Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PATKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Ekspresja receptorów histaminowych na limfocytach i neutrofilach u chorych na astmę wrażliwą i oporną na glikokortykosteroidy.
Tytuł angielski: Histamine receptors expression on lymphocytes and neutrophiles in glucocorticosteroid sensitive and resistant asthma patients.
Autorzy: Żak-Nejmark Teresa, Wytrychowski Krzysztof, Patkowski Janusz, Nadobna Grażyna, Małolepszy Józef
Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (6) s.547-553, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,501

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Histamina jest nie tylko mediatorem reakcji alergicznych, ale także czynnikiem regulującym odpowiedź immunologiczną. W przedstawionych badaniach ocenialiśmy ekspresję receptorów histaminowych (HR) na limfocytach i neutrofilach u 17 pacjentów z astmą wrażliwą oraz 19 pacjentów z astmą oporną na glikokortykosteroidy oraz u 14 zdrowych osób. Badaliśmy również wpływ hydroksykortyzonu in vitro w zakresie stężeń 10**-8 M - 10**-4 M na ekspresję HR. Stwierdziliśmy, że ekspresja HR na nautrofilach osób chorych zarówno na astmę wrażliwą, jak i oporną na terapię glikokortykosteroidami była znamiennie niższa niż w grupie osób zdrowych. Ekspresja receptorów na limfocytach nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami. Po inkubacji komórek z hydrokortyzonem stwierdziliśmy znamienne obniżenie ekspresji HR na limfocytach (10**-8 - 10**-4 M) oraz neutrofilach (10**-8 - 10**-5 M) w grupie osób zdrowych. Natomiast u osób pozostających na przewlekłej glikokortykosteroidoterapii w obu badanych grupach nie obserwowano in vitro wpływu hydrokortyzonu. Uwzględniając fakt, że histamina wywiera działanie prozapalne za pośrednictwem receptora histaminowego typu H1 oraz fakt, że u chorych osób leczonych steroidami nie stwierdziliśmy wpływu in vitro hydrokortyzonu, można sądzić, że korzystne byłoby uzupełnienie terapii steroidami o przeciwhistaminowe leki drugiej generacji, które prócz blokowania receptora H1 wykazują działanie przeciwzapalne.

  Streszczenie angielskie: Histamine is a physiological mediator which exerts both, effectory and regulatory influence through its receptors on various cells. In the study we evaluated the expression of histamine receptors (HR) on inflammatory cells (lymphocytes and neutrophiles) in glucocorticosteroid sensitive (n. = 17) and resistant (n = 19) asthmatic patients and healthy subjects (n = 14). Moreover, we examined in vitro the influence of cortisol on HR expression in both studied groups with astma and in a control group. We concluded that HR expression on lymphocytes was similar in all studied subjects. However, HR expression on neutrophiles in both groups of asthmatic patients was significantly decreased compared to the control group. After the in vitro incubation with cortisol, we observed a significant decrease in HR expression on neutrophiles (10**-8 - 10**-5 M) and lymphocytes (10**-8 - 10**-4 M) only in healthy subjects. Taking into consideration that histamine proinflammatory action is mediated by H1 receptor, and that in patients treated with long-time systemic GCS therapy we did not observe any decrease in HR expression in vitro, we suggest additional therapy with the second-generation antihistamines. These drugs not only block H1 receptors, but also have an anti-inflammatory effect.


  2/5

  Tytuł oryginału: Ortotopowy przeszczep wątroby.
  Tytuł angielski: Liver transplantation in patients with hepatic failure.
  Autorzy: Nyckowski Paweł, Zieniewicz Krzysztof, Pawlak Jacek, Patkowski Waldemar, Grzelak Ireneusz, Wróblewski Tadeusz, Remiszewski Piotr, Paluszkiewicz Rafał, Alsharabi Abdulsalam, Skwarek Anna, Smoter Piotr, Dudek Krzysztof, Leowska Elżbieta, Michałowicz Bogdan, Kosiński Cezary, Paczkowska Agata, Gelo Remigiusz, Pączek Leszek, Andrzejewska Małgorzata, Pachno Ryszrd, Rowiński Olgierd, Habior Andrzej, Krawczyk Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.759-768, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza wczesnych i odległych wyników przeszczepiania wątroby u 88 chorych poddanych transplantacji w latach 1989-2001. Materiał i metodyka. W latach 1989-2001 (do końca czerwca 2001 r.) wykonano 95 przeszczepień wątroby u 88 chorych. U 7 (7,9 proc.) chorych wykonano transplantacje, w 5 (5,6 proc.) przypadkach do przeszczepienia kwalifikowano chorych z ostrą niewydolnością wątroby o piorunującym przebiegu. W omawianej grupie było 37 mężczyzn i 51 kobiet w średnim wieku odpowiednio 37,3 i 39,4 lat. Najczęstszym wskazaniem były pierwotne choroby cholestatyczne (28 chorych - 31,8 proc.), a następnie marskość pozapalna (22 - 25 proc.) i poalkoholowa (15 - 17,4 proc.). Wyniki. Wśród 83 chorych operowanych planowo w stanie dobrym wypisano 66 (79,5 proc.). W ciągu 30 dni po operacji zmarło 17 (20,4 proc.) chorych. Spośród chorych operownych doraźnie troje (60 proc.) zmarło w ciągu pierwszego miesiąca po operacji, u 2 (40 proc.) chorych uzyskano dobry wynik. U jednej z tych chorych w trybie doraźnym przeszczepiono część wątroby pobraną od żywego spokrewnionego dawcy (ojca). Przeżycie roczne dla chorych operowanych planowo wynosi 86,6 proc. przeżycie 3-letnie 67,5 proc. najdłuższy okres obserwacji wynosi obecnie ponad 6 lat. Wnioski. W grupie chorych po przeszczepieniu wątroby powikłania chir., infekcje, zaburzenia w układzie krzepnięcia spotykane są stosunkowo często. Tylko wczesna interwencja chirurgiczna lub zastosowanie metod endoskopii zabiegowej i ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to analyse early and late results following liver trannsplantation, performed on 88 patients between 1989 and 2001. Material and methods. During the period between 1989 and 2001, we performed 95 liver transplantations in 88 patients. Seven patients (7.9 p.c.) were subject to retransplantation. In five cases (5.6 p.c.) transplantation was performed due to fulminant hepatic insufficiency. The study group comprised 37 male and 51 female patients. The mean patient age in these subgroups was 37.3 and 39.4 years, respectively. The most common indications towards transplantation, included primary cholestatic diseases (28 cases - 31.8 p.c.), post-inflammatory cirrhosis (22 - 25 p.c.) and alcoholic cirrhosis (15 - 17.4 p.c.). Results. In the subgroup of 83 patients subject to elective transplantations, 66 (79.5 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. 17 patients (20.4 p.c.) died during the first 30 postoperative days. Amongst patients subjects to emergency transplantations, three patients (60 p.c.) died during the first postoperative month, while two (40 p.c.) were discharged from the hospital in good general condition. The one year survival rate following elective surgery amounted to 86.6 p.c., while the 3-year survival 67.5 p.c. The longest follow-up exceeded 6 years. Conclusions. Surgical complications, infections and hemostasis disorders appear quite frequently in patients after liver transplantation. The only way to prevent ...


  3/5

  Tytuł oryginału: Czynność dolnych dróg moczowych u dzieci z zakażeniami układu moczowego.
  Tytuł angielski: Lower urinary tract function in children with urinary tract infection.
  Autorzy: Apoznański Wojciech, Chrzan Rafał, Patkowski Dariusz, Siekanowicz Piotr
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.279-281, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się znaczny wzrost liczby wykonywanych badań przepływów cewkowych u dzieci w diagnostyce schorzeń dolnych dróg moczowych. Badanie to stosuje się również w poszukiwaniu przyczyn zakażeń układu moczowego. Celem pracy była próba ustalenia zależności pomiędzy infekcjami układu moczowego a parametrami przepływu cewkowego ocenianymi w badaniu urolfowmetrycznym. Spośród pacjentów Pracowni Badań Urodynamicznych Kliniki Chirurgii i Urologii Dziecięcej przeanalizowano wybraną losowo grupę 379 osób. Oceniano typowe parametry badania uroflowmetrycznego u dzieci z zakażeniem układu moczowego (ZUM) w odniesieniu do grupy kontrolnej (GK). Przeprowadzono analizę statystyczną dla porównania wyników w obu grupach. W badanej grupie znalazło się 94 pacjentów w wieku 5 - 15 lat (średnia 9,1 lat, Me - 9 lat) z pierwotnym ZUM (84 dziewczynki i 10 chłopców). Grupę kontrolną stanowiło 195 pacjentów (średni wiek 9,6 lat). Szczegółowej analizie poddano objętość oddawanego moczu, zaleganie po mikcji, maksymalny i średni przepływ cewkowy oraz czas mikcji. Wyniki przedstawiono jako średnią oraz odchylenie standardowe dla każdego z tych parametrów. Nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy pomiędzy badanymi wielkościami przy poziomie istotności p 0.05.

  Streszczenie angielskie: During the last decade more and more urodynamic studies in children have been performed as a step in diagnostic process of urinary tract diseases in children. Such a procedure is done to diagnose a cause of urinary tract infection as well. The aim of our study was to evaluate uroflowmetric parameters in children with urinary tract infections and try to find typical signs. Among the children examined at the Department as an out-patient we randomly selected the group of 379 patients. There were 94 patients afflicted with urinary tract infection without any special predisposing factors. The range of age was 5 - 15 years (ave - 9.1, Me - 9). There were 84 girls and 10 boys. A control group consisted of 195 patient in the range of age 5 - 16 years (ave 9.6). We analised standard parameters of the uroflowmetric protocol (maximal and average flow, urinary bladder volume, residual volume, and time flow). Results were presented as average (X) and standard deviation (SD). There was no statistically significant difference between both group (p 0.05).


  4/5

  Tytuł oryginału: Diagnostyka prenatalna wad wrodzonych wymagających leczenia chirurgicznego na terenie Dolnego Śląska - fakt czy fikcja?
  Tytuł angielski: Prenatal diagnosis of congenital anomalies rquiring surgical management in the Lower Silesia - fact or fiction?
  Autorzy: Bagłaj Maciej, Czernik Jerzy, Patkowski Dariusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.299-303, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena obecnego stanu diagnostyki prenatalnej wad wrodzonych wymagających leczenia chirurgicznego na terenie Dolnego Śląska. Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji medycznej noworodków skierowanych do Kliniki Chirurgii Dziecięcej AM we Wrocławiu w latach 1997 - 2000. Badaniami objęto wyłącznie noworodki obarczone wadami, których rozpoznanie jest potencjalnie możliwe w rutynowym badaniu ultrasonograficznym. Spośród 218 noworodków, najliczniejszą grupę stanowiły 63 noworodki z wadami rozszczepowymi układu nerwowego oraz 38 dzieci z wadami przedniej ściany jamy brzusznej. W ciągu ostanich 4 lat częstość występowania innych wad (zarośnięcie przełyku, zarośnięcie dwunastnicy, zarośnięcie jelita cienkiego, wrodzona przepuklina przeponowa, wodogłowie, wady układu moczowego) była zbliżona. Ogółem w przebiegu 52 ciąż (23,8 proc.) ustalono podejrzenie lub rozpoznano wadę wrodzoną. Najwyższy odsetek dodatnich badań prenatalnych odnotowano u dzieci z wodogłowiem (50 proc.) oraz wadami układu moczowego (42,8 proc.). W innych grupach odsetek ten był wyraźnie niższy. Ocena wpływu rozpoznania prenatalngo wady lub jego braku na sposób postępowania w okresie postnatalnym najwyraźniej zaznaczył się w grupach noworodków obarczonych zarośnięciem przewodu pokarmowego, wrodzoną przepukliną przeponową oraz wadami przedniej ściany jamy brzusznej. W ponad 40 proc. ciąż, analiza dokumentacji medycznej pozwoliła na wykrycie czynników ryzyka (wywiad rodzinny, nierpawidłowy ...

  Streszczenie angielskie: In order to assess the current status of prenatal diagnosis of congenital anomalies requiring surgical management in the area of Lower Silesia, a retrospective study of medical charts of all neonates admitted to the Department of Paediatric Surgery in Wrocław between 1997 and 2000 was undertaken. 218 babied affected by anomalies detectable antenatally by convetional ultrasound scan were subjected to the further study. Neural tube defects and abdominal wall defects were the most common and were diagnosed in 63 and 38 children respectively. The incidence of other congenital anomalies; hydrocephalus, oesophageal, duodenal and intestinal atresis, diaphragmatic hernia and urinary tract anomalies was similar in each group. The suspicion of anatomical defect or its precise recognition was made antenatally in 52 pregnancies (23.8 p.c.). The highest rate of positive prenatal daignosis was noted among babies with hydrocephalus (50 p.c.) and urinary tract anomalies (42.8 p.c.). In other groups this rate was significantly less. Critical analysis of postnatal of gastrointestinal tract, congenital diaphragmatic hernia and abdominal wall defects were negatively affected by a lack of prenatal recognition of the defect. Moreover, in more than 40 p.c. of all analysed pregnancies presence of risk factors (positive family history, course of pregnancy, mother's age, polyhydramnios, oligohydramnios, previous abnormal pregnancies) were identfied that should have prompted an obstetrician to ...


  5/5

  Tytuł oryginału: Kalectwo dróg żółciowych.
  Autorzy: Patkowski Waldemar, Krawczyk Marek
  Źródło: Blok Oper. 2002: 5 (1) s.26-28, bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,507

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: