Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIĄTKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Stężenie receptorów estrogenowo-progesteronowych w tkance zdrowej i nowotworowo zmienionej u chorych na raka krtani.
Tytuł angielski: Concentration of estrogen receptors and progesterone receptors in normal and neoplastic tissue in larynx cancer patients.
Autorzy: Piątkowski Karol, Kruk-Zagajewska Aleksandra, Thielemann Anna, Kopczyński Zygmunt
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (4) s.445-450, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analiza lokalizacji raka w obrębie krtani i części krtaniowej gardła wskazuje na istnienie miejsc predysponowanych do nowotworzenia. Różnice w zapadalności, lokalizacji narządowej, przebiegu i rokowaniu raka krtani próbuje się wyjaśnić nie tylko czynnikami egzogennymi, lecz także endogennymi, w tym hormonalnymi. Stężenie receptorów hormonalnych dla estrogenów (ER) i progesteronu (PgR) oznaczono w tkance nowotworowej krtani 18 chorych (16 mężczyzn i 2 kobiet). W grupie kontrolnej stanowiącej 10 chorych (9 mężczyzn i 1 kobieta) określono stężenie receptorów w tkance otaczającej, makroskopowo niezmienionej. Wszystkie rozpoznania zostały potwierdzone badaniem histopatologicznym. Ocenie ilościowej poddano zarówno receptory cytoplazmatyczne, jak i jądrowe. Sześć próbek tkanki nowotworowej pochodziło z fałdów głosowych, 7 z fałdów przedsionkowych, 2 z okolicy podgłośniowej, 2 z szypuły nagłośni i 1 z zachyłka gruszkowatego. Grupę kontrolną stanowiło 10 fragmentów tkanki zdrowej z krtani, z czego 4 pobrano z fałdu głosowego, 4 z fałdu przedsionkowego i 2 z wolnego brzegu nagłośni. Wszystkie próbki tkanek poddano weryfikacji histopatologicznej. Stężenie cytoplazmatycznych i jądrowych receptorów ER i PGR oznaczano metodą immunoenzymatyczną na podstawie zestawów ER-EIA i PgR-EIA Monoclonal firmy Abbott. Najwyższe średnie stężenie receptorów w raku krtani stwierdzono w tkance pochodzącej z fałdów przedsionkowych i szypuły nagłośni, natomiast w przypadku tkanki zdrowej z fałdów przedsionkowych.

  Streszczenie angielskie: The analysis of laryngx cancer localisation inside the larynx and hypopharynx indicate that there are some places prone to cancrogenesis. Digerencess in morbidity, organ localisation and prognosis of larynx cancer can be explained not only by egzogenic factors but also by endogenic one, including hormons. The estrogen (ER) hormon receptor concentration and progesteron (PgR) concentration was estimated in the neoplastic tissue in 18 patients (16 men, 2 women). In the control grouup, in 10 patients (9 men, 1 women) the concentration receptor was assessed in sourrounding, macroscopically unchanged tissued. The quality assessment was done both in cytoplasmatic and nuclear receptors. 6 specimens of neoplastic tissue was taken from vocal folds, 7 from vestigular folds, 2 from subglottic space, 2 from epiglottic petiolus and 1 from pyriform sinus. Control group consist of 10 healthy tissue speciments including 4 taken from the vocal cords, 4 from vestibular folds, 2 from free edge of epiglottis. All samples were examined by pathologist. The concentration of cytoplasmatic and nuclei receptors (ER and PgR) was estimated by immunoenzymatic essay by ER-EIA and PgR-EIA monoclonal antibodies (Abbott). The highest concentration of receptors in larynx cancer was stated in tissue comming from vestibular folds and epiglottic petiolus in healthy objects in the region of vestibular folds.


  2/8

  Tytuł oryginału: Korelacja stężenia hormonów płciowych w surowicy krwi ze stężeniem receptorów estrogenowo-progesteronowych u chorych na raka krtani.
  Tytuł angielski: Corellation between sex hormons value in serum blood and estrogen-progesterone receptors concentration at larynx cancer patients.
  Autorzy: Piątkowski Karol, Kruk-Zagajewska Aleksandra, Thielemann Anna, Kopczyński Zygmunt
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (6) s.675-681, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szczególną cechą epidemiologiczną raka krtani są duże różnice zapadalności na ten nowotwór u mężczyzn i kobiet. Stan ten tłumaczy się nie tylko narażeniem na czynniki środowiskowe, lecz również czynnikami endogennymi, w tym hormonalnymi. U 12 chorych wykonano oznaczenie stężenia estradiolu (E2) i progesteronu (Pg) w surowicy krwi metodą radioimmunologiczną (RIA). W tym celu posłużono się specyficznymi przeciwciałami i antygenami znakowanymi jodem J**125 z zestawu Spectria firmy Orion Diagnostica. Jednocześnie w tkankach krtani określono stężenie cytoplazmatycznych i jądrowych receptorów estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR) metodą immunoenzymatyczną na podstawie zestawów ER-EIA i PgR-EIA Monoclonal firmy Abott. Receptory hormonalne badano w tkance nowotworowej krtani u 12 chorych (11 mężczyzn i 1 kobieta) oraz w tkance otaczającej, makroskopowo niezmienionej w grupie kontrolnej liczącej 10 chorych (9 mężczyzn i 1 kobieta). Dokonano korelację pomiędzy stężeniem estradiolu i progesteronu w surowicy krwi a stężeniem ich receptorów w tkance raka u 12, a w tkance otaczającej u 5 chorych. U chorych na raka krtani stwierdzono dodatnią korelację pomiędzy poziomem estradiolu i progesteronu w surowicy krwi ze stężeniem obu ich frakcji receptorowych. W grupie kontrolnej fizjologiczna dodatnia korelacja wystąpiła jedynie pomiędzy poziomem estradiolu i stężęniem receptorów jądrowych, natomiast korelacja ujemna pomiędzy poziomem progesteronu i stężeniem receptorów cytoplazmatycznych. W badanej grupie chorych można zaobserwować zaburzenia w systemie hormonalno-receptorowym estradiolu i progesteronu. Dotyczyły one zarówno tkanki nowotworowej, jak i zdrowej.


  3/8

  Tytuł oryginału: Poziomy wolnego testosteronu i stężenia receptorów estrogenno-progesteronowych u chorych na włókniaka młodzieńczego.
  Tytuł angielski: Value of free testosteron and estrogen-progesterone receptor concentration at angiofibroma juvenile patients.
  Autorzy: Kruk-Zagajewska Aleksandra, Piątkowski Karol, Thielemann Anna
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (5) s.561-565, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • płeć męska
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Identyczna lokalizacja, typowy wiek i męska płeć chorych na włókniaka młodzieńczego mogą wskazywać na związek jego etiopatogenezy z przemianami hormonalnymi okresu pokwitania. Badania zmierzające do ustalenia wpływu poszczególnych hormonów na biologię tego guza nie dały dotychczas jednoznacznych rezultatów. Badaniem objęto 3 chorych na włókniaka młodzieńczego leczonych operacyjnie w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Poznaniu. W surowicy krwi chorych oznaczano poziom wolnego testosteronu (fT) metodą radioimmunologiczną (RIA). Posłużono się zestawami diagnostycznymi firmy Orion Diagnostica. W tkance włókniaka badano stężenie receptorów estrogenno-progesteronowych metodą immunoenzymatyczną. Zastosowano zestawy ER-EIA i PgR-EIA firmy Abbott. U wszystkich chorych stwierdzono prawidłowe poziomy wolnego testosteronu w surowicy krwi. Próbki włókniaka młodzieńczego zawierały zarówno receptory estrogenowe, jak i progesteronowe. Stwierdzono znacznie wyższe stężenia receptorów jądrowych, w porównaniu z cytoplazmatycznymi.


  4/8

  Tytuł oryginału: Zewnętrzna stabilizacja aparatem CZ-2 w leczeniu złamań otwartych goleni.
  Tytuł angielski: External stabilization with CZ-2 device in treating open fractures of tibia.
  Autorzy: Golec Edward, Piątkowski Maciej, Goździalski Roman
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.103-107, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników leczenia złamań otwartych goleni z zastosowaniem zewnętrznej stabilizacji aparatem CZ-2. Materiał kliniczny obejmuje lata 1987-1997 stanowi 19 chorych, w tym 10 mężczyzn (52,6 proc.) i 9 kobiet (47,4 proc.) w wieku 20-62 lat, u których z powodu otwartego złamania goleni zastosowano stabilizację zewnętrzną odłamów kostnych dystrakcyjno-kompresyjnym aparatem typu CZ-2.


  5/8

  Tytuł oryginału: Dystrakcyjno-kompresyjny aparat zewnętrznej stabilizacji typu CZ-2 w praktyce urazowo-ortopedycznej.
  Tytuł angielski: CZ-2 distraction-compression device for external stabilization in traumatic and orthopaedic practice.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Poznański Maciej, Piątkowski Maciej, Hankus Piotr
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (2) s.121-124, il., tab., bibliogr. 3 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują retrospektywnej oceny odległych wyników leczenia operacyjnego zlamań i ich powikłań oraz deformacji układu kostno-stawowego w wybranych przypadkach z zastosowaniem aparatu zewnętrznej stabilizacji typu CZ-2. Materiał kliniczny obejmujący lata 1981-1998 stanowi 117 złamań (kości udowej - 36, goleni -69, kości ramiennej - 12), 18 stawów rzekomych o różnej lokalizacji, 10 osteotomii korekcyjnych kości piszczelowej (7 w przebiegu szpotawości, 3 w przebiegu koślawości) oraz 6 usztywnień stawu kolanowego, w leczeniu których zastosowano dystrakcyjno-kompresyjny aparat zewnętrznej stabilizacji typu CZ-2. W sumie 151 zastosowań aparatu CZ-2.


  6/8

  Tytuł oryginału: Odległe wyniki czynnościowe leczenia operacyjnego przedniego nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy.
  Tytuł angielski: Follow-up functional results of scapulohumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca method.
  Autorzy: Golec Edward, Widawski Antoni, Chrzanowski Robert, Piątkowski Maciej, Nowak Sebastian
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (3) s.163-167, tab., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy dokonują oceny odległych wyników czynnościowych leczenia operacyjnego przedniego, nawykowego zwichnięcia stawu ramienno-łopatkowego sposobem Oudarda-Grucy. Dokonują tego w oparciu o czynnościowe kryteria Constanta oraz własne kryteria oceny subiektywnej. Materiał kliniczny stanowi 24 chorych, w tym 21 mężczyzn i 3 kobiety w wieku 27-44 lata. Badanie kontrolne wykonano u 14 mężczyzn. Średni czas obserwacji wynosił 7 lat. W oparciu o kryteria Constanta stwierdzono średnie ubytki punktowe w zakresie dolegliwości bólowych 12 punktów, aktywności fizycznej 16, w zakresie ruchomości operowanego stawu 28 i siły mięśniowej 16. Natomiast poważne ograniczenia sprawności odnotowano u jednego kontrolowanego z przec iętną aktywnością fizyczną. W oparciu o własne kryteria oceny subiektywnej uzyskano 5 wyników bardzo dobrych, 6 dostatecznych i 3 umiarkowane.

  Streszczenie angielskie: The authors evaluate follow-up functional results of scapulouhumeral joint anterior habitual luxation surgical management with Oudard-Gruca m,ethod, basing on Constant's functional criteria as well as own criteria of subjective evaluation. Clinical material comprised 24 patients (21 men, 3 women), aged 27-44 years. Follow-up examination was performed in 14 men. Mean observation time was 7 years. Basing on Constant's and own criteria there was found mean point loss in the range of algetic complaints 12 points, physical activity 16, in the range of the operated on joint mobility 28 and muscle strength 16. Whereas, serious fitness limitation was observed in one subject with average physical activity. Basing on own criteria of subjective evaluation 5 very good, 6 satisfactory and 3 moderate results were obtained.


  7/8

  Tytuł oryginału: Heparyny drobnocząsteczkowe i ich połączenie z lekami przeciwpłytkowymi w ostrych zespołach wieńcowych.
  Tytuł angielski: Low molecular weight heparins in combination with antiplatelet drugs in acute coronary syndromes.
  Autorzy: Kiliszek Marek, Piątkowski Radosław
  Źródło: Terapia 2002: 10 (9 z. 2) s.23-26, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: In the last few years a determined domination could be seen of low molecular weight heparins over unfractionated heparin in the treatment of acute coronary syndromes. Efficacy, safety, convenience of use and even cost-effectivness are well documented in big, randomized tirals. Careful risk assessment of the patients, based on the results of randomized trials allows optimum farmacotherapy. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors are known for a shorter period of time and are not as widely used as low molecular weight heaprins, mostly due to the costs of the therapy. This group of drugs was examined predominantly with unfractionated heparin, but available data let the experts accept its combination with low molecular weight heparins.


  8/8

  Tytuł oryginału: Postępy leczenia przeciwpłytkowego - stan po badaniu CURE i nowych standardach ACC/AHA.
  Autorzy: Piątkowski Radosław, Kiliszek Marek, Opolski Grzegorz
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) supl.: Ostre zespoły wieńcowe: nowe perspektywy terapii. Cz. 2 s.78-86, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pojęcie ostrych zespołów wieńcowych (OZW) obejmuje szereg stanów klinicznych, w tym niestabilną chorobę wieńcową, zawał mięśnia sercowego bez załamka Q oraz pełnościenny zawał mięśnia sercowego z załamkiem Q. Wszystkie te stany kliniczne mają wspólną etiopatogenezę, u podstaw której leży pęknięcie blaszki miażdżycowej i powstanie skrzepliny wewnątrz światła tętnicy wieńcowej. Zrozumienie roli płytek krwi w patogenrzie ostrych zespołów wieńcowych wywołało wzrost zainteresowania lekami przeciwpłytkowym. W ostatnich latach opublikowano wyniki wielu badań klinicznych, w których wskazano, że zastosowanie leków przeciwpłytkowych w grupie chorych z OZW przynosi wymierne korzyści. Jednym z przełomowych badań ostatnich lat było badanie CURE, które ugruntowało pozycję klopidogrelu. Obecnie podstawę leczenia przeciwpłytkowego stanowią następujące leki: kwas acetylosalicylowy, klopidogrel i tiklopidyna oraz antagoniści receptora GP IIb/IIIa. W poniższym artykule dokonano przeglądu najważniejszych z dotychczasowych badań nad zastosowaniem leków przeciwpłytkowych u chorych z OZW bez uniesienia odcinka ST, jak również przedstawiono aktualnie obowiązujące standardy leczenia przeciwpłytkowego w tej grupie chorych.

  stosując format: