Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIENIĄŻEK
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Angiograficzna ocena reperfuzji miokardium u chorych ze świeżym zawałem serca leczonych kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa.
Tytuł angielski: Assessment of myocardial reperfusion in patients with acute myocardial infarction treated with combination of fibrynolysis and IIb/IIIa platelet inhibitor.
Autorzy: Dudek Dariusz, Bartuś Stanisław, Żmudka Krzysztof, Kuta Marcin, Legutko Jacek, Wizimirski Marcin, Pieniążek Piotr, Przewłocki Tadeusz, Gajos Grzegorz, Bryniarski Leszek, Dragan Jacek, Pasowicz Mieczysław, Zorkun Cafer, Dubiel Jacek S.
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.1-6, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Wykonanie przezskórnej rewaskularyzacji serca (PCI) po wstępnym leczeniu kombinacją leków fibrynolitycznych oraz blokerów płytkowego receptora IIb/IIIa w celu osiągnięcia reperfuzji może łączyć najlepsze aspekty szybkości włączenia leczenia trombolitycznego i skuteczności zastosowania PCI w świeżym zawale serca - tzw. ułatwiona angioplastyka (ang. facilitated PCI). Celem pracy była ocena skuteczności reperfuzji mikrokrążenia wieńcowego u pacjentów ze świeżym zawałem serca leczonych kombinacją połowy dawki alteplazy z pełną dawką abciximabu z następową PCI. Metodyka: Do badania włączono 100 chorych ze świeżym zawałem serca do 12 godzin od początku bólu zawałowego, hospitalizowanych w szpitalach oddalonych o więcej niż 90 minut drogi od pracowni hemodynamicznej. U wszystkich chorych przed przesłaniem do ośrodka kardiologii interwencyjnej w celu wykonania zabiegu PCI, podano dożylnie w bolusach: 60 U/kg heparyny, 15 mg alteplazy (r-tPA) oraz 0,25 mg/kg abciximabu, a następnie podłączano wlewy dożylne: alteplazy (35 mg/60 min) oraz abciximabu (0,125 ćg/kg/min przez 12 godzin). Wyniki: Średni czas od wdrożenia terapii trombolitycznej do wykonania koronarografii wynosił 123 ń 38 min TIMI 3 w zakresie IRA przed zabiegiem PCI stwierdzono u 73 proc. chorych, natomiast drożność tętnicy dozawałowej (TIMI 3 + 2) u 90 proc. chorych. Skuteczną reperfuzję mikrokrążenia wieńcowego (TIMI Myocardial Perfusion Grade - MPG 3 + 2) przed zabiegiem stwierdzono u 77 proc. pacjentów. ...

  Streszczenie angielskie: Facilitated percutaneous coronary intervention (facilitated PCI) in acute myocardial infarction - the use of planned PCI after pharmacological reperfusion therapy, can fuse the best aspects of thrombolysis and primary angioplasty. The aim of the study was to assess microvascular reperfusion in patients with acute myocardial infarction treated with half dose of alteplase and full dose of abciximab followed by primary PCI. Methods: the study enrolled 100 patients with myocardial infarction within 12 hrs of chest pain onset in hospitals with at least 90 minutes of transportation time to interventional center. All patients received intrevenous boluses of 60 U/kg heparin, 15 mg alteplase (r-tPA) and 0.25 mg/kg abciximab, and then infusions of: alteplase (35 mg/60 min) and abciximab (0,125 ćg/kg/min for 12 hours) before transportation to interventional facility. Results: coronary angiography was performed at a mean 123 ń 38 minutes after lytic therapy administration. In baseline angiography 73 p.c. of patients had TIMI 3 flow in infarct related artery. In 88 patients (90 p.c.) there was TIMI 2 + 3 flow. In 82 patients PCI was performed immediately after diagnostic catheterization, with angiographic procedural success rate of 92 p.c. (TIMI 3). Corrected TIMI frame count was 29.8 ń 25.9 before and 17.2 ń 9.5 after PCI. TIMI Myocardial Perfusion Grade 3 and 9 (MPG3+2) was present in 77 p.c. of patients before and in 72 p.c. after PCI. Conclusions: Combination of abciximab and ...


  2/11

  Tytuł oryginału: Zakażenie Chlamydia pneumoniae - metody diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Chlamydia pneumoniae infections - diagnostic methods.
  Autorzy: Stępień Ewa, Pieniążek Piotr, Branicka Agnieszka, Bożek Maria
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (3) s.142-146, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Chlamydia pneumoniae jest bakterią Gram-ujemną wyodrębnioną w 1989 roku, wywołującą u człowieka ostre i przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych. Opisano związek pomiędzy przebytymi infekcjami C. pneumoniae, a rozwojem miażdżycy naczyń i choroby niedokrwiennej serca. Celem pracy jest przybliżenie problemów związanych z wykrywaniem i diagnostyką C. pneumoniae, a także przedstawienie różnorodności metod stosowanych w praktyce laboratoryjnej. Wydaje się, że spośród wielu różnych metod detekcji najbardziej obiektywne są oznaczenia serologiczne, a w tym test immunoenzymatyczny (EIA) oraz metody biologii molekularnej (amplifikacja DNA metodą PCR, hybrydyzacja), które może potwierdzić poprzez hodowle komórkowe lub bezpośrednią detekcję (DFA). Metody te pozwalają na wykrycie bakterii w różnego rodzaju materiale klinicznym takim jak wymazy z jamy nosowo-gardłowej, plwocina, tkanka, wypłuczyny oskrzelowe.

  Streszczenie angielskie: Gram-negative bacteria Chlamydia pneumoniae was found in 1989 to cause acute and chronic respiratory tract infections. This agent has been as well associated with other disease: atherogenesis and coronary heart disease. This study is aimed both at making anintroduction to the issues related to C. pneumoniae diagnosis and presenting contemporary laboratory methods. Given the limitations of traditional diagnostics methods, serodiagnosis (EIA) and nucleic acids amplification (PCR, hybridisation) provide the most convincing evidence of C. pneumoniae infections. Culture and direct fluorescence antibody (DFA) may be useful in confirming these results. A variety of methods applied can provide an opportunity to detect bacteria in different clinical samples - incl. sputum, nasopharyngeal and throat swabs bronchoalveolar lavage (BAL) and tissues from biopsy and autopsy.


  3/11

  Tytuł oryginału: Odpowiedź na leczenie interferonem a stan subpopulacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B.
  Tytuł angielski: Response to interferon treatment and peripheral blood lymphocyte subpopulations in children with chronic hepatitis B.
  Autorzy: Pieniążek Wojciech, Mazur Bogdan, Karczewska Krystyna, Kasner Jacek, Porębska Jolanta
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (6) s.501-507, il., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza porównawcza populacji limfocytów krwi obwodowej u dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B, które odpowiedziały lub nie na leczenie interferonem. Badaniem objęto 31 pacjentów z p.z.w. B w wieku 2-16 lat (śr. 5,9 r.ż.), w tym 13, którzy odpowiedzieli pozytywnie na leczenie interferonwm (grupa 1) i 18, którzy nie zareagowali na leczenie (grupa 0). Przed wlączeniem do badań u wszystkich pacjentów wykonano oznaczenie składu odsetkowego i liczby limfocytów B, T, NK, CD4+, CD8+ i aktywowanych limfocytów T we krwi obwodowej metodą cytometrii przepływowej z użyciem przeciwciał monoklonalnych. Wyniki uzyskane u pacjentów z obu grup porównano względem norm dla wieku. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w składzie odsetkowym limfocytów u pacjentów z obu badanych grup. Porównując bezwzględną liczbę limfocytów w obrębie poszczególnych populacji stwierdzono istotnie wyższe wartości komórek CD8+ w grupie 0. Wnioski: 1. U pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na leczenie interferonem przed rozpoczęciem leczenia stwierdzono znamiennie wyższą liczbę limfocytów CD 8+ we krwi obwodowej. 2. Obserwowane nieznamienne różnice w liczbie limfocytów B, T, NK i aktywowanych limfocytów T wymagają przeprowadzenia porównań wśród większej liczby pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Cellular immune reactions take part in the suppression of HBV replication in the chronically infected. This observation gives rise to the question whether the immune status of the patients influence the final outcome of interferon treatment. Aim: The aim of this study was a comparative analysis of selected populations of peripheral blood lymphocytes in children with chronic hepatitis B who responded or not to interferon therapy. The study involved 31 patients aged 2-16 years: 13 responders (group 1) and 18 non-responders (group 0). Before starting interferon administration, B, T, NK, CD4+, CD8+ and activated T lymphocytes in peripheral blood were estimated by flow cytometry in every patient. Results in both groups were compared in relation to normal ranges. Results: Percentage values were not significantly different in both groups. A comparison of absolute counts revealed a significantly higher number of CD8+ lymphocytes in group 0. Conclusions: 1. Significantly higher pre-treatment values of peripheral blood CD8+ lymphocytes were observed in non-responders to interferon therapy; 2. Other insignificant differences concerning B, T, NK and activated T lymphocytes need further estimations on a larger population.


  4/11

  Tytuł oryginału: Opis metody postępowania u chorego z wielonaczyniową chorobą wieńcową i zwężeniem światła tętnicy szyjnej wewnętrznej.
  Tytuł angielski: Management of coexistent advanced coronary artery disease and internal carotid artery stenosis.
  Autorzy: Kabłak-Ziembicka Anna, Hlawaty Marta, Sadowski Jerzy, Pieniążek Piotr, Pasowicz Mieczysław, Tracz Wiesława
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (7) s.554-556, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono przypadek 60 letniego mężczyzny przyjętego do Kliniki Chorób Serca i Naczyń w Krakowie z objawami niestabilnej dusznicy bolesnej oraz zwężenia tętnicy szyjnej. W koronarografii stwierdzono trzynaczyniową chorobę wieńcową, na podstawie badania ultrasonogrficznego (USG) i wielonarządowej spiralnej tomofrafii komputerowej (MSCT) tętnic dogłowowych rozpoznano krytyczne zwężenie lewej tętnicy szyjnej wewnętrznej z postenotycznym tętniakiem tej tętnicy wypełnionym skrzeplinami. Ze względu na wysokie ryzyko jednoczasowej operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych (CABG) i endartektomii tętnicy szyjnej (CEA), zdecydowano o dwuetapowym wykonaniu zabiegów. Ponieważ ocenione ryzyko udaru mózgu było wyższe niż ryzyko incydentu wieńcowego, w pierwszej kolejności wykonano CEA. Miesiąc poźniej wykonano CABG wszczepiając dwa pomosty aortalno-wieńcowe. W okresie pooperacyjnym nie stwierdzono powikłań.

  Streszczenie angielskie: We discuss a case of a 60-year old man admitted to our Department with symptoms of unstable angina and stenosis of carotid artery. Coronary angiography revealed three-vessels coronary artery disease. Doppler ultrasound (USG) and multislice spiral computed tomography (MSCT) of cartoid and vertebral arteries showed a highgrade stenoisis of the left internal cartoid artery with a poststenotic aneurysm containing trhombi. Since the risk od a simultaneous coronary artery bypass grafting (CABG) and cartoid endartectomy (CEA) was assessed as high, a two-staged procedure was performed. The CEA was performed first and one month later patient underwent CABG with a good results.


  5/11

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w rozpoznawaniu guzkowego zapalenia tętnic (polyarteritis nodosa) na podstawie przebiegu choroby u 10-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in polyarteritis nodosa - a case of 10-year-old-boy.
  Autorzy: Mazur-Zielińska Henryka, Sabat Daniel, Zieliński Ryszard, Pieniążek Wojciech, Cichy Stefan
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.799-801, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Opisano 10-letniego chłopca hospitalizowanego w Klinice Onkologicznej z powodu guza głowy trzustki stanów gorączkowych, u którego dopiero badanie histopatologiczne wycinka guza stopy pozwoliło na ustalenie rozpoznania guzkowego zapalenia tętnic i skierowanie na Oddział Reumatologiczny, gdzie po zastosowaniu glikokortykosteroidów uzyskano remisję choroby.

  Streszczenie angielskie: The autors present the case of a 10-year-old boy who was referred from the Department of Oncology to the Rheumatology Unit, in whom a pancreatic tumour and recurrent fever were observed. Histology of the biopsy taken from a nodule localised on the foot allowed us to establish the fibal diagnosis. Remission was obtained after glycocorticotherapy.


  6/11

  Tytuł oryginału: Rzadki obraz kliniczny raka pęcherzykowego tarczycy - jednoczesna operacja guza pierwotnego i przerzutu do kości czołowej.
  Tytuł angielski: A rare case of follicular carcinoma of the thyroid gland - simultaneous surgery of primary tumour and metastatic tumour of frontal bone.
  Autorzy: Waler Janusz, Kucharzewski Marek, Pieniążek Jerzy, Buła Grzegorz, Podwińska Ewa
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (1) s.49-52, il., bibliogr. 10 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają rzadki przypadek raka pęcherzykowego tarczycy z obecnością przerzutu do kości czołowej czaszki. Zwracają uwagę na obraz kliniczny oraz wartość badań obrazowych - scyntygrafii i tomografii komputerowej - dla rozpoznania przerzutów odległych raka pęcherzykowego tarczycy. Podkreślają znaczenie radykalnego leczenia chirurgicznego, polegającego na całkowitym wycięciu gruczołu tarczowego, połączonego z jednoczesnym wycięciem przerzutu do kości czołowej i uzupełnionego o terapię jodem radioaktywnym, dla osiągnięcia dobrych wyników odległych leczenia leczenia raka pęcherzykowego tarczycy.

  Streszczenie angielskie: The authors present a rare case of follicular carcinoma of the thyroid gland with metastasis to the frontal bone. Attention is drawn in particular to the clinical picture as well as to the value of imaging examinations - scintigraphy and computer tomography - for diagnosing the remote metastases of follicular carcinoma of the thyroid gland. The authors emphasise the importance of radical surgery treatment, based on total resection of the thyroid gland combined with simultaneous excision of the metastasis from the frontal bone, supplemented by radioactive iodine therapy to achieve good distant results of the thyroid's follicular carcinoma treatment.


  7/11

  Tytuł oryginału: Reversed blood flow during internal carotid artery stenting using parodi anti-emboli system - progress in protection against cerebral stroke.
  Tytuł polski: Odwrócone krążenie w trakcie stentowania tętnicy szyjnej wewnętrznej przy zastosowaniu parodi anti-emboli system. Postęp w zapobieganiu zatorom mózgu.
  Autorzy: Pieniążek Piotr, Kabłak-Ziembicka Anna, Pasowicz Mieczysław, Przewłocki Tadeusz, Żmudka Krzysztof, Moczulski Zbigniew, Tracz Wiesława
  Opracowanie edytorskie: Buszman Paweł (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (10) s.322-331, il., bibliogr. 17 poz. + bibliogr. 5 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Cartoid artery stenosis is one of the main causes of stroke. Nowadays two techniques for treating cartoid stenosis are available - surgical endarterectomy and percutaneous angioplasty combined with stent implantation at the at the site of stenosis. Cerebral protection devices during internal cartoid stenting significantly decrease the incidence of periprocedural complications, however, during the introduction of protective devices the cerebral blood flow remains unprotected. Therefore, the quest for a system specifically protecting cerebral flow during the whole procedure is still underway. Temporary reversal of cartoid flow during the procedure using thwe Parodi Anti-Emobli System seems a viable solution. The present study describes the first two patients who underwent internal cartoid artery stending using this technique in our institution.


  8/11

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wyników najnowszych badań w praktyce klinicznej - kurs profesora Williama R. Proffita w Warszawie.
  Tytuł angielski: The use of recent findings in clinical treatment - the course of Professor William R. Proffit in Warsaw.
  Autorzy: Pieniążek Magdalena, Munir Teresa
  Źródło: Ortod. Współcz. 2002: 4 (4) s.109-111, il.
  Sygnatura GBL: 313,523

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Streszczenie polskie: W Polsce gościł niedawno kolejny wykładowca światowej sławy, twórca współczesnej myśli ortodontycznej, autor książki "Ortodoncja współczesna" - prof. William R.Proffit. Na spotkanie z tym znakomitym specjalistą przyjechało do Warszawy ponad 500 słuchaczy, a sala konferencyjna w Pałacu Kultury i Nauki wypełniła sie po brzegi. Kurs zorganizowała firma Polkard, a patronat naukowy objęła prezes Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego - prof. Anna Komorowska.


  9/11

  Tytuł oryginału: Przygotowanie do samoopieki pacjentów leczonych dializami.
  Tytuł angielski: Preparation for self-care patients treated with hemodialysis.
  Autorzy: Pieniążek Maria, Trudujek Monika
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.158-160, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podstawowym warunkiem udziału pacjenta w procesie leczenia hemodializą jest jego wiedza w zakresie dializoterapii. Niniejsze opracowanie jest próbą oceny przygotowania do samoopieki pacjentów leczonych powtarzanymi dializami pozaustrojowymi. Badania przeprowadzono przy pomocy kwestionariusza wśród 82 chorych. Wyniki badań wskazują, że przygotowania pacjentów nie można uznać za wystarczające do sprawowania samoopieki.

  Streszczenie angielskie: The main factor of patient participation in hemodialysis is his knowledge about the treatment. This study analysed the preparation of patients for self-care treated by repeated hemodialysis. Material consists of 82 patients examined by questionnaire. Results showed poorly preparation of patients insufficient for self-care during hemodialysis.


  10/11

  Tytuł oryginału: Coronary microcirculation and reperfusion failure. Do we know what diagnostic tools we have?
  Tytuł polski: Mikrokrążenie wieńcowe i nieskuteczna reperfuzja - jakie mamy metody diagnostyczne?
  Autorzy: Zorkun Cafer, Żmudka Krzysztof, Dudek Dariusz, Przewłocki Tadeusz, Trębacz Jarosław, Musiałek Piotr, Pieniążek Piotr, Zalewski Jarosław, Gajos Grzegorz, Legutko Jacek, Kapelak Bogusław, Podolec Piotr, Pasowicz Mieczysław, Sadowski Jerzy, Dubiel Jacek, Pawlik Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.932-940, il., bibliogr. 123 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Angiografia naczyń wieńcowych połączona z echokardiografią kontrastową wykazały, że w ostrym zawale serca drożność tętnicy dozawałowej nie zawsze przekłada się na obecność prawidłowej perfuzji miokardium w obszarze zaopatrywanym przez tą tętnicę. Zjawisko to, występujące u co 5 pacjenta z ostrym zawałem serca, określono jako "nieskuteczna reperfuzja" (reperfusion failure). Pilnie potrzebne jest rozwijanie i wdrożenie nowych metod rozpoznawania nieskutecznej reperfuzji i oceny mikrokrążenia wieńcowego. Do metod badanych aktualnie w praktyce klinicznej należą (1) czas rezolucji odcinka ST (ST segment resolution time), (2) skala przepływu wieńcowego TIMI (TIMI flow grade), (3) skorygowana liczba klatek w sklai TIMI (TIMI Frame Count), oraz (4) szybkość wychwytu środka kontrastowego przez miokardium (TIMI miocardial perfusion grade = "blush score").

  Streszczenie angielskie: Almost one in five patient has reperfusion abnormalities despite the type of percutaneous interventional procedure after acute myocardial ifnarction. It has been shown with myocardial contrast echocardiographic and coronary angiographic studies that infarct related artery patency does not always correlate with the presence of adequate myocardial perfusion in the infarct related artery territory. Therefore, ti is necessary to obtain futher diagnostic and evaluation tools to assess coronary microcirculation and reperfusion failure. ST segment resolution time, TIMI flow grade, TIMI Frame Count and TIMI Myocardial Perfusion Grade (blush score) are helpful tools to assess myocardial perfusion and diagnosis of reperfusion abnormalities.


  11/11

  Tytuł oryginału: Zmienność rytmu serca u chorych leczonych przezskórną angioplastyką wieńcową.
  Tytuł angielski: Heart rate variability in patients treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty.
  Autorzy: Sędziwy Ewa, Olszowska Maria, Tracz Wiesława, Pieniążek Piotr
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.695-698, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Obniżona zmienność rytmu serca (HRV) jest niezależnym, niekorzystym czynnikiem ryzyka zwiększonej śmiertelności u pacjnetów z chorobą wieńcową, po przebytym zawale serca. W ostatnich latach ocenia się wpływ rewaskularyzacji mięśnia sercowego na parametry HRV. Przydatność pomiarów HRV w ocenie odległych wyników przezskó nej angioplastyki wieńcowej (PTCA) nie została jendoznacznie zdefiniowana. Celem pracy była analiza zachowania sie wybranych parametrów HRV u pacjentów z chorobą wieńcową leczonych PTCA, przed PTCA oraz w czasie rocznej obserwacji po zabiegu. DO badania włączono 65 chorych, 47 mężczyzn i 18 kobiet, w wieku średnim 51,2 ń 7,6 lat, u których przeprowadzono skuteczną i niepowikłaną angioplastykę wieńcową. Zawał serca przebyło wcześniej 38 osób. Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła średnio 59,8 ń 8,1 proc. U 39 chorych rozpoznano jednonaczyniową chorobę wieńcową, u 25 pacjentów dwunaczyniową chorobę wieńcową i u jednego pacjenta chorobę trzech tetnic wieńcowych. 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera wykonywano przed PTCA oraz średnio 2 tygodnie, 3, 6 i 12 miesięcy po zabiegu u wszystkich chorych. Na podstawie holterowskiego badania KEG zanalizowano następujące parametry analizy czasowej HRV: pNN50, SDNN SDANN oraz rMSSD. Stwierdzono istotny statystycznie wzrost wartości parametrów pNN50, SDNN i SDANN podczas rocznej obserwacji po zabiegu PTCA. Spostrzeżono, ze znamienny wzrost wymienionych parametró dokonał się w trakcie pierwszych trzech ...

  Streszczenie angielskie: Decreased heart rate variability (HRV) is an independent risk factor for sudden cardiac deaht in patients with coronary artery disease (CAD) and previous myocardial infarction. THe influence of myocardial revascula-risation on HRV parameters has been investigated for the past few years. However, little is known about HRV behaviour in patients with CAD treated with percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA). The purpose of this study was to estimate HRV parameters before PTCA and during a one year follow-up. We examined 65 patietns (47 men, 18 women; mean age 51.2 ń 7.6), who underwent successful and uncomplicated PTCA Thirty eight patietns had a prior myocardial infarction. The mean left ventricular ejection fraction was 59.8 ń 8.1 p.c. Thirty-nine patients had a single-vessel disease, 25 patients had a double-vessle disease, 25 patients had a double-vessel disease and one patient had a triple-vessle disease. Serial 24-hour Holter monitoring (before PTCA 14 days, 3, 6, 12 months afger PTCA) was performed in all patients. THe following time domain measures of HRV were calculated from each recording, for 24-hours: pNN50, SDNN, SDANN and rMSSD. During the one year follow-up, a significant increase of pNN50, SDNN and SDANN was observed. We noted, that the statistically significant increase of the above-metioned parameters occurred during the first 3 months follow-up. THe results of the next serial recordings (6 and 12 months after PTCA) demonstrated no ...

  stosując format: