Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIEKARSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wznowy miejscowe u chorych na mięsaki tkanek miękkich.
Tytuł angielski: Local recurrence of soft tissue sarcomas.
Autorzy: Nejc Dariusz, Piekarski Janusz, Jeziorski Arkadiusz
Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.143-146, tab., bibliogr. 27 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,469

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przebieg kliniczny mięsaków tkanek miękkich jest agresywny. Często dochodzi do wznów miejscowych. Leczenie mięsaków tkanek miękkich jest trudne i wymaga doświadczenia. Cel pracy: Określenie czy miejsce przeprowadzenia pierwszego zabiegu operacyjnego u chorych na mięsaki tkanek miękkich ma wpływ na czas jaki upływa do wystąpienia wznowy miejscowej. Materiał i metody: Badaniami objęto chorych operowanych w Klinice Chirurgii Onkologicznej AM w Łodzi w latach 1982-1997, z powodu pierwszej wznowy miejscowej mięsaków tkanek miękkich. Badaniami objeto 25 chorych operowanych pierwotnie w Klinice i 41 poza Kliniką. Określono czas od pierwszego zabiegu do wystąpienia wznowy miejscowej. Obliczone czasy średnie dla obu grup porównano z zastosowaniem testu t-Studenta (p=0,05). Wyniki: Wśród chorych operowanych pierwotnie w Klinice nawrót miejscowy choroby wystąpił średnio po upływie 18,2 miesiąca (zakres: 2-65 miesięcy; mediana 12 miesięcy). Wśród chorych operowanych pierwotnie poza Kliniką nawrót miejscowy choroby wystąpił po upływie średnio 10,3 miesiąca (zakres: 1-48 miesięcy; mediana 5 miesięcy). Czas do nawrotu miejscowego choroby był znacząco krótszy wśród chorych operowanych pierowtnie w Klinice (p 0,05). Wnioski: 1. Wśród chorych leczonych z powodu wznowy miejscowej mięsaka tkanek miękkich, czas do wystąpienia wznowy jest znacząco dłuższy u chorych leczonych pierwotnie w specjalistycznym ośrodku onkologicznym niż wśród chorych leczonych pierwotnie poza ośrodkiem, co może wskazywać na większą skutecznośc leczenia stosowanego w ośrodku specjalistycznym....


  2/4

  Tytuł oryginału: Rak podstawnokomórkowy skóry - młody wiek chorych przyczyną wątpliwości diagnostycznych.
  Tytuł angielski: Basal cell carcinoma - young age of patients as the reason of diagnostic doubts.
  Autorzy: Nejc Dariusz, Piekarski Janusz, Pasz-Walczak Grażyna, Jeziorski Arkadiusz
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (3/4) s.179-181, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rak podstawnokomórkowy skóry występuje u młodych chorych bardzo rzadko. Przedstawiamy historię choroby trzech chorych w wieku od 26 do 36 lat, u których rozpoznano raka podstawnokomórkwoego skóry. Zmiany nowotworowe przed wykonaniem chirurgicznego usunięcia były stosunkowo długo leczone zachowawczo.


  3/4

  Tytuł oryginału: Limfoscyntygrafia przedoperacyjna i śródoperacyjny pomiar promieniowania gamma - podstawowe elementy biopsji węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry.
  Tytuł angielski: Pre-operative lymphoscyntygraphy and intra-operative detection of gamma radiation - integral part of sentinel node biopsy in patients with skin melanoma.
  Autorzy: Nejc Dariusz, Piekarski Janusz, Berner Andrzej
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.73-80, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Biopsja węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry jest w Polsce postępowaniem standardowym w ośrodkach referencyjnych III stopnia. Jest to niestety metoda kosztowna, czasochłonna, wymagająca specjalistycznego sprzętu oraz dobrej współpracy kilku zespołów: specjalistów medycyny nuklearnej, chirurgów i histopatologów. Z tego powodu dostępność tej metody jest ograniczona. Cel pracy: Celem pracy było stwierdzenie, czy możliwe jest zaniechanie wykonywania limfoscyntygrafii przedoperacyjnej i śródoperacyjnej detekcji promieniowania gamma przy wykonywaniu biopsji węzła wartowniczego u chorych na czerniaka skóry? Materiał i metody: Od 1.12.1999 r. do 30.06.2001 r. w Klinice Chirurgii Onkologicznej AM w Łodzi u 74 chorych na czerniaka skóry wykonano biopsję węzła wartowniczego. Do biopsji zakwalifikowano chorych, którzy przebyli zabieg usunięcia guza pierwotnego w Klinice lub poza Kliniką i u których regionalne węzły chłonne były niewyczuwalne palpacyjnie. Rozpoznanie potwierdzono w Zakładzie Patologii Nowotworów AM w Łodzi. Badanie miało charakter prospektywny. W badanej grupie znajdowało się 38 kobiet (51 proc.) i 36 mężczyzn (49 proc.). Wiek chorych wahał się od 25 do 87 lat (średnio 56,7 lat; mediana 56,5 roku). Grubość guza w przekroju poprzecznym wahała się od 0,5 do 20 mm (średnio 3,6 mm; mediana 2 mm). U wszystkich chorych wykonano przedoperacyjną limfoscyntygrafię, śródoperacyjnie wybarwiono drogi i węzły chłonne oraz zastosowano śródoperacyjną ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In Poland sentinel node (SN) biopsy in patients with skin melanoma is a standard procedure in third level reference centers. Unfortunately, the method is expensive and time-consuming, requires special equipment and good cooperation of nuclear medicine specialists, surgeons and pathologists. Therefore, the availability of the method is limited. Objectives: To assess whether pre-operative lymphoscyntygraphy and intra-operative detection of gamma radiation during sentinel node biopsy is a necessary procedure. Material and methods: From 1.2.1999 to 30.06.2001 in the Department of Surgical Oncology, Medical University of Łódź, in 74 patients with skin melanoma sentinel node biopsy was performed. Patients with primary tumor removed in our or other departments, in whom regional lymph nodes were not palpable, were included into the study. Diagnosis was confirmed in the Department of Neoplasm Pathology, Medical University of Łódź. The design of the study was prospective. There were 38 women (51 p.c.) and 36 men (49 p.c.) in the studied group. Age ranged from 25 to 87 years (mean 56.7; median 56.5). Tumor thickness ranged from 0.5 to 20 mm (mean 3.6 mm; median 2 mm). In all patients pre-operative lymphoscyntygraphy, intra-operative blue dye mapping and intra-operative blue dye mapping and intra-operative detection of gamma radiation were performed. Results: Pre-operative lymphoscyntygraphy allowed for the detection of sentinel node(s) in all 74 studied patients ...


  4/4

  Tytuł oryginału: Przezskórna angioplastyka tętnic szyjnych i wszczepianie stentów z zastosowaniem neuroprotekcji.
  Tytuł angielski: Carotid angioplasty and stenting with neuroprotection.
  Autorzy: Więckowski Jarosław, Nadgrodkiewicz Krzysztof, Stasiowski Marek, Piekarski Paweł
  Źródło: Radom. Rocz. Lek. 2002: 7 s.103-110, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 728,022

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: