Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIERZCHAŁA
Liczba odnalezionych rekordów: 28Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/28

Tytuł oryginału: Multimodalne potencjały wywołane w ocenie encefalopatii cukrzycowej.
Tytuł angielski: Multimodal evoked potentials.
Autorzy: Pierzchała Krystyna
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.64-71, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Następstwa przewlekłej cukrzycy w mózgu są mniej poznane niż uszkodzenie nerwów obwodowych. Mimo postępu w badaniach nie rozstrzygnięto jednoznacznie ich powiązania z zaburzeniami metabolicznymi lub naczyniowymi, jakie towarzyszą cukrzycy. Celem pracy jest ocena przewodzenia w aferentnych drogach ośrodkowych oraz prędkości przepływu krwi w tętnicach przed- i śródmózgowych u chorych długotrwale leczonych z powodu cukrzycy. Zbadano 63 chorych na cukrzycę (średni wiek 48,9 ń 12,9 roku), leczonych lekami hipoglikemizującymi prez 13,5 ń 8,2 roku. U 26 osób wystepowały objawy cukrzycowej neuropatii czaszkowej (NC) przeważnie w postaci zaburzeń gałkoruchowych. Pozostali nie mieli objawów uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego ani innej przewlekłej choroby. Oceniono stan kliniczny chorych, zbadano latencję wzrokowych potencjałów wywołanych (SPWpm), somatosensorycznych potencjałów wywołanych nerwu trójdzielnego (SSPWT) oraz ultrasonograficznie średnią prędkość przepływu krwi w tętnicach przed- i śródczaszkowych. Stwierdzono, iż chorzy z NC byli starsi, ich czas leczenia był krótszy i znamiennie częściej występowała u nich cukrzyca typu 2 (76,9 p.c. p 0.001) oraz niewystarczająca kontrola metaboliczna choroby (80,8 p.c. p 0,001). Latencje ocenianych multimodalnych potencjałów wywołanych (MPW) u wszystkich chorych były znamiennie dłuższe niz w grupie kontrolnej. U chorych z NC wydłużenie latencji SSPWT występowało znamiennie częściej niż u pozostałych. W podgrupie osób z ...

  Streszczenie angielskie: The consequences of chronic diabetes mellitus in the brain are less known than peripheral nerves lesion. Despite of the progress in research the connections between these consequences and metabolic or vascular disorders which accompany diabetes are not univocally determined. The aim of the study is assessment of conduction in central afferent tracts and the velocity of blood flow in pre- and intracerebral arteries in patients chronically treated because of diabetes mellitus. We examined 63 diabetic patients at the age 48,9 ń 12,9, treated with hypoglycaemic drugs for 13,5 ń 8,2 years. The symptoms of cranial diabetic neuropathy (CDN) mainly in the form of eyeball motor disturbances were observed in 26 patients. The others had neither signs of central nervous system lesions nor other chronic disease. We estimated patient clinical conditions of visual evoked potentials [VEP(s)], brainstem auditory evoked potentials [BAEP(s)] latency, somatosensory evoked potentials [SSEP(s)] and evaluated ultrasonically the mean blood flow velocity in pre- and intracerebral arteries. It was ascertained that the patients with CDN were older and their treatment duration was shorter. Moreover diabetes mellitus type 2 (76,9 p.c. p 0.001) and insufficient metabolic control of the disease (80,8 p.c. p 0.001) were significantly more frequently found in this group. The latencies of assessed multimodal evoked potentials [MEP(s)] in all patients were significantly longer than in the control ...


  2/28

  Tytuł oryginału: Problemy infekcyjne u noworodków z chorobami serca.
  Tytuł angielski: Infection problems in the neonates with cardiac pathology.
  Autorzy: Kierzkowska Beata, Pokuszyńska Kalina, Pierzchała Magdalena, Stańczyk Jerzy
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.82-86, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy: przedstawienie problemów infekcyjnych u nowroodków z inną patologią kardiologiczną niż przewodozależne wady wrodzone serca oraz wpływu zakażenia (zapalenia płuc, infekcji wewnątrzmacicznej) na manifestację kliniczną objawów ze strony układu krążenia. Materiał i metody: analizą retrospektywną objęto 45 noworodków hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Dziecięcej IP AM w Łodzi w latach 1998-2001. Wyniki: u 60 proc. noworodków przyczyną hospitalizacji była wada wrodzona serca (w 56 proc. przypadków - VSD), u 24 proc. - zaburzenia rytmu serca (w tym skurcze dodatkowe nadkomorowe w 46 proc. przypadków), u 16 proc. nie potwierdzono rozpoznania wstępnego dotyczącego patologii układu krążenia. Zapalenie płuc, najczęściej śródmiąższowe, stwierdzono u 67 proc. analizowanych pacjentów. Wywiad dotyczący zakażenia wewnątrzmacicznego potwierdzono u 36 proc. noworodków z zaburzeniami rytmu serca. Przeprowadzona anliza materiału klinicznego pozwoliła na sformułowanie następujących wniosków. Wnioski: 1. Wśród wad wrodzonych serca, najczęstszą przyczyną hosptializacji noworodków w Klinice Kardiologii Dziecięcej był ubytek w przegrodzie międzykomorowej, natomiast najczęstszym rodzajem zaburzeń rytmu serca były skurcze dodatkowe nadkomorowe. 2. Wrodzone wady serca nie należące do wad przewodozależnych oraz zaburzenia rytmu serca zwykle nie wymagają leczenia kardiologicznego w okresie noworodkowym. Dotyczy to również noworodków ze współistniejącym śródmiąższowym zapaleniem ...

  Streszczenie angielskie: Objectives: The infection problems in neonates with cardiological anomaly different than ductus dependant congenital heart disease and the influence of infection like pneumonia or intrauterine infection on the clinical presentation of the cardiological symptoms are described in this study. Materials and methods: Retrospective analysis covered 45 newborns hosptialized in Department of Pediatric Cardiology, Institute of Pediatrics, Medical University of Łódź in years 1998-2001. Results: The congenital heart defect was the direct reason of admission in 60 p.c. of newborns (VSD was diagnosed in 56 p.c.). Arrhythmias (including supraventricular extrabeats - 46 p.c.) caused hosptialization of 24 p.c. of neonates. In this group 36 p.c. of patients suffered from intrauterine infection. The initial diagnosis suggesting cardiac pathology was not confirmed in 16 p.c. In 67 p.c. of analysed patients pneumonia (mostly interstitial) was revealed. Conclusions: 1). VSD appeared to be the main reson of newborns' hosptialization in Department of Pediatric Cardiology among all cases of diagnosed congenital heart diseases. The most common of neonatal arrhythmias were supraventricular extrabeats. 2). Congenital heart defects different than ductus dependent and arrhythmias usually do not need to be treated in neonates, also in cases with concomitant interstitial pneumonia. 3) Newborns with congenital heart disease with increased pulmonary flow sufferring from multifocal pneumonia may ...


  3/28

  Tytuł oryginału: Przepływ krwi w tętnicy ocznej oraz wzrokowe potencjały wywołane u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Blood flow in ophthalmic artery and visual evoked potentials in diabetic patients.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna, Kwieciński Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.183-188, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca, mimo postępów w jej leczeniu, nadal powoduje liczne powikłania narządowe, również w narządzie wzroku. Badanie wzrokowych potencjałów wywołanych (WPW) umożliwia wykrycie subklinicznych uszkodzeń drogi wzrokowej, podczas gdy badanie dopplerowskie umożliwia nieinwazyjną ocenę naczyń, w tym tętnicy ocznej. Celem pracy jest ocena przepływu krwi w tętnicy ocznej oraz WPW u chorych na cukrzycę z różnymi zmianami w naczyniach siatkówki. Grupę badaną stanowiło 26 chorych na cukrzycę o średnim wieku 43,7 ń 12,1 roku i średnim czasie leczenia choroby 9,4 ń 4,9 roku. U każdego chorego przeprowadzono specjalistyczną ocenę dna oka oraz badania dopplerowskie tętnic szyjnych i ocznych, oceniano także latencję i amplitudę WPW. W grupie badanej stwierdzono znamiennie wyższe średnie prędkości przepływu (p 0,001) w tętnicy szyjnej wewnętrznej i zewnętrznej oraz nieznamiennie wyższe w tętnicy ocznej, a także znamiennie większe latencje WPW (p 0,001) niż u 43 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną. Prędkość przepływu krwi w tętnicach szyjnej wewnętrznej i ocznej u chorych z retinopatią była znamiennie niższa niż w podgrupie chorych z cechami angiopatii (pó 0,02; p ó 0,01), natomiast amplitudy WPW w badanych podgrupach chorych były podobne. Nie odnotowano znamiennej korelacji pomiędzy prędkością przepływu krwi w tętnicy ocznej a latencją fali P100 WPW. Uzyskane wyniki potwierdzają niekorzystny wpływ cukrzycy na prędkość przepływu krwi w tętnicach ważnych dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, jak i na zwolnienie przewodzenia w drodze wzrokowej.

  Streszczenie angielskie: Diabetes despite the progress in therapy causes various complications including the visual impairment. The evaluation of Visual Evoked potentials (VEP) gives the possibility to detect subclinical features of visual tract damage whereas Transcranial Doppler Sonography enables non-invasive vessel assessment including Ophthalmic Artery (OA). The assessment of VEP and Blood Flow Velocities (BFV) of carotid and ophthalmic artery in diabetics with various changes in retinal; arteries was the purpose of this investigation. 26 diabetics, at the average age of 43,7 ń 12,1 years and average diabetes treatment duration of 9,4 ń 4,9 years, and 43 healthy controls were examined. In each patient ophthalmoscopy, doppler examination of carotid and ophthalmic arteries (CCA, ICA, ECA, OA) and evaluation of VEP was performed. BVF of ICA and ECA was significantly greater (p 0,001) whereas BFV of OA was greater in diabetics in comparison to the controls. VEP latency was significantly prolonged (p 0,01) in diabetic patients compared to control group. BFV of ICA and OA in retinopathy patients was significantly lower comparing to angiopathy patients (P ó 0,02; p ó 0,01 respectively) whereas VEP amplitude was similar in examined subgroups of diabetics. The correlation between BFV of OA and VEP latency was not observed in diabetics. The obtained results suggest that diabetes affects negatively blood flow velocities of important for visual organ vessels as well as visual tract conduction.


  4/28

  Tytuł oryginału: Dynamika zmian właściwości reologicznych krwi i osocza w niedokrwiennym udarze mózgu.
  Tytuł angielski: Dynamics of the changes of blood and plasma rheological properties in ischaemic stroke.
  Autorzy: Turczyński Bolesław, Pierzchała Krystyna, Słowińska Ludmiła, Becelewski Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.189-196, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badań było ustalenie związku pomiędzy zaburzeniami hemoreologicznymi a stopniem zmian chorobowych u chorych z niedokrwiennym udarem mózgu oraz badanie dynamiki zmian lepkości krwi i osocza w trakcie hospitalizacji. W zależności od stopnia ciężkości niedokrwiennego udaru mózgu chorych podzielono na dwie grupy: I stanowiło 10 chorych w wieku 64 ń 11,8 roku, u których stopień udaru wyrażony był w skali National Institutes of Health i wynosił 5-8 pkt.; II - 8 chorych w wieku 65 ń 10 roku, u których stopień udaru mieścił się w granicach 16-18 pkt. Pomiary lepkości krwi przeprowadzono za pomocą wiskozymetru Brokfielda w układzie stożek - płytka, a pomiary lepkości osocza za pomocą wiskozymetru kapilarnego Ubbelohda w temeperaturze 37řC. Oprócz badań reologicznych wykonano badania morfologiczne krwi, OB oraz badania biochemiczne (stężenie cukru we krwi, cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL, cholesterolu HDL, trójglicerydów i białka całkowitego). Stwierdzono, że u chorych z grupy II zarówno lepkość krwi pełnej, jak i osocza, a także lepkość skorygowana były istotnie wyższe. Co więcej, stopień zaburzeń reologicznych krwi i osocza łączył się z ciężkością przebiegu choroby. Obserwacja dynamiki zmian parametrów reologicznych wykazała, że w trakcie hospitalizacji parametry reologiczne krwi i osocza poprawiały się w miarę polepszenia stanu zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to establish relation between hemorheological disturbances and the degree of pathological changes in patients with ischaemic cerebral stroke as well as to examine the dynamics of changes in blood and plasma viscosity during hospitalization and treatment. The patients were divided into two groups according to ischaemic changes extent recognized on the basis of tomogram and clinical examination: group I - ten patients at the age of 64 ń 11,8, years with hemiparesis and with hypodense cerebral foci several mm in diameter; group II - eight patients at the age of 65 ń 10 years with hemiplegia and more severe course of disease. The hypodense foci in the brain were several centimeters blood viscosity measurements were carried out by Brookfield's viscometer using cone-plate system and plasma viscosity by Ubbelohd's capillary viscometer at the temperature of 37řC. Apart from rheological examinations, blood morphological measurements, ESR and biochemical examinations, such as sugar blood concentration, total cholesterol, LDL cholesterol, HDL cholesterol, triglicerides and total serum proteins were performed. It was found that in patients in te group II both viscosity of whole blood and plasma as well as corrected viscosity were significantly higher. What is more, degree or rheological disturbances of blood and plasma was rel;ated to severity of the course of the disease. Observation of the dynamics of changes in rheological parameters showed that rheological parameters of blood and plasma during hospitalization and treatment improved along with recovery.


  5/28

  Tytuł oryginału: Historia naturalna POChP - czy można ją zmienić?
  Tytuł angielski: Could we influence the natural history of COPD?
  Autorzy: Pierzchała Władysław
  Źródło: Alerg. Astma Immunol. 2002: 7 supl. 2: Alergia, astma immunologia kliniczna: IV Konferencja Środkowo-Europejska: materiały naukowe s.81-84, bibliogr. 12 poz. - 4 Konferencja Środkowo-Europejska pt. Alergia, astma, immunologia kliniczna Łódź 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,342

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/28

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Właściwe stosowanie leków przeciwpadaczkowych. Zasady skutecznego postępowania].
  Autorzy: Pierzchała Krystyna
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.93-95 - Oprac. na podst. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(1)
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/28

  Tytuł oryginału: Larwa wędrująca skórna - niecodzienny przypadek.
  Tytuł angielski: Cutaneous larva migrans - an unusual case.
  Autorzy: Kamińska-Budzińska Grażyna, Krauze Ewa, Pierzchała Ewa, Lis Anna, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (69) s.232-234, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Do zarażenia larwą wędrującą skórną dochodzi przez kontakt skóry człowieka z larwami nicieni penetrującymi w głąb naskórka. W pracy zaprezentowano przypadek 21-letniej kobiety z charakterystycznymi dla larwy wędrującej pełzającymi zmianami skórnymi, tworzącymi rumieniowe, linijne smugi, utrzymujące się od 5 miesięcy. Rozpoznanie larwy wędrującej skórnej ustalono na podstawie typowego obrazu klinicznego. Tylko dzięki właściwej diagnozie możliwe jest włączenie efektywnej terapii. W leczeniu skórnych zmian wywołanych przez larwę wędrującą można stosować krioterapię oraz chemioterapię miejscową i ogólną. Wykazano, że miejscowa kriochirurgia ognisk jest skuteczną i szybką metodą leczenia zarażenia larwą wędrującą skórną.

  Streszczenie angielskie: Cutaneous larva migrans is the result of human skin infestation by nematode larvae, which penetrate through the epidermis. The case of 21-year-old woman with serpiginous, erythematosus, and linear tripes was reported. The skin lesions lasted for five months. The diagnosis of cutaneous larva migrans was established based on the typical clinical picture of infestation. Thus, it is important for infestation to be recognized clinically, so that effective treatment may be instituted. Various therapeutic modalities, including cryotherapy, topical and systemic chemotherapy, can be used in the treatment of cutaneous larva migrans. It was demonstrated, that cryosurgery is a fast and effective method in the therapy of cutaneous larva migrans infestation.


  8/28

  Tytuł oryginału: Badania czynnościowe układu oddechowego w zaostrzeniu astmy i POChP.
  Tytuł angielski: Functional examinations of respiratory tract in asthma and chronic obstructive pulmonary disease.
  Autorzy: Pierzchała Władysław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (3) s.12-18, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Functional examinations of the respiratory tract and their use in patients suffering from asthma and chronic obstructive pulmonary disease are described in the article. The physiology of respiration and pathophysiology of its disturbances are discussed. The usefulness of various examinations in diagnosing and monitoring these disease are presented.


  9/28

  Tytuł oryginału: Wybrane metody oceny autonomicznego układu nerwowego.
  Tytuł angielski: Chosen methods of autonomic nervous system evaluation.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna, Łabuz-Roszak Beata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.325-331, bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji autonomicznego układu nerwowego, spotykane w wielu schorzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, wyrażają się destabilizacją w zakresie układu sercowo-naczyniowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, regulacji oddychania, termoregulacji oraz szerokości źrenic. Dla oceny układu wegetatywnego stosuje się liczne testy określające funkcje poszczególnych narządów i układów. W prcy dokonano przeglądu stosowanych obecnie metod oceny autonomicznego układu nerwowego. Zwrócono szczególną uwagę na najczęściej stosowane testy oceniające odruchy sercowo-naczyniowe oraz testy oceniające termoregulację.

  Streszczenie angielskie: Dysfunction of autonomic nervous system, accompanying different diseases of central and peripheral nervous system, is manifested by cardiovascular, gastrointestinal, genitourinary, thermoregulatory, respiratory and pupillary disorders. In the paper the methods of autonomic nervous system evaluation are reviewed, in particular the most popular cardiovascular and thermoregulatory tests.


  10/28

  Tytuł oryginału: Mukowiscydoza a ciąża.
  Tytuł angielski: Cystic fibrosis and pregnancy.
  Autorzy: Stępniak-Ziółkiewicz Iwona, Pierzchała Władysław
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.346-350, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek 25-letniej ciężarnej chorej hospitalizowanej z powodu ciężkiej postaci mukowiscydozy powikłanej niestabilną cukrzycą i zespołem paranoidalnym. Dzięki współpracy zespołu (pulmonolog - ginekolog - rehabilitant) ciąża zakończyła się urodzeniem zdrowego dziecka. Stan pacjentki po porodzie był stabilny. Przedstawiony przypadek jest jednym z nielicznych w literaturze, który dotyczy prowadzenia ciąży i porodu u chorej z mukowiscydozą oraz próbuje ustalić zasady postępowania w takich sytuacjach.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper is to present a case of 25-year-old pregnant woman admitted to hospital because of severe cystic fibrosis, unstable diabetes nad paranoid syndrome. Due to the team consisted of pulmonologist, gynaecologist and kinesipathist a healthy baby was born. The condition of the woman after childbirth was stable. The presented case is a rare example in literature concerning the case of pregnant woman suffering from mucoviscidosis as well as the trial of establishing the guidelines of management in these cases.


  11/28

  Tytuł oryginału: Monitorowanie funkcji płuc w chorobach obturacyjnych.
  Tytuł angielski: Monitoring of lung function in obstructive diseases.
  Autorzy: Pierzchała Władysław
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 1: VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i POChP" s.24-31, tab., bibliogr. 27 poz. - 7 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Obturacja dróg oddechowych - nowe leki w alergii, astmie i przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc Jachranka 29.08-01.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/28

  Tytuł oryginału: Padaczka a zaburzenia rytmu serca.
  Tytuł angielski: Epilepsy and cardiac arrhythmia.
  Autorzy: Mańka Iwona, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.125-130, bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • toksykologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Napad padaczkowy może wywołać zaburzenia rytmu serca poprzez wpływ na układ autonomiczny, również arytmia powodując zaburzenia hemodynamiczne w układzie krążenia może wywołać utratę przytomności z drgawkami wskutek przedłużającego się niedotlenienia mózgu. Nagła niespodziewana śmierć jest częstrza u osób chorujących na padaczkę niż w populacji ogólnej. Ryzyko jej jest w dużym stopniu związane z zaburzeniami rytmu serca, z których najbardziej niebezpieczna, choć nie najczęściej występująca, jest bradykardia. Przed nagłą niwespodziewaną śmiercią najlepiej zabezpuecza wszczepienie stymulatora serca w połączeniu z framakoterapią lekami przeciwpadaczkowymi. W rozpoznawaniu różnicowym padaczki i zaburzeń rytmu oraz ich wzajemnych relacji najbardziej przydatnym badaniem jest równoczesne 24-godzinne monitorowanie EKG i EEG oraz video EEG.


  13/28

  Tytuł oryginału: Związek zespołu bezdechu sennego z udarem mózgu.
  Tytuł angielski: Relationship between the sleep apnoea syndrome and stroke.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna, Łabuz-Roszak Beata
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.139-147, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach pojawiły się liczne doniesienia dotyczące związku zespołu bezdechu sennego (ZBS) z chorobami naczyniowymi mózgu. Zauważono, iż częstość występowania ZBS u chorych z przebytym udarem mózgu jest większa niż w populacji ogólnej. Oceniano wpływ różnych czynników na występowanie, rodzaj i stopień nasilenia ZBS, m.in. BMI, wiek, płeć, choroby towarzyszące, lokalizacja ogniska udarowego, typ udaru, stopień niesprawności ruchowej. Rola ZBS w patogenezie chorób naczyniowych mózgu nie została, jak do tej pory, dokładnie poznana. W dostępnej literaturze wymienia się liczne czynniki mogące pośrednio lub bezpośrednio wpływać na zwiększone ryzyko wystąpienia udaru mózgu u osób z ZBS, a mianowicie: wzrost ciśnienia śródczaszkowego, spadek przepływu mózgowego, wahania ciśnienia tętniczego towarzyszące bezdechom, utrwalone nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, wzmożona agregacja płytek krwi, spadek aktywności fibrynolitycznej, przyspieszona miażdżyca naczyń krwionośnych, podwyższenie hematokrytu, wzmożona aktywność układu wegetatywnego. ZBS może być nie tylko czynnikiem ryzyka udaru mózgu, ale rownież jego następstwem. Po udarze mogą bowiem pojawiać się zarówno bezdechy o charakterze obturacyjnym jak i centralnym. ZBS niekorzystnie wpływa na rehabilitację oraz pogarsza rokowanie. W związku z tym, szybkie rozpoznanie ZBS u chorych po udarze mózgu oraz wdrożenie odpowiedniego leczenia i postępowania zapobiegawczego może pomóc w obniżeniu śmiertelności i lepszej rehabilitacji.


  14/28

  Tytuł oryginału: Ocena przepływu krwi i reaktywności tętnic mózgowych u chorych z udarem niedokrwiennym w obszarze unaczynienia tylnej części koła tętniczego Willisa. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of blood flow velocity and cerebrovascular reactivity in patients with posterior circulation stroke.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna, Kwieciński Janusz, Kapustecki Janusz
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.883-890, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest próba określenia charakteru zaburzeń przepływu krwi i reaktywności naczyniowej dużych tętnic mózgowych przedniego i tylnego kręgu unaczynienia mózgu u chorych z udarem tylnej części koła tętniczego Willisa. Grupę badaną stanowiło 17 chorych o średnim wieku 57 ń 12 lat z udarem niedokrwiennym w obszarze tylnego kręgu (POCI). U każdego chorego przeprowadzono badanie neurologiczne oraz dopplerowskie obejmujące ocenę prędkości i przepływu krwi i reaktywności naczyniowej tętnic środkowych mózgu, tylnych mózgu i kręgowych a także wykonano tomografię komputerową głowy. Badanie dopplerowskie przeprowadzono przy użyciu aparatu TC 2020 Pioneer oraz kapnografu Novametrix Tidal Wave sp. Wyniki: U chorych z udarem niedokrwiennym stwierdzono niższe prędkości przepływu krwi w tętnicy szyjnej wewnętrznej oraz środkowej, przedniej i tylnej mózgu, a także znamiennie niższe w tętnicy kręgowej w porównaniu do osób zdrowych. Reaktywność naczyniowa tętnic środkowych mózgu u chorych z udarem niedokrwiennym w obszarze tylnego kręgu była znamiennie niższa niż u osób zdrowych. W badanej grupie chorych reaktywność tętnicy tylnej mózgu jak i kręgowej była znamiennie niższa od reaktywności tętnicy środkowej mózgu. Wniosek: Zmniejszenie reaktywności tętnic mózgowych, zwłaszcza "tylnego kręgu", odgrywa istotną rolę w patogenezie udaru niedokrwiennego tylnej części koła tętniczego Willisa.


  15/28

  Tytuł oryginału: Piodermia zgorzelinowa - pozytywny efekt leczenia cyklosporyną A.
  Tytuł angielski: Pyoderma gangraenosum - positive effect of cyclosporin A therapy.
  Autorzy: Krauze Ewa, Lis Anna, Kamińska-Budzińska Grażyna, Wyględowska-Kania Mariola, Pierzchała Ewa, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.336-340, il., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pyodermia zgorzelinowa, mimo iż jest jednostką chorobową znana od ponad 70 lat, stanowi nadal istotny problem zarówno diagnostyczny, jak i terapeutyczny. Przedstawiamy 3 przypadki wrzodziejącej postaci piodermii zgorzelinowej u dwóch kobiet i jednego mężczyzny. U jednej z pacjentek zmianom skóry towarzyszylo colitis ulcerosa, w pozostałych dwóch przypadkach nie stwierdzono chorób współistniejących. Rozpoznanie we wszystkich przypadkach zostało jednoznacznie potwierdzone badaniem histopatologicznym. Intensywne leczenie miejscowe i ogólne podawanie preparatów steroidowych, dapsonu i klofazyminy, nie przyniosło zadowalających efektów. Wprowadzenie cyklosporyny A w dawce 5 mg/kg masy ciała spowodowało spektakularną poprawę, a w efekcie całkowite ustąpienie zmian chorobowych. W trakcie leczenia cyklosporyną A monitorowano stężęnie leku w surowicy, kontrolowano ciśnienie tętnicze oraz parametry biochemiczne funkcji nerek i wątroby, nie obserwując żadnych niepożądanych działań ubocznych leku.


  16/28

  Tytuł oryginału: Trudności w ustaleniu etiopatogenezy zespołu amnestycznego u 44-letniej kobiety - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Difficulties in establishing etiopathogenesis of amnestic syndrome in a 44-year-old women - case report.
  Autorzy: Gorczyca Piotr W., Pudlo Robert, Leksowska Aleksandra, Hese Robert Teodor, Kwieciński Janusz, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.29-34, bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy pracy opisują problemy diagnostryczne dotyczące 44-letniej kobiety, u której nagle wystąpiły zaburzenia pamięci.


  17/28

  Tytuł oryginału: Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftizjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewleklej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
  Opracowanie edytorskie: Kozielski Jerzy (Oprac.), Chazan Ryszarda (oprac.), Górecka Dorota (oprac.), Jahnz-Różyk Karina (oprac.), Jędrychowski Wiesław (oprac.), Kuna Piotr (oprac.), Małolepszy Józef (oprac.), Pierzchała Władysław (oprac.), Pirożyński Michał (oprac.), Płusa Tadeusz (oprac.), Słomiński Jan Marek (oprac.), Śliwiński Paweł (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 supl. 2 s.1-42, il., bibliogr. 86 poz.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Ftizjopneumonologiczne


  18/28

  Tytuł oryginału: Zastosowanie usg wysokiej częstotliwości do oceny dynamiki ustępowania naczyniaków jamistych skóry u dzieci : praca doktorska
  Autorzy: Pierzchała Ewa Krystyna, Brzezińska-Wcisło Ligia (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Dermatologii w Katowicach
  Źródło: 2002, 88 k. : il., tab., bibliogr. 81 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20027

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  19/28

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego
  Autorzy: Farnik-Brodzińska Małgorzata, Trzaska Marzena, Pierzchała Władysław; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 67 s. : tab., bibliogr. 57 poz., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 735,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/28

  Tytuł oryginału: Współczesne spojrzenie na leczenie czerniaka złośliwego.
  Tytuł angielski: Present view on malignant melanoma treatment.
  Autorzy: Trzmiel Dorota A., Wyględowska-Kania Mariola E., Lis Anna D., Pierzchała Ewa K., Brzezińska-Wcisło Ligia A.
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.608-616, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czerniak złośliwy jest nowotworem wywodzącym się z melanocytów. Dane epidemiologiczne wskazują na gwałtowny i stale postępujący wzrost zachorowalności na czerniaka w Polsce i w innych krajach. Bardzo ważne dla rokowania jest wczesne rozpoznanie czerniaka, dlatego też najlepszą metodą jego leczenia okazuje się zapobieganie - profilaktyka przeciwsłoneczna oraz akcje edukacyjne. Wczesne wykrycie czerniaka jest możliwe na podstawie systemu ABCDE, 7-punktowej skali Glasgow, dermatoskopii - nowoczesnej metody w diagnostyce różnicowej, znajomości czynników ryzyka itp. Istnieje kilka metod leczenia czerniaka złośliwego (chemioterapia, immunoterapia, radioterapia itd.), lecz nadal metodą z wyboru jest leczenie chirurgiczne.


  21/28

  Tytuł oryginału: Neurofizjologiczna ocena autonomicznego układu nerwowego u chorych z zespołem bezdechu sennego (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Neurophysiological investigations in patients with sleep apnoea syndrome.
  Autorzy: Pierzchała Krystyna, Łabuz-Roszak Beata, Ograbek Mariola, Tażbirek Maciej
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.685-690, il., tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • komunikat

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zaburzenia funkcji autonomicznego układu nerwowego, opisane u chorych z zespołem bezdechu sennego, mogą być jedną z przyczyn powikłań sercowo-naczyniowych, a w szczególności zaburzeń rytmu serca. Większość badających stwierdzało dusfunkcję autonomicznego układu nerwowego na podstawie testów czynnościowych, oceniających układ sercowo-naczyniowy. Celem przeprowadzonych przez nas badań była próba oceny autonomicznego układu nerwowego u chorych z zespołem bezdechu sennego za pomocą metody neurofizjologicznej - współczulnej odpowiedzi skórnej (WOS). Badaniami objęto grupę 26 osób z potwierdzonym polisomnograficznie zespołem bezdechu sennego (średni wskaźnik bezdechów - 41,7 ń 30,7); średni wiek badanych wynosił 51,7 ń 9,1 roku. Grupę kontrolną stanowiło 27 zdrowych ochotników o średnim wieku 50,3 ń 3 lat. WOS badano jednostronnie i odbierano z dłoniowej powierzchni prawej ręki i podeszwowej części prawej stopy. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej wg testu t-Studenta, przyjmując za poziom istotności różnic p 0,05. Wyniki: U 10 chorych z zespołem bezdechu sennego nie uzyskano WOS w przynajmniej 1 kończynie (38,5 proc.). U pozostałych badanych stwierdzono statystycznie znamienną (p 0,001) redukcję amplitudy odpowiedzi w kończynie górnej (250,57 ń 130,9 uV) w porównaniu z wartościami uzyskanymi w grupie kontrolnej (582, 85 ń 76,66 uV). Średnia amplituda odpowiedzi w kończynie dolnej była również niższa (128,07 ń 77 uV), wartość ta jednak nie osiągnęła poziomu ...

  Streszczenie angielskie: The untreated sleep apnoea syndrome (SAS) is associated with cardiovascular complications (arterial hypertension, coronary heart disease, cardiac arrythmia) and increased morbidity and mortality. Disorders of the autonomic nervous system function are probably responsible for cardiac arrhythmia. Most research evaluated autonomic function using cardiovascullar tests. The aim of our study was to assesses whether neurophysiological method - sympathetic skin response (SSR) - could be useful in testing function of the autonomic nervous system in patients with SAS. Material and methods: The examined group consisted of 26 patients with SAS recognised by polisomnography (mean apnoea index: 42+/ -31, mean age: 52+/-9 years). The control group consisted of 27 healthy volunteers (mean age: 50,5+/-3 years). SSR was recorded simultaneously from the right palm and right foot. Latencies and amplitudes of SSR were measured. Recording were carried out using an electromyograph (Counterpoint). Statistical analysis was performed using Student's t-test. Results: We could not obtain SSR in 10 patients with SAS (38.5 p.c.). In the remaining patients the SSR amplitudes in the upper limb were significantly lower (250.6+/-131 uV) than in the control group (282.8+/-76.7 uV) (p 0.001). The SSR amplitudes in the lower limb were also decreased (128.1+/-77 uV), but not significantly, in comparison to control group (156.9+/-28.3 uV). We did not observe changes in latencies between the groups. ...


  22/28

  Tytuł oryginału: Choroba Hallervordena-Spatza - opis przypadku o mniej typowym obrazie rezonansu magnetycznego (MRI).
  Tytuł angielski: Hallervorden-Spatz disease - case report of less typical MRI image.
  Autorzy: Biernawska Jolanta, Tubek Iwona, Konopka Marek, Tubek Sławomir, Pierzchała Krystyna
  Źródło: Neurol. Dziec. 2002: 11 (22) s.65-67, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,367

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • okulistyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Choroba Hallervordena-Spatza (ch. H-S) wsytępuje rzadko. W jej przebiegu dochodzi do zaburzeń metabolizmu żelaza, które gromadzi się głównie w gałkach bladych i części siatkowej istoty czarnej. Przyżyciowe rozpoznanie ch. H-S stało się możliwe dzięki rozwojowi metod neuroobrazowania. Cel: Przedstawienie przypadku ch. H-S o mniej typowym obrazie zmian w badaniu MRI. Materiał i metody: 16-letni chłopiec z narastającym od 9 lat osłabieniem ostrości wzroku i rozpoznanym przed 2 laty zespołem pozapiramidowo-piramidowym, bez zmian w CT mózgowia. W wieku 14 i 16 lat wykonano u niego 2 badania MRI głowy, przy stacjonarnym stanie neurologicznym. Wyniki: Stwierdzono ewolucję zmian w kolejnych badaniach MRI z początkowo niejednorodnym, a następnie intensywnym jednolitym obniżeniem sygnału gałek bladych.

  Streszczenie angielskie: Background: Hallervorden-Spatz's disease (H-S d.) occurs rarely and it presents iron metabolism's disturbance, with iron's storage in globi pallidi and in reticular part of substantia nigra. Development of neuroimaging makes the intravital diagnosis of H-S d. possible. Aim: Case report of H-S d. with less typical NRM image. Patient and Methods: 16-years-old boy suffering for 9 years from progressive warsening of visnual acuity. Two years ago diagnosis of extrapyramido - pyramidal syndrome was made in him, with normal brain's CT result. At the age of 14 and 16 years two NRM examinations of head have been performed, while patient's neurological state remained stationary. Results: The evolution of NMR images was observed: initially heterogeneity, and then - intensive uniform decrease of signal of the globi pallidi.


  23/28

  Tytuł oryginału: Pośrednia ocena czynności mięśni oddechowych za pomocą wskaźników maksymalnego ciśnienia wdechowego (PImax i wydechowego PEmax) u chorych z ostrą niewydolnością wieńcową oraz z przewlekłą niewydolnością krążenia : praca doktorska
  Autorzy: Adamiak-Kardas Magdalena, Pierzchała Władysław (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Klinika Pneumonologii w Zabrzu, Wojewódzki Szpital I Oddział Chorób Wewnętrznych w Katowicach
  Źródło: 2002, 136 k. : il., tab., bibilgor. 121 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  24/28

  Tytuł oryginału: Dynamiczna ocena przepływu krwi w tętnicach przed- i śródczaszkowych u chorych z lekkim urazem głowy.
  Tytuł angielski: Dynamic assessment of blood flow in precranial and intracranial arteries in patients with mild head injuries.
  Autorzy: Becelewski Janusz, Pierzchała Krystyna
  Opracowanie edytorskie: Jagodziński Zbigniew (koment.).
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1135-1148, tab., bibliogr. 20 poz. + bibliogr. 2 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Lekki uraz głowy stanowi ok. 75 proc. wszystkich urazów głowy. Po lekkim urazie głowy zwykle występuje zespół powstrząśnieniowy wiążący się z licznymi dolegliwościami i niezbyt ciężkimi objawami przedmiotowymi. Z przeprowadzonych badań wynika, że u większości pacjentów dolegliwości związane z lekkim urazem głowy utrzymują się dłżej niż 6 miesięcy. Podłoże organiczne zespołu powstrząśnieniowego jest coraz lepiej dokumentowane badaniami neuropatologicznymi, fizjologicznymi, psychologicznymi oraz neuroobrazującymi zaprzeczając mitowi "Hollywoodzkiego urazu głowy". Brak jest informacji na temat oceny chorych z lekkim urazem głowy za pomocą metody Dopplera. Celem pracy była ocena przepływu krwi metodą Dopplera w wybranych naczyniach przed- i śródczaszkowych u pacjentów w różnym okresie po lekkim urazie głowy. Przeprowadzono dynamiczną ocenę prędkości przepływu krwi i indeksu pulsacyjnego w tętnicach przed- i śródczaszkowych u 51 chorych w dniu urazu, w 3 i 6 dniu oraz u 22 osób w okresie 6 miesięcy do 5 lat. Grupę kontrolną stanowiło 61 zdrowych ochotników. Uzyskane wyniki wskazują na zwiększenie prędkości przepływu krwi w tętnicy środkowej mózgu w dniu urazu i spadek w następnych dniach u młodszych chorych (wiek 30 lat). U osób starszych (wiek 30 lat) oraz chorych z urazem odlegle przebytym, prędkości przepływu krwi w tętnicach przed- i śródczaszkowych nie różniły się znamiennie od wyników w odpowiedniej wiekowo-grupie kontrolnej. Uważamy, ze lekki uraz głowy zmienia ...

  Streszczenie angielskie: Mild head injury constitutes about 75 p.c. of all head injury cases. The post-concussion syndrome usually following a mild head injury is connected with numerous symptoms and not very severe signs. Research findings indicate that the symptoms related to mild head injuries persist for over 6 months in most patients. Accumulating evidence provided by neuropathological, physiological, psychological and neuroimaging studies pointing to an organic substrate of the postconcussion syndrome invalidates the "Hollywood head injury myth". No information is available on Doppler evaluation in patients with mild head injury. The aim of the study was to evaluate blood flow in selected precranial and intracranial vessels using Doppler ultrasonography in patients at various stages after mild head injuries. The dynamic assesment of bloodflow velocity and pulsatility index was carried out in 51 patients on the day of the injury, on the third day, and the sixth day. Mporeover, 22 patients were assessed at a follow-up six months to five years in injury. The control group consisted of 61 healthly volunteers. Obtained results show an increase in the blood flow velocity in the midle cerebral artery on the day of the injury and a decrease within the following days in younger patients (aged 30 yrs). In older persons (aged 30 yrs) and patients with injuries sustained in a distant past, the indices of blood flow velocity in precranial and intracranial arteries did not significantly differ ...


  25/28

  Tytuł oryginału: Effect of tianeptine and fluoxetine on the levels of Met-Enkephalin and mRNA encoding proenkephalin in the rat.
  Autorzy: Dziedzicka-Wasylewska M., Dlaboga D., Pierzchała-Koziec K., Rogóż Z[ofia]
  Źródło: J. Physiol. Pharmacol. 2002: 53 (1) s.117-125, tab., bibliogr. 42 poz.
  Sygnatura GBL: 302,092

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the present study was to evaluate the effects of acute and repeated treatment with two antidepressant drugs (ADs) of opposite pharmacological profile, i.e. tianpetine (TIA, serotonin reuptake enhancer) and fluoxetine (FLU, serotonin reuptake inhibitor) on the levels of Met-Enkephalin, (Met-Enk, a member of opioid peptidefamily, which has been suggested to play a role in the mechanism of action ADs) as well as on mRNA coding for proenkephalin (mRNA PENK) in various regions of the rat brain, pituitary, drenal glands and plasma. male Wistar rats treated acutely or repeatedly (10 mg/kg p.o., twice daily for 14 days) with TIA or FLU. Tissue for biochemical experiments was taken 2 h after last dose of appropriate drug. The levels of Met-Enk were estimated by radioimmunoassay, mRNA PENK was measured using in situ hybridization. From the results obtained in the present study it may be concluded thart repeated adminiostration of TIA or FLU induced similar changes in the levels of Met-Enk in the rat hippocampus, striatum, hypothalamus and neurointermediate lobe of pituitary. Such an effect is interesting, especially if one takes into account the differences in pharmacological profile between these two antidepressant drugs. It may be suggested that serotonin level might not be crucial for inducing the alterations in the content of Met-Enk. Since we did not observe any changes in the levels of PENK mRNA in the studied rat brain regions after repeated administration of TIA or FLU, it seems that the observed changes in the levels of Met-Enk...


  26/28

  Tytuł oryginału: Kornel Gibiński : lekarz, uczony, humanista
  Opracowanie edytorskie: Pierzchała Władysław (przedm.), Białek Teresa (red.), Pawłowska Ewa (red.).
  Śląska Akademia Medyczna Biblioteka Główna w Katowicach - Katowice, ŚAM 2002 s.177, [2] s., [21] s. tabl. : il., 177, [2] s., [21] s. tabl. : il., 20 cm.
  Seria: Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska 5
  Sygnatura GBL: 736,403

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Gibiński Kornel 1915- • 27/28

  Tytuł oryginału: Jakość publikacji naukowej.
  Autorzy: Pierzchała Władysław
  Źródło: Sen 2002: 2 (2) s.79-81
  Sygnatura GBL: 313,662

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  28/28

  Tytuł oryginału: Skuteczność chirurgicznego leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma).
  Tytuł angielski: Efficacy of surgical treatment of rhinophyma.
  Autorzy: Wyględowska-Kania Mariola, Pierzchała Ewa, Kamińska-Budzińska Grażyna, Kraze Ewa, Brzezińska-Wcisło Ligia
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (5) s.268-271, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorki przedstawiają jedną z metod leczenia przerosłej postaci trądziku różowatego (rhinophyma): chirurgiczne ścięcie przerosłych tkanek skóry nosa za pomocą skalpela i noża elektrycznego. Metodą tą leczono 25 chorych (24 mężczyzn i 1 kobietę) w Gabinecie Dermatochirurgii Kliniki Drmatologii w Katowicach, w latach 1997-2001. Wcześniej chorzy byli leczeni farmakologicznie (miejscowo i ogólnie) przez okres kilku lat (średnio 5 lat) z powodu trądziku różowatego. U części z nich nie rozpoznano przerosłej postaci trądziku różowatego. U żadnego z pacjentów zakwalifukowanych do zabiegu nie stwierdzono obecności czynnych zmian grudkowo-krostkowych. Zabiegi wykonywano jednoetapowo, w trakcie hospitalizacji, w znieczuleniu miejscowym. Usunięte tkanki poddano badaniu histopatologicznemu. Pełne wygojenie uzydkano w czasie 4-10 tygodni; nie odnotowano powikłań w postaci infekcji i przerosłych blizn. Efekt kosmetyczny był zadawalający. Pacjenci po zabiegu obserwowani byli przez okres 2 lat w Przyklinicznej Poradni Dermatologicznej w Katowicach. W pracy potwierdzono, że chirurgiczne ścięcie przerosłych tkanek w przebiegu rhinophyma z zastosowaniem skalpela i noża elektrycznego jest efektywną, zadawalającą pod względem kosmetycznym, łatwą w wykonaniu i niebociążającą pacjenta metodą leczenia trądziku rózowatego.

  Streszczenie angielskie: There is the surgical procedure of hyperthropic nasal tissue excision with scalpel and electric knife as a method of rhinophyma treatment presented. This therapeutic method was used in 25 patients' group (24 male, 1 female) in Dermatosurgery of Dermatological Department Silesian Medical Academy in Katowice 1997 and 2001. Before the surgical procedure in patients' group, topical and systemic therapy of rosacea was performed. None of the patients' group had inflammatory lesions (papules and pustules) in the course qualifucation to surgical treatment. The excision was performed as a onestep procedure, in regional anesthesia, in hospital. Tissues after excision were histopathologically examined. Full healing was achieved in the course from 4 to 10 months. None had postoperative infection or hypertrophic scar. Final esthetic effect was satisfactory for all patients. The follow-up in patients' group after excesion reached to 2 years in our Dermatosurgery Department. The authors proved that surgical procedure of hypertrophic tissues with scalpel and electric knife is an effective, esthetically sufficient and simple method of rhinophyma therapy.

  stosując format: