Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PIĄTEK
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Significance of the evaluation of the tissue proliferation specific marker (TPS) and the carcinoembryonal antigen (CEA) in patients with ulcerative colitis and adenocarcinoma.
Autorzy: Krauss Hanna, Ignyś Iwona, Kopczyński Zygmunt, Piątek Jacek
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (1) s.CR48-CR51, tab., bibliogr. 19 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of our research was to evaluate TPS concentration as a marker of proliferataive processes and the levels of CEA in children and adults with ulcerative colitis (UC) and in adults with colerctal adenocarcinoma (AC), to find out if there is any interdependence between TPS and C EA concentrations in these patients and to evaluate the usefulness of TPS as a marker of enoplastic risk in patients with UC. Material/Methods: The study was carried out in 3 groups of patients: Group I consisted of 15 children, ages 10 - 18, treated fro UC; Go;rup II, 22 adults, ages 23 - 40, treated for UC; and Group III, 14 patients, aged 40 - 60, in whom AC was diagnosed. Results: In Group II, the mean TPS concentration was significantly higher than in Group I (p 0.00001). In Group III, adults with AC, the mean TPS concentration was 1074.00 ń 1356.87 U/I. Thus there was a statistically significant difference between TPS concentrations in adults with UC and adults with AC (p 0.00005). THere was no statistically significant difference between CEA levels in children and adult groups with UC. However, a statistically significant difference occurrd between CEA concentrations in children and adults with UC and the group of adults with AC (p 0.00001). Conclusions: It would appear that testing for TPS concentration in patients with UC is helpful in monitoring the proliferative process, wheras in patients with neoplastic processes it serves as a screening examination, enabling early detection of recurrences, full evaluation of neoplastic growth, and evaluation of therapeutic effcectiveness.


  2/7

  Tytuł oryginału: Wpływ układu adrenergicznego na procesy lipolityczne we krwi w warunkach hipertemii indukowanej dinitrofenolem.
  Tytuł angielski: Effect of the beta adrenergic system on lipolytic processes in rat blood during dinitrophenol-induced hyperthermia.
  Autorzy: Piątek Jacek, Łabędzka-Gardy Maria, Krawczyk Józef
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (1) s.10-13, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Wstęp. Zmiany temperatury ciała są rezultatem zaburzeń gospodarki energetycznej ustroju. Głównymi substratami energetycznymi organizmu są węglowodany i tłuszcze. W tkance tłuszczowej znajdują się receptory układu adrenergicznego regulujące metabolizm lipidów. Cel. Celem pracy jest zbadanie wpływu blokady receptorów beta-adrenergicznych na procesy lipopolityczne. Metody. W celu wywołania hipertermii zwierzętom podawano domięśniowo dinitrofenol (DNP) w dawce 20 mg/kg masy ciała. Blokadę receptorów beta-adrenergicznych uzyskiwano podawaniem propranololu w dawce 5 mg/kg masy ciała. W surowicy krwi oznaczano stężenie WKT, glicerolu, triglicerydów, aktywność mobilizująca lipidy (AML) oraz aktywność lipolityczną surowicy (LAS). Wyniki. Hipertermia wywołana podaniem DNP spowodowała wzrost stężenia WKT, glicerolu i triglicerydów. Blokada receptorów beta adrenergicznych w warunkach hipertermii prowadzi do obniżenia AML. Wnioski. Blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza hamujący wpływ dinitrofenolu na aktywność procesów lipolitycznych w surowicy krwi.


  3/7

  Tytuł oryginału: Bliźnięta szczecińskie : badania zygotyczności
  Autorzy: Walczak Alicja, Komorowska Barbara, Piątek Jarosław, Parafiniuk Mirosław
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.121-123, tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • in vitro


  4/7

  Tytuł oryginału: Chirurgiczne leczenie tętniaków i przetok zatok Valsalvy.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of Valsalva sinus aneurysms and fistulas.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wierzbicki Karol, Kapelak Bogusław, Wójcik Sławomir, Piątek Jacek, Wróbel Krzysztof
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.957-961, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • chirurgia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp: Tętniaki i przetoki zatok Valsalvy (TZV; PZV) są rzadką wadą serca i stanowią jedynie kilka procent wad lewego ujścia tętniczego. Etiologia TZV i PZV może być wrodzona lub nabyta. Materiał i metoda: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantacji w latach 1978-2002 operowano 40 chorych (27 M; 13 K) z powodu anomalii zatok Valsalvy, co stanowiło 1 proc. wszystkich operacji w krążeniu pozaustrojowym. U 18 chorych rozpoznano tętniak (TZV), a u 22 chorych przetokę (PZV). Etiologię zapalną potwierdzono u 22 chorych. Anomalia dotyczyła głównie prawej bezwieńcowej zatoki Valsalvy - 75 proc. PZV penetrowały u 20 chorych do prawego serca. Wśród wad towarzyszących najczęściej występowała niedomykalność zastawki aortalnej. W przypadku 80 proc. chorych z TZW zastosowano allogenny wszczep, natomiast u 70 proc. chorych z PZV wykonano zeszycie szwami materacowymi na podkładkach. Wady towarzyszące korygowano jednoczasowo. U 9 chorych wszczepiono sztuczną zastawkę aortalną. Wyniki: W badanej grupie chorych stwierdzono 2 zgony wczesne i trzy odległe. Reoperacji (z dobrym wynikiem) wymagało 4 chorych. Po operacji w końcowym okresie obserwacji 1 chory z TZV znajdował się w III klasie NYHA a pozostali pacjenci I/II klasie NYHA (p 0,001). Obiektywna ocena chorych okazała się zgodna z oceną subiektywną. Po operacji 24 chorych (70 proc.) prowadzi życie w pełni normalne. W badaniach echokardiograficznych potwierdzono skuteczność zastosowanych technik operacyjnych. Wnioski: 1. ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Valsalva sinus aneurysms and fistulas (ASV; FSV) are rare aortic pathologies and present in only a few percent of patients with aorta and/or left arterial orifice disease. Etiology of ASV and FVS is congenital and acquired. Materials and methods: 40 patients (pts) were operated on in the Department of Cardiovascular Surgery and Transplantology from 1978 to 2002 due to pathology of Valsalva sinus ( 1 p.c.) of all operations in ECC). 18 pts were diagnosed with Valsalva sinus aneurysm and 22 with its fistula. Inflammatory etiology was confirmed in 22 pts (5 p.c.). Most common pathology was localized in the right and/or coronary lacking Valsalva sinus (30 pts - 75 p.c.). FSV penetrated into the right atrium or ventricle in 20 pts (91 p.c.). Among accompanying pathologies aortic valve insufficiency was most frequently found. In 80 p.c. of pts with ASV aortic allografts were implanted. In 70 p.c. of pts with FSV, fistula was sutured with interrupted pledgeted mattress sutures. Accompanying anomalies were corrected simultaneously. Mechanical aortic valve was implanted in 9 pts. Results: 2 pts died in the early postoperative period and 3 in the follow up. Reoperation (with good results) was performed in 4 pts. At discharege all pts were in NYHA I/II except 1 pt in NYHA III. Objective estiamtion of patient's cardiopulmonary sufficiency did not differ from the subjective one. 24 pts performed normal life activities after operation. The echocardiography ...


  5/7

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym po chirurgicznym usunięciu tętniaka lewej komory metodą klasyczną i zmodyfikowaną.
  Tytuł angielski: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy of classic and modified technique.
  Autorzy: Sadowski Jerzy, Wójcik Sławomir, Kapelak Bogusław, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Pietrzyk Edward, Wierzbicki Karol, Moncznik Paweł, Traczyński Marek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.800-806, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: W Klinice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie do 1989 r. tętniaki lewej komory operowano klasyczną metoda Cooley'a z zamknięciem lewej komory na paskach z filcu. Następnie została wprowadzona metoda zmodyfikowana, która odtwarza geometrię lewej komory sposobem Stoney'a, a dodatkowo usuwane jest bliznowato zmienione wsierdzie. Cel pracy: Porównanie wyników klinicznych we wczesnym okresie pooperacyjnym chorych operowancyh dwoma metodami: klasyczną (gr. A) i zmodyfikowaną (gr. B). Materiał i metoda: Dokonano retrospektywnej oceny porównwaczej chorych operowanych dwoma metodami w latach 1989 - 2000 r: Gr. A: 74 chorych operowanych metodą klasyczną [63 M (85,1 proc.) i 11 K (14,9 proc.); śr. wieku 52,26 ń 10,35 lat]; Gr. B: 86 chorych operowanych metodą zmodyfikowaną [74 M (86 proc.) 12 K (14 proc.); śr. wieku 55,83 ń 9,3). Wyniki: Grupy nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby zwężonych istotnie tętnic wieńcowych w koronarografii, średniej frakcji wyrzutowej w entrykulografii, wymiarów lewej komory w echokardiografii. W obu rodzajach zabiegów wykonano śr. ilość pomostów przypadającą na 1 chorego 1,55 w grupie A, oraz 1.69 w grupie B z czasami zakleszczeń aorty 48,1 (24 - 77) ń 12,9 grupa A i 50,9 (0 - 91) ń 16,3 grupa B bez istotnie statystycznych różnic. W grupie B zmarło 4 chorych (4,6 proc.), z tego 3 chorych zmarło z powodu zespołu małego rzutu i 1 chory z powodu małego rzutu i zaburzeń rytmu. W grupie A zmarło 11 chorych ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: In our department left ventricular aneurysmectomy was performed using only classic Cooley technique until 1989. Since then a modified technique was introduced: left ventricular geometry reconstruction modo Stoney simultaneously with the excision of scarred endocardium. Aim: Comparison of early clinical results after left ventricular aneurysmectomy using classic (Group A) and modified technique (Group B). Material and methods: Retrospective data analysis of early clinical outcome of patients (pts) operated from 1989 to 2000: classic technique 74 pts [63 M (85.1 p.c.); 11 F (14.9 p.c.); average age 52.26 ń 10.35 years', modified technique 86 pts [74 M (86 p.c.); 12 F (14 p.c.); average age 55.83 ń 9.3]. Results: No statistically significant differences between groups considering number of cirtically stenosed coronary arteires, left ventricular ejection fraction and left ventricular diameters were observed. Mean number of bypass grafts (gr. A 1.55, gr. B 1.69); aortic crossclamping time (gr. A 48.1 (24 - 77) ń 12.9; gr. B 50.9 (0 - 91) ń 16.1) were not significantly different between groups. In gr. A, 11 (14.8 p.c.) pts died: low output syndrome (LOS) 3 pts, LOS and ventricular dysrhythmias (VD) 5 pts, VD 3 pts. In gr. B 4 (4.6 p.c.) pts died: LOS 3 pts; LOS and VD 1 pt. Among other complications LOS and VD occurred significantly more frequently in gr. A. In both groups average postoperative ejection fraction increased; twice higher in gr. B than A. ...


  6/7

  Tytuł oryginału: Patofizjologia i diagnostyka nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.
  Tytuł angielski: Pathophysiology and diagnosis of pulmonary hypertension in patients qualified for orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Wierzbicki Karol, Sobczyk Dorota, Sadowski Jerzy, Przybyłowski Piotr, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.163-168, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Nadciśnienie płucne występujące w przebiegu niewydolności lewej komory serca jest czynnikiem w istotny sposób wpływającym na rokowanie. W niniejszej pracy skupiono się na przedstawieniu różnych modeli oceny stopnia zaawansowania i odwracalności nadciśnienia płucnego u chorych kwalifikowanych do ortotopowego przeszczepu serca.

  Streszczenie angielskie: Pulmonary hypertension in the patients with left ventricular heart failure is a predictor of poor prognosis. In our paper we focused on different diagnostic models for pulmonary hypertension assessment in the patients qualified for orthotopic heart transplantation.


  7/7

  Tytuł oryginału: Pozasercowe powikłania odległe u pacjentów po ortotopowym przeszczepie serca.
  Tytuł angielski: Non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.
  Autorzy: Sobczyk Dorota, Wierzbicki Karol, Sadowski Jerzy, Wróbel Krzysztof, Piątek Jacek, Sułowicz Władysław, Przybyłowski Piotr
  Źródło: Forum Kardiol. 2002: 7 (4) s.175-178, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,471

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przewlekłe stosowanie leków immunosupresyjnych, niezbędne dla utrzymania prawidłowej funkcji przeszczepionego serca, wpływa na występowanie licznych powikłań, limitujących odległe przeżycie pacjentów po transplantacji. W niniejszej pracy omówiono najważniejsze i najczęstsze pozasercowe powikłania odległe, występujące u chorych po ortotopowym przeszczepie serca.

  Streszczenie angielskie: Long-term immunosupressive therapy used after heart transplantation contribute to the development of many complications that limit the long-term survival. In our paper we described the most frequent and important non-cardiac complications following orthotopic heart transplantation.

  stosując format: