Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIEŃKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Screening of major cardiovascular risk factors among members of the Polish Parliament as health marketing among Polish decision-makers for efficient cardiovascular prevention.
Tytuł polski: Pomiar głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w Parlamencie. Działanie uświadamiające polskim środowiskom opiniotwórczym konieczność zapobiegania chorobom układu krążenia.
Autorzy: Zdrojewski Tomasz, Kąkol Michał, Babińska Zofia, Piwoński Jerzy, Pieńkowski Ryszard, Semetkowska Ewa, Januszko Wiktor, Olszewski Robert, Broda Grażyna, Adamus Jerzy, Krupa-Wojciechowska Barbara, Rywik Stefan
Opracowanie edytorskie: Giec Leszek (koment.).
Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (2) s.207-216, il., bibliogr. 26 poz., streszcz. - Tekst równol. w jęz. pol.
Sygnatura GBL: 313,397

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Program pomiarów czynników ryzyka chorób układu krążenia w Parlamencie RP odbył się pod patronatem Zarządu PTNT, PTK, Rektora AMG we współpracy z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym w dniach 11-12 maja 2000 roku podczas 78 Posiedzenia Sejmu RP oraz 58 Posiedzenia Senatu RP na wzór akcji przeprowadzonej w Parlamencie Europejskim w Brukseli ze środków Narodowego Programu Ochrony Serca. Wszyscy organizatorzy i wykonawcy wykonali badanie nieodpłatnie.

  Streszczenie angielskie: The project was conducted under the auspices of the Boards of the Polish Society of Hypertension and the Polish Cardiac Society, the Rector of Medical University of Gdańsk, and thanks to cooperation with the European Society of Cardiology. The screening was performed on may 11-12, 2000, during the 78th Session of the Polish Parliament (Sejm) and during the 58th Session of the Polish Senate, and followed a similar screening in the European Parliament in Brussels. The project was carried out free of charge by all the organisers and staff involved.


  2/10

  Tytuł oryginału: Late cardiopulmonary complications in breast cancer patients following combined adjuvant treatment.
  Tytuł polski: Ocena późnych powikłań ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po skojarzonym leczeniu uzupełniającym.
  Autorzy: Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Tacikowska Małgorzata, Miśkiewicz Zbigniew, Stelmaszczyk Witold, Wasilewska-Teśluk Ewa
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.25-32, tab., bibliogr. 33 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • pulmonologia
 • kardiologia
 • ginekologia i położnictwo
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem pracy była ocena późnej toksyczności ze strony serca i płuc u chorych na raka piersi po mastektomii oraz uzupełniającej chemioterapii i radioterapii. Materiał i metoda. Badaniu poddano 47 kobiet (średnia wieku 47 lat) z rakiem piersi w stopniu zawansowania T1-4 NO-2 MO. Po mastektomii, u wszystkich chorych przeprowadzono chemioterapię i radioterapię. U 40 zastosowano programy z antracyklinami, u 7 - bez antracyklin. Radioterapię przeprowadzono według tej samej techniki, po zakończeniu leczenia chemicznego. Napromieniono ścianę klatki piersiowej i okolice węzłowe (46-50 Gy/Gy). W celu oceny zmian w płucu, po stronie leczonej, zastosowano badanie tomograficzne o wysokiej rozdzielczości HRCT, które przeprowadzono po średnim czasie 17 miesięcy (13-28) i 33 miesięcy (28-58) od zakończenia leczenia skojarzonego. W celu oceny serca zastosowano badanie EKG i echokardiograficzne, które przeprowadzono przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego a następnie po średnim czasie 17 i 33 miesięcy od jego zakończenia. Wyniki. Serce: U 7 chorych (wszystkie leczone antracyklinami) stwierdzono nieprawidłowości w echokardiogramie (poszerzenie i zaburzenie kurczliwości lewej komory, obniżenie LVEF, nasilenie istniejących wad serca). U 5 z nich zmiany były bezobjawowe i odwracalne. U 2 chorych stwierdzono klinicznie jawną, miernie nasiloną niewydolność serca, która wydawała się mieć związek z podaną epirubicyną. Na podstawie analizy rozkładu izodoz wykluczono napromienianie jako ...

  Streszczenie angielskie: Aim. The aim of the study was to evaluate late toxicity from heart and lungs in breast cancer patients treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy (Chth and Rt). Material and methods. Forty seven women (mean age 47 years) with stage T1-4NO-2 MO breast cancer, treated with mastectomy and adjuvant sequential chemotherapy and radiotherapy were examined in order to assess the side-effects in the heart and the lungs. All patients underwent chemotherapy: 40 received chemotherapy including antracyclines, 7-without antracyclines. Radiotherapy was undertaken in all cases. It was administered after chemotherapy and was planned according to the well-established technique. It included the chest wall and regional lymph nodes with a specified dose of 46-50 Gy administered in daily fractions of 2Gy. The high resolution compouted tompgraphy HRCT of the lungs was performed after a mean time of 17 (13-28) months and then, after a mean time of 33 (28-58) months. The condition of the heart was studied using electrocardiography (ECG) and echocardiography (ECHO), which were performed before combined treatment and then after a mean time of 17 and 33 months from its completion. Results. Heart: 7 patients had an abnormal echocardiogram (ventricular dilatation, abnormal Left Ventricular Ejection Fraction, disordered left ventricular contractility, worsening of pre-existent valvular disease). All 7 had received chemptherapy including antracyclines. In 5 of ...


  3/10

  Tytuł oryginału: Changes in BRCA1 gene in patients with familial breast cancer in the Warsaw region of Poland.
  Tytuł polski: Zmiany w genie BRCA1 u chorych na rodzinnego raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie.
  Autorzy: Paszko Zygmunt, Skasko Elżbieta, Wiśniewska Alicja, Konopka Bożena, Kluska Anna, Jagielska Agnieszka, Wieczorek Ewa, Janiec-Jankowska Aneta, Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Mazur Słwomir
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.97-103, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród przeszło 500 kobiet chorych na raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie, wyselekcjonowano 52 probantki, które były obarczone rodzinnym występowaniem kilku raków sutka i innych nowotworów. Materiałem badawczym było DNA, izolowane z leukocytów krwi obwodowej. Procedurą PCR-SSCP posługiwaliśmy się w celu poszukiwania mutacji we wszystkich kodujących białko eksonach genu BRCA1. Fragmenty podejrzane o obecność muatcji poddawano sekwencjonowaniu. U 36 probantek w genie BRCA1 wykryto 11 rodzajów zmian w eksonach i 5 rodzajów zmian w intronach. U 19 (36,5 proc.) probantek nie wykryto w genie BRCA1 żadnych zmian. Wśród zmian eksonowych trzy z nich powszechnie uznawane są za mutacje patogenne: 5382insC (3 rodziny; 6 przypadków), T300G (2 probantki), 3819del5 (1 probantka). Spośród zmian intronowych zmiana IVS6 + 28 (C - A) podejrzewana jest przez nas o patogenne właściwości, gdyż umiejscowiona jest w obszarze intronu, który bierze udział w składaniu eksonów. Występowała ona u trzech sióstr (dwie chore i jedna zdrowa). Pozostałych 8 zmian, wykrytych w eksonach 11, 13 i 16 (A1186G, C2201T T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G), to polimorfizmy. Jedna z nich - A1186G występowała jako zmiana heterozygotyczna częściej u chorych na raka sutka (18,8 proc.), niż u kobiet zdrowych (4 proc.). Wśród badanych chorych zaobserwowaliśmy w eksonach genu BRCA1 częste nagromadzanie się u tej samej chorej kilku (3-6) polimorfizmów. Dwie heterozygotyczne zmiany (T300G i A1186G), znalezione w DNA z krwi dwóch nie spokrewnionych chorych, utraciło swą heterozygotyczność w DNA izolowanym z guza.

  Streszczenie angielskie: 52 patient-probands with a family history of breast cancer and other tumours were selected from among 500 breast cancer patietns trated at the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology. We studied DNA isolated from peripheral blood. The PCR-SSCP procedure was used for seeking mutations in all protein coding exons of the BRCA1 gene. Fragments suspected of mutation presence were subjected to sequencing. In 36 probands of the BRCA1 gene 11 types of changes were found in exons and 5 types in introns. In 19 (36.5 p.c.) probands no changes were detected within the BRCA1 gene. Among exon changes 3 were ones generally regarded as pathogenic mutations: 5382insC (3 families; 6 cases), T300G (2 probands), 3819delGTAAA (1 proband). Among intron changes we suspect the IVS6 +28 (C - mA) change to be pathogenic, since it is present in intron area participating in exons splicing. It was found in three sisters (two had breast cancer, one was healthy). The remaining 8 changes were disclosed in exons 11, 13 and 16 (A1186G, C2201T, T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G) and regarded as polymorphisms. One of them, A1186G, was, as a heterozygotic change, more frequent in breast cancer cases (18.8 p.c.) than in healthy women (4 p.c.). We observed frequent presence of several types of polymorhisms (3-6) in BRCA1 gene exons. Two heterozygotic changes (T300G and A1186G) inthe blood DNA of two unrelated patients lost their heterozygosity in tumour DNA.


  4/10

  Tytuł oryginału: Znaczenie ekspresji receptora HER-2, białek p53, bcl-2, bax, stopnia proliferacji i zawartości receptorów dla estrogenów i progestagenów jako czynników prognostycznych i predykcyjnych u chorych na raka piersi: rozprawa habilitacyjna.
  Tytuł angielski: Breast cancer - the prognostic and predictive value of HER-2 receptor, p53, bcl-2 and bax proteins, expression the proliferation grade and the estrogen and progestogen receptor status.
  Autorzy: Pieńkowski Taduesz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 1 s.5-63, il., tab., bibliogr. 211 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wprowadzenie do praktyki klinicznej systemowego leczenia uzupełniającego spowodowało konieczność ustalenia wskazań do jego zastosowania. Niezbędne stało się również określenie czynników mogących mieć wpływ na odpowiedź terapeutyczną. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że chore mające porównywalne wskazania, odnoszą z identycznego leczenia nie jednakowe korzyści. Obserwacje te skłaniają do wniosku, że istnieją inne niż prognostyczne czynniki, określające prawdopodobieństwo uzyskania odpowiedzi na leczenie. Noszą one nazwe czynników predykcyjnych. Określenie czynników związanych z biologią raka może mieć istotne znaczenie dla podejmowania decyzji terapeutycznych. Na obecnym etapie wiedzy jedynym uznawanym czynnikiem predykcyjnym jest zawartość receptorów dla estrogenów i progestagenów w komórkach raka. Cel pracy. - Ustalenie wpływu zaburzeń ekspresji receptora HER-2, białek p53, bcl-2 i bax, nasilenia proliferacji określanej jako ekspresja przeciwciała MIB-1, oraz zawartości recpetorów dla estrogenów i progestagenów w komórkach raka, na czas przeżycia całkowitego i bezobjawowego u chorych na raka piersi, leczonych radykalnie. - Zbadanie zależności pomiędzy wynikami leczenia uzupełniającego tamokrysfenem, a zaburzeniami ekspresji receptora HER-2, białek p53, bcl-2 i bax, nasileneiem proliferacji określonej jako ekspresja przeciwciała MB-1, oraz zawartością receptora dla estrogenów i progestagenów w komórkach raka. - Zbadanie zależności pomiędzy ...

  Streszczenie angielskie: As an entire range of methods for the systemic treatment of cancer was being introduced into clinical practice, there arose a need to set indications for their use. It also became necessary to state what factors may influence the therapeutic effect. In the course of a number of studies it has become obvious that patients with comparable treatment indications do not profit from the introduced therapy in a comparable extent. These observations have brought on the conclusion that there exist a number of factors, other than prognostic, which may affect the outcome of treatment. These have become known as predictive factors. Defining the factors directly dependant on cancer biology may directly affect therapeutic decisions. However, at present the only recognised predictive factor is the estrogen and progestagen receptor status. Aim of the study. - To evaluate the influence of experession of HER-receptors, p53, bcl-2 and bax proteins, the grade of proliferation defined as MIB-1 antibody expression and the estrogen and progestagen receptor status in cancer cells on total survival and symptom-free survival of radically treated breast cancer patients. - To analyse the relationship between the results of adjuvant tamoxifene therapy and: the expression of HER-receptors, p53, bcl-2 and bax proteins, the grade of proliferation defined as MIB-1 antibody expression and the estrogen and progestogen receptor status in cancer cells. - To analyse the realtionship between the results ...


  5/10

  Tytuł oryginału: Postępy w chemicznym leczeniu chorych na raka piersi.
  Tytuł angielski: Advances in chemotherapy of breast cancer.
  Autorzy: Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 (6) s.6-11, bibliogr. 51 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the most cases invasive breast cancer in systemic disease. Progress in the treatment of this cancer has been achieved. From the middle 70-ises several big randomized trials have been performed. Results of these trials cleary demonstrates that adjuvant has been established. Systemic adjuvant treatment has been established as part of the radical treatment in patients in I, II, and III stage. In the treatament of advanced breast cancer some new cystostatic and hormonal drugs have been introduced to the clinical practice. Drugs which are activite in dissemminated diseasee will be investigated in adjuvant treatament.


  6/10

  Tytuł oryginału: Skryty przebieg raka piersi z rozległymi przerzutami - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases.
  Autorzy: Traczyk Zdzisław, Konopka Lech, Pieńkowski Tadeusz, Ząbek Ada, Krawcewicz Angelika, Prohorec Maria, Maryniak Renata, Proniewski Jacek, Dobkowski Piotr
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (2) s.103-106, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono rzadko obserwowany przebieg utajonego raka gruczołowego piersi z rozległymi przerzutami do kości. W pracy omówiono trudności związane z diagnostyką ogniska pierwotnego, w którym do końca obserwacji nie udało się potwierdzić obecności komórek nowotworowych.

  Streszczenie angielskie: A latent course of adenocarcinoma mammae with numerous bone metastases is presented. Even though the primary site of carcinoma in the right mammae was suspected from the start, till the very end of the observation period it was impossible to confirm the presence of malignant cells.


  7/10

  Tytuł oryginału: Clinical symptoms and prognostic factors in breast cancer - related carcinomatous meningitis.
  Tytuł polski: Analiza objawów klinicznych i czynników prognostycznych w nowotworowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi.
  Autorzy: Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Rudnicka Halina, Niwińska Anna, Mioduszewska Olga, Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.399-402, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim czasie obserwuje się wyraźny wzrost ilości występowania nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych wśród chorych na raka piersi. Rokowanie u pacjentek z tą lokalizacją zmian przerzutowych jest bardzo złe. Materiał i metody. W naszej pracy przeanalizowaliśmy 25 przypadków pacjentek z nowotworowym zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych. Średnia wieku wynosiła 45 lat (od 29 do 70). Objawy kliniczne, które występowały w momencie rozpoznania, to: bóle głowy, nudności i wymioty, splątanie, zespół móżdżkowy, niedowłady, bóle w okolicy piersiowo-lędźwiowej. W 100 proc. przypadków potwierdzono rozpoznanie poprzez stwierdzenie obecności komórek nowotworowych w badaniu cytologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego. U 72 proc. pacjentek obserwowano także podwyższony poziom białka. Leczenie składało się z dokonałowo podawanego raz w tygodniu metotreksatu - 10 mg i Dx - 4 mg. Wyniki. Kliniczną odpowiedź na leczenie oraz poprawę parametrów laboratoryjnych stwierdziliśmy u około 72 proc. pacjentek. Podsumowanie. Nasze obserwacje wskazują, że najważniejszymi korzystnymi czynnikami rokowniczymi w przerzutach do opon móżgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem piersi są: jednoczasowe leczenie systemowe, dobry stan ogólny chorych w momencie rozpoznania, dobra odpowiedź klincizna na leczenie metotreksatem, stwierdzona po 2 cyklach leczenia.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Carcinomatous meningitis is an uncommon but serious complication of advanced breast cancer, the incidence of which has been, recently, increasing. Material and methods. We have reveiwed 25 cases of carcinomatous meningitis in breast cancer patietns treated inour clinic. The mean age at the time of diagnosis was 45 years (range: 29-70 years). The clinical symptoms at the time of diagnosis were headache, nausea/vomiting, confusion, cerebellar signs, paresis and pain in the thoraco-lumbal region. Cancer cells in cerebrospinal fluid were detected in all the cases. Cerebrospinal fluid protein level was elevated in 72 p.c. of cases. The treatment consisted of intrathecal injection of 10 mg of methotrexate plus dexamethasone 4 mg, adminsitered weekly. Results. The response defined as clinical and laboratory improvement was achieved in 72 p.c. of patients. Conclusion. Our observations suggest that the important prognostic factors in carcinomatous meningitis are: systemic chemotherapy, Karnofsky status at the time leptomeningeal metastases of diagnsois and the clinical response after the first 2 cycles of inthratecal ifnusion of methotrexate.


  8/10

  Tytuł oryginału: Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi - nowy problem kliniczny.
  Tytuł angielski: Breast cancer - related carcinomatous meningits - a new clinical issue.
  Autorzy: Niwińska Anna, Rudnicka Halina, Gruszfeld Agnieszka, Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.422-427, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przerzuty odległe z guzów litych do opon mózgowo-rdzeniowych mogą przebiegać pod postacią rakowatości opon lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Każda z tych postaci ma inny przebieg kliniczny i rokowanie. Nowotworowe zapalenie opon jest obecnie coraz częściej rozpoznawane u chorych na raka piersi. Wynika to z postępu w diagnostyce obrazowej oraz długiego przeżycia chorych na raka piersi. Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych stanowi duży poroblem dla klinicysty z uwagi na małą skuteczność i znaczną toksyczność dostępnych metod leczenia. Stan ogólny chorej i wynik badania neurologicznego w chwili rozpoznania stanowią kryterium przeżycia. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego nowotworowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, z uwzględnieniem: patofizjologii, objawów klinicznych, czynników rokowniczych, metod rozpoznawania, dostępnych metod leczenia, toksyczności leczenia i rokowania.

  Streszczenie angielskie: Two different clinical types of leptomeningeal metastases from solid tumours exist: (i) local infilatration and (ii) dissemination of tumour cells throughout the neuraxis by the flow of the CSF (neoplastic meningitis, carcinomatous meningitis). Every type has different clinical manifestation and prognosis. At present carcinomatous meningitis is more frequently diagnosed - probably as a consequence of the progress in imaging techniques and the survival of breast cancer patients. Carcinomatous meningitis is developing as a clinical problem for oncologists and neurologist due to the poor efficacy and high toxicity of the treatment. The most important prognostic factors are overall performance and the neurological status. In this article we review the issue of breast cancer-related carcinomatous meningitis - its pathophysiology, clinical symptoms, prognostic facotrs, methods of diagnosis and treatment, toxicity of the treatment and patient prognosis.


  9/10

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Kto odpowiada za prewencję raka piersi. Pacjent może wnieść pozew do sądu i wygrać, jeśli zasady prewencji nie zostaną jasno sformułowane].
  Autorzy: Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (10) s.117-119, il. - Tł. artyk. z czas. Postgraduate Medicine 2002; 111(2) : 83
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  10/10

  Tytuł oryginału: Czy w Polsce można ograniczyć umiearlność na nowotwory złośliwe piersi poprzez zorganizowany screening?
  Tytuł angielski: Can mortality from breast cancer in Poland be decreased by organised screening?
  Autorzy: Tyczyński Jerzy E.
  Opracowanie edytorskie: Jassem Jacek (koment.), Pieńkowski Tadeusz (koment.), Wronkowski Zbigniew (koment.).
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.523-531, tab., bibliogr. 10 poz. + bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: