia tętniczego (SAP) i długość cyklu serca (HP). Nieinwazyjnej oceny BRS dokonywano za pomocą klasycznej metody Robbego, a także przy użyciu własnej modyfikacji tej metody, umożliwiającej ocenę BRS przy koherencji niższej niż 0,5. Materiał i metody: Badaniami objęto 86 chorych po dawno przebytym zawale serca, z frakcją wyrzutową lewej komory serca (LVEF) niższą niż 40 proc. Wyniki: Wskaźnik Robbe-BRS był niediagnostyczny u 45 proc. chorych, wartość średnia diagnostycznych wyników tego wskaźnika wynosiła 4,7 ń 5,3 ms/mm Hg, a w odniesieniu do Phe-BRS współczynnik korelacji, błąd systematyczny oraz zakres zgodności były równe odpowiednio 0,6 l, 0,02 i od -7,6 do 7,6 ms/mm Hg. Wskaźnik TFM-BRS był diagnostyczny u wszystkich chorych. Wartość średnia wyników tego wskaźnika w grupie 47 osób z koherencją większą od 0,5 wynosiła 4,1 ń 4,6 ms/mm Hg, a w odniesieniu do Phe-BRS współczynnik korelacji, błąd systematyczny oraz zakres zgodności w tej grupie były równe odpowiednio 0,61, 0,02 i od -7,6 do 7,6. Wartości tych samych parametrów w całej badanej grupie 86 chorych wynosiły 4,1 ń 4,7 ms/mm Hg oraz 0,63; -0,9 i od -7,5 do 5,5 ms/mm Hg. Korelacja wyników TFM-BRS i Robbe-BRS była bardzo silna (r = 0,98, p 0,05), a ich zakresy zgodności wąskie (od ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In this study we compared the assessment of baroreflex sensitivity (BRS) evaluated by phenylephrine tests (Phe-BRS) and noninvasive spectral analysis of spontaneus variability of systolic arterial pressure (SAP) and heart period (HP). Noninvasive assessment of BRS was effected using classical Robbe's method and also using our own modification of this method, which enables assessment of BRS in the level of coherence below 0.5. Material and methods: The research included 86 patients who had myocardial infarction a long time ago, with left ventricle ejection fraction (LVEF) below 40 p.c. Results: Robbe-BRS ratio was nondiagnostic in 45 p.c. of patients, the mean value of diagnostic results of this index amounted to 4.7 ń 5.3 ms/mm Hg, correlation coefficient, bias and limit of agreement according to Phe-BRS amounted to 0.61, 0.02 and -7.6 to 7.6 ms/mm Hgrespectively. TFM-BRS was diagnostic in 100 p.c. of patients. The mean value of the results of this index in the group of 47 patients with coherence 0.5 amounted to 4.1 ń 4.6 ms/mm Hg, its correlation, systematic error and the limit of agreement according to Phe-BRS amounted 0.61; 0.002 and -7.6 to 7.6 ms/mm Hg respectively. The value of the same parameters in the whole group of 86 patients amounted 4.1 ń 4.7 ms/mm Hg and 0.63; -0.9 and -7.5 to 5.5. The corelation between TFM-BRS and Robbe-BRS results was very stron (r = 0.98; p 0.05), their limits of agreement - narrow (from -1 to 3 ms/mm Hg). ...

  stosując format: