Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWLUK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Czynniki ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich.
Tytuł angielski: The risk factors of occupational hypersensitivity in apprentice bakers.
Autorzy: Walusiak Jolanta, Pałczyński Cezary, Hanke Wojciech, Górski Paweł, Wyszyńska-Pużyńska Czesława, Mierzwa Lidia, Pawlukiewicz Małgorzata, Wittczak Tomasz, Krakowiak Anna, Ruta Urszula, Wągrowska-Koski Ewa
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (3) s.209-218, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena czynników ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe u uczniów szkół piekarskich i cukierniczych. Badanie prospekrywne przeprowadzono w grupie 287 osób. Kolejne trzy etapy badania realizowano przed rozpoczęciem narażenia zawodowego, po roku i po 2 latach nauki zawodu. Wszystkich badanych poddano badaniu kwestionariuszowemu, wykonano u nich punktowe testy skórne (PTS) z pospolitymi alergenami środowiska domowego i komunalnego oraz z odpowiednim zestawem alergenów zawodowych. W pierwszym etapie badania u każdego z uczestników oznaczono całkowity poziom immunoglobuliny klasy E w surowicy. W wybranych przypadkach oznaczono także poziom przeciwciał IgE alergenowo-swoistych w stosunku do alergenów zawodowych (as-IgE). W analizowanym okresie częstość dodatnich wyników punktowych testów skórnych wzrosła z 19.2 proc. do 30,7 proc., w tym z pospolitymi alergenami środowiska z 18,8 proc. na 30 proc., a z alergenami zawodowymi z 1,7 proc. na 12,9 proc. Po dwóch latach nauki zawodu u 18,1 proc. badanych stwierdzono nadwrażliwość na alergeny zawodowe (na podstawie dodatnich wyników PTS lub/i obecności asIgE w surowicy). Wyniki analizy wieloczynnikowej z zastosowaniem regresji logistycznej ujawniły, że dodatnie wyniki punktowych testów skórnych z pospolitymi alergenami środowiska są istotnym czynnikiem ryzyka nadwrażliwości na alergeny zawodowe (IS 9,06 95 proc. PU 2,53, 32,46). Wskazuje to na celowość poszerzenia zakresu badań profilaktycznych, w tym również ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the risk factor for hypersensitivity to occupational allergens in apprentic bakers. The study group comprised 287 persons. A questionnaire survey, as well as skin prick test (SPT) with common and occupational allergens were performed in all subjects prior to occupational exposure and one two years after starting vocational training. In addition, the total IgE level was evaluated in all of them at the beginning of the study. In selected cases, specific anti-flour and ŕ-amylase IgE were estimated. Almost 2 p.c. of the study subjects showed positive SPT with occupational allergens before vocational training. After two years of occupational exposure, the occurrence of at least one positive SPT increased from 19.2 to 30.7 p.c., including common (from 18.8 to 30 p.c.) and occupational (from 1.7 to 12.9 p.c.) allergens. In 18.1 p.c. of subjects, hypersensitivity to occupational allergens assessed by positive SPT, and/or the presence of antigen specific IgE developed during the study period. Logistic regresion analysis revealed that positive SPT with allergens is a significant risk factor for the development of hypersensitivity to occupational allergens (OR = 9.06, 95 p.c. CI: 2.53 -32.46). The results of the study suggest that skin prick tests with common and occupational allergens should be performed in bakers prior to occupational exposure. The outcome of the tests should enable better identification of subjects at the highst risk of ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Posocznica wewnątrzszpitalna u noworodków leczonych w oddziale intensywnej terapii - etiologia i czynniki ryzyka (doniesienie wstępne).
  Tytuł angielski: Nosocomial sepsis in neonates treated in a intensive care unit - risk facotrs and an etiology (prelimnary data).
  Autorzy: Piotrowski Andrzej, Pawluk Edyta
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.47-52, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Posocznice nabyte w szpitalu podczas leczenia noworodków sa ciągle aktualnym problemem medycznym. Projekt badania: praca prospektywna, z ujednoliconymi kryteriami włączenia na podstawie rozpoznania posocznicy potwierdzonej dodtanim posiewem krwi. Cel: Ocena częstości występwoania, etiolgii i czynników ryzyka wystąpienia posocznicy nabytej u norodków leczonych z powodu niewydolności oddechowej. Miejsce: 14 łóżkowy oddział intensywnej terapii w szpitalu akadmeickim, hospitalizujący noworodki i dzieci do lat 18. Wyniki: Przeanalizowano dane noworodków z masą ciała 2000 g leczonych z powodu niewydolności oddechowej (głównie z powodu zespołu zaburzeń oddychania lub zapalenia płuc). Do badań włączono 39 dzieci przyjętych w okresie kolejnych 8 miesięcy, u 28 z nich doszło do rozwoju 35 posocznic, średnio w 22 dobie pobytu. Najczęstszym czynnikiem etiologicznym był gronkowiec naskórkowy, do czynników ryzyka należały: niska masa ciała, długotrwała wentylacja zastępcza, kaniulacja żył centralnych i naczyń tętniczych, a dodatkowo u dzieci z posocznicą Gram (-) podaż katecholamin przy przyjęciu i obecność PDA a u dzieci z zakażeniem florą Gram (+) dodatkowo rozpoznanie ZZO z podażą surfaktantu. Zmarło w sumie 7 dzieci (18 proc.), z tego 3 (8 proc.) z powodu posocznicy. Zgony wystąpiły jednie w grupie dzieci z posocznicą wywołaną bakteriami Gram (-). Wnioski: Posocznica nabyta podczas leczenia noworodków z m.c. 2000 g i niewydolnością oddechową jest zjawiskiem bardzo częstym, głównie powodowanym przez batkerie Gram dodatnie, sprzyja jej niska masa ciałą dzieci oraz procedurey inwazyjne.

  Streszczenie angielskie: Nosocomial spesis remains and important complication during treatment of newborn ifnants. Objectives: to assess prevalence, etiology and importance of some risk factors for nosocomial spesis in neonates admitted to Intensive Care Unit (ICU) because of respiratory failure. Design: a prospective study with specific inclusion criteria including weight 2000 g, respiratory failure at admission and signs of late-onset sepsis confirmed by a positive blood culture; conducted in a 14 bed ICU for neonates and children up to 8 years of age. Materials and methods. All consecutive neonates admitted from 24th October 2000 are included. Data on first 39 babies were analyzed including their demographic data and details concerning septic episodes. The study is continued. Results: Among 39 infants 28 developed one or two episodes of sepsis, the most common etiological factor was Staphylococcus epidermidis, main risk factors for sepsis were - low birth weight, long-term ventilatory support, central venous and arterial cannulation and among Gram-negative sepsis also use of catecholamines at admission, and presence of persistent ductus areteriosus. For Gram positive sepsis additional risk facotrs were diagnosis of RDS and treatment with surfactant. Conclusion: nosocomial sepsis is very common in neonates treated in pediatric ICU, important risk factors include low birth weight, invasive procedures and alos presence of PDA and treatment with natural surfactant.


  3/3

  Tytuł oryginału: Pomoce do ćwiczeń z biochemii
  Autorzy: Czuczejko Jolanta, Łęcka Joanna, Pawluk Hanna, Szewczyk-Golec Karolina, Szurlej Katarzyna, Trafikowska Anna, Wardak Cezary, Zachara Bronisław
  Opracowanie edytorskie: Zachara Bronisław A. (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2 zm. i poszerz
  Źródło: - Bydgoszcz, Wydaw. Uczelniane AM 2002, 123 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,016

  stosując format: