Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PEREK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Clinical profile and outcome of patietns with cardiac myxomas treated surgically. A 20-yera experience with long-term follow-up.
Tytuł polski: Przebieg kliniczny i wyniki leczenia chirurgicznego u chorych ze śluzakami serca - 20 lat doświadczeń.
Autorzy: Jemielity Marek, Perek Bartłomiej, Katarzyński Sławomir, Misterski Marcin, Dyszkiewicz Wojciech
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.118-122, il., tab., bibliogr. 18 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pierwotne nowotwory serca należą do rzadkości. Pośród nich łagodne śluzaki są najczęstszymi pierwotnymi guza serca. Celem pracy było przedstawienie charakterystyki klinicznej i ocena odległych wyników leczenia chorych operowanych z powodu śluzaków serca. Chorzy i metoda. Od 1981 r. do 2000 r. operaowano 21 chorych (12 kobiet i 9 mężczyzn), w wieku od 21 do 74 lat (średnio 43,9 ń 14,5 lat). Przed operacją chorych poddano badaniu fizykalnemu, wykonano badanie EKG, zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej, echokardiografię (M + 2D) i koronografię (u chorych powyżej 40 lat). Wszystkich operowano ze sternotomii pośrodkowej w umiarkowanej hipotermii (26-28řC), z użyciem krążenia pozaustrojowego. Podczas ostatniej obserwacji odległej oceniano stan kliniczny i ponownie wykonano echokardiografię (M + 2D). Wyniki. Przed operacją u 19 chorych (90,5 proc.) stwierdzono objawy typowe dla zwężenia lewego ujścia żylnego. Sześciu spośród nich (28,6 proc.) znajdowało się W II klasie wydolności według Nowojorskiego Towarzystwa Kardiologicznego (NYKA), 8 chorych (38,1 proc.) w klasie III i 5 (23,8 proc.) w klasie IV. Epizody zatorowe przed operacją obserwowano u 6 chorych (28,6 proc.). Dziesięciu chorych (47,6 proc.) prezentowało niespecyficzne objawy ogólne, w tym przewlekłe gorączki i znaczną utratę masy ciała. Dwóch chorych (9,5 proc.) było bezobjawowych przed opracją. We wszystkich przypadkach ostateczne rozpoznanie stawiano na podstawie badania echokardiograficznego. Śluzaki ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Primary neoplasms of the heart are very rare, benign cardiac myxomas being the most common. The aim of this study was to present the clincial profile and long-term outcome of patietns (pts) who underwent surgical resection of cardiac myxoma. Material and methods. Between 1981 and 2000, 21 pts (12 female and 9 male), mean age 43.9 ń 14.5 years (range: 21-74 yrs) underwent surgery for cardiac myxoma. Before surgery we performed physical examination, ECG, chest X-ray, echocardiography (M + 2D) and coronary artery angiography (in patietns over 40 years of age). All pts were operated by median sternotomy in moderate hypotheramia (26-28řC) with the use of cardiopulmonary bypass. At the end of the follow clincial examination and echocardiography (M + 2D) were performed. Results. Before operation 19 pts (90.5 p.c.) presented with cardiac signs related to mitral orifice obstruction. Six of them (28.6 p.c.) were NYHA class II, 8 (38.1 p.c.) - class III and 5 (23.8 p.c.) - calss IV. Events of embolism occurred in 6 pts (28.6 p.c.). Ten pts (47.6 p.c.) had nonspecific systemic or constitutional symptoms, including permanent fever and significant weight loss. Two pts (9.5 p.c.) were asymptomatic, diagnosis being established accdentally. In all cases definite diagnosis was made by echocardiography. The myxomas were located in the left atrium in 18 pts (85.7 p.c.), in the right atrium in 2 pts (9.6 p.c.) and in the right ventricle in one pt (4.7 p.c.). One pt (4.7 ...


  2/6

  Tytuł oryginału: Pozawałowe tętniaki rzekome lewej komory serca. Leczenie chirurgiczne.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of postinfarction left ventricular pseudoaneurysm - description of five cases.
  Autorzy: Jemielity Marek, Perek Bartłomiej, Paluszkiewicz Lech, Lesiak Maciej, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (6) s.636-640, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Left ventricular (LV) rupture as a consequence of acute myocardial infarcion (MI) is often lethal. Some patients, however, develop LV pseudoaneurysm and should undergo urgemt surgery becauce of the risk of pseudoaneurysm rupture. In this report we present 5 patients (4 males, mean age 57 ń 7 years, range 49 - 68 years) who between 1997 and 2000 underwent in our institution surgery due to LV pseudoaneurysm. LV pseudoaneurysm was diagnosed by echocardiography in two patients whereas the definite diagnosis in the remaining patients was established by ventriculography. All patients survived the procedure, including one who required intra-aortic counterpulsation in the post-operataive period. During the follow-up period (mean 28 ń 16.8 months) all patients are alive; four are in NYHA class I and one in NYHA class II. In conclusion, clinical symptoms of LV pseudoaneurysm are often non-characteristic and definite diagnosis is established by ventriculography. The early in long-term results of surgical treatment are satisfactory.


  3/6

  Tytuł oryginału: Chirurgia małoinwazyjna choroby niedokrwiennej serca - nowe możliwości leczenia.
  Autorzy: Jemielity Marek, Perek Bartłomiej, Katarzyński Sławomir
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (7) s.117-120, 123-124, il., tab., bibliogr. 7 poz.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/6

  Tytuł oryginału: Porównanie wczesnych wyników bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u kobiet i mężczyzn.
  Tytuł angielski: Comparison of the early results of coronary artery bypass grafting in women and men.
  Autorzy: Perek Bartłomiej, Jemielity Marek, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.48-51, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było porównanie wczesnych wyników bezpośredniej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u kobiet (K) i mężczyzn (M). Badaniem objęto 1640 chorych (1390 M i 250 K) w wieku 29-78 lat (śr. 57,7ń8,9 lat) operowanych od stycznia 1995 do czerwca 2001 r. z powodu choroby wieńcowej. W wywiadzie, co najmniej jeden zawał serca stwierdzono u 156 K (62,4 proc.) i 848 M (61,0 proc.) (NS). Przezskórną angioplastykę naczyń wieńcowych (PTCA) wykonywano u 10 K (4,0 proc.) i 63 M (4,5 proc.) (NS). W przedoperacyjnej koronografii istotne zwężenie pnia częściej stwierdzano w grupie K (26,3 proc.) niż M (20,4 proc.) (p 0,05). Wszystkich chorych operowano ze sternotomii pośrodkowej w umiarkowanej hipotermii z użyciem krążenia pozaustrojowego. Średnia liczba wszczepionych pomostów była mniejsza u K (2,3 ń 0,5) niż u M (3,0 ń 0,4) (p 0,05). W okresie okołooperacyjnym zmarło 17 K (6,8 proc.) i 44 M (3,2 proc.) (p 0,05). Najczęstszą przyczyną zgonów był zespół niskiego rzutu serca (ZNRS) (u 11 K - 4,4 proc. i 34 M - 2,4 proc.; p 0,05), niewydolność oddechowa (u 1 K - 0,4 proc. i 5 M - 0,4 proc.; NS) i zapalenie śródpiersia z niestabilnością mostka (u 3 K - 1,2 proc. i 4 M - 0,2 proc.; p 0,001). Reoperowano 8 K (3,2 proc.) i 41 M (2,9 proc.). Wskazaniem było zapalenie śródpiersia (u 5 K - 2,0 proc. i 20 M - 1,4 proc.; p 0,05) i krwawienie (u 3 K - 1,2 proc. i 21 M - 1,5 proc.; NS). Zawały serca potwierdzono elektrokardiograficznie i biochemicznie u 16 K (6,4 proc.) i 90 M (6,5 proc.). ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was comparing the early results of coronary artery bypass grafting (CABG) in women (W) and in men (M). This study comprises 1640 consecutive patients (1390 male and 250 female at the age from 29 to 78 years (mean 57.2 ń 8.9 years) operated on between January 1995 and June 2001 because of coronary artery disease. At least one myocardial infarction in history was noted in 156 W (62.4 p.c.) and 848 M (61.0 p.c.) (NS). Prior to surgery, coronary angioplasty (PTCA) was performed in 10 W (4.0 p.c.) and 63 M (4.5 p.c.) (NS). Left main stenosis in the preoperative angiocardiography was seen more often in W (26.3 p.c.) than in M (20.4 p.c.) (p 0.05). All patients were operated on from median sternotomy with the use of cardiopulmonary bypass. Less grafts per patient were implanted in W (2.3 ń 0.5) than in M. (3.0 ń 0.4) (p 0.05). In-hospital mortality in W (6.8 p.c. - 17 W) was higher than in M (3.2 p.c. - 44 M) (p 0.05). Low cardiac output syndrome (LCOS) (11 W - 4.4 p.c. vs 34 M - 2.4 p.c.; p 0.05), followed by respiratory failure (1 W - 0.4 p.c. vs 5 M - 0.4 p.c.; NS) and mediastinitis with sternal instability (3 W - 1.2 p.c. vs 4 M - 0.2 p.c.; p 0.001) were the main reasons of death. Eight W (3.2 p.c. and 41 M (2.9 p.c.) were reoperated, 5 W (2.0 p.c.) and 20 M (1.4 p.c.) (p 0.05) because of mediatinitis and 3 W (1.2 p.c.) and 21 M. (1.5 p.c.) (NS) because of bleeding. Perioperative myocardial infarction confirmed in ECG and in the laboratory tests had 16 ...


  5/6

  Tytuł oryginału: Bilateral Wilms tumor. Changes in management over time. Own experience.
  Autorzy: Dembowska Bożena, Perek Danuta, Rutynowska Olga, Brożyna Agnieszka, Gastoł Piotr, Dura Wiesław T.
  Źródło: Surg. Childh. Int. 2002: 10 (1) s.23-28, tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,040

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • nefrologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess treatment methods and survival of children with bilateral Wilms' tumor (BTW) treated over a 34-year period in one department. The medical records of 26 patients with BWT treated between 1966 - 2000 were reviewed with particular emphasis on treatment and histology. The patients were divided into 2 groups according to the treatment applied. Group I consisted of 9 patients treated between 1966 - 1982. Treatment was based on initial surgery. Group II consisted of 17 patients treated between 1983 - 2000. All of them received preoperataive chemotherapy followed by kidney sparing operations when possible and/or irradiation. Among 26 patients, 25 presented with synchronous and one with anachronous Wilms' tumor. Three patients were diagnosed with anaplastic tumors, 2 had blastemal predominance, and the rest were of standard histology. In Group I, different kinds of primary surgical procedures were performed in 4 patiens (unilateral nephrectomy, heminephrectomy) followed by radiotherapy and chemotherapy with Actinomycin D (ACTD). Four patients started treatment with chemotherapy - 1 course of ACTD and Vincristine (VCR) and radiotherapy 12 cGy to the kidney with the less advance tumor followed by heminephrectomy in 1 pt, nephrectomy 1 pt, and 2 bilateral nephrectomies. None of the patients in this group survived, 4 died of treatment complications, the remaining from the diseases. In Group II all 17 patients received preoperative chemotherapy consisting of ACTD, VCR. In the case of poor response other drugs such as Doxorubicin, Carboplatin, Toposide, Ifosfamide and Dacarbazine were implemented...


  6/6

  Tytuł oryginału: Leczenie chirurgiczne śluzaków serca - 20 lat doświadczeń z zastosowaniem techniki transseptalnej.
  Tytuł angielski: Surgery for cardiac myxomas - a 20-year experience with transseptal approach.
  Autorzy: Perek Bartłomiej, Jemielity Marek, Katarzyński Sławomir, Misterski Marcin, Dyszkiewicz Wojciech
  Źródło: Chir. Pol. 2002: 4 (3) s.125-131, il., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,505

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Śluzaki serca są najczęstszymi pierwotnymi guzami serca. Celem niniejszej pracy była ocena wczesnych i odległych wyników chirurgicznego leczenia śluzaków serca z zastosowaniem techniki transseptalnej (przezprzegrodowej). Materiał i metody: Badaniem objęto 23 chorych (9 mężczyzn i 14 kobiet) w wieku 21-74 (średnio 44,7 ń 13,5 roku) operowanych między 1981 a 2001 rokiem. Śluzaki były zlokalizowane w lewym przesionku u 18 chorych (78,3 proc.), w prawym przedsionku u 3 chorych (13,0 proc.), w obu przedsionkach i w prawej komorze - w pojedycznych przypadkach. Wszystkich chorych operowano ze sternotomii pośrodkowej, w umiarkowanej hipotermii (26-28řC) z użyciem krążenia pozaustrojowego. Do usunięcia guza stosowano technikę transseptalną z otwarciem prawego przedsionka. W ostatnim badaniu obserwacji odległej chorych poddano badaniu klinicznemu i wykonano echokardiografię (M + 2D + Doppler). Wyniki: Jeden chory zmarł we wczesnym okresie pooperacyjnym (śmiertelność 4,3 proc.). Wszystkich operowanych poddano obserwacji odległej, trwającej średnio 5,8 ń 3,8 roku (od 3 miesięcy do 21 lat). W okresie obserwacji odległej zmarło dwóch chorych. Nie obserwowano nawrotu guza. Prawdopodobieństwo przeżycia po 5 latach obliczone z krzywej Kaplana-Meiera wyniosło 85,3 proc. W trakcie ostatniego badania wszystkich chorych zaliczono do I lub II klasy według NYHA. Wnioski: Leczenie śluzaków serca z zastosowaniem techniki transseptalnej jest sposobem bezpiecznym i skutecznym, cechującym się małym ryzykiem wznowy.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Cardiac myxomas are the most common primary cardiac tumours. The aim of this study was to assess the early and late results of surgical resection of cardiac myxomas with the use of transseptal technique. Material and methods: Between 1981 and 2001, 23 patients (9 M/14 F) at mean age 44.7 13.5 years (ranging from 21 to 74 years) were operated on. The myxomas were located in the left atrium in 18 cases (78.3 p.c.), in the right atrium in 3 patietns (13.0 p.c.) and in both atria or in the right ventricle in single cases. All patients were oeprated on from median sternotomy in moderate hypothermia (26-28řC) with the use of cardiopulmonary bypass. Method of right atriotomy with transseptal incision was used. At the end of follow-up, clinical and echocardiographic examination (M + 2D + Doppler) were performed. Results: One patient (4.3 p.c.) died in hosptial. The mean follow-up of 5.8 ń 3.8 years (range from 3 months to 21 years) was completed by all patients. Two patients died during follow-up for noncardiac-related reasons. No tumour recurrences were observed. The cumulative survival rate calcualted from the Kaplan-Meier curve was 85.3 p.c. after 5 years. At the end of follow-up all patients were in NYHA classes I or II. Conclusions: Surgical resection of myxoma using transseptal approach is safe and effective with a low risk of recurrence.

  stosując format: