Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PILIS
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: HERMES - komputerowy system konsultacyjny wspomagający diagnostykę nadciśnienia tętniczego.
Tytuł angielski: HERMES - knowledge based expert system to aid a primary care physican practice and training in the diagnosis of arterial hypertension.
Autorzy: Ruszkowski Jacek, Grodzicki Tomasz, Piliszek Ewa
Źródło: Nadciśn. Tętn. 2002: 6 (1) s.1-7, il., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,470

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Streszczenie polskie: Problem wspomagania lekarza we wczesnym wykrywaniu i postępowaniu w nadciśnieniu tętniczym doczekał się wielu opracowań w postaci wytycznych, standardów postępowania, rekomendacji, protokołów, algorytmów itp. Jednak tego rodzaju pomoce odnoszą się mniej lub bardziej do "przeciętnego pacjenta", z którym w praktyce lekarze stykają się dość rzadko. Dopiero przywołanie komputerowego systemu konsultacyjnego, z którym można prowadzić dialog, sprawia, że w miejsce "przeciętnego pacjenta" obiektem rozwiązań staje się pacjent rzeczywisty - autentyczny przypadek kliniczny, z dowolną kombinacją cech i objawów. Podstawowym celem bandań było opracowanie komputerowego systemu konsultacyjnego HERMES (Hypertension Explanation by a Rule-based Medical Expert System) z bazą wiedzy medycznej ekspertów, jako pomocy lekarza pierwszego kontaktu w wyjaśnianiu przyczyn nadciśnienia tętniczego. System może ułatwiać mu dochodzenie do rozpoznania lub dobrze uzasadnionych podejrzeń, szczególnie w procesach formułowania i różnicowania hipotez diagnostycznych, oraz wyboru działań diagnostycznych, najszybciej (i najtaniej) prowadzących do rozpoznania. Materiał do realizacji projektu stanowi wiedza ekspertów. Aby ją uzyskać oraz zbudować system konsultacyjny, wykorzystano opracowaną w lataach ubiegłych metodę gromadzenia i przetwarzania wiedzy medycznej ekspertów ELSA (Expert Lattice Structured Acquirements) oraz system definiowania baz wiedzy ekspertów medycznych ELSA-Shell. Oracowano bazę wiedzy na temat wyjaśniania przyczyn nadciśnienie obejmującą definicje: 17 hipotez diagnostycznych - przyczyn nadciśnienia tętniczego...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wydolność fizyczna dzieci po operacji ubytku przegrody miedzykomorowej serca.
  Tytuł angielski: Physical fitness of children after operation of ventricular septal defect of the heart.
  Autorzy: Durmała Jacek, Rokicki Władysław, Kohut Joanna, Pilis Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.984-986, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wydolność wysiłkową 26 dzieci w wieku 8 - 12 lat, w okresie 4 - 7 lat po zabiegu chirurgicznej korekcji ubytku przegrody międzykomorwej (VSD). Wyniki porównano z uzyskanymi w 23 osobowej grupie kontrolnej zdrowych rówieśników. U dzieci tych, w trakcie progresywnego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej, rejestrowano w sposób ciągły metodą bezpośrednią, wartości wymiany gazowej (minutowy pobór tlenu, minutowe wydalanie dwutlenku węgla, minutową wentylację). W analizie wydolności oparto się na następujących wartościach: całkowitym czasie trwania wysiłku, maksymalnej częstości rytmu serca, maksymalnej mocy, maksymalnym tętnie tlenowym, współczynniku restytucji tętna, maksymalnym minutowym pobieraniu tlenu oraz wentylacyjnym progu beztlenowym (VAT) wyznaczanym indywidualnie za pomocą metody V-slope. Porównując obie grupy zaobserwowano istotne statystycznie różnice wartości VAT. Świadczy to o niższej wdolności fizycznej grupy dzieci po kardiochirurgicznym zamknieciu VSD.

  Streszczenie angielskie: Physical fitness of 26 children aged 8 - 12 years, being 4 - 7 years after cardiosurgical correction of ventricular septal defect of the heart (VSD) was studied. The resutls were compared with the ones obtained in 23 healthy children of the same range of age. There were continuously registered in these children the gas exchange values with direct method using progressive exercise test. There were studied minute oxygen uptake, minute carbon dioxide production as well as minute ventilation. In the analysis of physical fitness the following parameters were used: total time of effort, maximal heart rate, maximal power, maximal oxygen pulse, restitution pulse ratio, maximal minute oxygen consumption and ventilatory anaerobic threshold (VAT) determinated individually by V-slope method. Comparing both groups of children the statisically significant differences of the VAT values were observed. This evidences the lower physical fitness of children after cardiosurgical correction of VSD.

  stosując format: