Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAWŁOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 41Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/41

Tytuł oryginału: Efekty zastosowania prenatalnej terapii deksametazonem u noworodków urodzonych przed 29. tygodniem trwania ciąży.
Tytuł angielski: Effects of antenatal corticotherapy in neonates born before 29 weeks of gestation.
Autorzy: Kęsiak Marcin, Gulczyńska Ewa, Nowiczewski Marek, Lerch Elżbieta, Pawłowska Barbara, Gadzinowski Janusz, Wilczyński Jan
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.507-515, tab., bibliogr. 32 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/41

  Tytuł oryginału: Metody leczenia nadciśnienia wrotnego u dzieci z mukowiscydozą.
  Tytuł angielski: Methods of treatment of portal hypertension in children with cystic fibrosis.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Oralewska Beata, Kaliciński Piotr, Teisseyre Joanna, Celińska-Cedro Danuta, Kamiński Andrzej, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (1) s.19-25, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono endoskopowe i chirurgiczne metody leczenia u dzieci z marskością wątroby w przebiegu mukowiscydozy. Analizą objęto 17 dzieci w wieku od 0,5 do 14,7 lat. Przeprowadzono kliniczną klasyfikację chorych wg skali Childa-Pugha, oceniono przepływ wrotny i żylaki przełyku. Żylaki przełyku stwierdzono u 15/17 dzieci. Krwotok z żylaków przebyło 11 chorych. W celu profilaktyki nawrotu krwawienia zastosowano leczenie endoskopowe (sklerotyzację i opaskowanie żylaków przełyku), przezszyjne wewnąrzwątrobowe zespolenie wrotno-czcze i zabiegi chirurgiczne. Leczenie operacyjne, po uprzednich zabiegach endoskopowych, zastosowano u 5 chorych. U 3 dzieci wykonano splenektomię, a u 2 przeszczepienie fragmentu wątroby od żywego spokrewnionego dawcy.

  Streszczenie angielskie: Methods of treating of portal hypertension in children with cystic fibrosis with cystic fibrosis are presented. Seventeen children aged from 0.7 to 14.7 years were analysed. Child-Pugh classification, portal flow and oesophageal varices were evaluated. Oesophageal varices were found in 15/17 children. Variceal bleeding was observed in 11 patients. Endoscopic treatment (sclerotherapy and variceal ligation), transjugular intrahepatic porto-systemic stent shunt (TIPS) and surgical procedures were performed. Surgical intervention was applied in five children after earlier endoscopic treatment. Splenectomy in three children and living related liver transplantation in two children were performed.


  3/41

  Tytuł oryginału: Hepatitis B virus serologic markers and anti-hepatitis B vaccination in patietns with diabetes.
  Autorzy: Halota Waldemar, Muszyńska Mirosława, Pawłowska Małgorzata
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CR516-CR519, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: In Poland HBV infections are mainly the result of nosocomial infections or risky behavior. Active prevention plays a crucial role in limiting such infections. Pateitns suffering from insulin-dependent diabetes (type 1) incur high risk of infection with hepatotropic viruses because of frequent hospitalization and blood tests. The aim of our study was to determine the frequency of cocurrence of serological markers of HBV infection among patietns with diabetes type 1, to evaluate the humoral response to HBV vaccine depending on dosage, and to evaluate the influence of past HBV infections on vaccination response. Material/Methods: 299 diabetic patients were vaccinated against hepatitis B with Engerix B in two doses (20 ćg or 40 ćg), on a 0-1-6 month schedule. The humoral response to the vaccination was evaluated in the 5th and 8th months after the first dose of vaccine according to sex, dose and previous detection of anti-HBc in serum. Serologic markers of HBV infection were detected with the immunoenzymatic-fluorescent ELFA method, with bioMerieux tests using the VIDAS system. Results: 98.7 p.c. of patients achieved protective anti-HBs titer after vaccination. Women respodned better than men. There were nod ifferences in mean anti-HBs concentration by vaccine dose. Patietns with previous serum anti-HBc achieved anti-HBs titers (p 0.00001). Concluion: The frequency of anti-HBc among patietns with diabetes confirms the widespread risk of HBV infection in teh Polish population. Diabetics should be vaccinated against hepatits B with standard doses. Diabetics with anti-HBc in serum can be vaccinated with a single dose.


  4/41

  Tytuł oryginału: Stężenia neopteryny i á2-mikroglobuliny w surowicy jako "markery prognostyczne" historii naturalnej AIDS. Serum neopterin and á2-microglobulin concentration as "prognostic markers" of AIDS natural history.
  Autorzy: Halota Waldemar, Jaruga Barbara, Pawłowska Małgorzata
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.126-128, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena osoczowego stężenia neopteryny i á2-mikroglobulin jako wykładników historii naturalnej zakażenia HIV. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 68 pacjentów; 48 zakażonych HIV, których podzielono na 3 grupy wg klasyfikacji CDC, oraz 20 niezakażonych HIV. Wyniki: Największe osoczowe stężenia neopteryny i á2-mikroblobuliny wykrywano u chorych na AIDS. U bezobjawowo zakażonych HIV nie wykryto antygenu p24, który występował u chorych na AIDS. W surowicy wszystkich pacjentów zakażonych HIV obserwowano ujemną korelację między stężeniem neopteryny i á2-mikroglobuliny a liczbą limfocyrtow CD4. U chorych na AIDS obserwowano dodatnią korelację między występowaniem antygenu p24, stężeniem neopteryny i á2-mikroglobuliny. Wnioski: Postęp zakażenia HIV był związany ze wzrostem stężenia neopteryny i á2-mikroglobuliny w surowicy. Stężenie neopteryny w surowicy wydaje się bardziej czułym wskaźnikiem zakażenia HIV niż stężenie á2-mikroglobuliny.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was evaluation of serum neopterin and á2-microglobulin concentrations as "prognostic markers" of AIDS natural history. Material and methods: Investigations was performed in 68 patients (48 hiv-infected and 20 without hiv-infection), who were divided into 3 groups according to HIV CDC classification. Results: The highest serum concentrations of neopterin and á2-microglobulin were detected in patients with AIDS. In a non-symptomatic HIV-infected patients p24 Ag was absent. It was detected in patients with AIDS. Negative correlation between neopterin and á2-microglobulin serum concentration and CD4 count was detected in sera from all patients. Positive correlation was observed between p24 Ag, serum neopterin and O2-microglobulin concentration in patients with AIDS. Conclusions: progression of HIV infection was connected with an increase of serum neopterin and á2-microglobulin serum concentrations. Neopterin serum concentration seems to be a more sensitive marker of HIV infection than á2-microglobulin.


  5/41

  Tytuł oryginału: Genetyczne podłoże rodzinnych cholestaz wewnątrzwątrobowych.
  Tytuł angielski: Genetic basis of familial intrahepatic cholestasis.
  Autorzy: Czubkowski Piotr, Pawłowska Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.735-741, il., tab., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cholestaza u dzieci może mieć różny przebieg kliniczny, a ostateczne ustalenie przyczyny bywa trudne. Olbrzymi postęp genetyki molekularnej w ostatnich latach przyczynił się do odkrycia szeregu genów oraz mutacji odpowiedzialnych za występowanie cholestazy. Dało to podstawę do zrozumienia patomechanizmów obserwowanych zaburzeń porównania konkretnego uwarunkowania genetycznego z przebiegiem klinicznym u dzieci z rodzinną postacią cholestazy. W przyszłości zaowocuje to szbszą diagnostyką, lepszą prognostyką oraz dalszym postępem w doborze optymalnego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The clinical course of cholestasis in children varies and sometimes it is difficult to establish a final diagnosis. Because of enormous progress in molecular genetics in the last decade, many new genes and mutations were lately identified as a cause of cholestasis. That is crucial for understanding the pathomechanisms and correlation between phenotype and genotype in children with familial forms of cholestasis. In the future this gives an opportunity for faster, more accurate diagnosis and prognosis as well as for further development of optimal treatment strategies.


  6/41

  Tytuł oryginału: Ocena peroksydacji lipidów u dzieci z cholestazą.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipid peroxidation in children with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Oracz Grzegorz, Dądalski Maciej, Skorupa Ewa, Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Świątkowska Elżbieta, Łysoń-Wojciechowska Grażyna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.743-747, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cholestaza często prowadzi do niedoboru antyoksydantów i może nasilić tworzenie wolnych rodników. Przedmiotem badania była ocena nasilenia procesów peroksydacji kwasów tłuszczowych wyrażonego stężeniem nadtlenków lipidowych w odniesieniu do stopnia uszkodzenia wątroby, stanu odżywienia i zaopatrzenia organizmu w wybrane witaminy antyoksydacyjne. Stwierdzono zależność liniową pomiędzy nasileniem peroksydacji a stężeniem bilirubiny całkowitej i bezpośredniej i brak związku ze stopniem niedożywienia oraz niedoborem witamin A i E. Wyniki badań wskazują, że w cholestazie nasilenia procesów wolnorodnikowych jest znaczne i pozostaje w ścisłym związku z ciężkością przebiegu cholestazy.

  Streszczenie angielskie: Cholestasis can lead to antioxidant deficiency and can increase free radical formation. The purpose of our study was to assese the increase in lipid peroxidation expressed by lipid peroxide level, in relation to the degree of liver dysfunction, nutritional status and antioxidant viatmin level. We observed a linear correlation between peroxidation increase and total and direct bilirubin concentration. There was no correlation with the degree of malnutrition or vitamin A/E deficiency. These results indicate that peroxidation is considerably increased in cholestasis and closely relted to its severity.


  7/41

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności osoczowych inhibitorów krzepnięcia u dzieci z zakrzepicą układu wrotnego. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Evaluation of the activity of plasma anticoagulants in children with portal thrombosis. Preliminary report.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Teklińska Ewa, Teisseyre Joanna, Wymysłowska Anna, Celińska-Cedro Danuta, Socha Piotr, Cedro Andrzej, Pawłowska Joanna, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (9) s.749-754, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niedobory naturalnych antykoagulantów predysponują do powstawania zakrzepów żylnych. Celem pracy była ocena aktywności antytrombiny III, białka C i S oraz oporności na aktywne białko C u dzieci z zakrzepicą wrotną. Badania przeprowadzono u 34 dzeci w wieku 1,4-17,8 lat (mediana - 9,6). Grupa kontrolna liczyła 18 dzieci w wieku 5,9-17,7 (mediana - 13,5). U dzieci z zakrzepicą wrotną stwierdzilismy: obniżenie liczby płytek, wydłużenie czasu protrombinowego, obniżenie aktywności czynnika VII oraz obniżenie aktywności naturalnych antykoagulantów (antytrombiny III i białka C). Wykazano zależność między aktywnością czynnika VII a aktywnością antykoagulantów (antytrombiny III i białka C) i między czasem protrombinowym a aktywnością białka C. U 5 spośród 34 dzieci z zakrzepicą wrotną podejrzewamy oporność na aktywne białko C.

  Streszczenie angielskie: Deficiencies of natural anticoagulants have been shown to predispose to venous thrombosis. The aim of the study was to estimate the activity of antitrombin III, proteins C and S and activated protein C resistance in children with portal vein thrombosis. We investigated 34 children aged from 1.4 to 17.6 years (median - 9.6). The control group consisted of 18 children aged from 5.9 to 17.7 years (median - 13.5). Compared with healthy children, patients with portal vein thrombosis displayed: decreased number of platelets, prolongation of prothrombine time, decreased factor VII activity, decreased activity of anticoagulants (antithrombin III and protein C). A relationship between the activity of factor VII and that of anticoagulants (antithrombin III and protein C) and between prothrombine time and activity of protein C was found. Deficiencies of anticoagulants were probably secondary to impairment of liver function. Activated protein C resistance was suspected in 5/34 children with portal thrombosis.


  8/41

  Tytuł oryginału: Nieinfekcyjne zapalne choroby wątroby.
  Tytuł angielski: Nonviral hepatitis.
  Autorzy: Jankowska Irena, Socha Piotr, Woźniak Małgorzata, Pawłowska Joanna, Socha Jerzy, Rujner Jolanta
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.353-360, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono etiologię, rozpoznanie i diagnostykę podstawowych schorzeń zaliczanych do nieinfekcyjnych zapalnych chorób wątroby. Szczególną uwagę zwrócono na trudności diagnostyczne i częstą konieczność weryfikacji rozpoznania badaniem histopatologicznym bioptatu wątroby. Podkreślono konieczność hospitalizacji dzieci z nieinfekcyjnymi zapalnymi chorobami wątroby w oddziale wysokospecjalistycznym przygotowanym do przeszczepienia wątroby lub współpracującym z takim ośrodkiem.


  9/41

  Tytuł oryginału: Pacjent po przeszczepieniu wątroby.
  Tytuł angielski: Patient after liver transplantation.
  Autorzy: Pawłowska Joanna, Jankowska Irena, Teisseyre Mikołaj
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.361-365, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria
 • immunologia
 • transplantologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono najważniejsze aspekty opieki nad pacjentem pediatrycznym po przeszczepieniu wątroby. Uwzględniono aktualny stan wiedzy na temat stosowanych leków immunosupresyjnych, zakażeń, nawrotu choroby podstawowej oraz grożących powikłan.


  10/41

  Tytuł oryginału: Żywienie w chorobach wątroby.
  Tytuł angielski: Nutrition in liver diseases.
  Autorzy: Pawłowska Joanna, Stolarczyk Anna
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (3) s.366-368, bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U dzieci w przebiegu przewlekłych chorób, zwłaszcza z towarzyszącą cholestazą, często dochodzi do niedożywienia. W pracy przedstawiono aktualne popglądy na temat stosowania leczenia żywieniowego.


  11/41

  Tytuł oryginału: Makrosomia u dzieci matek z cukrzycą przedciążową - nadal aktualny problem.
  Tytuł angielski: Macrosomia in children of mothers with gestational diabetes mellitus - still an important issue.
  Autorzy: Sobczak Małgorzata, Pertyńska Magdalena, Pawłowska Barbara, Wilczyński Jan
  Źródło: Diabetol. Pol. 2002: 9 (4) s.192-197, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej Łódź 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,197

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Makrosomia płodowa jest z punktu widzenia definicji i etiologii zespołem heterogennym i określa się nią noworodki/płody których bezwzględna masa przekracza 4000 lub 4200 g. Predyspozycja do nadmiernego wzrostu płodu pochodzi zarówno z warunków wewnątrzmacicznych, jak i genomu płodu. Istotnym czynnikiem powodującym nadmierny wzrost płodu jest wpływ hormonów, a szczególnie hiperglikemia z hiperinsulinemią u płodu z powodu nietolerancji glukozy czy cukrzycy u matki. Celem pracy było przedstawienie materiału własnego dotyczącego występowania makrosomii wśród dzieci matek z cukrzycą przedciążową oraz jego wpływu na wyniki położnicze. Ciężarne z cukrzycą (n = 291) podzielono na dwie badane grupy: kobiety które urodziły z makrosomią (n = 51; 17,5 proc.) i bez makrosomii (n = 240). Istotne różnice dotyczyły czasu trwania cukrzycy, który był krótszy w grupie z makrosomią (7,23 vs. 9.51 lat, p 0,02). Nie stwierdzono istotnych różnic w wyrównywaniu metabolicznym cukrzycy ocenianym za pomocą HbA1c pomiędzy obu badanymi grupami w kolejnych trymestrach ciąży. Noworodki makrosomiczne częściej miały hipoglikemię, hiperbilirubinemię oraz hipokalcymię w porównaniu do pozostałej grupy.


  12/41

  Tytuł oryginału: Ocena ryzyka zawodowego w procesie kształtowania ergonomicznych warunków pracy
  Autorzy: Pawłowska Zofia
  Źródło: W: Aktualny stan ergonomii w rolnictwie - potrzeby na przyszłość - Lublin, 2002 s.119-127, il., tab., sum. - 8 Międzynarodowe Seminarium Ergonomii i BHP w Rolnictwie Lublin 22-24.10. 2001
  Sygnatura GBL: 735,425

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  13/41

  Tytuł oryginału: Metadon w leczeniu zespołu abstynencji w oddziale intensywnej terapii pediatrycznej.
  Tytuł angielski: Methadone for withdrawal syndrome in paediatric intensive care.
  Autorzy: Retka Włodzimierz, Pawłowska-Wójcik Małgorzata, Rawicz Marcin
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.263-264, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metadon zastosowano u 9 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 8 lat, leczonych w oddziale intensywnej terapii, u których wystąpiły objawy zespołu odstawienia leków sedacyjnych pod postacią drżeń, drgawek, zaburzenia orientacji, zachowania, przeczulicy skóry, oraz zaburzeń ze strony układu pokarmowego. U wszystkich dzieci osiągnięto ustąpienie wszystkich objawów patologicznych po 1 - 8 dniach (mediana 3 dni) stosowania metadonu. Nie obserwowano ubocznych objawów stosowania leku. Autorzy uważają, że metadon, polecany przez Amerykańską Akademię Pediatrii, jest lekiem bezpiecznym i skutecznym w leczeniu zaburzeń homeostazy występujących po odstawieniu sedacji u dzieci leczonych w oddziale intensywnej terapii.


  14/41

  Tytuł oryginału: Long-chain PUFA supplementation improves PUFA profile in infants with cholestasis.
  Autorzy: Socha Piotr, Koletzko Berthold, Jankowska Irena, Pawłowska Joanna, Demmelmair Hans, Stolarczyk Anna, Świątkowska Elżbieta, Socha Jerzy
  Źródło: Lipids 2002: 37 (10) s.953-957, il., tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 305,815

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie angielskie: Long-chaim PUFA (LCP) deficiency is a frequent complication in cholestic infants. We investigated the effects of LCP-supplemented formula on EFA status in infants with cholestasis. Twenty-three infants with cholestasis (biliary atresia after surgery, 8; intrahepatic cholestasis, 15) aged 1.9 to 4.9 mon (median 3.1 mon) were randomized to receive commercial infant formulas either without LCP or with LCP from egg phospholipids for 1 mon. Liver tests, nutrient intakes, and plasma phospholipid FA (p.c. w/w) were determined at baseline and after interavention. At baseline, patietns had high serum direct bilirubin levels (5.9 ń 3.0 mg/dL; mean ń SD), they were malnourished (body fat mass: 40 ń 13 p.c. of normal) and presented with PUFA deficiency [plasma phospholipid PUFA: 28.43 p.c. w/w (26.56 - 30.53) in patients vs. 37.02 p.c. w/w (34.53 - 39.58) in controls; median (f1st - 3rd quartile)] with elevated Mead acid and palmitoleic acid. LCP-supplemented (n = 11) and -nonsupplemented groups (n = 12) did not differ in age, indicators of liver function, and EFA status at baseline. After the intervention, LCP-supplemented infants had higher levels of arachidonic acid [7.2 (5.9 - 8.8) vs. 4.2 (f3.0 - 5.3) p.c. w/w; P 0.001] and DHA [2.8 (2.2 - 3.2) vs. 1.6 (1.0 - 2.1) p.c. w/w; P 0.05], accompanied by increased TBARS concentration: 1.9 (1.4 - 2.2) vs 1.3 (1.1 - 1.6) nmol/mL; P 0.05]. We concluded that LCP-supplemented formulae improve LCP status of infants with severe cholestasis but may enhance lipid peroxidation.


  15/41

  Tytuł oryginału: Niezbędne fosfolipidy w leczeniu choroby Wilsona - ocena funkcji wątroby i nasilenia peroksydacji.
  Tytuł angielski: Essential phospholipids in therapy of Wilson disease - the evaluation of liver function and level of peroxydation.
  Autorzy: Dądalski Maciej, Socha Piotr, Skorupa Ewa, Ryżko Józef, Pawłowska Joanna, Lorenc Roman, Socha Jerzy
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.383-386, il., bibliogr. 12 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: W przebiegu choroby Wilsona dochodzi do uszkodzenia komórki wątrobowej ze stłuszczeniem wątroby w mechanizmie reakcji wolnorodnikowej. Cel badania: Ocena wpływu suplementacji niezbędnych fosfolipidów na wykładniki uszkodzenie wątroby i nasilenie wolnorodnikowej peroksydacji u dzieci z chorobą Wilsona. Materiał i metodyka: Badanie wykonano w grupie 16 dzieci z chorobą Wilsona (średnia wieku 16,2 lat 9 M, 7 F), u których do standardowego leczenia (penicylamina lub cynk) włączono na okres 3 miesięcy niezbędne fosfolipidy (preparat Essentiale forte) w dawce 30 mg kg m.c./24 h. Wstępnie i na kończu badania oceniano wykładniki uszkodzenia komórki wątrobowej (AIAT bilirubina, współczynnik protrombinowy, GGTP), TBARS w osoczu jako miernik procesów peroksydacji oraz podstawowe wykładniki gospodarki lipidowej. Wyniki: Stwierdzono istotny spadek aktywności AIAT po zastosowanym leczeniu (64 ń 19,3 U/I wyjściowo vs. 49,56 ń 18,96 po leczeniu [średnia ń SC]; p 0,01) oraz spadek stężenia cholesterolu w surowicy (183,88 ń 34,56 mg/dl vs 166,38 ń 26,02; p 0,05). TBARS nie odbiegało istotnie od wartości prawidłowych i nie zmieniło się w czasie badania (1,27 ń 0,3 nmol/ml vs. 1,36 ń 0,42). Wnioski: W chorobie Wilsona: 1. Niezbędne fosfolipidy wydają się mieć korzystny wpływ na proces uszkodzenia wątroby. 2. Podawanie niezbędnych fosfolipidów nie zmniejsza istotnie nasilenia peroksydacji mierzonej w osoczu. 3. Wyniki wymagają potwierdzenia w badaniach klinicznych randomizowanych kontrolowanych placebo.


  16/41

  Tytuł oryginału: Ocena aktywności osoczowych antykoagulantów u dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby.
  Tytuł angielski: Evaluation of plasma anticoagulant activity in children with portal hypertension in the course of liver cirrhosis.
  Autorzy: Teisseyre Mikołaj, Teklińska Ewa, Wymysłowska Anna, Teisseyre Joanna, Socha Piotr, Celińska-Cedro Danuta, Pawłowska Joanna
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.399-402, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: U dzieci z nadciśneiniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby obserwuje się zaburzenia krzepnięcia fibrynolizy. Cel pracy: Ocena aktywności naturalnych osoczowych antykoagulantów i innych parametrów koagulologicznych u dzieci z marskością wątroby. Materiał i metody: Analizą objęto 24 dzieci z nadciśnieniem wrotnym w przebiegu marskości wątroby w wieku 1-18 lat. Grupę kontrolną stanowiło 17 dzieci w wieku 5,9 - 17,7 lat. Marskość wątroby spowodowana byłą: niedrożnością zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych u 17, WZW-B - 4, zespołem Alagille'a - 1 i nieznaną przyczyną u 2 chorych. Oceniono następujące parametry układu krzepnięcia: liczbę płytek krwi, czas kaolinowo-kefalinowy, INR, czynnik VII, fibrynogen, D-dimery, aktywnosć osoczowych antykoagulantów (antytrombina III, białko C, białko S) i oporność na aktywne białko C. Wyniki: U dzieci z marskością wątroby stwierdziliśmy obniżenie liczby płytek, wydłużenie czasu kaolinowo-kefalinowego i czasu protrombinowego (wzrost INR), obniżenie aktywnosci czynnika VII i białka C. Wnioski: U dzieci z marskością wątroby obserwujemy obniżenie aktywności białka C prawdopodobnie wtórne do upośledzenia czynności wątroby. Pogorszenie czynności wątroby potiwerdziły inne oceniane parametry (czas kaolinowo-kefalinowy, INR, aktywność czynnika VII).


  17/41

  Tytuł oryginału: Reactive oxygen species upregulate expression of PAI-1 in endothelial cells.
  Autorzy: Świątkowska Maria, Szemraj Janusz, Al-Nedawi Khalid N.I., Pawłowska Zofia
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1065-1071, il., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • komunikat
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Second messenger involved in the signal transduction pathway leading to induction of the plasminogen activator inhibitor (PAI-1) have not yet benn wellharacterized. This study focuses on the mechanisms of regulation of PAI-1 expression by reactive oxygen species (ROS) in human endothelial cells. Inhibition of the tumor necrosis factor ŕ (TNFŕ)-induced expression of PAI-1by antioxidant N-acetyl-L-cysteine (NAC) indicated redox - sensitive mechanisms involved in the signalling pathway. Because TNFŕ induces PAI-1 production in endothelial cells, and NAC attenuated this response, we attempted to investigate the possible involvement of ROS in the activation of PAI-1 by TNFŕ. Upregulation of PAI-1 expression in endothelial cells by the stimulation with TNFŕ (50ng/ml) or H2O2 (10-200ćM), observed by measurement of the antigen and mRNA levels, was reversed in the presence of NAC (20 mM). The stimulatory effect of ROS was detected also at the level of the PAI-1 promoter in endothelial cells transfected with plasmid p800 LUC containing a PAI-1 promoter fragment (+71 to -800). The PAI-1 promoter activity was increased in the presence of ROS, and was suppressed by up to 75 p.c. in the presence of antioxidants. [1]. On the basis of this study we can conclude that reactive oxygen species play an important role in a cytokine-induced activation of PAI-1 expression, and may act as a signal transduction messenger.


  18/41

  Tytuł oryginału: Natriuretic peptides reduce plasminogen activator inhibitor-1 expression in human endothelial cells.
  Autorzy: Pawłowska Zofia, Jerczyńska Hanna, Szemraj Janusz, Barańska Patrycja, Świątkowska Maria, Cierniewski Czesław S.
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (4) s.1153-1157, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Plasma concentrations of natriuretic peptides increase in some pathological conditions, but very little is known about the effect of these vasodilator peptides on the regulation of the blood coagulation system. The fundamental role in the regulation of fibrinolysis is played by plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1). Recent studies demonstrate that natriuretic peptides can modulate PAI-1 expression in bovine aortic smooth muscle cells and rat aortic endothelial cells. In this report, we tested the effect of natriuretic peptides on PAI-1 expression in the human endothelial cell line (EA.hy 926). For this purpose, we treated the cell cultures with ANP, BNP and CNP, and modulation of PAI-1 synthesis was evaluated. We compared the effect of natiuretic peptides on synthesis and release of PAI-1 in unstimulated cells, and after activation with tumour necrosis factor ŕ (TNFŕ). Natriuretic peptides abolished TNFŕ- induced upregulation of PAI-1 expression at both the PAI-1 mRNA and the antigen levels. The inhibitory efficiency was higher in the case of CNP when compared to that produced by ANP and BNP, particularly when TNFŕ-stimulated cells were used. We observed an inhibition of stimulatory effect of TNFŕ on PAI-1 expression also at the level of the PAI-1 promoter in cells transfected with a PAI-1 promoter fragment (+71 to -800). The PAI-1 promoter activity was markedly inhibited by C-type natriuretic peptide, already at a very low (0.001 ćM) concentration of the peptide.


  19/41

  Tytuł oryginału: Zastosowanie cyklosporyny w chorobach układu pokarmowego.
  Autorzy: Socha Jerzy, Pawłowska Joanna, Popińska Katarzyna, Ryżko Józef, Woźniak Małgorzata
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) supl.: Wybrane zagadnienia gastroenterologii dziecięcej s.150-151, il., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono wskazania do leczenia cyklosporyną w wybranych chorobach przewodu pokarmowego, nie poddających się leczeniu.


  20/41

  Tytuł oryginału: Postawy wychowawcze rodziców w percepcji pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi.
  Tytuł angielski: Attitudes of parents in the perception (assessment) of neurotic patients.
  Autorzy: Pawłowska Beata
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.152-154, tab., bibliogr. 4 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Czyniki środowiskowe są jednymi z podstawowych czynników warunkujących występowaniemzaburzeń nerwicowych. Celem pracy było określenie zależności między postawami wychowawczymi spostrzeganymi u rodziców a nasileniem objawów nerwicowych u badanych pacjentów. W pracy zastosowano dwa kwestionariusze: Kwestionariusz Stosunków Między Rodzicami i Dziećmi A. Roe i M. Siegelmana i Kwestionariusz Objawowy Aleksandrowicza "O", za pomocą którego określono nasilenie objawów nerwicowych. Grupę badaną stanowiło 82 pacjentów (32 mężczyzn i 59 kobiet) z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, postawionych zgodnie z kryteriami ICD-10, hospitalizowanych w oddziale nerwic w Klinice Psychiatrii AM w Lublinie. Wyniki badań wykazały istotnie negatywne korelacje między postawą kochającą i liberalną u ojca a nasileneim objawów nerwicowych oraz pozytywne między postawą wymagającą, ochraniającą i odrzucającą u matki a nasileniem objawów nerwicowych.

  Streszczenie angielskie: Environmental factors are one of basic factors conditioning the occurrence of neurotic disorders. The aim of this study was to assess correlations between attitudes in parents and neurtic symptoms intensification in the patients under investigation. Two questionnaires were used in this work to measure neurotic symptoms intensity: the Parent-Child Relations Questionnaire (PCR) by A. Roe and M. Siegelman and the Diagnostic Questionnaire by Aleksandrowicz. 82 patients (32 men adn 59 women), hospitalized in Neurosis Ward Psychiatry Department of Medical Academy in Lublin with neurotic disorders defined according to ICD-10 criteria were subjects in this study. The results showed significant negative correlations between the loving and liberal attitude of father and neurotic symptoms intensity and positive correlations between demand, protect and reject attitude of mother and neurotic symptoms intensity.


  21/41

  Tytuł oryginału: Środowiskowe uwarunkowania akceptacji siebie i innych ludzi u pcjentów z zaburzeniami nerwicowymi.
  Tytuł angielski: Social conditioning of self-acceptance and acceptance of other people in patients with neurotic disorders.
  Autorzy: Pawłowska Beata
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.155-157, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Akceptacja siebie określana jest jako postawa wobec własnej osoby. Jest ona jednym z czynników determinujących społeczne funkcjonowanie człowieka, czyli postawę wobec innych ludzi. Zaburzenia nerwicowe rozumiane są jako zakłócenie relacji między osobą a jej otoczeniem społecznym. Celem pracy było określenie zależności między postawami rodzicielskimi a poziomem akceptacji siebie i innych ludzi u badanych pacjentów. Grupę badaną stanowiło 82 pacjentów (32 mężczyzn i 59 kobiet) z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, postawionych zgodnie z kryteriami ICD-10, hospitalizowanych w oddziale nerwic w Klinice Psychatriii AM w Lublinie. Postawy rodziców określono na podstawie Kwestionariusza PCR A. Roe i M. Siegelmana a wskaźniki akceptacji siebie i akceptacji innych ludzi wyznaczono na podstawie Testu Przymiotników ACL, wypełnianego według instrukcji: "jaki jesteś?", "jacy są inni ludzie?". Wyniki otrzymane dla całej badanej grupy pacjentów wykazały: istotnie negatywne korelacje między akceptacją siebie a postawą wymagającą i odrzucającą spostrzeganą u ojca i postawą odrzucającą spostrzeganą u matki oraz pozytywną między postawą kochającą spostrzeganą u ojca; istotnie negatywną korelację między akceptacją innych ludzi a postawą ochraniającą spostrzeganą u matki.

  Streszczenie angielskie: Self-acceptance is defined is an attitude towards oneself. It is one of the factors determining social functioning of a person, i.e. attitude towards other people. Neurotic disorders are understood as a distortion of relations between the person and the surrounding social environment. The objective of this study was to define correlations between attitudes of parents and the level of selfacceptance and acceptance of other people in the patients under investigation. 82 patients (32 men and 59 women), hospitalized in Neurosis Ward Psychiatry Department of Medical Academy in Lublin with neurotic disorders defined according to ICD-10 criteria were subjects in this study. Attitudes of parents were defined based on PCR Questionaire by A. Roe and M. Siegelman and selfacceptance index and index of acceptance of other people were determined based on ACL (Adjective Check List) Test, filled following the instruction: "what are you like?", "what are other people like?. The test results obtained for the whole gorup which underwent the test showed: significant negative correlations between self-acceptance and demand and reject attitude of father and reject attitude of mother as well as positive correlation between loving attitude of father; significantly negative correlation between other people's acceptance and protective attitude of mother.


  22/41

  Tytuł oryginału: Uczeń w sytuacji stresu szkolnego.
  Tytuł angielski: Pupil in the situation of the school stress.
  Autorzy: Płotka Aniela, Majcherczyk Izabela, Czernikiewicz Andrzej, Szymona Kinga, Pawłowska Beata
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.169-173, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szkoła jako instytucja oświatowa jest jednocześnie dla ucznia treningiem życia. Dzisiejsze dzieci przeżywają w szkole stres znacznie większy, niż kiedykolwiek było to naszym udziałem. Funkcjonowanie w środowisku szkoły, wchodzenie w relacje z nim, problemy życia codziennego dostarczają wielu sytuacji stresowych. Celem głównym pracy było przeanalizowanie problematyki stresu u uczniów będących w okresie dojrzewania w aspekcie środowiska szkolnego. Materiał i metoda: Badaniami ankietowymi objęto 30 uczniów w wieku 11 - 12 lat, uczęszczających do V klasy Szkoły podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W badanej próbie było 16 dziewczynek i 14 chłopców. Grupa dzieci miejskich obejmowała 25 uczniów, natowiast dzieci wiejskich uczęszczających do tej szkoły było pięcioro. Badania przeprowadzono w styczniu 2002 roku. Uzyskane wyniki badań: Ankietowani uczniowie bez względu na płeć i miejsce zamieszkania wskazali szkołę jako środowisko, które najbardziej stresuje. Źródłem stresu w szkole są złe oceny (71,4 proc.), niesprawidliwość (75,0 proc.). Uczniowie boją się drugoroczności (64,3 proc.), zbyt dużych wymagań nauczyciela (43,8 proc.). Wymienionych źródeł stresu bardziej boją się dziewczynki. Dzieci na ogół mają pozytywny stosunek do swojej szkoły. Rzadka jest ona postrzegana jako źródło przykrych przeżyć.

  Streszczenie angielskie: School as the educational institution is the source of learning about life for the pupils as well. Contemporary children at school experience a greater stress than we have ever experienced. Functioning in the school environment, entering the school relationships and everyday problems offer us many stressful situations. The aim of the study was the analysis of the problem of stress for adolescent pupils in the school environment. Material and method: The questionnaire was used on 30 pupils aged 11 - 12 who attended 5th class of Maria Curie-Skłodowska Elementary School in Tarnogród. The studied sample included 16 girls and 14 boys. There were 25 urban children and 5 rural children. The study was performed in January 2002. The obtained results: The interviewed pupils irrespective of age and gender and the place of residence confirmed that school was the most stressing environment. The sources of stress at school are poor marks (71.4 p.c., injustice ((75,0 p.c.). Pupils are afraid of being not promoted (64.3 p.c.), too high requirements of teachers (43.8 p.c.). The above mentioned sources of stress are more severe for girls. Generally the children have positive attitude to their school. Rarely it is conceived as the source of negative feelings.


  23/41

  Tytuł oryginału: Poczucie koherencji a czynniki socjodemograficzne u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi.
  Tytuł angielski: Sense of coherence and sociodemographic factors in neurotic patients.
  Autorzy: Szymona Kinga, Pawłowska Beata, Płotka Aniela
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.177-179, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wskazanie czynników socjodemograficznych, które mają wpływ na poczucie koherencji (SOC). Przebadano grupę 101 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, leczonych w Oddziale Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie. Pacjenci przebadani zostali polską wersją Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29) oraz Ankietą Środowiskową opracowaną przez Aleksandrowicza. Wynik analiz statystycznych wykazały, że istotny wpływ na poziom poczucia koherancji u badanych chorych mają następujące czynniki socjodemograficzne: nerwica i alkoholizm w rodzinie generacyjnej pacjenta, śmierć matki w dzieciństwie, odrzucenie przez rodziców, rozpad małżeństwa rodziców, poziom wykształcenia klienta.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to define influence of sociodemographic factors on sense of coherence (SOC) in neurotic patients. Subjects in the study were 101 patients with neurotic disorders hospitalized in Psychiatry Department in Lublin. Two questionnaires were used: authorized Polish adaptation of the Orientation to Life Questionnaire (SOC-29) by Antonovsky and Environmental Questionnaire by Aleksandrowicz. The results showed connections with between SOC and: neurosis and alcohol dependence in family of neurotic patients, death of mother in patients childhood, patients rejections attitude, parents divorce, clients education level.


  24/41

  Tytuł oryginału: Wczesne powikłania kaniulacji dużych naczyń żylnych
  Autorzy: Łazowski Tomasz, Korta Teresa, Kubik Tomasz, Niewiński Grzegorz, Giercuszkiewicz Dorota, Pawłowska Magdalena
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.127-130, tab., bibliogr. 8 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/41

  Tytuł oryginału: VII Warsztaty Hepatologiczne, 15-17.05.2002 r., Ustroń Śląski.
  Opracowanie edytorskie: Halota Waldemar (Red.), Pawłowska Małgorzata (red.).
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.1-61, tab., bibliogr. [przy artyk]., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  26/41

  Tytuł oryginału: Cholestaza u dzieci - wybrane zagadnienia.
  Autorzy: Jankowska Irena, Pawłowska Joanna, Świątkowska Elżbieta, Rujner Jolanta, Socha Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.16-21, bibliogr. 17 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono najczęstsze przyczyny cholestazy wieku rozwojowego. Przedstawiono odrębności przebiegu klinicznego cholestaz w tym okresie życia. Zwrócono uwagę na konieczność szybkiej i kompleksowej diagnostyki, umożliwiającej podjęcie leczenia i uniknięcie często nieodwracalnych powikłań. W omówieniu terapii poszczególnych jednostek chorobowych, przebiegających z cholestazą, autorzy przedstawili współczesne metody leczenia farmakolicznego i zabiegowego.

  Streszczenie angielskie: Cholestatic liver disease constitutes a large part of chronic liver diseases during infancy. It is caused either by extrahepatic disorders (obstruction) or by intrehepatic cholestasis (functional). The differential diagnosis should be done as early as possible because the delayed surgical therapy in extrahepatic cholestasis has a very bad prognosis. Intrahepatic cholestasis may be caused by a broad spectrum of different disorderes such as congenital infection, endocrine chromosomal abnormalities or inborn errors of metabolism. Familial clustering is typical for the Byler's disease. Alagille's syndrome, PFIC, errors of bile acid synthesis or ŕ-1-ATD. The established diagnosis allows to start etiological treatment: dietary - in metabolic diseases, antibiotics - in bacterial infections, antiviral - in viral infections etc. To lower bile acids level pharmacological treatment (UDCA) or surgical procedures (hepatoportoenterostomy, partial biliary diversion) should be performed. In progessive cholestrasis the only effective therapy is liver transplantation.


  27/41

  Tytuł oryginału: Rola HIV w kształtowaniu historii naturalnej wirusowego zapalenia wątroby typu C.
  Autorzy: Halota Waldemar, Pawłowska Małgorzata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 5: VII Warsztaty Hepatologiczne s.41-45, bibliogr. 40 poz., sum. - 7 Warsztaty Hepatologiczne Ustroń Śląski 15-17.05. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • aIDS
 • choroby zakaźne
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie wielolekowej terapii zakażeń HIV (HAART) ujawniło, iż późne następstwa zakażeń HCV w tej grupie pacjentów występują znacznie szybciej, niż u osób seronegatywnych. Nierzadko przekreślają one efekty terapii antyretrowirusowej. Innym problemem jest hepatotoksyczność tej terpii zwłaszcza u zakażonych HCV. W konsekwencji leczenie przewlekłych zapaleń wątroby typu C wydaje się szczególnie uzasadnione, zwałaszcza w przypadkach kiedy poprzedza ono terapię HAART.

  Streszczenie angielskie: Introduction of HAART in the treatment of HIV-infection revealed , that clinical consequences of HIV-infection in the HIV-negative ones. It may be a reason of unsuccessfully antiretroviral therapy. Another problem is hepatotoxity of antiretroviral therapy, especially in HCV-infected patients. In the follow, treatment of chronic hepatitis C sseems to be justified.


  28/41

  Tytuł oryginału: [Konferencja naukowo-szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych "Lekarz w obliczu bioterroryzmu"].
  Opracowanie edytorskie: Halota Waldemar (Red.), Pawłowska Małgorzta (red.).
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 3: Lekarz w obliczu bioterroryzmu s.5-74, il., tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Lekarz w obliczu bioterroryzmu Bydgoszcz 26-28.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  29/41

  Tytuł oryginału: [IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10. Biomedica Poland Sp. z o.o."].
  Opracowanie edytorskie: Halota Waldemar (Red.), Pawłowska Małgorzata (red.).
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.3-75, il., tab., bibliogr. [przy ref.], sum. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • nefrologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  30/41

  Tytuł oryginału: Wirusowe zapalenia wątroby typu C - dominujący problem hepatologii.
  Autorzy: Halota Waldemar, Pawłowska Małgorzata
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl. 4: IV Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe "10 Biomedica Poland Sp. z o.o." s.46-50, il., bibliogr. 20 poz. - 4 Warsztaty Naukowo-Szkoleniowe pt. 10. Biomedica Poland Sp. z o.o. Dębe 06-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  31/41

  Tytuł oryginału: Glutation - tiolowy antyoksydant.
  Tytuł angielski: Glutathione - thiol antioxidant.
  Autorzy: Pawłowska-Góral Katarzyna, Wardas Maria, Maciejewska-Paszek Izabela, Maślanka Agnieszka, Adamek Ewa, Karbowski Witold
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 52/53 s.79-88, bibliogr. 58 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  32/41

  Tytuł oryginału: Doświadczenia własne w stosowaniu implantów śródkostnych firmy ITI Straumann.
  Autorzy: Szycik Violetta, Dijakiewicz Maciej, Pawłowska Anita, Łoś Dominik, Zienkiewicz Józef
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (2) s.3-7, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w uzupełnianiu różnorodnych braków zębowych za pomocą implantów systemu Straumanna. W przypadkach niedostatecznej ilości tkanki kostnej stosowano zabiegi sterowanej regeneracji kości z użyciem przeszczepów autogennych, preparatów kościozastępczych oraz membran zaporowych w celu przyspieszenia regeneracji tkanki kostnej wykorzystywano czynniki wzrostu zawarte w osoczu krwi (PRP - platelet rich plasma).

  Streszczenie angielskie: The authors describe their own experience of using Straumann implants for replenishment of different dental defects. In the case of insufficient bone they used quided bone regeneration with autogenous bone grafts, bone substitute materials, membranes and growth factors which are found in platelet rich plasma.


  33/41

  Tytuł oryginału: Kornel Gibiński : lekarz, uczony, humanista
  Opracowanie edytorskie: Pierzchała Władysław (przedm.), Białek Teresa (red.), Pawłowska Ewa (red.).
  Śląska Akademia Medyczna Biblioteka Główna w Katowicach - Katowice, ŚAM 2002 s.177, [2] s., [21] s. tabl. : il., 177, [2] s., [21] s. tabl. : il., 20 cm.
  Seria: Prace Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska 5
  Sygnatura GBL: 736,403

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Gibiński Kornel 1915- • 34/41

  Tytuł oryginału: Podnoszenia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą z jednoczesnym wprowadzeniem implantów wewnątrzkostnych - opis przypadków własnych.
  Tytuł angielski: Sinus augmentation using closed method, with simultaneous implant placement - report of author's own cases.
  Autorzy: Dijakiewicz Maciej, Pawłowska Anita, Szycik Violetta
  Źródło: Implantoprotetyka 2002: 3 (3) s.20-23, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W leczeniu implantologicznym najwięcej problemów napotykamy w tylnym odcinku wyrostka zębowodołego szczęki, gdzie często występuje niewystarczająca ilość kości i niska jej gęstość. W ostatnim czasie rozwinęły się nowe techniki dla bardziej stabilnego umieszczania implantów w tym regionie, a polegają one na powiększeniu wymiaru pionowego kości. Do nich należy podnoszenie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą połączone z augmentacją podzatokową. Przedstawimy własne doświadczenia w stosowaniu tej metody z wykorzystaniem preparatu Bio-Oss i z jedno czasowym wprowadzeniem 5 implantów u 4 pacjentów. Uzyskano zwiększenie wymiaru pionowego kości w odcinkach bocznych od 1,8 do 3,6 mm. W opisanym materiale nie obserwowano powikłań zapalnych.

  Streszczenie angielskie: The most frequently encountered challenges in oral implantology are located mainly in the posterior maxilla. This area is characterized by an inadequate bone quantity and strength quality. Some new techniques have been developed, recently, and their purpose is to increase the vertical dimensiom of maxillary process and to improve an implant stabilisation in this region. One of them is the closed method of sinus lift with bone augmentation. We would like to present our own experiences with Bio-Oss used in the simultaneous placement of 5 implants at 4 patients. We have obtained the increase of the vertical bone dimension from 1,8 to 3,6 mm. We did not observe any inflammatory complications during those studies.


  35/41

  Tytuł oryginału: Stężenie magnezu w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u dzieci po drgawkach gorączkowych.
  Tytuł angielski: Magnesium level in blood and cerebrospinal fluid of children with febrile convulsions.
  Autorzy: Mroczkowska-Juchkiewicz Agnieszka, Pawłowska-Kamieniak Agnieszka, Papierkowski Andrzej
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.15-21, tab., bibliogr. s. 20-21, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zmierzono stężenie Mg w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym u 49 pacjentów: 21 stanowiło grupę kontrolną, a u 28 rozpoznano drgawki gorączkowe. U wszystkich dzieci wykonano nakłucie lędźwiowe i pobrano próbki krwi. Wywiad neurologiczny u wszystkich dzieci był bez znaczenia. Oznaczenie stężeń Mg w materiale biologicznym wykonano metodą spektrofotometrii absorpcji atomowej (AAS). Średnie stężenie Mg w surowicy krwi i płynie móżgowo-rdzeniowym było znacząco niższe w grupie badanej, niż w grupie kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: The study was carried out on 49 children admitted to the Pediatrics Ward. The first group comprised 28 children with febrile convuslions, and the contrl group consisted of 21 children. All the children were subject to lumbar puncture and taken blood samples. They all had normal neurologcal hisotry. The Mg level in plasma and cerebrospinal fluid (CSF) was measured by atomic absorption spectrometry. The mean serum and CSF Mg concentrations in the febrile convulsions group were significantly lower than in the control group.


  36/41

  Tytuł oryginału: Poziom magnezu w surowicy krwi i frakcyjne wydalanie magnezu u dzieci po napadzie padaczkowym.
  Tytuł angielski: Serum magnesium concnetration and urinary fractional excretion of magnesium in children after epileptic seizures.
  Autorzy: Pawłowska-Kamieniak Agnieszka, Mroczkowska-Juchkiewicz Agnieszka, Papierkowski Andrzej
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.23-33, il., tab., bibliogr. s. 32, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stężenie magnezu w surowicy krwi oraz frakcyjne wydalanie magnezu badano u 32 dzieci po kolejnym napadzie padaczkowym i u 21 zdrowych dzieci. Uzyskane stężenie magnezu w surowicy krwi oraz obliczone frakcyjne wydalanie magnezu okazały się statystycznie istotnie niższe u dzieci z padaczką. Powyższe wyniki sugerują, że magnez może być endogennym neuromodulatorem w padaczce, napady padaczkowe zaś, mogą być manifestacją niedoboru magnezu. Ponadto otrzymane wyniki potwierdzają fakt, że nerki odgrywają zasadniczą rolę w homeostazie magnezu.

  Streszczenie angielskie: Plamsa magnesium concnetration and urinary fractional excretion of magnesium were studied in 32 epileptic children and in 21 healthy children. Seurm magnesium levels and fractional excretion of magnesium were significantly lower in epileptic children. The results indicate that magnesium may be an endogenously occurring neuromodulator in epileptic seizures could be a manifestation of magnesium depletion. The results also suggest that kidneys plays a major role in magnesium homeostasis.


  37/41

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Rozwój dzieci z przewlekłą chorobą wątroby].
  Autorzy: Pawłowska Joanna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (6) s.94 - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(6)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  38/41

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Żywienie noworodków i niemowląt z chorobami wątroby].
  Autorzy: Pawłowska Joanna
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (6) s.103, 105, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Pediatrics in Review 2002; 6(6)
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta


  39/41

  Tytuł oryginału: Ocena porównawcza bolesności podawania i skuteczności znieczulenia wykonanego aparatem Wand i karpulą jako przygotowanie do ekstrakcji zębów.
  Tytuł angielski: Comparison of pain induced in the process of application of a local anaesthetic and its postapplicatory analgetic effectiveness achieved by means of a standard "carpule"-type syringe or a "WAND" injection device in the pre-extraction preparation process.
  Autorzy: Dijakiewicz Maciej, Rutkowska Katarzyna, Pawłowska Anita, Kucharski Robert
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.143-149, il., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  40/41

  Tytuł oryginału: Zastosowanie preparatu Bio-Oss w rozszerzeniu wskazań do stosowania wszczepów zębowych.
  Tytuł angielski: Bio-Oss - its use as an extension of indications for implant dentistry.
  Autorzy: Szycik Violetta, Dijakiewicz Maciej, Zienkiewicz Józef, Pawłowska Anita
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.151-159, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  41/41

  Tytuł oryginału: Congenital malformations in neonates of mothers with epilepsy.
  Autorzy: Kociszewska Iwona, Zięba Krzysztof, Pawłowska Barbara, Wilczyński Jan, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.23-27, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to estimate the incidence of congenital malformations in neonates of healthy mothers and suffered from epilepsy. There were analysed different kinds of pathologies that were present in investigated group of children and maternal risk factors that could have an influence on congenital malformations appearance. The analysis was held in Polish Mother's Memorial Research Institute in Łódź in years 1990-1998. The investigated group included 211 neonates of epileptic mothers. Control group included 211 healthy neonates randomly enrolled into study. Congenital malformations were diagnosed based on ultrasonographic examination, clinical examination after birth, echocardiography, transcranial ultrasonography, abdominal ultrasonography, CT and NMR. Epilepsy and its treatment increases the risk of congenital malformations. Congenital malformations appear three times more frquently in women with epilepsy. Congenital hearth disease, lips and palate clefts were most commonly observed. Increased incidence of epileptic seizures during pregnancy and antiepileptic treatment with phenytoin and valproic acid increased significantly the risk of congenital malformation in neonate. Early and complex prenatal care of epileptic mothers and folic acid supplementation make the risk of congenital malformations in neonates lower.

  stosując format: