Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PELC
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Walory terapeutyczne ruchu tanecznego oraz jego wpływ na rozwój psychofizyczny osób niesłyszących jako forma uspołeczniania i integracji ze środowiskiem.
Tytuł angielski: Therapeutic values of dance movement and its influence on psychomotor development of deaf persons as a form of socialization and integration with the environment.
Autorzy: Pelc Zofia
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.845-849, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było ukazanie, w jakim zakresie edukacja estetyczna, a w szczególności taniec, wpływa na poziom uspołecznenia osób niesłyszących oraz przedstawienie, jak ważna jest integracja badanych ze światem zewnętrznym. Metodą sondażu diagnostycznego zweryfikowano pracę Teatrzyku Tańca "Pinokio" ze Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego im. J. Korczaka w Przemyślu oraz efekty tej działalności. W badaniach wykorzystano również materiały źródłowe (kronika, artykuły prasowe, opinie - wywiad z instruktorami zespołu). Młodzież niesłysząca chętnie uczęszczała na zajęcia taneczne. Motywacje uczestnictwa w zespole tanecznym miały dojrzały charakter. Badani uzasadniali swoje uczestnictwo w zespole zamiłowaniem do tańca (70 proc.), zaangażowaniem instruktorów (20 proc.) oraz względami zdrowotnymi (10 proc.). Czas przynależności do zespołu wpływał na efekty terapii. Ankietowani, którzy dłużej tańczyli (3 lata - 70 proc., 1 rok - 20 proc., 2 lata - 10 proc.) mieli dojrzalszy pogląd na świat, lepsze wyniki w nauce (80 proc.) oraz odważniej nawiązywali kontakty z ludźmi (wg oceny instruktorów). Ćwiczenia taneczne wpływały również pozytywnie na postawę ciała. Samopoczucie po zajęciach przejawiało się zrelaksowaniem (50 proc.), radością (30 proc.). pewnością w podejmowaniu decyzji (15 proc.). Nieliczni (5 proc.) czuli znużenie i zmęczenie. Polscy choreoterapeuci opierają się w swojej pracy głównie na intuicji, wykorzystują również materiały zawarte w trudno dostępnych ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was to show to what extent esthetic education, mainly dance, influences the level of socialization of deaf persons, and how important the integration of the examined with the outside world is. The effectiveness of the Dance Theatre "Pinokio" of the J. Korczak Special Training and Educational Center in Przemyśl was verified by diagnostic sounding. Source material was also used in the study (chronicles, press articles, interviews with instructors of the ensemble). Young deaf people participated in dance practices with pleasure. The motivation of the young deaf people to enter the dance group was of mature character. They take part in dance activities because of their love to dance (70 p.c.), instructor's engagement (20 p.c.), and the health aspect (10 p.c.). The therapy effectiveness depended on how long they participated in the dance group. Deaf people who dance for a longer time (3 years 70 p.c., 1 year 20 p.c., 2 years 10 p.c.) had a more mature outlook on life, better school grades (80 p.c.), and started conversation with other people more easily (instructor's opinion). The self-consciousness of participants after practice manifested itself by relaxation (50 p.c.), joy (30 p.c.), and resolution in taking decisions (15 p.c.). Only 5 p.c. of the examined felt tired and fed-up. Polish choreo-therapeutists trust mainly their own intuition and also use information found in articles and publications, which, however, are not easily accessed. The ...


  2/5

  Tytuł oryginału: Wpływ wieku na biomechaniczne parametry dopplerowskiego sygnału przepływu krwi w tętnicach szyjnych.
  Tytuł angielski: The influence of age on biomechanical parameters of doppler blood flow signal in carotid arteries.
  Autorzy: Pelc Andrzej, Kocemba Józef
  Źródło: Folia Cardiol. 2002: 9 (2) s.123-130, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,196

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Prześledzono dopplerowskie paramtery przepływu krwi w naczyniach szyjnych we warunkach spoczynkowych oraz po 1-minutowej hiperwentlacji w grupach starszych (65,9 ń 12,3 lat) i młodszych (26,9 ń 4,4 lat) mężczyzn. Czynnikami wykluczającymi z badania były: zwężenia naczyń, hemodynamiczne istotne zaburzenia rytmu serca, ciśnienie tętnicze krwi większe niż 160/90 mm Hg, wady zastawkowe i objawy niewydolności serca. Materiał i metody: Stosując badanie USG oraz impulsową metodę dopplerwoską, prześledzono parametry przepływu krwi w tętnicach szyjnych: prędkość maksymalną podczas skurczu (Vmax), prędkość średnią podczas całego cyklu serca (Vmean), współczynnik pulsacji (PI), współczynnik oporności (RI), czas narastania prędkości (Tn), czas obniżania się prędkości (Tp), przyspieszenie narastania prędkości (An) oraz zwalniania prędkości (Ap), a także morfologię i amplitudę fali odbitej. Wyniki: Pomiędzy badanymi grupami nie stwierdzono różnic w parametrach spoczynkowych z wyjątkiem współczynnika (RI) znamiennie wyższego dla tętnicy szyjnej wewnętrznej u osób starszych, u których zaobserwowano również większe rozproszenie parametrów. Po 1-minutowej hiperwentylacji w obu grupach w tętnicy szyjnej wewnętrznej zanotowano istotny spadek Vmean i Vmax oraz wzrost PI i RI, a w tętnicy szyjnej zewnętrznej - znamienny wzrost Vmax PI, RI i An oraz zmniejszenia Tn. Reakcja na hiperwentylację była większa w grupie osób młodszych. Wykazano, że w zakresie Vmax tętnice szyjne - ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: The doppler parameters of blood flow in carotid arteries on rest and after one minute hyperventilation in groups of old males (6.9 ń 12.3 year-old) and young males (26.9 ń 4.4 year-old) were examined. The factors excluding from the examination were the following: stenosis, cardiac arrhythmias haemodynamically significant, blood pressure higher than 160/90 mm Hg, cardiac defects and evident cardiac insufficiency. Material and methods: By means of ultrasonography adn the Doppler impulse method a number of parameters of blood flow in carotid arteries were examined: maximal systolic velocity (Vmax), average velocity during single heart evolution (Vmean), pulsatility index (PI), resistance index (RI), time of velocity increase up to Vmax (Tn), time of velocity decrease (Tp), acceleration of velocity increase (An), deceleration of velocity decrease (An) and the amplitude and morphology of the reflected wave. Results: The dispersion of parameters was significantly higher in the group of old males. Apart from the resistance index (RI) no differences in the resting parameters between the two groups were detectd. The resistance index was significantly higher for the internal carotid artery in old males. After one minute hyperventilation in both groups significant decrease of Vmean and dVmax and increase of PI and RI in the internal carotid artery were observed. In the external carotid artery significant increase of Vmax PI, RI and An and decrease of Tn were ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Simulation of the initiation of pulse wave in the ascending aorta with the connected use of FPM and FEM
  Autorzy: Kalita Piotr, Paszyński Maciej, Pelc Andrzej
  Źródło: W: Proceedings of the Eight National Conference on Application of Mathematics in Biology and Medicine - Warszawa, 2002 s.63-68, il., bibliogr. 17 poz. - 8 Krajowa Konferencja pt. Zastosowanie matematyki w biologii i medycynie Łajs 25-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 735,628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Rodzinna choroba Dariera i upośledzenie umysłowe u matki i jej dwóch synów.
  Tytuł angielski: Familial Darier disease and mental retardation in mother and her two sons.
  Autorzy: Wojas-Pelc Anna, Setkowicz Małgorzata, Pelc Jacek
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (11) s.946-949, il., bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Dariera (Darier disease, DD) jest rzadkim, dziedzicznie uwarunkowanym schorzeniem, które rozpoczyna się w wieku dojrzewania lub we wczesnym okresie dojrzałości. Mężczyźni chorują znacznie częściej i przebiegi DD jest u nich cięższy niż u kobiet. Wielu dermatologów obserwowało u chorych z DD zaburzenia neuropsychiatryczne: psychozy, depresje i rzadko upośledzenie umysłowe. Przedstawiono rodzinną chorobę Dariera u matki i jej dwóch synów. Przebieg choroby i obraz zmian skórnych u obu mężczyzn był typowy. Natomiast zarówno płeć chorej, jak i pojawienie się pierwszych zmian skórnych dopiero w 52 roku życia, a także ostry przebieg choroby (przypominający chorobę Lyell'a) nie są typowe dla DD. U wszystkich trzech chorych oprócz zmian skórnych stwierdzono rzadko opisywane w chorobie Dariera upośledzenie umysłowe.

  Streszczenie angielskie: Darier disease (DD) is an uncommon genetic skin disorder, which begins in adolescence or early adult life. This disease is observed more often among men and where the disease course is more severe. Many dermatologists observe in patients with DD neuropsychaitric disorders: psychosis, depression and rare mental retardation. We present familial DD in a mother and her two sons. Men demosntrated a typical onset and course of the disease. The onset of the disease in the 52nd year of age and the skin lesions (more characterisitc for the Lyell disease) which occurred suddenly in women, were atypical. Besides skin lesions, mental retardation with a variaous degree of intensity was observed in all three patients.


  5/5

  Tytuł oryginału: Łączenie diety z aktywnością fizyczną jako sposób na modelowanie sylwetki i doskonalenie sprawności.
  Tytuł angielski: Combining diet with physical activity as a method of improving body outline and physical fitness.
  Autorzy: Pelc Zofia, Bubka Zofia, Woźniak Dagmara
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (4/5) s.245-248, il., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel. Celem doniesienia była ocena świadomości kobiet w zakresie prawidłowego odżywiania w połączeniu z systematycznym treningiem rekreacyjnym. Metodyka. Badaniami objęto 50-osobową grupę kobiet systematycznie (2 x w tygodniu po 50 min) uczęszczających na zajęcia z aerobiku. W badaniach wykorzystano metodę sonadżu diagnostycznego. Wyniki. Na podstawie analizy wyników zaobserwowano następujące prawidłowości: aktywne uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych; uprawianie co najmniej dwóch dyscyplin sportu rekreacyjnego; pozytywne zmiany w obrębie sylwetki; poprawa w zakresie sprawności fizycznej; świadome stosowanie i przestrzeganie zasad prawidłowego odżywiania się, dające oczekiwane rezultaty. Wnioski. Człowiek w toku swego rozwoju osobniczego powinien nieustannie adoptować się do ciągle zmieniających się warunków otoczenia - aktywność ruchowa i prawidłowe odżywianie służą zaspokojeniu tej potrzeby.

  Streszczenie angielskie: Aim. This report describes an evaluation of the awareness of women on the importance of proper nutrition combined with systematic recreational training. Methods. The study was carried out on 50 women practicing aerobics systematically (for 50 minutes twice a week). The investigation was based on diagnostic sounding. Results. An analysis of the collected data showed the following regular features: active participation in recreational exercises; practicing at least two disciplines of recreational sports; welcome silhouetter changes; improved physical fitness; conscious application and observance of proper nutritional principles, leading to the expected results. Conclusions. Everybody, in the course of his/her life-time, should persistently adapt to the continually varying environment. Therefore, physical activity and proper noutrishment satisfy the need for sealf-realization, which is so important to maintain or restore the optimum conditions for further, comprehensive development.

  stosując format: