Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIEKOSZEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Przewlekły DIC towarzyszący chorobie nowotworowej u chorych w starszym wieku.
Tytuł angielski: The chronic DIC associated with the neoplastic disease in patients of an advanced age.
Autorzy: Kopański Zbigniew, Piekoszewski Wojciech, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Witkowska Bożena, Tabak Jan, Puto Tomasz, Szuszko Robert
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.259-261, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 80 chorych (48 mężczyzn i 32 kobiety), w wieku 65 - 87 lat leczonych z powodu raka żołądka (34 przypdki) i jelita grubego (46 przypadków). U wszystkich tych chorych jak również w grupie kontrolnej złożonej z osób, które były leczone z powodu nienowotworowych chorób przewodu pokarmowego dokonano oznaczeń wybranych parametrów koagulologicznych: stężenia fibrynogenu i D-dimerów, aktywności antytrombiny III (AT III), wskaźnika kaolinowo-kefalinowego (SPTT), protrombinowego (RP), czasu trombinowego (TT) oraz liczby płytek krwi. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że zaburzenia hemostazy o charakterze przewlekłego DIC u osób w starszym wieku, chorych na raka żołądka i jelita grubego występują u 82,5 proc.

  Streszczenie angielskie: The analysis include 80 patients (48 men and 32 women) aged 65 to 87 years, treated because of cancer of the stomach (34 causes) or of the large bowel (46 causes). In all the patients as well as in a control gorup made up of persons who were treated because of non-neoplastic diseases of he gastrointestinal tract the determinations were conducted of selected coagulological parameters: fibrinogen and D-dimer concentration, antithrombin III (AT III) activity, kaolin-cephalin index (APTT), prothrombin (PT), thrombin time (TT) and number of thrombocytes in the blood. The analysis of the results obtained showed that hemostasis disturbances of a chronic DIC character occur in 82.5 p.c. of persons of an advanced age ill with a cancer of the stomach or of the large bowel.


  2/8

  Tytuł oryginału: Skuteczność eradykacji zakażenia Helicobacter pylori u ludzi w starszym wieku.
  Tytuł angielski: The efficacy in people of an advanced age of the eradication of the Helicobacter pylori.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Piekoszewski Wojciech, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Witkowska Bożena, Tabak Jan, Puto Tomasz, Trębacz Patrycja, Szuszko Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.262-264, tab., bibliogr. 28 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W grupie 112 chorych w wieku 65 - 72 lata z przewlekłym zapaleniem żołądka (48 osób), wrzodem trawiennym żołądka (30 osób), wrzodem dwunastnicy (34 osoby) przeprowadzono badania bakteriologiczne mające a celu określenie wrażliwości na antybiotyki szczepów Helicobacter pylori (H. pylori) izolowanych z jamy ustnej (kieszonek dziąsłowych), błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, z próbek kału i ze skóry rąk. Wrażliwość na antybiotyki badano metodą dyfuzyjno-krążkową uwzględniając 23 chemioterapeutyki. Wykazano, że przy stosowaniu pojedynczych antybiotyków szansa skutecznego wyeliminowania infekcji H. pylori z obszaru całego przewodu pokarmowego (jamy ustnej, żołądka, dwunastnicy, jelita grubego) wynosi 14,3 - 35,7 proc. w zależności od użytego chemioterapeutyku, zaś przy stosowaniu terapii dwulekowej (metronidazol + amoksycylina) - wzrasta do 42,9 proc. Oznacza to, że u ludzi w starszym wieku chemioterapia prowadzona celem likwidacji zakażenia w błonie śluzowej żołądka lub dwunastnicy, stwarza możliwości przetrwania infekcji H. pylori w innych częściach przewodu pokarmowego od 64.3 do 85.7 proc. W ten sposób przeleczony chory może więc ulegać autozakażeniu, jak również może być źródłem zakażenia dla innych osób.

  Streszczenie angielskie: In a group of 112 patients aged 65 to 72 years with chronic gastritis (48 persons), a peptic ulcer (30 persons), a duodenal ulcer (34 persons) bacteriological examinations were conducted aiming at determining the sensitvity to antibiotics of Helicobacter pylori (H. pylori) strains isolated from the month (gingival pockets), the stomach or duodenal mucous, from stool samples and from the skin of the hands. The sensitivity to antibiotics was tested with the diffusive-disc method taking into consideration 23 chemotherapeutic agents. It was shown that with the use of single antibiotics the chance of effciently elimination the H. pylori infection from the area of the whole alimentary canal (month, stomach, duodenum. large bowel) amounted to 14.3 - 35.7 p.c. depending on the chemotherapeutics used, where with the use of a twomedicine therapy (metronidazol + amoxycillin) it increased to 42.9 p.c. This means that in people of an advanced age the chemotherapy carried out with the aim of liquidating the infection in the stomach or duodenum mucousa creates posssibilities for the H. pylori infection to persist in other parts of the alimentary canal ranging from 64.3 to 85.7 p.c. This way the patient treated may then udergo self-infection as well as be a source of infection for other persons.


  3/8

  Tytuł oryginału: Zaburzenia gospodarki magnezowej u chorych w ciężkim stanie klinicznym.
  Tytuł angielski: The disturbances of the magnesium management in the patients in grave clinical state.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Piekoszewski Wojciech, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Hartwich Artur, Szuszko Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.265-266, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 46 chorych (27 mężczyzn i 19 kobiet) w wieku 41 - 76 lat, którzy z powodu ciężkiego stanu klinicznego wymagali intensywnej opieki medycznej. U wszystkich nich, jak również w grupie chorych leczonych z powoduu identycznych schorzeń jak grupa zasadnicza, z tym że nie wymagających intensywnej opieki medycznej (GK) oraz w grupie referencyjnej (GR) - dawcy krwi, dokonano oznaczeń stężenia magnezu w surowicy metodą płomieniowej atomowej spektometrii absorpcyjnej. Stwierdzono, że u chorych w ciężkim stanie klinicznym średnie stężenie tego pierwiastka w surowicy jest znamiennie statystycznie niższe niż w pozostałych grupach (GK i GR). Średnie stężenie magnezu różni się również istotnie statystycznie pomiędzy GK i GR. Określono również wartość decyzyjną stężenia magnezu w surowicy wynoszącą 5,78 ćg/ml, która stanowić może zapowiedź głębokich zaburzeń metabolicznych, prowadzących do ciężkiego stanu klinicznego.

  Streszczenie angielskie: The analysis included 46 patients (27 men and 19 women), aged 41 to 76 years, who required intensive medical care because of a grave clinical state. In all of them, as in a group of patients treated because of illnesses identical to those of the basic group but not requiring intensive medical care (CG), as well as in a reference group (RG) - blood donors, the determinations were conducted of the magnesium concentration in the serum with the flame atomic absorptive spectrometry method. It was confirmed that in the patients in grave clinical state the average concentration in the serum of that element was statistically significantly lower that in the other gorups (CG and RG). The average magnesium concentration also differs statistically really between the CG and RG. A critical value was also determined of the magnesium concentration in the serum raising 5.78 ćp/ml, which may be the prognosis of the metabolic disturbances leading to a grave clinical state.


  4/8

  Tytuł oryginału: The importance of determination of magnesium concentration in the serum of patients with cancer metastases to the liver.
  Tytuł polski: Znaczenie oznaczeń stężenia magnezu w surowicy u chorych z przerzutami nowotworowymi do wątroby.
  Autorzy: Kopański Zbigniew, Piekoszewski Wojciech, Schlegel-Zawadzka Małgorzata, Wojewoda Tomasz, Szuszko Robert
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologiii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.267-268, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizą objęto 48 chorych (26 mężczyzn i 22 kobiety) w wieku 52 - 76 lat, u których stwierdzono obecność przerzutów nowotworowych do wątroby. Zarówno w tej grupie chorych, jak w dwóch kolejnych grupach (jedna złożona z 48 dawców krwi, a druga z 50 chorych, u których nowotwór nie miał charakteru rozsianego) dokonano oznaczeń stężenia magnezu w surowicy metodą płomieniowej atomowej spektrometrii absropcyjnej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecność przerzutów nowotworowych w wątrobie obniża znamiennie statystycznie średnie stężenie magnezu w surowicy w porównaniu do pozostałych dwóch grup chorych. Wykazano ponadto, że u chorych z chorobą nowotworową magnezemia poniżej 12,76 ćg/ml zapowiada znamiennie statystycznie wysokie ryzyko występowania przerzutów do wątroby.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 48 patients (26 male and 22 female), aged 52 - 76 diagnosed as having cancer metastases to the liver. The serum level of magnesium in the studied group and also in two other groups (the first consisting of 48 blood donors and the second of 50 patients suffering from cancer of a non-disseminated nature) was measured by the flame atomic absorption spectrophotometric method. The results of the study showed that cancer metastases to the liver significantly decrease the mean level of magnesium in serum compared to the other two graoups. It was shwn that a magnesium level below 12.76 ćg/ml in cancer patients increased the risk of cancer metastases to the liver.


  5/8

  Tytuł oryginału: Zgodność wyników analizy włosów z wywiadem lekarskim pacjentów poddawanych detoksykacji i terapii substytucyjnej metadonem.
  Tytuł angielski: Correlation between self-reported drug use and the results of hair analysis in detoxification and methadone treatment patients.
  Autorzy: Stanaszek Roman, Piekoszewski Wojciech, Karakiewicz Beata, Kozielec Tadeusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.347-350, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza włosów daje możliwość uzyskania informacji na temat historii używania substancji odurzających w okresie kilku tygodni lub miesięcy od dnia pobrania próbki do badań. Znajduje to zastosowanie w monitorowaniu pacjentów uzależnionych od środków odurzających. Celem pracy było wykorzystanie metod oznaczania opiatów i amfetamin we włosach do weryfikacji danych uzyskanych w trakcie wywiadu lekarskiego od pacjentów poddawanych detoksykacji oraz uczestników terapii substytucyjnej w ramach programu metadonowego. Do oznaczania opiatów wykorzystano metodę chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS), a do oznaczenie amfetamin zastosowano chromatografię cieczową sprzężoną ze spektrometrią mas z jonizacją chemiczną pod ciśnieniem atmosferycznym (LC/MS-APCI). Najwięcej niezgodności wystąpiło w grupie pacjentów poddawanych detoksykacji. Stwierdzono także m. in. cztery przypadki udziału w programie metadonowym podczas gdy analiza włosów na obecność opiatów dała wynik ujemny.

  Streszczenie angielskie: Hair analysis offers the possibility of revealing an individual's recent history of drug exposure beginning at sampling day and dating back over a period of weeks or months. This feature of hair analysis can be applied in clinical setting for monitoring drug use by dicted patients being rehabilitated. The aim of this study was to apply determination of major opiates and amphetamines in hair to confirm medical interview made by a physician in detoxification and methadone treatment patients. These assays used gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC/MS) for opiates and liquid chromatography coupled to atmospheric pressure chemical ionisation mass spectrometry (LC/MS-APCI) for amphetamines. Most unconfirmed interview data were in the gorup of detoxification patients. Four methadone patients were negatiave for opiates.


  6/8

  Tytuł oryginału: Ocena narażenia na dym tytoniowy.
  Tytuł angielski: The exposition to tobacco smoke.
  Autorzy: Florek Ewa, Piekoszewski Wojciech, Groszek Barbara
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.358-363, tab., bibliogr. 86 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Narażenie na dym tytoniowy jest zjawiskiem powszechnym. Na ponad 4000 tysiące toksycznych związków narażone są zarówno osoby palące jak i niepalące przebywające w tych samych pomieszczeniach z "palaczami". Ocena narażenia na dym tytoniowy może być oparta o badania ankietowe, monitoring powietrza i oznaczanie biomarkerów w płynach ustrojowych. W powietrzu można oznaczać wiele związków, które zawarte są w dymie tytoniowym, ale najczęściej oznacza się nikotynę i polidyspersyjne cząstki stałe. Wśród biomarkerów narażenia na dym tytoniowy najczęściej wykorzystywana jest kotynina - główny metabolit nikotyny, jakkolwiek oznaczanie karboksyhemoglobiny, tiocyjanianów, adduktów amin i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych z hemoglobiną, albuminami i DNA bywają w tym celu także stosowane.

  Streszczenie angielskie: The exposition to tobacco smoke is overall: in home, work and public places. For the examination of the presence and concentration of environmental tobacco smoke (ETS) in indoor environments the nicotine and respirable suspended particulates (RSP) are determined. A variety of biomerkers (nicotine, cotinine, thiocyanate, carboxyhemoglobin, protein adn DNA adducts) are propose for measurement of exposure to tobacco smoke. The most popular is measurement of cotinine concentration in body fluids (blood, urine, salive). Plasma cotinine concentraton correlated to numbers of cigarettes smoked and to various biological effects of cigarette smoking and exposue to ETS. Other biomarkers as carboxyhemoglobin, thiocyanate, and amines and polycyclic aromatic hydrocarbons adduct can be also use.


  7/8

  Tytuł oryginału: Łączne stosowanie gumy do żucia i plastrów nikotynowych - postępem w leczeniu uzależnienia od tytoniu.
  Autorzy: Florek Ewa, Piekoszewski Wojciech
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (11/12) s.31-32, 34, bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Wspomnienie pośmiertne - doktor nauk farmaceutycznych Wojciech Gubała (1951-2002).
  Tytuł angielski: Wojciech Gubała Ph.D. - obituary.
  Autorzy: Piekoszewski Wojciech
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (3) s.241-242, il.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia po r.1945
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Gubała
 • Wojciech 1951-2002

  stosując format: