Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIETURA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Porównanie angiograficznej i ultrasonograficznej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych.
Tytuł angielski: Outcome of percutaneous angioplasty of venous stenosis in dialysis fistula - the angiographic and ultrasound Doppler assessment.
Autorzy: Pietura Radosław, Krzyżanowski Wojciech, Szymańska Anna, Janczarek Marzena, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.24-28, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 300,038

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • chirurgia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest porównanie angiograficznej i dopplerowskiej oceny wyników zabiegów angioplastyki balonowej zwężeń w przetokach dializacyjnych oraz ich wartości prognostycznej. Ultrasonogrfaii dopplerowskiej i zabiegowi PTA poddanych zostało 45 chorych z niewydolną przetoką dializacyjną (objętość przepływu krwi - OPK 800 ml/min). Bezpośrednio po PTA, po 2 dniach oraz 6 miesiącach powtórzono badanie dopplerowskie. Chorych podzielono na trzy rowne 15-osobowe grupy w zależności od lokalizacji zwężenia: I - w okolicy zespolenia na przedramieniu, II - w żyle podobojczykowej lub ramienno-głowowej, III - w innych odcinkach żyły poza okolicą zespolenia i żyłami klatki piersiowej (9 chorych miało przetoki na ramieniu ze zwężeniami umiejscowionymi na ramieniu). Po zabiegu PTA obserwowano wzrost OPK: grup I - z 482 do 708 i 745 ml/min, II - z 795 do 311 i 310 ml/min, III - z 524 do 613 i 695 ml/min. W 21 badaniach angiograficznych nie ustalono precyzyjnie stopnia zwężenia z powodu trudności w jednoznacznym określeniu prawidłowej (referencyjnej) średnicy żyły. U 19 chorych wykonano powtórnie zabieg PTA. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy zmianą w przepływie krwi przed i po zabiegu PTA a nawrotem zwężenia (powtórne zabiegi PTA) w okresie do 6 miesięcy oraz zmianą stopnia zwężenia i wzrostem w OPK. Ultrasonografia dopplerowska pozwala na skuteczniejszą niż angiografa ocenę wydolności przetoki po udanym zabiegu angioplastyka balonowej zwężenia na ramieniu lub przedramieniu. Ani angiografia ani ultrasonografia dopllerowska nie pozwala na prognozowanie wystąpienia zakrzepicy w okresie 6 miesięcy.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was an evaluation of the angiography and US Doppler as a method of assessing outcome of PTA in dialysis fistula and their predictive value. Successful PTA was performed in 45 hemodialized patients with fistula failure blood flow (BF) 800 mL/min). US Doppler examination, than. After PTA, 2 days later and after 6 months control US Doppler was performed. BF was calculated during US Doppler examination. Patietns were divided into three equal groups. I - stenosis close to anastomosis, II - stenosis in central veins, III - stenosis in other places (9 in arm). The mean BF before PTA was I - 482 mL/min, II - 795 mL/min, III - 524 mL/min. The changes in BF after PTA included: I - 708 and 745 mL/min, II - 311 and 310 mL/min, III - 613 and 695 mL/min. In 21 angiographies we couldn't assess precisely a degree of stenosis (reference diameter?). PTA was repeated in 19 cases within 6 months. No significant correlation between the change in BF and restenosis (repeated PTA) and between degree of stenosis before- and after dilation and BF was found. US Doppler examination is more precise than angiography in evaluation of BF improvement as an outcome of PTA in dialysis fistula, except stenosis in central veins. Neither angiography nor US Doppler are able to predict a long-term patency of fistula.


  2/12

  Tytuł oryginału: Wyniki przeznaczyniowego leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych stent-graftów aortalnych.
  Tytuł angielski: Results of endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in patients with abdominal aortic aneurysm.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Jargiełło Tomasz, Pietura Radosław, Michalak Jerzy, Brakowiecki Franciszek, Zubilewicz Tomasz
  Źródło: Pol. Prz. Radiol. 2002: 67 (1) s.29-34, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 300,038

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono wyniki leczenia 46 chorych z tętniakami aorty brzusznej, które przeprowadzono przy użyciu rozwidlonych stent-graftów aortalnych. Zabieg polegał na przeznaczyniowym wprowadzeniu do aorty brzusznej stent-graftu, by wyłączyć z krążenia worek tętniaka. Do leczenia kierowano chorych z dużym ryzykiem zabiegu chirurgicznego, którzy spełniali ściśle określone naczyniowe warunki anatomiczne. Skuteczność leczenia oceniano w oparciu o badania kontrolne: ultrasonografię doplerowską, TK i zdjęcia przeglądowe. U wszystkich chorych zabieg zakończył się powodzeniem. Powikłania w postaci przecieku do worka tętniaka wystąpiły u 5 chorych, zamknięcia odnogi u 4, z czego trwałe następstwa pozostały u 2. Jeden chory zmarł z powodu niewydolności krążenia. Po 6 miesiącach stwierdzono zmniejszenie średnicy worka tętniaka o 11 proc., a po 12 miesiącach o 18 proc. Nie stwierdzono istotnego poszerzenia szyi tętniaka. Doraźne wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej metodą przeznaczyniową są bardzo dobre, konieczna jest jednak dłuższa obserwacja dla oceny wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: Results of endovascular treatment with bifurcated stent-grafts in 46 patietns with aortic abdominal aneurysms were evaluated. Exclusion of the aneurysmal sac from the circulation was the main aim of the stent-graft treatment. Only patients with high surgical risk and those with well defined vascular anatmocal conditions were referred to treatment. Aortic stent-grafts were successfully inserted in all patients. Colour duplex scan, computed tomography and plain abdominal x-rays were employed in follow-yp of endovascular repair. Endoleaks occurred in 5 patients, graft limb thrombosis in 4 patients. Consequences of those complications remain permanent in 2 patients. One patient died because of cardiac insufficiency. The maximum transverse diameter of the aneurysmal sac diminish on average by 11 p.c. after 6 months and 18 p.c. after one year. There was no substantial increase in the proximal aneurysmal neck diameter. Early and mid-term results of endovascular treatment of abdominal aneurysms are very good. Longer follow-up is needed for the evaluation of late results.


  3/12

  Tytuł oryginału: [Z prac PTFarm].
  Tytuł angielski: Polish Pharmaceutical Society.
  Autorzy: Łazowska Małgorzata, Szewczyński Jerzy, Brzezińska J., Pietura A.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.83-90
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne


  4/12

  Tytuł oryginału: [Zawadowska Irena 1923-2001].
  Autorzy: Pietura A.
  Źródło: Farm. Pol. 2002: 58 (2) s.94-95, il.
  Sygnatura GBL: 310,851

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Zawadowska
 • Irena 1923-2001


  5/12

  Tytuł oryginału: Trzy lata doświadczeń w leczeniu tętniaków aorty brzusznej przy użyciu rozwidlonych protez wewnątrznaczyniowych - stentgraftów.
  Tytuł angielski: Endovascular repair of abdominal aortic aneurysms with bifurcated stentgrafts, three years experience.
  Autorzy: Szczerbo-Trojanowska Małgorzata, Michalak Jerzy, Jargiełło Tomasz, Brakowiecki Franciszek, Pietura Radosław, Zubilewicz Tomasz
  Opracowanie edytorskie: Rowiński Olgierd (koment.), Szopiński Piotr (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (3) s.209-220, il., bibliogr. 18 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 3-letnich doświadczeń w leczeniu chorych z tętniakami aorty brzusznej przy użyciu stentgraftów. Materiał i metodyka. W latach 1998 - 2001 leczeniem przeznaczyniowym objęto 44 chorych z tętniakami aorty brzuszenj z dużym ryzykiem zabiegu chirurgicznego, którzy spełniali ściśle określone naczyniowe warunki anatomiczne. U 4 chorych zastosowano stentgfraft typu Vanguard, u 14 typu Powerlink i u 26 typu Zenith. Wyniki. U wszystkich 44 chorych zabieg wszczepienia stentgraftu zakończył się powodzeniem. Średni czas pobytu chorego w szpitalu po zabiegu wynosił 4,2 dnia. Powikłania wczesne do 30 dni po zabiegu zanotowano u 4 chorych. Przeciek typu I zanotowano u jednego chorego, typu II u dwóch chorych. Przecieki ustąpiły samoistnie. U 4 chorego doszło do zakrzepu odnogi stentu, którą udrożniono drogą przeznaczyniową. Powikłania późne wystąpiły u 2 chorych w postaci zamknięcia biodrowej odnogi stentu. Jeden chory zmarł z powodu niewydolności krążenia. Wnioski. Doraźne wyniki leczenia chorych z tętniakami aorty brzusznej metodą przeznaczyniową przy użyciu stentgraftów rozwidlonych są bardzo dobre, konieczna jest dłuższa obserwacja chorych dla oceny wyników odległych.

  Streszczenie angielskie: Aim ot the study was to evaluate the three-year experience in the treatment of abdominal aortic aneurysms by means of stentgrafts. Material and methods. During the period: 1998 - 2001, 44 patients with abdominal aortic aneurysms in whom the risk associated with surgery was high and who fulfilled strictly defined vascular anatomical conditions were subject to endovascular repair. A Vanguard stentgraft was used in 4 patients, Powerlink in 14 and Zenith in 26. Results. Stentgraft implantation procedures proved successful in all 44 cases. Mean hospitalization following treatment amounted to 4.2 days. Early complications (up to 30 days) were observed in 4 patients. A type in I endoleak was found in 1 and II endoleak in 2 patients. All endoleaks sealed spontaneously. One patient developed stentgraft limb thromosis and was subject to endovascular recanalization. Late complications - thrombosis of a stentgraft were observed in 2 patients. One patient died due to circulatory insufficiency. Conclusions. Early results of endovascular abdominal aortic aneurysm repair with bifurcated stentgrafts are very promising, however further observations are required in order to assess long-term results.


  6/12

  Tytuł oryginału: Chronic mesenteric ischemia: diagnosis and treatment with balloon angioplasty and stenting.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, El Furah Majda, Drelich-Zbroja Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.PR8-PR12, il., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The goal of our research was to evaluate the efficacy of endovascular treatment in stenosis of the superior mesenteric artery and the celiac trunk. Material/Methods: During the period 1996-2001, 6 pateints (1 woman, 5 men, ages 46 to 73) were referred to our department with abdominal angina. Angiograms were performed in order to establish the reasons. All these patients presentedd with postprandial abdominal pain and weight loss. Angiography showed stenosis in the superior mesenteric artery in 2 patients, in the celiac trunk in 1 patient, and in both vessels in 3 patients. Typical balloon angioplasty (PTA) was performed with a balloon catheter, 5 - 8 mm in diameter, inflated up to 18 atm. If more than 30 p.c. stenosis remained after PTA, the patient was refered for stenting. Results: In 5 of the 6 patients (83 p.c.) PTA was successful. In one patient (17 p.c.) with poor results from PTA, a Perflex stent (diameter 7 mm) was inplanted in the superior mesenteric artery. The follow-up protocol included clinical and Doppelr ultrasonographic examination at 6, 12, and 18 months after surgery. A good clinical and ultrasound outcome was found in 6 patients at 6 and 12 months, and in 4 patients at 18 months. Conclusions: Balloon angioplasty and stent placement sem to be efficient and safe methods of treatment for abdominal angina in stenosis of the superior mesenteric artery and celiac trunk.


  7/12

  Tytuł oryginału: Zachowania emocjonalne w schizofrenii i w jednostronnych uszkodzeniach mózgu - ekspresja i werbalizacja emocji. Asymetria połkul mózgowych.
  Tytuł angielski: Emotional hehaviour in schizophrenia and one-sided brain damage - expression and verbalization of emotions. Cerebral hemispheric asymmetry. P. 2.
  Autorzy: Hunca-Bednarska Anna, Pietura-Kucharska Katarzyna
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.435-448, tab., bibliogr. 24 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Emotional behaviour in non-chronic and chronic schizophrenic patients, right and left hemmisphere-damaged patients and healthly people was observed. Similar type of emotional have been recorded in schizophrenia and right hemisphere damage. This might suggest the similarity of localisation of the cerebral dysfunction in the two patients groups. The difficulties with catching verbal expression and verbal humor might be associated with the frontal cortex dysfunction.


  8/12

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka balonowa zwężenia tętnicy kręgowej w odcinku zewnątrzczaszkowym - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal angioplasty of extracranial vertebral artery stenosis - a case report.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.821-829, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: POstęp w zakresie metod leczenia wewnątrznaczyniowego sprawił, że przezskórna angioplastyka balonowa (PTA) może być obecnie stosowana w leczeniu zwężeń tętnic kręgowych i podstawnej. Prezentujemy przypadek 34-letniego chorego z objawowym zwężeniem początkowego odcinka lewej tętnicy kręgowej i towarzyszącą hipoplazją prawej tętnicy kręgowej. Chorego poddano zabiegowi PTA, uzyskując zadowalające poszerzenie światła tętnicy. W trakcie zabiegu, ani po jego zakończeniu nie wystąpiły żadne powikłania. Badania kontrolne, prowadzone przy użyciu ultrasonografii dopplerowskiej, po upływie roku wykazały drożność i prawidłowe spektrum przepływu krwi w obu tętnicach kręgowych. PTA może być korzystną metodą leczenia zwężeń tętnic kręgowych u chorych z objawami niewydolności kręgowo-podstawnej.


  9/12

  Tytuł oryginału: Ocena ultrasonograficzna zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych.
  Tytuł angielski: Stenoses in well functioning arteriovenous fistulae - Doppler ultrasound assessment.
  Autorzy: Pietura Radosław, Szymańska Anna, Janicki Krzysztof, Janicka Lucyna, Szczerbo-Trojanowska Małgorzata
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (4) s.230-233, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Przetoki tętniczo-żylne są szeroko stosowanym typem dostępu naczyniowego. Najczęstszą przyczyną zaburzeń działania przetok jest obecność zwężenia w żyle odprowadzającej. Metodą z wyboru w ocenie morfologii naczyń i przepływu krwi w ich obrębie jest kolorowa ultrasonografia dopplerowska. Jest ona bardzo pomocna w wykrywaniu zwężeń w naczyniach krwionośnych. Celem pracy była ocena częstości występowania zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjncyh za pomocą tej motedy diagnostycznej. Materiał i metoda: W okresie od lipca 1998 do lutego 2001 poddano badaniu ultarsonograficznemu z wykorzystaniem opcji kolorowego Dopplera 161 przetok tętniczo-żylnych u 150 pacjentów. Wyniki: W badanej grupie obecność zwężenia wykryto w 103 (64 proc.) przetokach. Około 60 proc. zwężeń było umiejscowionych w żyle odprowadzającej, w obrębie 5 cm od jej zespolenia z tętnicą. W 20 proc. przypadków zwężenie sąsiadowało z poszerzeniem żylnym. U 9 proc. chorych zwężenie zlokalizowane było w miejscu zespolenia protezy z żyłą, a u 11 proc. chorych - w pozostałym odcinku żyły odprowadzającej. Maksymalna prędkość przepływu krwi wynosiła średnio 4 m/s. Średni przepłwy krwi w tętnicy ramiennej wynosił 1210 ml/min i był istotnie niższy w przetokach z obecnością zwężenia (p 0,035) niż w przetokach prawidłowych. Średnica tętnicy ramiennej wynosiła 6,1 mm. Wnioski: W wielu przypadkach w badaniu ultrasonograficznym możemy stwierdzić obecność zwężeń w prawidłowo działających przetokach dializacyjnych. U tych pacjentów zwężenie nie upośledza przepływu krwi przez przetokę w stopniu utrudniającym przebieg dializy.

  Streszczenie angielskie: Background: The arteriovenous fistula is a common modality for a vascular access. The main reason for fistual's failure is a stenosis in the efferent vein. Color duplex sonography is widely used in the assessment of anatomic features and blood flow in vascular structures. It is very effective in detection of stenoses in blood vessels. In this study we have evaluated the presence of stenoses in clinically well functioning fistulae by means of color duplex sonography. Methods: From 1998 to 2001 150 patients with 161 arteriovenous fistulae have been studied using color Doppler sonography. Results: In the studied group a presence of stenosis was stated in 103 of the fistulae (64 p.c.). About 60 p.c. of the stenoses were located in the efferent vein within 5 cm from the anastomosis. In 9 p.c. of the cases the stenosis was situated at the venous anastomosis of the graft, in 20 p.c. - beside the aneurysm, and in 11 p.c. of patients it was in the remaining region of the efferent vein. The mean flow rate in the brachial artery was 1210 ml/min, and the mean diameter of the brachial artery was 6,1 mm. The flow rate was significantly lower in fistulae with stenoses (p 0,035). The maximum velocity in the point of stenosis was 4 m/s. No correlation was found between the presence of the stenosis and fistula age. There was also no correlation between: patient's age and fistula age, localization of the fistula and fistula age for the group...


  10/12

  Tytuł oryginału: Neuronalne ośrodki emocji w prawidłowym i patologicznie zmienionym mózgowiu badane metodami funkcjonalnego neuroobrazowania.
  Tytuł angielski: Neural areas of emotions in normal and brain pathology assessed by functional neuroimaging methods.
  Autorzy: Kucharska-Pietura Katarzyna, Pietura Radosław, Masiak Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.832-835, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Poszukiwanie danych lokalizacyjnych systemu "emocyjnego" w prawidłowym i patologicznie zmienionym mózgowiu przy użyciu funkcjonalnych technik neuroobrazowania mózgu (fMRI, PET, SPECT) stanowi jedno z najbardziej interesujących wyzwań naukowych w dziedzinie psychiatrii. Celem tej pracy jest: 1) przedstawienie najnowszych wyników badań dotyczących topografii "mózgu emocyjnego" w normie i patologii mózgowej ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń psychicznych oraz 2) uporządkowanie wiedzy na temat funkcjonalnych technik neuroobrazowania i eksperymentów naukowych służących badaniom ludzkich emocji.

  Streszczenie angielskie: The investigation into neural background of emotions in normal and brain pathology using functional brain imaging techniques (fMRI, PET, SPECT) remains one of the most interesting scientific challenges in the area of psychiatry. The aim of the current study is: 1) to present the recent neuroimaging findings concerning functioning of "emotional brain" in normal and brain pathology with particular emphasis on psychiatric disorders, 2) to consolidate knowledge of neuroimaging techniques and experimental designs used in the assessment of human affect.


  11/12

  Tytuł oryginału: Angiofibromyolipoma nerki imitujący guz nadnercza.
  Tytuł angielski: Angiofibromyolipoma of the kidney imitating tumor of the adrenal gland.
  Autorzy: Klijer Robert, Bar Krzysztof, Białek Waldemar, Pietura Radosław
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (4) s.69-71, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawili przypadek angiofibromyolipoma nerki, dający obraz kliniczny guza nadnercza naciekającego nerkę; konsekwencją było usunięcie nadnercza wraz z nerką.

  Streszczenie angielskie: The authors present a case of angiofibromyolipoma of the kidney imitating a clinical image of adrenal tumor infiltrating kidney parenchyma, which resulting of removal of the adrenal gland with the kidney.


  12/12

  Tytuł oryginału: Leczenie przeciwbólowe po zabiegu embolizacji tętnic macicznych - obserwacje wstępne.
  Tytuł angielski: Treatment of pain induced by uterine artery embolization: a preliminary observation.
  Autorzy: Jaskowiak R., Pietura R., Janczarek M., Bednarek W., Przesmycki K.
  Źródło: Ból 2002: 3 (4) s.30-34, il., tab., bibliogr. [15] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,574

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Embolizacja tętnic macicznych (UAE) jest nową niechirurgiczną metodą leczenia mięśniaków macicy. Biorąc pod uwagę dużą częstość występowania mięśniaków macicy i zwiększenia liczby UAE może powstać istotny problem związany z leczeniem silnych bólów trzewnych towarzyszących UAE. Poza pojedynczymi obserwacjami, charakter tego bólu nie był dotychczas badany. Celem badań była ocena jego intensywności, czasu trwania , lokalizacja oraz reaktywności na leczenie morfiną (metodąPCA) w połączeniu z diklofenakiem, w czasie 24 godz. po UAE. Silny ból spoczynkowy (VAS 5) występował u większości z 46 badanych pacjentek. W czasie pierwszych 4 godz. po UAE wymagał stosowania morfiny (jedynie 10 z 46 ocenianych pacjentek nie stosowało PCA). Ból miał charakter rytmiczny, nawracający lub ciągły i stały, uogólniony lub nieokerślony. W następnych 4 godzinach intensywność bólu oraz zapotrzebowanie na morfinę ulegały zmniejszeniu oraz zwiększała się liczba pacjentek nie stosujących PCA. Po 8 godz. od UAE intensywność bólu i zużycie morfiny były niewielkie. Ból w pierwszych 8 godz. po UAE jest prawdopodobnie wynikiem ostrego niedokrwienia całej macicy, na co wskazuje istotna korelacji pomiędzy objętością macicy a zapotrzebowaniem na morfinę. Ból o mniejszej intensywności, w późniejszym okresie, jest prawdopodobnie związany z samym niedokrwieniem mięśniaków. Duża różnica w zapotrzebowaniu na morfinę w ciągu pierwszych 4 godz. (0-41 mg), pomimo jednoczesnego stosowania diklofenaku, może ...

  Streszczenie angielskie: Uterine artery embolization (UAE) is a new nonsurgical therapy for uterine fibroid disease. One of the major issues in the continuing development of UAE is pain control after procedure. Exept for few observations, timecourse and character of post-UAE pain was not sufficiently studied. The aim of study was to define the intensity, character and time course of pain after UAE for the treatment of fibroid disease. Patient-controlled analgesia (PCA) pump with intravenous morphine was available to patients for 24 hours and additionally diclofenac was given to them. The PCA pump records, intensity of pain assessed with VAS (visual analog scale) and its character (time-course and place) were reviewed and analyzed in 46 patients. The severe pain (VAS 5) experienced after UAE follows a consistent pattern as a generalized, undetermined cramping pain over time. Pain increased immediately after the procedure is completed and then remains constant for 4 hours (only 10 of 46 patients did not used PCA). During next 4 hours the intensity of pain and the number of PCA doses decreases to a much lower level. The severe pain during 8 hours after UAE probably results from a global uterine ischemia caused by the sudden occlusion of the main uterine arteries. This mechanism is supported by the observed correlation between uterine volumes and the total morphine doses required by patients. After 8 hours the pain is reduced to a much lower plateau with resumption of blood flow to normal ...

  stosując format: