Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASZKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Genetyka populacyjna 9 loci typu Y-STR w populacji Polski Północnej.
Tytuł angielski: Population genetics of 9 Y-chromosome STR Loci in Northern Poland.
Autorzy: Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Maciejewska A., Paszkowska R., Reichert M., Jezierski G.
Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.261-277, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 304,812

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badaniom poddano DNA pochodzący od 508 mężczyzn w zakresie 9 loci typu STR z chromosomu Y (DYS 19, DYS 390, DYS 393, DYS 392, DYS 391, DYS 389I, DYS 389II i DYS 385I/II). Amplifikację prowadzono stosując dwie reakcje typu kompoleksowego PCR. W badanej próbce zidentyfikowano 328 różnych haplotypów, z których 264 pojawiło się tylko raz. Najczęściej obserwowany w populacji polskieh haplotyp występuje z częstością 4.6 proc. i tym samym pojawia się prawie 15 razy częściej w naszej populacji niż skumulowanej populacji Europy (bez Polski). Obliczony współczynnik dyskryminacji dla wszystkich 9 loci wyniósł 0,9943. W badanej populacji zidentyfikowano trzy mutacje typu insercyjnego. W locus DYS19 stwierdzono duplikację a w zakresie loci DYS385I/II dwie triplikacje.


  2/5

  Tytuł oryginału: Identyfikacja trzech rzadkich alleli: D21S11*24.2, D7S820*9.1 i HUMFGA*19.2 w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: Identification of three rare allele: D21S11*24.2, D7S820*9.1 and HUMFGA*19.2 in the Polish population.
  Autorzy: Maciejewska Agnieszka, Paszkowska Regina, Pawłowski Ryszard
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.279-285, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia identyfikację w populacji polskiej trzech rzadkich alleli: D21S11*24.2, D7S820*9.1 i HUMFGA*19.2 nie obserwowanych dotychczas w Polsce. Warianty zidentyfikowano podczas rutynowych badań ponad 1600 próbek porównawczych. Praca prezentuje również obserwowane częstości alleli dla trzech w/w loci w dużych próbkach populacyjnych osobników z obszaru Polski.


  3/5

  Tytuł oryginału: HIT - małopłytkowość indukowana heparyną.
  Tytuł angielski: Heparin-induced thrombocytopenia.
  Autorzy: Paszkowska Alina, Kornecka Jolanta, Jasińska Ewa
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.68C-70C, bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/5

  Tytuł oryginału: Wpływ trombopoetyny i interferonu ŕ na tworzenie kolonii megakariocytowych in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne i nadpłytkowość wtórną.
  Tytuł angielski: In vitro effect of thrombopoietin and ŕ-interferon on megakaryocyte colonies growth in chronic myeloproliferative disorders and reactive thrombocytosis.
  Autorzy: Świeboda-Sadlej Anna, Paszkowska-Kowalewska Małgorzata, Król Małgorzata, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.109-116, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu interferonu ŕ (IFN-ŕ) i trombopoetyny (Tpo) na tworzenie kolonii przez komórki prekursorowe układu megakariocytowego szpiku (CFU-MK) w hodowli in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne (PZM) przebiegające z nadpłytkowością i na nadpłytkowość wtórną (NW). Badaniu poddano 27 chorych z rozpoznaniem PZM oraz 10 chorych z NW. Hodowlę CFU-MK prowadzono w podłożu bezsurowiczym w dwóch układach: bez Tpo oraz z dodaniem do podłoża Tpo. U 11 chorych na PZM do hodowli dodano IFN-ŕ w kolejno rosnących stężeniach. W grupie PZM u wszystkich chorych stwierdzono wzrost spontaniczny CFU-MK. U żadnego chorego z nadpłytkowością wtórną ani w grupie kontrolnej nie obserwowano wytwarzania kolonii endogennych przez CFU-MK. Po dodaniu do hodowli Tpo stwierdzono obecność kolonii megakariocytowych w hodowlach we wszystkich badanych grupach. W grupie PZM liczba kolonii z Tpo była istotnie większa od liczby kolonii bez Tpo. W porównaniu z chorymi na nadpłytkowość wtórną chorzy na PZM mieli większą łączną liczbę kolonii (p 0,001) oraz liczbę kolonii średnich i dużych z Tpo (p 0,05). Porównując grupę PZM i grupę kontrolną stwierdzono znamienną statystycznie różnicę jedynie w liczbie kolonii średnich i dużych (p 0,05). Pozwala to na przypuszczenie, że Tpo wpływa na megakariopoezę w PZM i że liczba i rozmiary kolonii megakariocytowych stymulowanych Tpo mogą mieć znaczenie w potwierdzeniu rozpoznania PZM. Po dodaniu do hodowli IFN-ŕ obserwowano proporcjonalne do użytego stężenia zmniejszanie się liczby kolonii w hodowlach, co potwierdza jego antyproliferacyjny wpływ na megakariopoezę.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the in vitro influence of thrombopoietin (Tpo) and ŕ-interferon (IFN-ŕ) on the formation of colonies by megakaryocyte progenitor cells (CFU-MK) from the bone marrow in patients with chronic myeloproliferative disorders (CMD) associated with thrombocytosis and in reactive thrombocytosis (RT). Twenty seven patients with CMD and 10 patients with RT were studied. CFU-MK were cultured using the serum free medium with and without Tpo. In 11 patients with CMD increasing concentrations of IFN-ŕ were added to the culture. In all patints with CMD spontaneous megakaryocyte colony formation was observed. None of the patients with RT or normal controls showed endogenous megakaryocyte colony formation. When the culture medium contained Tpo, the megakaryocyte colonies were seen in all groups studied. The adition of Tpo to the cultures significantly enhanced CFU-MK colony growth in patients with CMD. The total number of stimulated colonies, as well aas the number of large and medium size colonies was higher in CMD group than in RT patients (p 0,001 and 0,05, respectively). Patients with CMD and controls differed statistically only in the number of large and medium colonies (p 0,05). These findings suggest that Tpo influences megakaryopoiesis in CMD and that the number and size of stimulated colonies can be useful in the differential diagnosis of thrombocytosis. Increasing of ŕ-IFN induced a progressive inhibition of CFU-MK growth.


  5/5

  Tytuł oryginału: Identyfikacja rzadkiego allelu D3S1358*20 w populacji Polski Północnej.
  Tytuł angielski: Identification of the rare D3S1358*20 allele in the Northern Polish population.
  Autorzy: Reichert Monika, Paszkowska Regina, Pawłowski Ryszard
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.127-131, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: