Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWLUN
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ocena wybranych elementów jakości życia u chorych leczonych z powodu stopy cukrzycowej.
Tytuł angielski: Chosen components of quality of life in patients treated because of diabetic foot.
Autorzy: Dzieciuchowicz Łukasz, Pawlun Monika, Brzeziński Jacek, Cerkaska Katarzyna
Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.287-291, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,004

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych elementów jakości życia u chorych z powodu stopy cukrzycowej (s.c.) w zależności od ostatecznego wyniku leczenia. Materiał i metodyka. Badaną grupę stanowiło 32 chorych. Wyróżniono 4 grupy chorych. Grupę 1 stanowili chorzy z neuropatyczną s.c., u których uratowano funkcjonalną kończynę dolną. Pozostałe grupy obejmowały chorych ze s.c. i niedrożnością tętnic kończyn, u których uratowano funkcjonalną kończynę dolną (grupa 2), u których amputowano kończynę dolną poniżej stawu kolanowego (grupa 3) oraz u których amputowano kończynę dolną powyżej stawu kolanowego (grupa 4). Zastosowano metodę ankiety rozsyłanej standaryzowanej, składającej się z ośmiu pytań dotyczących wybranych elementów jakości życia (subiektywna ocena stanu zdrowia, porównanie swojego stanu zdrowia z innymi osobami w podobnej grupie wiekowej, wpływ zdrowia na pracę zawodową i kontakty społeczne oraz wykonywanie codziennych czynności, obawa przed pogorszeniem stanu zdrowia). Uzyskane wyniki porównano posługując się testem ANOVA. Wyniki. Stwierdzono, że stan kończyny wpływa na poziom jakości życia chorych z powodu s.c. Wraz z wysokością amputacji malał poziom jakości życia, głównie poprzez ograniczenie wykonywania czynności dnia codziennego i ograniczenie funkcjonowania w społeczności. Wnioski. Dążenie do uratowania kończyny dolnej lub do zachowania stawu kolanowego może przyczynić się do poprawy jakości życia u leczonych chorych.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to evaluate chosen components of quality of life (QoL) in relation to final outcome in patients operated on because of diabetic foot (DF). Material and methods. Four groups of patients were analysed. Group 1 consisted of patients with neuropathic DF in whom functional limb salvage was achieved. Further groups consisted of patients with DF and peripheral arterial occlusive disease in whom limb salvag was achieved (Group 2), those for whom below knee amputation was performed (Group 3) and those in whom above knee amputation was performed (Group 4). Each patient was sent a questionnaire casting of 8 questions relating to selected components of QoL (a subjective assessment of health and its impact on the patients' professional and social contacts as well as the performance of everyday routines, comparison of their state of health with the health of other patients of the same age, and fear of their condition getting worse). The results obtained were compared with ANOVA test. Results. We found that the postoperative status of the limb influenced the QoL of patients treated because of DF. The higher the level of amputation the poorer the QoL, mainly because of limitation of both everyday and of social activities. Conclusions. We concluded that a therapeutic approach aimed at foot- or knee savage may improve QoL in patients treated because of DF.

  stosując format: