Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASZKOT
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju w różnych porach roku na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi.
Tytuł angielski: The influence of Wysowa Spa treatment in different seasons on circardian profile of the arterial blood pressure.
Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.133-139, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,582

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi w różnych porach roku. Materiał i metody. Badania profilu dobowego ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego monitorowania przeprowadzono u osób przebywających w Wysowej-Zdroju w ciągu czterech pór roku. Profile dobowe ciśnienia tętniczego wyznaczono, posługując się średnimi z 2-godzinnych przedziałów czasowych. Wyniki. Leczenie uzdrowiskowe w Wysowej-Zdroju wpływa na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, cukrzycę typu 2, jak i u osób z grupy kontrolnej. Wniosek. Obserwowany wiosną w ciągu nocy niekorzystny wzrost ciśnienia skurczowego w grupie chorych na cukrzycę typu 1 oraz obserwowany w okresie zimy w ciągu całej doby wzrost ciśnienia skurczowego w grupie chorych na cukrzycę typu 2 wymaga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to assess the effect of spa treament in Wysowa health resort on the circadian profile of the arterial blood pressure in different seasons of the year. Material and methods. The assessment of the circadian profile of the arterial blood pressure using 24-hour monitoring was carried out at Wysowa health resort in 4 seasons of the year. The circadian profiles of the arterial blood pressure were set using the averages of two-hour intervals. Results. Spa treatment at Wysowa-Zdrój affects the circadian profile of arterial blood pressure obtained by 24-hour automatic monitoring within the group of patients with type 1 diabetes, within the group of patients with type 2 diabetes as well as in the control group. Conclusion. Observations of the statistically significant rise of the night blood pressure during the springtime within the group of type 1 diabetes mellitus as wellas the rise of blood pressure during the wintertime within the group of type 2 diabetes mellitus should be continued.


  2/4

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł angielski: The influence of Wysowa Spa treatment on circardian profile of the arterial blood pressure.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.141-147, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi. Materiał i metody. Badania metodą 24-godzinnego automatycznego monitorowania przeprowadzono w Wysowej-Zdroju. Wyniki. Leczenie uzdrowiskowe w Wysowej-Zdroju nie wpływa negatywnie na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, typu 2, jak i u osób z grupy kontrolnej. Współistnienie u chorych na cukrzycę typu 2 nadciśnienia tętniczego ma niewielki wpływ na zmiany profilu dobowego ciśnienia tętniczego. Wniosek. Brak negatywnego wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego badanego metodą 24-godzinnego monitorowania w grupie chorych na cukrzycę typu 1, a także typu 2 powinien znaleźć odzwierciedlenie w odmiennym podejściu podczas kwalifikowania tych grup chorych do leczenia uzdrowiskowego w warunkach klimatu górskiego.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the effect of spa treatment in Wysowa health resort on the circadian profile of the arterial blood pressure. Materials and methods. The examinations using 24-hour automatic blood pressure monitoring (ABPM) were carried out at Wysowa Health Resort. Results. Spa treatment at Wysowa does not affect the circadian profile of arterial blood pressure in the group of type 1 diabetic patients, in the group of type 2 diabetic patients nor in the control group. The co-existing arterial hypertension in type 2 diabetes group has a minimal influence on the circadian blood pressure profile. Conclusion. The lack of negative effect of spa treatment at Wysowa on the circadian profile of the arterial blood pressure using of 24-hour automatic monitoring in type 1 as well as type 2 diabetes patients should become reflected in a different approach during qualifying these groups of patients for spa treatment in the mountain climate conditions.


  3/4

  Tytuł oryginału: Ocena wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 leczonych sanatoryjnie w Wysowej-Zdroju w świetle kryteriów European Diabetes Policy Group i American Diabetes Association. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Assessment of metabolic control in diabetes type 2 patients treated at Wysowa Health Resort using European Diabetes Policy Group and American Diabetes Association criteria. Preliminary results.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.309-313, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przewlekłe powikłania cukrzycy prowadzą do pogorszenia jakości oraz skrócenia życia chorych. Poprawa jakości życia i jego wydłużenie u chorych na cukrzycę są możliwe tylko dzięki skuteczniejszemu zapobieganiu rozwojowi przewlekłych powikłań cukrzycy. Dlatego EDPG (European Diabetes Policy Group) opublikowały nowe kryteria wyrównania cukrzycy typu 2. Materiały i metody. Ocenie poddano 498 chorych na cukrzycę typu 2 przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Wysowej-Zdroju. Stopień wyrównania metabolicznego chorych określono w momencie przyjazdu do sanatorium na podstawie badania następujących parametrów: HbA1c, glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej, cholesterolu całkowitego frakcji LDL, cholesterolu frakcji HDL, triglicerydów i ciśnienia tętniczego. Wyniki. U żadnego z badanych nie stwierdzono wyrównanych zgodnie z kryteriami wszystkich 8 parametrów. Najczęściej nie obserwowano wyrównania żadnego z parametrów lub wyrównanie tylko jednego z nich. Wnioski. Stopień wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 rozpoczynających leczenie sanatoryjne w Wysowej-Zdroju tylko w niewielkim zakresie spełnia zalecenia EDPG. Postępowanie mające na celu poprawę wyrównania metabolicznego należy prowadzić wielokierunkowo z wykorzystaniem wszystkich możliwości.

  Streszczenie angielskie: Background. Diabetes complications are responsible for impaired quality of life and premature death. The improvement of quality of life and its prolongation is possible only by effective reduction of diabetes complications. It is why EDPG has published new metabolic control assessment criteria for type 2 diabetes. Material and methods. The assessment of 498 diabetes type 2 patients undergoing spa treatment at Wysowa Health Resort was performed. We investigated HbA1c, preprandial and postprandial glucose levels, total cholesterol, LDL and HDL cholesterol, triglycerides and blood presure. Results. There was no one patient with all eight parameters at EDPG target levels. On the average 1 or 0 parameters reached the target levels. Conclusions. Metabolic control of tyupe 2 patients was far from EDPG targets. Multidirectional efforts for better control of risk factors should be carried on.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 przyjeżdżających na leczenie uzdrowiskowe do Wysowej-Zdroju w świetle kryteriów EDPG i ADA.
  Tytuł angielski: Assessment of metabolic control in type 2 diabetes patients arriving for SPA treatment at Wysowa health resort using EDPG and ADA criteria.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz, Franczak Tomasz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.475-482, il. bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zgodnie z zalecenami EDPG kryteria wyrównania metabolicznego cukrzycy obejmują parametry gospodarki węglowodanowej, lipidowej oraz wartości ciśnienia tętniczego krwi. Wydaje się, że celowa jest analiza dotycząca rzeczywistego wyrównywania tych parametrów u chorych na cukrzycę typu 2 przyjeżdżających do uzdrowiska w Wysowej-Zdroju. Materiał i metody. Ocenie poddano 499 chorych na cukrzycę typu 2 przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Wysowej-Zdroju. Stopień wyrównania metabolicznego chorych określono w momencie przyjazdu do sanatorium na podstawie badania następujących parametrów: HbA1c, glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, cholesterolu frakcji HDL, triglicerydów i ciśnienia tętniczego krwi. Wyniki. W zakresie gospodarki węglowodanowej zagrożenie mikroangiopatią stwierdzono u ponad 50 proc. osób, a makroangiopatią - u ponad 60 proc. badanych. W zakresie gospodarki lipidowej niskie wartości HDL oraz wysokie wartości LDL obserwowano u ponad 80 proc. badanych. Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi obserwowano u około 70 proc. pacjentów. Wnioski. Tylko kompleksowe postępowanie diagnostyczne, edukacyjne oraz terapeutyczne może poprawić te niekorzystne wyniki.

  stosując format: