Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIĄTKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Ocena wzrastania w pierwszych 2 latach życia noworodków urodzonych poniżej 32 tyg. ciąży.
Tytuł angielski: Postnatal growth of very low birth weight infants. Antropometry at two year of age, a longitudinal study.
Autorzy: Kwinta Przemko, Piątkowska Edyta, Klimek Małgorzata
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 1: Międzynarodowa konferencja "Postępy w neonatologii" s.100-106, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum. - Międzynarodowa konferencja pt. Postępy w neonatologii Kraków 18-20.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Tempo wzrastania jest istotnym wskaźnikiem stanu zdrowia dziecka. Wcześniaki wymagają szczegółnie dokładnej i wiarygodnej oceny wzrastania, która przede wszystkim powinna uwzględniać dojrzałość dziecka. Cel pracy: Ocena wpływu urodzeniowej dojrzałości noworodka na tempo wzrastania w pierwszych 2 latach życia. Badani: 159 noworodków urodzonych ó 32 tyg. ciąży wypisanaych z III rzędowego oddziału intensywnej terapii noworodka. Opis metody: Oceną objęto 2 kohorty noworodków: A) urodzone w 24-28 tyg. ciąży (n = 83) i B) urodzone w 29 - 32 tyg. ciąży (n = 76). Dzieci w 1 rż. co miesiąc, a w 2 rż. co 3 miesiące ważono oraz mierzono długość, obwód głowy i klatki piersiowej. Wyniki: Mediana długości ciała w 6 mż wynosiła dla dzieci z grupy A 622 mm, a dla grupy B 650 mm p 0,05). Po ukończeniu 1 roku wartości te wynosiły odpowiednio 720 mm i 745 mm (p 0,05), a po ukończeniu 2 roku 819 mm i 853 mm p 0,05). Mediana masy ciała wynosiła odpowiednio 6010 vs 7160 g (p 0,05), 8210 vs 9410 g i 9965 vs 11260 g (p 0,05), mediana obwodu klatki piersiowej 40 vs 42 cm (p 0,05), 44 vs 46 cm (p 0,05) i 46 vs 47,5 cm (p 0,05) oraz mediana obwodu głowy 42 vs 43 cm (p 0,05), 45 vs 46 cm (p 0,05) i 47 vs 48 cm (p = 0,06). Wyniki przedstawiono również w postaci siatek centylowych w odniesieniu do wieku skorygowanego do daty porodu określonej regułą Naegellego. Wnioski: Noworodki urodzone w 29-32 tyg. ciąży wykazują szybsze tempo wzrastaniia niż dzieci urodzone w ...

  Streszczenie angielskie: Background. The growth rate is an important indicator of the children's health state. Premature newborns require an especially exact reliable assessment of their growth which should include, above all, their maturity. Aim. The evaluation of the influence of newborn's maturity on its growth rate during 2 first years of life. Material and methods: Prospective, longitudinal cohort study. 159 newborns born ó 32 weeks of gestation discharged from 3rd level NICU were divided into 2 cohorts: A) born between 24-28 weeks (n = 83) and B) born between 29-32 weeks (n = 76). Before discharge and then every month in the 1st year of life and very 3 months in the 2nd year of life weight, length, head circumference and chest circumference were measured. Results: Median lenght in 6th month was 622 mm in group A and 650 mm in group B (p 0.05), after 1 year 720 mm vs 745 (p 0.05), and after 2 years 819 mm vs 853 mm (p 0.05). Median weight was 6010 vs 7160 g (p 0.05), 8210 vs 9410 g and 9965 vs 11260 g (p 0.05), median chest circumference 40 vs 42 cm (p 0.05), 44 vs 46 cm (p 0.05) and 46 vs 47.5 cm (p 0.05) and median head circumference 42 vs 43 cm (p 0.05), 45 vs 46 cm (p 0.05) and 47 vs 48 cm (p = 0.06). The results were also presented as growth charts. Conclusions: The newborns born between 29 - 32 week of gestational have faster growth ratee that newborns born between 24 - 28 week of gestation. The assessment of development of extremely premature newborns should ...


  2/11

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza stanu uzębienia mlecznego dzieci z Lublina na przełomie 16 lat.
  Tytuł angielski: A comparative evaluation of the state of the deciduous dentition in children from Lublin during 16 years' observation.
  Autorzy: Fetkowska-Mielnik Krystyna, Mielnik-Błaszczak Maria, Piątkowska Anna, Struska Anna, Zioło Anna
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (3) s.165-168, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przeprowadzono analizę porównawczą stanu uzębienia dzieci w wieku żłobkowym na podstawie badań wykonanych w latach 1982 i 1998. W 1982 roku badania wykonano u 390 dzieci w wieku od 1 do 4 roku życia, natomiast w 1998 roku u 408 dzieci w tym samym przedziale wiekowym. W obydwu przypadkach badano dzieci ze żłobków lubelskich. Z badań wykonanych w 1982 roku wynika, że próchnicę stwierdzono u 42 proc. dzieci, a badania w 1998 roku wykazały zaś próchnicę u 52,2 proc. dzieci. W pierwszej grupie dzieci puw wynosiło 1,48, a w drugiej 2,9. Porównując wyniki badań na przestrzeni 16 lat stwierdzono niepokojący wzrost zpadalności na próchnicę dzieci w wieku żłobkowym z Lublina.

  Streszczenie angielskie: A comparative evaluation was performed of the dentition of children of nursery-school age in the years 1982 and 1998. In 1982, the study covered 390 children aged 1-4 years, and in 1998, 408 children from the same age group. In all cases the children came from nurseries in Lublin. The results show that in 1982, 42 p.c. of the examined population had caries, whereas in 1998, 52.2 p.c. had caries. The mean dmf value was 1.48 in the first group and 2.9 in the second group. Comparing the clinical data over the 16 years, it was concluded that there has been an increase in caries frequency among children of nursery-school age in Lublin.


  3/11

  Tytuł oryginału: Fatal post-transplant lymphoproliferative disorder following allogeneic bone marrow transplantation for aplastic anemia.
  Autorzy: Rudzki Zbigniew, Werda Larissa, Piątkowska-Jakubas Beata, Mensah Patrycja, Zazula Monika, Białas Magdalena, Skotnicki Aleksander B., Stachura Jerzy
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.35-40, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Post-transplant lymphoproliferative disorder (PTLD) constitutes serious complication of allogeneic bone marrow transplantation. We describe a case of PTLD in a twenty-six-old male treated with bone marrow transplantation for aplastic anemia of unknown case. The patient received unmanipulated marrow graft from his HLA-matched brother. Fifty-one days post transplant he developed progressive enlargement of cervical lymph nodes, followed by hepatosplenomegaly and generalized lymphadenopathy. Polymorphic PTLD was diagnosed basing on the lymph node histopathology, positive EBV detection, flow cytometry and IgH rearrangenement studies proving monoclonality (capillary electrophoresis with ABI PRISM 310 genetic Analyzer). There was no response to anti- CD20 antibody, cessation of immunosuppression, donor lymphocyte infusion and cystatic therapy. The patient died on the 65th day of multiple organ failure. We discuss the diagnostics and management of PTLD in the setting of bone marrow transplantation.


  4/11

  Tytuł oryginału: Zaburzenia układu antyoksydacyjnego u dzieci z zespołem nerczycowym wykazujących różną reakcję na leczenie steroidami.
  Tytuł angielski: Antioxidants and response to steroid treatment in children with nephrotic syndrome.
  Autorzy: Zachwieja Jacek, Bobkowski Waldemar, Zaniew Marcin, Dobrowolska-Zachwieja Agnieszka, Piątkowska-Kopczyk Małgorzata, Lewandowska-Stachowiak Maria, Maciejewski Janusz
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.203-208, il., tab., bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena zaburzeń układu antyoksydacyjnego u dzieci z zespołem nerczycowym (ZN), wykazujących różną reakcję na leczenie steroidami. Badania przeprowadzono u 59 dzieci z ZN w wieku od 2 do 16 lat. U badanych chorych określano całkowity potencjał antyoksydacyjny (TAS), aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), reduktazy glutationowej (GR) i peroksydazy glutationowej (GPX). W grupie dzieci z I rzutem ZN (grupa I) i w remisji choroby (grupa II) wartości TAS były niższe w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzono też różnicę wartości TAS między grupami I i II. Wyniki aktywności GR różniły się istotnie statystycznie między grupą I i grupą kontrolną oraz między grupą II i grupą kontrolną. Nie stwierdzono różnicy istotnej statystycznie między grupą I i II. Aktywność GPX była najniższa w grupie I. Aktywność SOD nie różniła się istotnie w poszczególnych grupach. Wartości TAS, GR, SOD i GPX były niższe u dzieci, u których nie stwierdzono pierwotnej steroidowrażliwości. Czynność układu antyoksydacyjnego określana na podstawie aktywności TAS, SOD, GR i GPX jest zaburzona u dzieci z ZN. Zaburzenie to polega na obniżeniu aktywności podstawowych enzymów antyoksydacyjnych i TAS. Spadek aktywności tych enzymów jest bardziej nasilony u dzieci z brakiem pełnej reakcji na leczenie steroidami w porównaniu do dzieci z ZN steroidowrażliwym. Przeprowadzone badania wykazujące gorszą reakcję na leczenie u chorych z większymi zaburzeniami antyoksydacyjnymi wskazują na celowość włączenia środków antyoksydacyjnych do leczenia ZN u dzieci z brakiem pełnej wrażliwości na leczenie steroidami.


  5/11

  Tytuł oryginału: Ciężka depresja z objawami psychotycznymi w końcowej fazie leczenia ostrej białaczki dwufenotypowej.
  Tytuł angielski: Severe depression with psychotic symptoms, diagnosed in the final stage of treatment of acute bi-phenotype leukemia.
  Autorzy: Jabłoński Marcin, Lebiedowicz Halina, Dudek Dominika, Piątkowska-Jakubas Beata, Sariusz-Skąpska Magdalena, Zięba Andrzej, Skotnicki Aleksander B.
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.457-466, bibliogr. 17 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The psychologic characteristics of a patient treated of acute leukemia in the ward of bone-marrow transplantation at the Haematology Clinic of CM UJ in Cracow, have been presented. During chemotherapy, proceeding the bone marrow transplant, the patient developped an acute depressive episode with psychotic symptoms. Following the transplantation and discharge from the Haematology Clinic, due to the insufficiency of out-patient treatment and a marked increase of psychotic depression symptoms, the patient was hospotalised at the Depression-Treatment Ward of the Psychiatric Clinic of CM UJ in Cracow. Changes of intensity and character of the psychiatric disorder in the following stages of haematologic and psychiatric intervention are presented. Adaptive strategies considering the important theoretical models according to the authors in connection to the general problem of depressive disorders accompanying neoplasmatic disorders have been described.


  6/11

  Tytuł oryginału: Zależność wyniku testu pionizacyjnego od zastosowanego w nim protokołu. Wstępne wyniki badania wieloośrodkowego.
  Tytuł angielski: Results of head-up tilt test in relation to the protocol used. The pilot results of the Polish multicenter study.
  Autorzy: Koźluk Edward, Kozłowski Dariusz, Szufladowicz Ewa, Gajek Jacek, Krupa Wojciech, Piątkowska Agnieszka, Zyśko Dorota, Zastawna Inga, Walczak Franciszek, Świątecka Grażyna
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (3) s.217-225, il., tab., bibliogr. 61 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Omdlenia kardiopresyjne występują wcześniej niż wazodepresyjne. Z kolei prowokacja nitrogliceryną (NTG) może fałszywie zwiększać częstość rozpoznań zespołu wazowagalnego ze składową ciśnieniową. Jest to istotne ze względu na obserwowaną tendencję do skracania protokołu pionizacyjnego (TT) przez wcześniejsze podanie NTG. Cel pracy: Porównanie wyników TT wykonywanych przy użyciu różnych protokołów i ocena wpływu wcześniejszego podania podjęzykowo 0,25 mg NTG na wynik badania. Materiał i metody: Przeanalizowano 446 TT (259 K; wiek 41 ń 19 lat). Grupa 1 - test bierny 60 min (n = 97), grupa 2 - test bierny 45 min + 20 min po NTG (n = 150), grupa 3 - 30 min + 20 min po NTG (n = 93), grupa 4 - 20 min + 20 min po NTG (n = 106). Wyniki: Grupa 1: test ujemny - 62 (64 proc.), omdlenie o typie mieszanym (1 wg VASIS) - 20 (21 proc.), kardiodepresyjnym (VASIS 2) - 10 (10 proc.), wazodepresyjnym (VASIS 3 - 5 (5 proc.), reakcja fałszywie dodatnia - 0; grupa 2: odpowiednio - 28 (19 proc.), 63 (42 proc.), 36 (24 proc.), 23 (13 proc.), 3 (2 proc.); grupa 3: 46 (50 proc.), 20 (22 proc.), 16 (17 proc.), 11 (12 proc.), 0; grupa 4: 39 (37 proc.), 30 (28 proc.), 26 (24 proc.), 4 (4 proc.), 3 (3 proc.). U 4 chorych z grupy 4 (4 proc.) wystąpiła reakcja dysautonomiczna. Nie wykazano istotnych różnic między grupą 3 i 4. W grupie 1 było więcej wyników ujemnych (vs. grupa 2, 3-4 odpowiednio p 0,0000002; 0,004), przedłużenie fazy biernej przed NTG zwiększało liczbę dodatnich TT (p 0,0003). W grupie 4 było mniej wyników wazodepresyjnych niż w grupie 2 (p 0,025)...


  7/11

  Tytuł oryginału: Effects of chelidonine and Ukrain on the activity of serum ALT and AST in rats intoxicated by copper chloride.
  Tytuł polski: Wpływ chelodoniny i leku Ukrain na aktywność aminotransferaz (ALT i AST) w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi.
  Autorzy: Jagiełło-Wójtowicz E[wa], Izdebska M., Piątkowska-Chmiel I.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.274-277, il., bibliogr. 9 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem tej pracy była ocena 10-dniowego stosowania chelidoniny lub leku Ukrain na aktywność AST i ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem miedzi. Wykazano, że ostre zatrucie miedzią prowadzi do wzrostu aktywności obu aminotransferaz w porównaniu z grupą kontrolną. 10-dniowe stosowanie chelidoniny (50,0 i 100,0 mg/kg i.p.) lub leku Ukrain (7,0 i 14,0 mg/kg i.p.) zwiększało istotnie aktywność AST oraz ALT (tylko Ukrain w dawce 7,0 mg/kg i.p.) w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi. Uzyskane wyniki wskazują, że zarówno chelidonina jak i Ukrain zwiększają aktywność aminotransferaz w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem miedzi i nie wykazują działania ochronnego.

  Streszczenie angielskie: In this study we have investigated the effects of 10-day treatment with chelidonine or Ukrain on the activities of aminotransferases (ALT and AST) in the serum of copper-poisoned rats. It was found that the acute copper chloride poisoning significantly enhanced AST and ALT activity in serum of rats in comparison in the control group. 10-day treatment with chelidonine (50.0 and 100.0 mg/kg i.p.) or Ukrain (7.0 and 14.0 mg/kg i.p.) significantly increased the activity of AST and ALT (only for Ukrain in a dose of 7.0 mg.kg) in the serum of copper-poisoned rats in comparison with the group receiving cooper chloride only. The results indicate that 10-day treatment with chelidonine or Ukrain increased the activities of aminotransferases in serum of copper-poisoned rats and did not affect the protective changes.


  8/11

  Tytuł oryginału: Effects of chelidonine and Ukrain on the activity of minotransferases in serum of rats intoxicated by tin chloride.
  Tytuł polski: Wpływ chelidoniny i leku Ukrain na aktywność aminotransferaz w surowicy krwi szczurów zatrutych chlorkiem cyny.
  Autorzy: Jagiełło-Wójtowicz E[wa], Piątkowska-Chmiel I., Chodkowska A[nna], Izdebska M.
  Źródło: Herba Pol. 2002: 48 (4) s.278-281, il., bibliogr. 8 poz., streszcz. - 3 Międzynarodowe Sympozjum Chromatograficzne nt. produktów pochodzenia naturalnego Kazimierz Dolny 12-15.06. 2002
  Sygnatura GBL: 303,599

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu 10-dniowego podawania chelidoniny i leku Ukrain na aktywność ALT i AST w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem cyny. Stwierdzono, że ostre zatrucie cyną zwiększało aktywność obu aminotransferaz w porównaniu z grupą kontrolną. 10-dniowe podawanie chelidoniny (tylko w dawce 100.0 mg.kg i.p.) zwiększło istotnie aktywność AST i pozostawało bez wpływu na aktywność ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostermu zatruciu cyną. Natomiast 10-dniowe stosowanie leku Ukrain (tylko w dawce 14,0 mg.kg i.p.) zwiększało istotnie aktywność AST i zmniejszało aktywność ALT w surowicy krwi szczurów poddanych ostremu zatruciu chlorkiem cyny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the presented paper was to investigate the effects of chelidonine or Ukrain on the activity of serum aminotransferases AST and ALT in serum of tin-poisoned rats. The acute administration of tin chloride significantly increased AST and ALT activity in serum of rats in comparison in the control group. 10-day treatment with chelidonine (only in a dose of 100.0 mg/kg i.p.) significantly enhanced the activity of AST and did not affect the activity of ALT in the serum of tin-poisoned rats in comparison with the group receiving tin chlorid4 only. However, 110-day treatment with Ukrain in doses of 7.0 and 14.0 mg/kg i.p. decreased the activity of ST (only in a dose of 15.0 mg.kg i.p.) in the serum of tin-poisoned rats.


  9/11

  Tytuł oryginału: Specyfika kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Wielkopolskiej Regionalnej Kasie Chorych.
  Autorzy: Machulska Małgorzata, Piątkowska Krystyna
  Źródło: Zdr. Zarz. 2002: 4 (6) s.27-35, il., tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,596

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Kasy chorych, działając w myśl obowiązujących aktów prawnych, wypełniają ustawowe zadanie w zakresie kontraktowania świadczeń zdrowotnych. Kasa Wielkopolska, wywiązując się z tego zadania w okresie minionych czterech lat funkcjonowania, co roku doskonaliła sposób przeprowadzania i zawierania kontraktowania poprzez przyjęcie między innymi kryteriów (wymogów), jakie winni spełniać świadczeniodawcy realizujący usługi zdrowotne na rzecz ubezpieczonych. Określenie zasad sprawowania opieki, między innymi w aspekcie właściwej ich organizacji (czas pracy, zabezpieczenie opieki całodobowej, dostęp do badań diagnostycznych), sprecyzowało i ujednoliciło pracę świadczeniodawców w danym zakresie we wszystkich placówkach. Ponadto równomierne rozmieszczenie świadczeń na terenie poszczególnych powiatów Wielkopolski (finansowanie podstawowych usług specjalistycznych na najniższym poziomie) gwarantuje pacjentom właściwą dostępność do usług zdrowotnych. Natomiast stan zdrowia mieszkańców Wielkopolski wyznacza kierunki działań kasy w zakresie możliwości finansowania określonych usług (program kardiologiczny). O stopniu zabezpieczenia dostępu do świadczeń zdrowotnych świadczy opinia pacjentów na temat usług pozyskiwanych przez świadczeniodawców (satysfakcja pacjenta). Ubezpieczeni Kasy Wielkopolskiej wyrażają pozytywną opinię na temat sprawowania opieki w zakresie świadczeń lekarza rodzinnego. Opinia ta jest potwierdzeniem właściwego sposobu kontraktowania oraz właściwego sposobu sprawowania kompleksowej opieki nad pacjentem.

  Streszczenie angielskie: Sickness Funds are acting according to current law to contract health services. Wielkopolska Sickness Fund in past 4 years was improving the system of conducting and signing contracts, among other by accepting the criteria for donors of services realizing health services for insured population. Describing the rules of service by it organization (time of work, 24 hrs services, access to diagnostic equipment) allowed for precise and unified work of service donors. The more, equal distribution of services and territory on powiats in Wielkopolska (financing primary specialist services on basic level) is a guarantee for services access. The health of Wielkopolska citizent appoints directions for acting in the limits of budget (cardiac programme). The level of covering of access of health services is showed by option of patients on health services. Insured persons have very positive option on family doctor services. This option is reaffirming the proper way of contraction and way of complex care on patients.


  10/11

  Tytuł oryginału: Wczesna ocena leczenia zespołu wazowagalnego treningiem pionizacyjnym. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Early results of tilt training in patients with vasovagal syncope. Preliminary report.
  Autorzy: Szufladowicz Ewa, Koźluk Edward, Piątkowska Agnieszka, Walczak Franciszek
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (4) s.355-359, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Omdlenia neurokardiogenne stanowią duże utrudnienie w życiu pacjentów i niejednokrotnie dają poczucie zagrożenia życia. Leczenie farmakologiczne jest często nieskuteczne, a wszczepienie stymulatora można rozważać tylko u wybranych chorych. Cel pracy: Celem pracy jest wczesna ocena leczenia pacjentów z zespołem wazowagalnym (WS) za pomocą treningu pionizacyjnego (TP). Materiał i metodyka: Przebadano 21 chorych ze złośliwym zespołem wazowagalnym (11 kobiet i 10 mężczyzn w wieku 30 ń 17 lat). U pacjentów włączonych do badania w ostatnim roku wystąpiło 26 ń 26 omdleń i 6 ń 7 pełnych utrat przytomności. Typy omdleń w diagnostycznym teście pionizacyjnym (wg klasyfikacji VASIS): kardiodepresyjny - 8 pacjentów, wazodepresyjny - 3, mieszany - 10. TP prowadzono dwoma metodami. W grupie I (11 pacjentów) wykonywano 2 treningi dziennie porzez 30 minut (włączono tu 2 chorych ze stałą stymulacją i objawami przedomdleniowymi wynikającymi ze składowej ciśnieniowej oraz 2 chorych nie w pełni skutecznie leczonych etylefryną). W grupie II (10 pacjentów) pierwszy etap leczenia polegał na spaniu w łóżku odchylonym o 10 stopni od podłoża przez 2 tygodnie a następnie prowadzono TP 2 razy dziennie po 30 minut. Wyniki: W grupie I podczas pierwszych 5 dni treningu u 3 chorych wystąpiły utraty przytomności, u 7 - zasłabnięcia; między 6 i 10 dniem utrata przytomności nastąpiła u 1 chorego, zasłabnięcia - u 3. Do końca pierwszego miesiąca u 2 chorych wystąpiły zasłabnięcia. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Neurocardiogenic syncope makes the patietns' life difficult and quite often they become fearful for their lives. The pharmacological methods of treatment are generally ineffective and cardiac pacing is indicated only in selected patients. The aim of the study: The purpose of the present study is evaluation of the early effectiveness of the tilt training (TT) in patients with vasovagal syncope (WS). Material: The study was performed on a group of 21 patients with WS (11 female, 10 male; age 30 ń 17 years). There were the following types of WS (according to VASIS classification ): 8 patietns - cardiodepressive type, 3 vasodepressive and 10 mixed type. Regular syncope occurred 6 ń 7 times a year and faints 26 ń 26 times a year. Results: The tilt training was conducted with two methods. In group I (11 patients) there were two training sessions a day, 30 minutes each. In group II (10 patients) the similar training was preceded by sleeping in the bed with 10 degree tilt to the floor for two weeks. During the first 5 days in group I syncope occurred in 3 pts, presyncope in 7. Between the 6th and 10th day there was 1 syncope and presyncope in 3 patients. In group II there were only presyncopal events in 3 patietns (at the beginning of tilt phase). After a month of training, during 17 ń 11 weeks of the follow-up there was no syncope or faint in both groups of patients. Conclusions: Tilt training seems to be a safe and effective emthod of treatment in patients ...


  11/11

  Tytuł oryginału: Rola cytokin w patogenezie przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych zębów na podstawie piśmiennictwa.
  Tytuł angielski: The role of cytokines in the pathogenesis of periapical lesions. A review of the literature.
  Autorzy: Piątkowska Danuta
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (8) s.491-495, il., bibliogr. 41 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • immunologia

  Streszczenie polskie: Bakteryjna infekcja miazgi, powodująca jej rozpad, prowadzi w konsekwencji do kumulacji w okolicy wierzchołka korzenia komórek przewlekłego zapalenia (limfocyty, makrofagi, komórki plazmatyczne) i tworzących tzw. ziarniniak okołowierzchołkowy. Powstawaniu ziarniny towarzyszy resorpcja kości. W pracy przedstawiono pogląd, że prozapalne cytokiny odgrywają główną rolę w patogenezie powstawania przewlekłych zapaleń tkanek okołowierzchołkowych i resorpcji kości.

  Streszczenie angielskie: Bacterial, infection of the dental pulp results in pulpal destruction, and subsequently stimulates a chronic inflammatory cell response (lymphocytes, macrophages, plasma cells), causing granuloma formation at the root apex. Granuloma formation is accompanied by bone destruction. This review presents the hypothesis that pro-inflammatory cytokines play a major role in the pathogenesis of peripheral lesions and destruction of the bone.

  stosując format: