Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIEKARCZYK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Comparative studies on the occurrence of protozoans, bacteria and fungi in the oral cavity of patients with systemic disorders.
Autorzy: Chomicz Lidia, Piekarczyk Janusz, Starościak Bohdan, Fiedor Piotr, Piekarczyk Barbara, Szubińska Dorota, Zawadzki Paweł J., Walski Michał
Źródło: Acta Parasitol. 2002: 47 (2) s.147-153, il., bibliogr. s. 152-153
Sygnatura GBL: 303,018

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • mikrobiologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to compare the oral cavity status with the species composition of microorganisms colonizing the mounth of patients with or without systemic diseases. Seventy-seven men and women, 19 to 65-years-old, of four groups: hemodialyzed patients (HD), kidney allograft recipients (Tx), congenitally disordered (Cd) and control (C) patients (without systemic diseases) were examined clinically for the oral cavity status and the microorganisms occurring in the mounth were identified. Swabs and samples taken from dental plaques, pockets and periodontium were used for light and electron microscopical studies as well as for protozoan, bacterial and fungal cultures. Entamoeba gingivalis and Trichomonas tenax were found in the HD, Tx, Cd and C groups (top prevalence 14, 14, 87.5 and 25 p.c. respectively); free-living amoebae (with some features of Acanthamoeba sp.) also occurred in several cases. Staphylococcus aureus bacteria were found in 66 p.c. of Cd patients infected with the protozoans. Numerous fecal bacteria and/or fungi Candida albicans have been observed in 41-51-year-old Cd and HD patients. In all patient groups, it was the 41-51-year-olds who showed the highest prevalence of protozoans, bacteria and fungi. The results indicate that metabolic disabilities favour pathological changes in periodontal tissues and may influence the species composition of mixed protozoan, bacterial and/or fungal infections in various ways, in patients with different systemic diseases.


  2/6

  Tytuł oryginału: Leczenie świeżych i powikłanych zaburzeniami zrostu złamań kości udowej i piszczelowej metodą ryglowanego gwoździa śródszpikowego - doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Treating recent and complicated with disorders fractures of femoral and tibial bone with interlocking intramedullary nail - preliminary communication.
  Autorzy: Ziółek Michał, Piekarczyk Piotr, Kroczak Sławomir, Skrok Tomasz
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (4) s.277-284, il., bibliogr. 15 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy opisują zastosowanie metody gwoździa ryglowanego w leczeniu złamań świeżych i powikłanych kości udowych i piszczelowych. W Klinice Traumatologii Narządu Ruchu CSK WAM w latach 1997 - 99 leczono metodą ryglowanego gwoździa 16 chorych, w tym 5 kobiet (31 proc.) i 11 mężczyzn (69 proc.). U 3 chorych wykonano zabieg tym sposobem z powodu świeżych złamań: u 2 chorych kości udowej i u jednego chorego kości piszczelowej. U pozostałych 13 chorych (81 proc.) z powodu zaburzeń zrostu odłamów kostnych: u 4 trzonu kości piszczelowej i u 9 trzonu kości udowej. W grupie 13 chorych pierwotnie u 7 wykonano zespolenie standardowym gwoździem Kntschera. U 4 chorych pierwotnie wykonano zespolenie trzonu kości udowej płytąAO, u jednego chorego zespolenia złamania trzonu kości piszczelowej śrubami AO. U jednego chorego zastosowano zespolenie metodą Zespol złamania trzonu kości piszczelowej. Wszystkich chorych leczono metodą ryglowanego gwoździa na otwarto. W przypadkach leczenia powikłań zrostu odłamów kostnych okolicę braku zrostu okładano przeszczepami kostnymi mrożonymi homogennymi oraz gąbką gentamycynową. Dynamizowano zespolenie po 8 - 10 tygodniach od wykonanego zabiegu u 10 chorych.

  Streszczenie angielskie: The authors discuss the application of an interlocking nail in the treatment of recent and complicated fractures of femoral and tibial bones. In the Department of Motor Organ Traumatology, Central Clinical Hospital, Military Medical University in the years 1997 - 1999 16 patients - 5 women (31 p.c.) and 11 men (69 p.c.) were treated with the method of an interlocking nail. This kind of procedure was performed in 3 patients with recent fractures: in 2 patients - of fermoral bone and in one - of tibial bone. In the remaining 13 patients (81 p.c.) it was deu to disorders of bone fragments union: in 4 patients - of tibial bone shaft and in 4 - of femoral bone shaft. In the group of 13 patients primarily in 7 a union with Kntscher's standard nail was performed. In 4 patients primarily a union of fermoral bone shaft with AO plate was performed, in one - unions of fractured tibial bone shaft with AO screws. The union of fractured tibial bone shaft with Zespol method was applied in one patient. All patients were treated with the method of an interlocing nail in open. In the cases of trating complications of bone fragments union the region of no union was covered with frozen homogeneous bone grafts and gentamycin sponge. The union was dynamized 8 to 10 weeks after the performed procedure in 10 patients.


  3/6

  Tytuł oryginału: Neurofibroma - diagnostyka i leczenie.
  Tytuł angielski: Neurofibroma - diagnosis and treatment.
  Autorzy: Szałwiński Michał, Piekarczyk Janusz, Samolczyk-Wanyura Danuta, Głębowski Paweł, Kubicka-Pertkiewicz Małgorzata, Szymańska Joanna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (12) s.821-827, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria
 • onkologia
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Na podstawie materiału II Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej przedstawiono możliwości diagnostyczne oraz leczenie pierwotnego neurogennego nowotworu części twarzowej czaszki o typie neurofibroma. Omówiono możliwości nowoczesnych metod diagnostyki radiologicznej w rozpoznawaniu i planowaniu dalszego leczenia. Wszystkie przypadki weryfikowano badaniem histopatologicznym, gdzie obok klasycznych metod stosowano badania histochemiczne, jak również wysoce specyficzne badania immunohistochemiczne. We wszystkich przypadkach stosowano leczenie chirurgiczne - całkowite usunięcie guza. Autorzy koncentrują się na dwóch, najbardziej interesujących i trudnych technicznie zabiegach.

  Streszczenie angielskie: A presentation has been of the made of the diagnosis and treatmen t of neurofibromas localized in the facial part of the head, based on cases treated at the II Department of Maxillofacial Surgeery. The Authors present the possibilities of modern visualization techniques in diagnosis and treatment planning. All cases were confirmed by histological examination, where histochemical and highly specific immunohistochemical staining were used in addition to traditional methods. A surgical procedure was performed in all cases, comprising of complete tumour removal. The authors have focused on two of the most interesting and technically complicated cases.


  4/6

  Tytuł oryginału: Opinie nauczycieli dotyczące szkolnego programu stomatologicznej edukacji prozdrowotnej.
  Tytuł angielski: Teachers opinions on a school-based programme of oral health education.
  Autorzy: Szatko Franciszek, Wierzbicka Maria, Dybiżbańska Elżbieta, Adamowicz-Klepalska Barbara, Piekarczyk Janusz, Strużycka Izabela, Zawadziński Marcin
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.714-719, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie opinii nauczycieli pierwszych klas szkół podstawowych dotyczących przeprowadzonego w Polsce szkolnego programu stomatologicznej oświaty prozdrowotnej. W badaniu uczestniczyło 235 nauczycieli wybranych na drodze losowania wielowarstwowego, którzy wypełnili anonimowy kwestionariusz. Materiały programowe otrzymało 74 proc. nauczycieli. Ponad 66 proc. nauczycieli uczestniczyło w realizacji programu. Około 60 proc. nauczycieli zgadzało się ze stwierdzeniem, że program jest poprawnie skonstruowany pod względem edukacyjnym, że obliguje ucznia i nauczyciela do podjęcia pozytywnych zachowań zdrowotnych oraz że forma i treść programu jest inspiracją dla nauczyciela do tworzenia podobnych zajęć w innych obszarach zdrowotnych. Prawie połowa wyraziła jednak obawę, że program robi wrażenie swoistego rodzaju akcji, która przestanie po jakimś czasie funkcjonować.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to investigate the opinions of first-year primary school teachers on the programme of school-based oral health education implemented in Poland. The study covered 235 teachers, chosen by stratified random sampling procedures, who replied to an anonymous questionnaire. Programme materials reached 74 p.c. of teachers. Over 6 p.c. of teachers agreed with the statement that the programme was adequately prepared from an educational viewpoint, that it obliges pupils and teachers to undertake positive heakth behaviour, and that the form and content of the programme are an inspiration to teachers to prepare similar activities connected with other areas of health promotion. However, nearly half expressed the concern that the programme seemed to be a short-term action which may finish after a while.


  5/6

  Tytuł oryginału: Epidemiologia złośliwych nowotworów jamy ustnej.
  Tytuł angielski: Epidemiology of oral malignant tumors.
  Autorzy: Pilarska Agnieszka, Samolczyk-Wanyura Danuta, Piekarczyk Janusz, Zatoński Witold, Pilarski Paweł
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (11) s.728-737, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory złośliwe jamy ustnej stają się bardzo istotnym problemem onkologicznym w Polsce. Zachorowalność ich stale wzrasta i dochodzi już do 7 proc. wśród nowotworów rozpoznawanych na świecie u mężczyzn. W Polsce osiąga 4,4 proc. u mężczyzn i 1,4 proc. u kobiet. W ostatnim 30-leciu obserwuje się ponad dwukrotny wzrost zachorowań i zgonów na nowotwory o tym umiejscowieniu, wśród mężczyzn w średnim wieku nawet 4 krotny. Celem pracy było przedstawienie epidemiologii, tak by mogła ona służyć do sformułowania hipotez etiologicznych, które powinny być wykorzystane do opanowania choroby, oceny postępowania leczniczego i zapobiegawczego w praktyce.

  Streszczenie angielskie: Oral malignant tumors become the most important oncologic problem in Poland. Its incidence has been constantly increasing, and is reaching in males nearly 7 p.c. of the new cases of malignant tumors recognized world-wide. In Poland it accounts 4.4 p.c. in male and 1.4 p.c. in female. During last 30 years we observe almost double increase of incidences and mortality because of neoplasms of this region, in males at middle age even four times. The aim of the study was presentation of epidemiology to establish an ethiological hypothesis, which could be usefull in practice for better treatment, follow up and prevention.


  6/6

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Nowe leki zatwierdzone do stosowania u dzieci].
  Autorzy: Piekarczyk Andrzej
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (2) s.113-115 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(2)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • list i notatka
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: