Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAZDROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Cechy sonomorfologiczne węzłów chłonnych szyjnych o charakterze przerzutowym i odczynowym.
Tytuł angielski: Sono-morphologic criteria of metastatic and reactive nodes in the neck.
Autorzy: Wierzbicka Małgorzata, Szyfter Witold, Pazdrowski Jakub, Kaczmarek Janusz
Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (3) s.333-338, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,466

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ultrasonografia (US) czasu rzeczywistego o wysokiej rozdzielczości jest uważana za narzędzie diagnostyczne o bardzo wysokiej czułości przy wykrywaniu węzłów chłonnych u chorych diagnozowanych i monitorowanych z powodu nowotworów złośliwych głowy i szyi. Czułość i specyficzność US są uwarunkowane jakością sprzętu, rodzajem głowicy i doświadczeniem osoby badającej. Trudności diagnostyczne dotyczą głównie węzłów drobnych, do 10 mm, których charakter w obrazowaniu sonograficznym jest niejednoznaczny. Ma to znaczenie głównie w monitorowaniu układu chłonnego po zakończonym leczeniu, aby uniknąć wykrywania węzłów fałszywie dodatnich i tym samym narażenia chorego na ponowny zabieg operacyjny. Celem pracy było określenie kryteriów sonomorfologicznych, które pozwoliłyby na poprawę specyficzności badania ultrasonograficznego układu chłonnego w ocenie węzłów chłonnych o wielkości do 10 mm. Do badania stosowano aparat Aloka SSD 3500 i głowicę liniową o częstotliwości 7,7 MHz, o powierzchni czynnej 42 mm. Badanie wykonywamo u chorych z nowotworami głowy i szyi przed leczeniem operacyjnym. Oceniano następujące ultrasonograficzne cechy węzła: największy wymiar podłużny, czyli długość (L) w mm, największy wymiar poprzeczny (S) w mm, stosunek L/S obiektywnie określający kształt węzła, chłonność echogenności czyli wysycenie węzła, jego echostrukturę. Oceniano cechy torebki węzła: jej obecność, ciągłość, widoczne ubytki echa. Węzeł odszukiwano w polu operacyjnym i przesyłano do badania ...

  Streszczenie angielskie: Real time high resolution ultrasonography (US) is thought to be the diagnostic tool of high sensitivity in detecting lymph nodes in patients diagnosed and follow-up for head neck malignancies. Sensitivity and specificity of US are determined by quality of equipment, the kind of transducer and the experience of ultrasonographer. The diagnostic difficulties are met in small lymph nodes, less than 10 mm. Which sonographic picture is ambigios. It is very important in followup to avoid false-negative nodes and possiebility of overtreatment of patient. The aim of the paper was to determine the sonomorphogic criteria which enable improving the specifity of neck ultrasonography especially in assesing the small, less then 10 mm lymph nodes. Matherial and method: ultrasonograph Aloka SSD 3500 and transducer 7,5 Mhz with 42 mm linear probe. The neck US was performed before the surgery. Maximal longitudinal diameter (L), maximal diameter (S), their ratio (S/L) which indicate the lymph node shape, echogenicity and internal echostructure were assessed. The features of the lymph node capsule, i.e. continuity, lost of echos were taken into consideration. The high echogenicity, the round shape of the node, lost of hilus centrel echo or it's marginal displacement corelate with malignant character of the node. Lost of echos in node capsule are not the indicator of the extracapsular spread. Using sonomprphologic criteria in assessment of small lymph nodes in the neck the authors stated ...

  stosując format: