Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWLICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna 2000. T. 9: Fizyka medyczna
Opracowanie edytorskie: Wiszniewski Andrzej (przedm.), Nałęcz Maciej (przedm.), Pawlicki Grzegorz (red.), Pałko Tadeusz (red.), Golnik Natalia (red.), Gwiazdowska Barbara (red.), Królicki Leszek (red.).
PAN Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
Źródło: - Warszawa, Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT 2002, XIII, [15], 596 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,581


2/12

Tytuł oryginału: Kongres ECCO - nowości i kontrowersje.
Tytuł angielski: Conference ECCO news and controversies.
Autorzy: Pawlicki Marek, Krzemieniecki Krzysztof, Ziobro Marek, Żuchowska-Vogelgesang Beata
Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (1) s.42, 44-46, 48-49, sum.
Sygnatura GBL: 313,382

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W dniach 20-26.10.2001 r. odbyła się w Lizbonie XII Europejska Konferencja Onkologii Klinicznej ECCO. Bardzo wiele uwagi poświęcono problematyce raka piersi, która była zdominowana przez tematy dotyczące leczenia wczesnego raka piersi. Szeroko dyskutowano zagadnienia leczenia osczędzającego oraz wykorzystania biopsji węzła wartownika, roli pooperacyjnej radioterapii. Poddano krytyce megadawkowką chemioterapię w raku piersi. Zaprezentowano liczne badania kontrolowane, toczące się obecnie, próbujące określić rolę taksanów i herceptyny w leczeniu uzupełniającym. Przedstawiono także doniesienia o kilkunastu nowych lekach budzących największe nadzieje, takich jak Iressa, Tarceva, RO31-7453. Z przedstawionych prac dotyczących raka jajnika na uwagę zasługuje doniesienie dyskutujące celowość rutynowego wprowadzenia uzupeniającej chemioterapii we wczesnych postaciach tego nowotworu oraz wpływ na przeżycie terapii przeciwciałem monoklonalnym Ovarex. Przedstawiono rozszerzene kombinacje pochodnych platyny, paclitaxelu, gemcytabiny i topotecanu. Przedstawiono wstępne wyniki leczenia nowymi pochodnymi platyn ZD 0473 i BBR 3464 oraz prób hormonoterapii letrozolem w zaawansowanym raku jajnika. Wiele miejsca poświęcono roli węzła wartownika w prawdiwłowym ustaleniu stopnia zaawansowania czerniaka i trudniściom technicznym tej metody. Przedstawiono prace poświęcone roli uzupełniającego leczenia czerniaka interferonem oraz terapii kombinacją interlekukiny z ceplene u chorych z ...

  Streszczenie angielskie: The Twelfth European Conference of Clinical Oncology took place in Lisbon, Portugal between 20-26 October 2001. Many outstanding cancer centers presented results of their recent studies. The issues dedicated to breast cancer were dominated by early breast cancer management. Clinical indications for conservatory breast surgery, the biopsy of sentinel lymphonode and adjuvant radiotherapy in this group of patients were broadly discussed. Megadose chemotherapy in poor-prognosis breast cancer patients were critized. Controlled clinical studies on use of taxoides and herceptin adjuvant treatment was presented. A several new drugs under investigation and preliminary results especially of Iresa, Tarceva and Ro31-7453 were presented. Clinical rationals for adjubant chemotherapy in early stage of ovarian cancer and possible impact of Ovarex, monoclonal antibody treatment on survival in patients with high level of CA 125 antigen were discussed. Extended combinations of platinum derivatives, paclitaxel, gemcytabina and topotecan were evaluated. New generation of anti-cancer drugs like ZD 04 73, BBR 34 64 and its usfulne in ovarian cancer treatment were presented. The role of the biopsy of sentinel lymphonode in malignant melanoma staging and technical problems of this procedure dominated many congress presentations. Data on adjuvant interferon therapy and treatment of disseminated melanoma with interleukine-2 and ceplene combination were given. The role of systemic treatment and ...


  3/12

  Tytuł oryginału: Obrazy ultrastrukturalnej budowy okolicy szyjek zębowych u osób do 18 roku życia. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Images of the ultrastructural morphology of the cervical region of the teeth in persons aged up to 18. A preliminary report.
  Autorzy: Pawlicki Roman, Knychalska-Karwan Zofia
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.18-22, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykonano badania ultrastrukturalnej budowy okolicy szyjek zębowych 5 zębów przedtrzonowych, usniętych ze względów ortodontycznych u osób do 18 roku życia. Zęby zostały poddane powolnej demineralizacji, następnie obserwacji w SEM. Obserwowano w odsłoniętej zębinie wydatne wypustki Tomesa i obecność nie opisywanej dotąd cienkiej bezstrukturalnej warstwy mineralnej.

  Streszczenie angielskie: Examinations of the ultrastructural morphology of the cervical region teeth were carried out on 5 premolars, extracted for orthodontic reasons in persons aged up to 18 years. Teeth weer subjected to slow deminareliazation and were then observed under SEM. In the exposed dentine prominent Tome's processes were observed, as well as the presence of a thin structureless mineral layer that has not been earlier described.


  4/12

  Tytuł oryginału: Miejsce hormonoterapii w leczeniu raka piersi z uwzględnieniem roli letrozolu (Femara).
  Tytuł angielski: The place of hormonal therapy in breast cancer treatment with taking into consideration the role of letrozole (Femara).
  Autorzy: Pawlicki Marek, Rolski Janusz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (2) s.91-97, il., tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Hormonoterapia jest podstawowym leczeniem chorych na raka sutka z pozytywnym receptorem estrogenowym lub progesteronowym, którzy wymagają leczenia systemowego. W zaawansowanej chorobie leczenie hormonalne powoduje poprawę przeżyć oraz obiektywną remisję u 20-40 proc. leczonych chorych, a u 40-80 proc. w przypadku pozytywnego poziomu receptora estrogenowego. Ponadto u 20-40 proc. pacjentów można uzyskać stabilizację procesu nowotworowego. W leczeniu zaawansowanej choroby skuteczność dostępnych obecnie leków jest porównywalna, a podstawą ich doboru są objawy niepożądane oraz wpływ na jakość życia. W leczeniu uzupełniającym jedynie tamoksyfen i wyłączenie czynności hormonalnej jajników u chorych przed menopauzą w badaniach prospektywnych zmniejszyły prawdopodobieństwo występowania nawrotu i śmiertelność. Dalszy rozwój hormonoterapii powinny przynieść badania nad czynnikami predykcyjnymi, odpowiedzi na leczenie nowymi lekami oraz syntezę bardziej selektywnych preparatów, zarówno o działaniu chemoprewencyjnym, jak i leczącym. Przedstawiono nowe dane kliniczne podkreślające rolę nowego blokera aromatazy, letrozolu jako nowego standardu w leczeniu hormonalnym raka sutka.

  Streszczenie angielskie: Hormonal therapy is appropriate treatment for allstages of estrogen - or progesterone-receptor-containing breast cancer for which systemic therapy is indicated. Against metastatic disease, initial endocrine treatments induce survival prolongation and objective tumor shrinkage in 20-40 p.c. of all patients (40-80 p.c. of estrogen receptor-positive patients). Another 10-20 p.c. of patients will have clinically significant periods of tumor stability. No single class of hormonal agents has been shown to be consistently superior as treatment of metastatic disease, so the choice of treatment is dictated by toxicity and effects on quality of life. As adjuvant therapy of early disease, tamoxifen and oophorectomy are the only hormonal treatments prospectively shown to decrease recurrence and mortality. Future prospects for hormonal treatment include development of additional predictors of response, new classes of drugs and more selective drugs to prevent as well as to treat the disease. New clinical trial data have strengthend support for the aromatase inhibitor letrozole as an new standard for hormone therapy in breast cancer. Letrozole (Femara) is third generation aromataze inhibitor for use in postmenopausal women with hormonal-sensitive breast cancer. Letrozole was found to be at last as effective as megastrol acetate in the second-line treatment of postmenopausal women with advanced breast cancer who had failed tamoxifen therapy, according to the results of three large multicenter, randomized trials...


  5/12

  Tytuł oryginału: Intracytoplasmic sperm injection in patients with idiopathic retrograde ejaculation.
  Autorzy: Radwan M[ichał], Banaszczyk R., Pawlicki J., Kozarzewski M., Radwan J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.199-203, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the study was to estimate the effectiveness of the ICSI therapy of idiopathic retrograde ejeculation (RE) - induced infertility. Material and methods: In three couples in which the men suffered from idiopathic RE with 4.9 and 12 years of infertility, three ICSI cycles were performed with spermatozoa retrieved from the post ejaculatory urine. Results: The fertilization rate averaged higher than 60 p.c. Two clinical pregnancies were achieved. Conclusion: In case of idiopathic RE infertility, the causes cannot be established, ad thus it is difficult to find an effective therapy, the only reasonable solution for men with low sperm semen quality is to employ the ICSI procedure.


  6/12

  Tytuł oryginału: Stres a płodność.
  Autorzy: Banaszczyk Renata, Pawlicki Józef
  Źródło: Suwal. Tow. Ginek. Biul. 2002: 11 (41) s.41-44, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 306,485

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają wpływ stresu na płodność kobiety i mężczyzny wywołujących u nich zaburzenia czynności reprodukcyjnych, prowadząc do niepłodności. Stres u osób leczonych z powodu niepłodności może hamować procesy prokreacyjne, utrudniać terapię i być przyczyną niepowodzeń stosowanych metod.


  7/12

  Tytuł oryginału: Jakość życia młodych osób wyleczonych z choroby nowotworowej (ocena wybranych parametrów).
  Tytuł angielski: The living quality of the young people cured of cancer (opinion of the chosen parameters).
  Autorzy: Żuchowska-Vogelgesang Beata, Pawlicki Marek
  Źródło: Zwalcz. Nowotw. 2002: 1 (3) s.108-110, 112-114, 116-117, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,635

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki badań nad jakością życia pacjentów wyleczonych z choroby nowotworowej, u których leczenie onkologiczne było prowadzone w wieku dorastania oraz młodości. Wyniki badań prezentowanych w doniesieniach z ośrodków zachodnioeuropejskich i amerykańskich są optymistyczne, natomiast jakość życia polskich pacjentów jest niska. Większość z nich, mimo ogólnego dobrego stanu zdrowia oraz sprawności intelektualnej, ma problemy psychiczne, ekonomiczne oraz rodzinne. Poprawa tej sytuacji wymaga stworzenia programu kompleksowej rehabilitacji młodych pacjentów leczonych onkologicznie.


  8/12

  Tytuł oryginału: Morfologiczne badania zębów z klinicznym rozpoznaniem dysplazji zębiny typu I.
  Tytuł angielski: Morphological examination of teeth with a clinical diagnosis of dentinal dysplasia type I.
  Autorzy: Pawlicki Roman, Knychalska-Karwan Zofia, Kwapińska Halina, Fijał Danuta, Chomyszyn-Gajewska Maria
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (9) s.547-552, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano morfologiczne badanie zębów w mikroskopie optycznym i skaningowym elektronowym z rozpoznaną u dziewczynki dysplazją zębiny typu I. Uzyskano następujące wyniki. Szkliwo zębów wykazywało nieznaczne zmiany. W zębinie korony zęba stwierdzono natomiast zaburzenia procesu mineralizacji i nieprawidłowości struktury zębiny.

  Streszczenie angielskie: A morphological examination of the teeth was undertaken in a girl with dentinal dysplasia type I, using an optic and scanning microscope. The following results were obtained: the tooth enamel showed very insignificant changes, whereas in the dentine of teeth, disturbances of the mineralisation process and abnormalities of the dentine structure were observed.


  9/12

  Tytuł oryginału: Rak piersi : nowe nadzieje i możliwości leczenia
  Autorzy: Olszewski Włodzimierz T., Pawlicki Marek, Tchórzewska Hanna, Towpik Edward
  Opracowanie edytorskie: Pawlicki Marek (red.).
  Źródło: - Bielsko-Biała, ŕ-medica press 2002, 140 s. : il., tab., bibliogr. [5] poz., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,587

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  10/12

  Tytuł oryginału: Nowe farmakologiczne możliwości leczenia raka piersi.
  Tytuł angielski: New drugs in breast cancer treatment.
  Autorzy: Pawlicki Maciej, Rolski Janusz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.586, 588, 590-592, 594-596, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chemioterapia, leczenie hormonalne oraz zastosowanie tzw. terapii celowanych odgrywają istotną rolę w leczeniu chorych na zaawansowanego raka sutka. Obecnie znana jest coraz większa liczba skutecznych leków, stosowanych zarówno samodzielnie, jak i w terapii skojarzonej. Celem pracy jest ocena ich skuteczności klinicznej, objawów ubocznych oraz zasady stosowania leczenia skojarzonego. Badania przeprowadzone w ostatnich latach pozwoliły ustalić rolę nowych leków w praktyce klinicznej, zmodyfikować znane uprzednio leki w celu zmniejszenia ich toksyczności, jak również zwiększyć rolę preparatów stosowanych doustnie. Skojarzenie chemioterapii z modyfikatorami odpowiedzi biologicznej może przyczynić się do poprawy rokowania u kobiet chorych na zaawansowanego raka sutka, a zwłaszcza wpłynąć na poprawę przeżyć odległych. Do najbardziej obiecującej grupy nowych cytostatyków należą leki blokujące wrzeciono mitotyczne, takie jak taksany i alkaloidy vinca (winorelbina). Doustne pochodne 5 fluorouracylu pozwalają zachować korzystne właściwości farmakokinetyczne ciągłych wlewów dożylnych bez konieczności dożylnego podawania leków. Nowo opracowane sposoby dostarczania leków w postaci liposomalnej zapewniają maksymalną biodostępność cytostatyków przy ich minimalnej toksyczności. W rozwoju nowych metod leczenia duże zainteresowanie budzą badania związane z przenoszeniem sygnałów wewnątrz komórki, zwłaszcza związane z aktywacją receptora HER2. Inne ważne badania kliniczne dotyczą ...

  Streszczenie angielskie: Cytotoxic chemotherapy, endocrine treatment and targeted therapies are important for the treatment of women with advanced breast cancer. A variety of agents are effective, alone or in combination. The clinical activity and side effects of many agents, as well as principies of using systemic treatment are reviewed. Recent advances in the systemic treatment of breast cancer include important studies on the role of new cytotoxic agents, modification of available agents to reduce side effects and the availability of oral chemotherapeutics. The combination of chemotherapy with novel biological agents may improve outcomes for women with breast cancer. The growing availability of such biological therapies given in combination with chemiotherapy may mean better survival in the future for women with advanced breast cancer. The most promising new group of cytotoxic chemotherapeutic agents are drugs that poison the mitotic spindle, such as taxanes and vinca alkaloids (vinorelbine). Oral administration of 5-Fu therapy affords the favourable pharmacokinetic feature continuous intravenous infusion, without the requirement of paraenteral infusion. Novel liposomal delivery systems allow maximum vioavailability with minimal toxicity. Evaluation of intracellular signaling pathways intitiated by HER2 activation is of major interest in the development of novel therapeutics. Other important areas under clinical development are farnelysation of various proteins, antiangiogenesis agents ...


  11/12

  Tytuł oryginału: Nowe taktyki leczenia przerzutów nowotworowych do kości.
  Tytuł angielski: New treatment options in bone metastases patients.
  Autorzy: Pawlicki Marek
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.608, 610, 612, 614-615, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiana taktyki leczenia przerzutów nowotworowych do kości, możliwość zastosowania nowych technik leczenia operacyjnego, częściowo radioterapii i nowej generacji bifosfonianów, wymusza postępowanie wielodyscyplinarne. Udowodnienie wysokiej skuteczności postępowania chirurgicznego i jego wpływ na jakość życia, jak i przeżycia, wprowadza tę metodę leczenia jako jedną z podstawowych u wybranych chorych. W wielu przypadkach konsultacja ortopedyczna powinna rozpoczynać postępowanie lecznicze, które coraz częściej powinno być uzupełniane leczeniem bifosfonianami, zwłaszcza w wybranych jednostkach chorobowych. Mimo braku aparatury napromienianie, które jakkolwiek nie zastępuje postępowania chirurgicznego jest jedną z podstawowych metod wpływających na poprawę jakości życia. Często optymalnym leczeniem jest kojarzenie tych metod postępowania uzupełniającego, wysoko specjalistycznego leczenia wspomagającego, w tym rehabilitacji fizycznej. Tak stosowane postępowanie może nie tylko zapewnić u części chorych (10-40 proc.) wieloletnie przeżycie, ale obniżyć znacznie koszty leczenia, głównie poprzez zmniejszenie odsetka chorych unieruchomionych i objętych wyłącznie leczeniem objawowym zawierającym opiekę pielęgniarską, koszty hospitalizacji.

  Streszczenie angielskie: Changes in the therapeutic strategies of bone metastases comprise novel surgical techniques, partially radiotherapy and new generations of biphosphonates. Surgical treatment is thought to be a basic therapy in certain patients with bone metastases. Biphosphonates have been recently demonstrated to significantly improve survival of patients with some types of cancer e.g. breast cancer and are supposed to be a crucial adjuvant treatment supplementing basic therapy (surgery, radiotherapy). Although radiotherapy has not been shown to improve survival of patients with bone metastases it significantly improves the quality of their life. Quite often it is reasponsable to support the sophisticated clinical therapies with some other kinds of treatment such as physical rehabilitation. Combination of different cancer treatment strategies may not only improve survival of patients (10-40 p.c.), but also reduce the total costs of therapy mostly by decreasing the number of patients requiring long-term hospitalization.


  12/12

  Tytuł oryginału: Leczenie anemii u chorych na nowotwory złośliwe.
  Tytuł angielski: Management of disease related anaemia in cancer patients.
  Autorzy: Pawlicki Marek, Rolski Janusz, Zemełka Tomasz
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (10) s.654, 656, 658, 660-663, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niedokrwistość występuje u 50 proc. chorych leczonych z powodu nowotworów złośliwych. Wykazuje ona charakterystyczne podobieństwo do niedokrwistości chorób przewlekłych. Nie tylko wpływa negatywnie na jakość życia chorych na nowotwory, ale może mieć również niekorzystny wpływ na wyniki leczenia. Dlatego też leczenie anemii jest istotnym elementem leczenia podtrzymującego. Przetoczenie krwi jest szybkim i skutecznym sposobem wyrównania anemii, lecz noże powodować różne powikłania. Erytropoetyna (EPO) jest alternatywną, skuteczną i bezpieczną metodą leczenia anemii. Na podstawie badań klinicznych ustalono rekomendację do leczenia EPO pacjentów, u których poziom hemoglobiny jest niższy niż 10 g/dl. Optymalną dawkę EPO ustalono na 150 j/kg 3 razy w tyg., podawaną podskórnie przez minimum 4 tyg. U pacjentów, którzy nie odpowiadają pozytywnie na tę dawkę należy rozważyć możliwość jej eskalacji. Jeżeli po 6-8 tyg. nie uzyska się pozytywnej odpowiedzi na leczenie, kontynuowanie terapii nie wydaje się celowe. W następnym etapie leczenia dawka EPO powinna być utrzymana na poziomie umożliwiającym utrzymanie poziomu hemoglobiny 12 g/dl. Głównym wskazaniem do podawania EPO w onkologii jest anemia spowodowana chemioterapią pochodnymi platyny. Również 50-75 proc. chorych na szpiczaka i chłoniaki nieziarnicze o niskim stopniu złośliwości odpowiada pozytywnie na leczenie EPO. Z tego powodu opierając się zarówno na przesłankach klinicznych, jak i ekonomicznych EPO powinno być ...

  Streszczenie angielskie: Cancer related anaemia (CRA) is reported in 50 p.c. of cancer patients. Characteristically CRA is similar to the anemia of chronic diseases. Anaemia not only deteriorates the quality of life but has an adverse influence of the treatment outcome. Therefore, the treatment of anaemia is very important in supportive therapy. Blood transfusion is fast and efficient in the treatment of anaemia but it may cause various transfusion-related complications. Erytropoietin (EPO) provides an attractive and safe alternative in the therapy of cancer relted anaemia. The guideline panel found good evidence to recommended the use of EPO as a treatment option for patients with a hemoglobin level bellow 10 g/dl. Good evidence from clinical trials supports the use of subcutaneous EPO 150 u/kg thrice a week for a minimum of 4 weeks. Dose escalation should be considered for those not responding to the initial dose. In the absence of response, continuing EPO beyond 6 to 8 weeks does not appear to be beneficial. EPO should be titrated once the hemoglobin concentration reaches the level of 12 g/dl. The main indication for EPO therapy in oncology is anaemia following administration of platinum - containing regions. Anaemia in multiple myeloma and low-grade lymphoid malignancies responds to EPO therapy in as many as 50-75 p.c. of patients. This is why, based on both clinical and economic grounds, EPO should be considered a preferred alternative to transfusion, especially in patients who are ...

  stosując format: