Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASZKO
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Assessment of the quality and frequency of mutations occurrence in PTEN gene in endometrial carcinomas and hyperplasias.
Autorzy: Konopka Bożena, Paszko Zygmunt, Janiec-Jankowska Aneta, Goluda Marian
Źródło: Cancer Lett. 2002: 178 (1) s.43-51, il., tab., bibliogr. 30 poz.
Sygnatura GBL: 306,023

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The quality and frequency of mutations in PTEN gene were assessed in 59 carcinomas and 6 hyperplasias of the endometrium in women. Screening for mutations was done in all exons of PTEN gene by the PCR-SSCP analysis and DNA sequencing. Results were correlated with histological status and clinical features of endometrial carcinomas. In 45.8 p.c. (27/59) of carcinomas, 36 somatic mutations were detected in PTEN gene. In seven carcinomas, two mutations and in one carcinoma there mutations coexisted simultaneously. Moreover in 33.3 p.c. (2/6) of hyperplasia cases mutations were shown. Most identified mutations (57.9 p.c.) were present in exons 5 and 8, less frequently in exons 2 (15.8 p.c.) and 7 (13.2 p.c.) and they were least frequent in exons 1 and 3 (5.3 p.c. each). No mutations were found in exons 4, 6 and 9. Of all identified mutations, 73.7 p.c. of these resulting in truncated protein were present due to deletions, insertions and nonsense mutations. Missense mutations accounted for 13.2 p.c. of mutations and they were present only in exon 5. One point mutation (2.5 p.c.) was in intronic splice site. The remaining 10.5 p.c.of mutations were neutral polymorphisms. No statistically significant correlation were found between the frequency of PTEN gene mutations and the clinical stage of endometrial carcinomas. However, evident statistically significant, reverse correlation were observed between the frequency of mutations and the grade of morphological differentation of the diseases (Xý = 7.2393, ŕ = 0.0071). In conclusion, our data support the view that PTEN gene mutations are frequent events involved in development of endometrial carcinomas in women.


  2/24

  Tytuł oryginału: Changes in BRCA1 gene in patients with familial breast cancer in the Warsaw region of Poland.
  Tytuł polski: Zmiany w genie BRCA1 u chorych na rodzinnego raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie.
  Autorzy: Paszko Zygmunt, Skasko Elżbieta, Wiśniewska Alicja, Konopka Bożena, Kluska Anna, Jagielska Agnieszka, Wieczorek Ewa, Janiec-Jankowska Aneta, Niwińska Anna, Pieńkowski Tadeusz, Mazur Słwomir
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.97-103, il., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Spośród przeszło 500 kobiet chorych na raka sutka, leczonych w Centrum Onkologii w Warszawie, wyselekcjonowano 52 probantki, które były obarczone rodzinnym występowaniem kilku raków sutka i innych nowotworów. Materiałem badawczym było DNA, izolowane z leukocytów krwi obwodowej. Procedurą PCR-SSCP posługiwaliśmy się w celu poszukiwania mutacji we wszystkich kodujących białko eksonach genu BRCA1. Fragmenty podejrzane o obecność muatcji poddawano sekwencjonowaniu. U 36 probantek w genie BRCA1 wykryto 11 rodzajów zmian w eksonach i 5 rodzajów zmian w intronach. U 19 (36,5 proc.) probantek nie wykryto w genie BRCA1 żadnych zmian. Wśród zmian eksonowych trzy z nich powszechnie uznawane są za mutacje patogenne: 5382insC (3 rodziny; 6 przypadków), T300G (2 probantki), 3819del5 (1 probantka). Spośród zmian intronowych zmiana IVS6 + 28 (C - A) podejrzewana jest przez nas o patogenne właściwości, gdyż umiejscowiona jest w obszarze intronu, który bierze udział w składaniu eksonów. Występowała ona u trzech sióstr (dwie chore i jedna zdrowa). Pozostałych 8 zmian, wykrytych w eksonach 11, 13 i 16 (A1186G, C2201T T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G), to polimorfizmy. Jedna z nich - A1186G występowała jako zmiana heterozygotyczna częściej u chorych na raka sutka (18,8 proc.), niż u kobiet zdrowych (4 proc.). Wśród badanych chorych zaobserwowaliśmy w eksonach genu BRCA1 częste nagromadzanie się u tej samej chorej kilku (3-6) polimorfizmów. Dwie heterozygotyczne zmiany (T300G i A1186G), znalezione w DNA z krwi dwóch nie spokrewnionych chorych, utraciło swą heterozygotyczność w DNA izolowanym z guza.

  Streszczenie angielskie: 52 patient-probands with a family history of breast cancer and other tumours were selected from among 500 breast cancer patietns trated at the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Centre and Institute of Oncology. We studied DNA isolated from peripheral blood. The PCR-SSCP procedure was used for seeking mutations in all protein coding exons of the BRCA1 gene. Fragments suspected of mutation presence were subjected to sequencing. In 36 probands of the BRCA1 gene 11 types of changes were found in exons and 5 types in introns. In 19 (36.5 p.c.) probands no changes were detected within the BRCA1 gene. Among exon changes 3 were ones generally regarded as pathogenic mutations: 5382insC (3 families; 6 cases), T300G (2 probands), 3819delGTAAA (1 proband). Among intron changes we suspect the IVS6 +28 (C - mA) change to be pathogenic, since it is present in intron area participating in exons splicing. It was found in three sisters (two had breast cancer, one was healthy). The remaining 8 changes were disclosed in exons 11, 13 and 16 (A1186G, C2201T, T2430C, C2731T, A3232G, A3668G, T4427C, A4956G) and regarded as polymorphisms. One of them, A1186G, was, as a heterozygotic change, more frequent in breast cancer cases (18.8 p.c.) than in healthy women (4 p.c.). We observed frequent presence of several types of polymorhisms (3-6) in BRCA1 gene exons. Two heterozygotic changes (T300G and A1186G) inthe blood DNA of two unrelated patients lost their heterozygosity in tumour DNA.


  3/24

  Tytuł oryginału: Relationships between the concentrations of epidermal growth factor, insulin-like growth factro-I, estrogens and progesterone receptors in women breast cancer, and the histologic type of tumor and its grade of malignancy.
  Tytuł polski: Zależności między stężeniami receptorów naskórkowego czynnika wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostu I, estrogenów i progesteronu w rakach piersi u kobiet, a typem nowotworu i stopniem jego złośliwości histologicznej.
  Autorzy: Skasko Elżbieta, Paszko Zygmunt, Kluska Anna, Pietrow Danuta, Olszewski Włodzimierz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (3) s.201-207, il., tab., bibliogr. 31 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Receptory naskórkowego czynnika wzrostu (EGF-R), insulinopodobnego czynnika wzrostu I (IGF-I-R), estrogenów (ER) i progesteronu (PR) są uważane za rokownicze i predykcyjne wskaźniki raka piersi u kobiet. Celem pracy było zbadanie relacji między receptorami EGF-R, IGF-I-R, ERc i PRc występującymi w rakach piersi, a ich morfologicznymi właściwościami. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na 408 rakach piersi kobiet, wśród których było 304 raków przewodowych, 16 raków in situ, a 288 raków inwazyjnych. Inne typy raków to: raki zrazikowe, rdzeniaste, śluzotwórcze i mieszane. Stopień złośliwości histologicznej przewodowych raków piersi określano metodą Blooma i Richardsona oraz jej zmodyfikowaną wersją. Stężenia receptorów EGF-R, IGF-I-R, ERc i PRc oznaczano biochemicznie metodami radiokompetycyjnymi. Wyniki. W przewodowych rakach piersi in situ stężenia ERc i PRc były wyraźnie większe, niż w przewodowych rakach naciekających. W ananalogicznych sytuacjach stężenia IGF-I-R były znaczące, lecz statystycznie nieróżniły się między sobą. W przewodowych rakach stężenia ERc i PRc były odwrotnie skorelowane ze stopniem ich histologicznej złośliwości. Między stężeniami EGF-R, a stopniem histologicznej złośliwości przewodowych raków piersi u kobiet młodszych istnieje statystycznie znamienna dodatnia korelacja, natomiast w rakach kobiet starszych korelacja ta nie osiągnęła poziomu znamienności. Między stężeniami IGF-R i stopniem złośliwości histologicznej raków ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Receptors of epidermal growth factor (EGF-R), insulin-like growth factor-I (IGF-I-R), estrogens (ER) and progesterone (PR) are believed to be predictive and prognostic indices in breast cancer in women. The objective of the study was to explain the relationships between receptors of EGF-R, IGF-I-R, ERc and PRc in breast carcinoma and the morphological featrues of these tumours. Material and methods. 408 women with breast carcinoma (incl. 304 ductal carcinomas, among them 16 in situ carcinomas and 288 invasive carcinomas). Other types were: lobular, medullary, mucinous and mixed carcinomas. The grade of histological malignancy of ductal carcinoma was determined by Bloom-Richardson method and its modified version. The concentrations of EGR-R, IGF-I-R, ERc and PRc were determined by biochemical radiocompetitive methods. Results. In ductal carcinomas in situ the concentrations of ERc and PRc were evidently higher than in infiltrating ductal carcinomas. On the other hand, EGF-R concentrations in in situ carcinomas were only half teh value of that in infiltrating ductal carcinomas. In analogous situations IGF-I-R concentrations were higher but were not differing statistically significant between them. In ductal carcinomas ERc and PRc concentrations correlated inversely with the grade of histological malignancy. Between EGF-R concentrations of ductal carcinmas and the grade of histological malignancy of tumours a statistically significant positive correlation ...


  4/24

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju w różnych porach roku na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł angielski: The influence of Wysowa Spa treatment in different seasons on circardian profile of the arterial blood pressure.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.133-139, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi w różnych porach roku. Materiał i metody. Badania profilu dobowego ciśnienia tętniczego metodą 24-godzinnego monitorowania przeprowadzono u osób przebywających w Wysowej-Zdroju w ciągu czterech pór roku. Profile dobowe ciśnienia tętniczego wyznaczono, posługując się średnimi z 2-godzinnych przedziałów czasowych. Wyniki. Leczenie uzdrowiskowe w Wysowej-Zdroju wpływa na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, cukrzycę typu 2, jak i u osób z grupy kontrolnej. Wniosek. Obserwowany wiosną w ciągu nocy niekorzystny wzrost ciśnienia skurczowego w grupie chorych na cukrzycę typu 1 oraz obserwowany w okresie zimy w ciągu całej doby wzrost ciśnienia skurczowego w grupie chorych na cukrzycę typu 2 wymaga dalszych badań.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the study was to assess the effect of spa treament in Wysowa health resort on the circadian profile of the arterial blood pressure in different seasons of the year. Material and methods. The assessment of the circadian profile of the arterial blood pressure using 24-hour monitoring was carried out at Wysowa health resort in 4 seasons of the year. The circadian profiles of the arterial blood pressure were set using the averages of two-hour intervals. Results. Spa treatment at Wysowa-Zdrój affects the circadian profile of arterial blood pressure obtained by 24-hour automatic monitoring within the group of patients with type 1 diabetes, within the group of patients with type 2 diabetes as well as in the control group. Conclusion. Observations of the statistically significant rise of the night blood pressure during the springtime within the group of type 1 diabetes mellitus as wellas the rise of blood pressure during the wintertime within the group of type 2 diabetes mellitus should be continued.


  5/24

  Tytuł oryginału: Wpływ leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi.
  Tytuł angielski: The influence of Wysowa Spa treatment on circardian profile of the arterial blood pressure.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (2) s.141-147, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. Celem pracy była ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi. Materiał i metody. Badania metodą 24-godzinnego automatycznego monitorowania przeprowadzono w Wysowej-Zdroju. Wyniki. Leczenie uzdrowiskowe w Wysowej-Zdroju nie wpływa negatywnie na profil dobowy ciśnienia tętniczego krwi zarówno u chorych na cukrzycę typu 1, typu 2, jak i u osób z grupy kontrolnej. Współistnienie u chorych na cukrzycę typu 2 nadciśnienia tętniczego ma niewielki wpływ na zmiany profilu dobowego ciśnienia tętniczego. Wniosek. Brak negatywnego wpływu leczenia uzdrowiskowego w Wysowej-Zdroju na profil dobowy ciśnienia tętniczego badanego metodą 24-godzinnego monitorowania w grupie chorych na cukrzycę typu 1, a także typu 2 powinien znaleźć odzwierciedlenie w odmiennym podejściu podczas kwalifikowania tych grup chorych do leczenia uzdrowiskowego w warunkach klimatu górskiego.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The aim of the effect of spa treatment in Wysowa health resort on the circadian profile of the arterial blood pressure. Materials and methods. The examinations using 24-hour automatic blood pressure monitoring (ABPM) were carried out at Wysowa Health Resort. Results. Spa treatment at Wysowa does not affect the circadian profile of arterial blood pressure in the group of type 1 diabetic patients, in the group of type 2 diabetic patients nor in the control group. The co-existing arterial hypertension in type 2 diabetes group has a minimal influence on the circadian blood pressure profile. Conclusion. The lack of negative effect of spa treatment at Wysowa on the circadian profile of the arterial blood pressure using of 24-hour automatic monitoring in type 1 as well as type 2 diabetes patients should become reflected in a different approach during qualifying these groups of patients for spa treatment in the mountain climate conditions.


  6/24

  Tytuł oryginału: Hormonalne i genetyczne podłoża etiopatogenezy raka piersi.
  Tytuł angielski: Hormonal and genetic background of breast cancer ethiopathogenesis.
  Autorzy: Paszko Zygmunt
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.40-48, il., bibliogr. 48 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Dokonano przeglądu zagadnień związanych z etiopatogenezą raka piersi u kobiet. W pierwszym rozdziale omówiono mechanizmy regulujące środowisko hormonalne w istotnych okresach życia kobiety. Są nimi okresy życia płodowego, dzieciństwa i pokwitania oraz okres dojrzałości płciowej i okres pomenopauzalny. W każdym z tych okresów dochodzi do odpowiednich zmian środowiska hormonalnego ustroju, a często do jego rozregulowań, które mogą być związane z powstawaniem i rozwojem raka piersi. Drugi rozdział poświęcono zagadnieniom przemian estrogenów w ustroju w różnych okresach życia kobiety i ich powiazania z powstawaniem raka piersi. Trzeci rozdizał omawia biomolekularne mechanizmy powstawania i wzrostu raka piersi. Zakończenie zawiera syntetyczne podsumowanie całości omawianych zagadnień.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a survey of the elements of breast cancer ethiopathogenesis in women. The first part presents the mechanisms which regulate the female hormonal state at different stages of life - the neonatal period, childhood, adolescence, maturity and the postmenopausal period. At each of these stages the hormonal state of the organism changes, and its disregulation may bring on the development of breast cancer. The second part covers estrogen turnover at different stages of life. The third part is devoted to biomolecular mechanisms of breast cancer development. The paper also contains a concise summary.


  7/24

  Tytuł oryginału: Tłuszczakomięsak - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Liposarcoma - case report.
  Autorzy: Pyda Przemysław, Paszkowski Jacek, Perz Hanna
  Opracowanie edytorskie: Ruka Włodzimierz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.649-654, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Tłuszczakomięsak (liposarcoma) należy do rzadko występujących nowotworów. Szczyt zachorowań przypada pomiędzy 40 a 60 r.ż. Bardzo często długo rośnie nie dając żadnych dolegliwości, osiągając przy tym olbrzymie rozmiary. Histopatologicznie tłuszczakomięsaki zostały podzielone na pięć grup. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie guza. W pracy opisano przypadek olbrzymiego tłuszczkomięsaka przestrzeni wewnątrzotrzewnowej i zaotrzewnowej rozpoznango u 37-letniego mężczyzyny, leczonego chirurgicznie w naszej klinice. Podczas laparotomii usunięto guz ważący 19,5 kg. Ostateczne rozpoznanie histopatologiczne to liposarcoma bene differentiatum.

  Streszczenie angielskie: Liposarcoma is a rare tumor that may occur wherever fat is present, especially in the extremities and the retroperitoneum. This type of tumor occurs during adult life, with its peak incidence between 40 and 60 years of age. Very often liposaracomas do not produce symptoms until they obtain large dimensions. Surgical resection is the treatment of choice. We presented a case of a 37 year old man with a giant retroperitoneal liposarcoma treated at the Department of General, Gastroenterological and Endocrynological Surgery, Karol Marcinkowski Medical University in Poznań. The tumor, weighing 19.5 kg was excised during laparotomy. Definitive histological diagnosis demonstrated a well- differentiated liposarcoma.


  8/24

  Tytuł oryginału: Ocena wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 leczonych sanatoryjnie w Wysowej-Zdroju w świetle kryteriów European Diabetes Policy Group i American Diabetes Association. Doniesienie wstępne.
  Tytuł angielski: Assessment of metabolic control in diabetes type 2 patients treated at Wysowa Health Resort using European Diabetes Policy Group and American Diabetes Association criteria. Preliminary results.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.309-313, il., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przewlekłe powikłania cukrzycy prowadzą do pogorszenia jakości oraz skrócenia życia chorych. Poprawa jakości życia i jego wydłużenie u chorych na cukrzycę są możliwe tylko dzięki skuteczniejszemu zapobieganiu rozwojowi przewlekłych powikłań cukrzycy. Dlatego EDPG (European Diabetes Policy Group) opublikowały nowe kryteria wyrównania cukrzycy typu 2. Materiały i metody. Ocenie poddano 498 chorych na cukrzycę typu 2 przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Wysowej-Zdroju. Stopień wyrównania metabolicznego chorych określono w momencie przyjazdu do sanatorium na podstawie badania następujących parametrów: HbA1c, glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej, cholesterolu całkowitego frakcji LDL, cholesterolu frakcji HDL, triglicerydów i ciśnienia tętniczego. Wyniki. U żadnego z badanych nie stwierdzono wyrównanych zgodnie z kryteriami wszystkich 8 parametrów. Najczęściej nie obserwowano wyrównania żadnego z parametrów lub wyrównanie tylko jednego z nich. Wnioski. Stopień wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 rozpoczynających leczenie sanatoryjne w Wysowej-Zdroju tylko w niewielkim zakresie spełnia zalecenia EDPG. Postępowanie mające na celu poprawę wyrównania metabolicznego należy prowadzić wielokierunkowo z wykorzystaniem wszystkich możliwości.

  Streszczenie angielskie: Background. Diabetes complications are responsible for impaired quality of life and premature death. The improvement of quality of life and its prolongation is possible only by effective reduction of diabetes complications. It is why EDPG has published new metabolic control assessment criteria for type 2 diabetes. Material and methods. The assessment of 498 diabetes type 2 patients undergoing spa treatment at Wysowa Health Resort was performed. We investigated HbA1c, preprandial and postprandial glucose levels, total cholesterol, LDL and HDL cholesterol, triglycerides and blood presure. Results. There was no one patient with all eight parameters at EDPG target levels. On the average 1 or 0 parameters reached the target levels. Conclusions. Metabolic control of tyupe 2 patients was far from EDPG targets. Multidirectional efforts for better control of risk factors should be carried on.


  9/24

  Tytuł oryginału: Progestageny w praktyce ginekologicznej.
  Autorzy: Milart Paweł, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (4) s.16-21, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ostatnie poglady na temat progestagenów stosowanych w praktyce ginekologicznej. Omówiono możliwości terapeutyczne różnych związków.

  Streszczenie angielskie: The recent opinions about progestogens in gynecological practice are reviewed. The therapeutice are reviewed. The therapeutical possibilities of different compounds is discussed.


  10/24

  Tytuł oryginału: Insulin-like growth factor-I receptor and its relationships to receptors for oestrogen, progesterone and epidermal growth factor in primary breast carcinoma in women.
  Tytuł polski: Receptor insulinopodobnego czynnika wzrostu-I i jego współzależności z receptorami estrogenów, progesteronu i czynnika wzrostu nabłonków w pierwotnych rakach sutka kobiet.
  Autorzy: Kluska Anna, Skasko Elżbieta, Paszko Zygmunt
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (4) s.429-435, tab., bibliogr. 19 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,451

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Receptory hormonów steroidowych są znanymi predykcyjnymi i prognostycznymi wskaźnikami przebiegu raka sutka u kobiet. Receptory czynników wzrostu: insulinopodobnego czynnika wzrostu-I (IGF-I-R) i czynnika wzrostu nabłonków (EGF-R) mogą być również ważnymi czynnikami prognostycznymi. Cel pracy. Celem naszych badań była ocena stężenia receptora IGF-I w pierwotnych rakach sutka u kobiet oraz określenie jego korelacji z receptorami estrogenów, progesteronu i czynnika wzrostu nabłonków. Materiał i metody. W 524 pierwotnych rakach sutka kobiet oznaczono stężenie receptora insulinopodobnego czynnika wzrostu-I (IGF-I-R) oraz określono jego współzależność z receptorami estrogenów (ER), progesteronu (PR) i czynnika wzrostu nabłonków (EGF-R). Stężenia receptorów czynników wzrostu i hormonów steroidowych oznaczano techniką radioligandową. Wyniki. W badanej grupie raków sutka średnie stężenie receptora IGF-I wynosi 17,6 ń 0,9 fmol/mg białka błon. Średnie stężenie IGF-I-R w rakach kobiet miesiączkujących i po menopauzie nie różnią się między sobą znamiennie. Między stężeniami receptorów IGF-I, estrogenów i progesteronu występują dodatnie statystycznie znamienne korelacje. Zależności te, charakteryzujące się wysoką znamiennością, występują w całej badanej grupie raków, zarówno u kobiet miesiączkujących, jak i po menopauzie. Zależności między IGF-I-R i EGF-R są znamienne jedynie w grupie raków ER- i PR-ujemnych (chiý = 3,9124; p = 0,0479; Q = (+) 0,42). Wnioski. Analiza stężeń receptora IGF-I w grupach raków utworzonych ze względu na współwystępowanie w nich receptorów estrogenów i progesteronu sugeruje, że estrtogeny wywierają znacznie większy wpływ na ekspresję IGF-I-R niż progesteron.


  11/24

  Tytuł oryginału: Genetyka populacyjna 9 loci typu Y-STR w populacji Polski Północnej.
  Tytuł angielski: Population genetics of 9 Y-chromosome STR Loci in Northern Poland.
  Autorzy: Pawłowski R., Dettlaff-Kąkol A., Maciejewska A., Paszkowska R., Reichert M., Jezierski G.
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.261-277, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badaniom poddano DNA pochodzący od 508 mężczyzn w zakresie 9 loci typu STR z chromosomu Y (DYS 19, DYS 390, DYS 393, DYS 392, DYS 391, DYS 389I, DYS 389II i DYS 385I/II). Amplifikację prowadzono stosując dwie reakcje typu kompoleksowego PCR. W badanej próbce zidentyfikowano 328 różnych haplotypów, z których 264 pojawiło się tylko raz. Najczęściej obserwowany w populacji polskieh haplotyp występuje z częstością 4.6 proc. i tym samym pojawia się prawie 15 razy częściej w naszej populacji niż skumulowanej populacji Europy (bez Polski). Obliczony współczynnik dyskryminacji dla wszystkich 9 loci wyniósł 0,9943. W badanej populacji zidentyfikowano trzy mutacje typu insercyjnego. W locus DYS19 stwierdzono duplikację a w zakresie loci DYS385I/II dwie triplikacje.


  12/24

  Tytuł oryginału: Identyfikacja trzech rzadkich alleli: D21S11*24.2, D7S820*9.1 i HUMFGA*19.2 w populacji polskiej.
  Tytuł angielski: Identification of three rare allele: D21S11*24.2, D7S820*9.1 and HUMFGA*19.2 in the Polish population.
  Autorzy: Maciejewska Agnieszka, Paszkowska Regina, Pawłowski Ryszard
  Źródło: Arch. Med. Sąd. 2002: 52 (4) s.279-285, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,812

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia identyfikację w populacji polskiej trzech rzadkich alleli: D21S11*24.2, D7S820*9.1 i HUMFGA*19.2 nie obserwowanych dotychczas w Polsce. Warianty zidentyfikowano podczas rutynowych badań ponad 1600 próbek porównawczych. Praca prezentuje również obserwowane częstości alleli dla trzech w/w loci w dużych próbkach populacyjnych osobników z obszaru Polski.


  13/24

  Tytuł oryginału: HIT - małopłytkowość indukowana heparyną.
  Tytuł angielski: Heparin-induced thrombocytopenia.
  Autorzy: Paszkowska Alina, Kornecka Jolanta, Jasińska Ewa
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.68C-70C, bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/24

  Tytuł oryginału: Ocena wyrównania metabolicznego chorych na cukrzycę typu 2 przyjeżdżających na leczenie uzdrowiskowe do Wysowej-Zdroju w świetle kryteriów EDPG i ADA.
  Tytuł angielski: Assessment of metabolic control in type 2 diabetes patients arriving for SPA treatment at Wysowa health resort using EDPG and ADA criteria.
  Autorzy: Kokoszka-Paszkot Janina, Grzeszczak Władysław, Paszkot Mariusz, Franczak Tomasz
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.475-482, il. bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Zgodnie z zalecenami EDPG kryteria wyrównania metabolicznego cukrzycy obejmują parametry gospodarki węglowodanowej, lipidowej oraz wartości ciśnienia tętniczego krwi. Wydaje się, że celowa jest analiza dotycząca rzeczywistego wyrównywania tych parametrów u chorych na cukrzycę typu 2 przyjeżdżających do uzdrowiska w Wysowej-Zdroju. Materiał i metody. Ocenie poddano 499 chorych na cukrzycę typu 2 przebywających na leczeniu uzdrowiskowym w Wysowej-Zdroju. Stopień wyrównania metabolicznego chorych określono w momencie przyjazdu do sanatorium na podstawie badania następujących parametrów: HbA1c, glikemii na czczo, glikemii poposiłkowej, cholesterolu całkowitego, cholesterolu frakcji LDL, cholesterolu frakcji HDL, triglicerydów i ciśnienia tętniczego krwi. Wyniki. W zakresie gospodarki węglowodanowej zagrożenie mikroangiopatią stwierdzono u ponad 50 proc. osób, a makroangiopatią - u ponad 60 proc. badanych. W zakresie gospodarki lipidowej niskie wartości HDL oraz wysokie wartości LDL obserwowano u ponad 80 proc. badanych. Podwyższone wartości ciśnienia tętniczego krwi obserwowano u około 70 proc. pacjentów. Wnioski. Tylko kompleksowe postępowanie diagnostyczne, edukacyjne oraz terapeutyczne może poprawić te niekorzystne wyniki.


  15/24

  Tytuł oryginału: Nowe trendy w hormonalnej terapii zastępczej - czy więcej znaczy lepiej?
  Tytuł angielski: New trends in hormonal replacement therapy - does more mean better?
  Autorzy: Paszkowski Tomasz, Wojewoda Krzysztof
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.2-6, bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Authors review current literature devoted to the problem of low-estrogen-dose hormonal supplementation in postmenopausal women. The growing body of evidence suggests that the use of low-dose HRT formulations offers favourable risk-benefit ratio and should be considered in many patients.


  16/24

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na jakość życia seksualnego kobiet po menopauzie.
  Tytuł angielski: Influence of hormonal replacement therapy on the sexual life quality in women after menopause.
  Autorzy: Rapa Dariusz, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.7-11, bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper reviews available literature on the impact of hormonal replacement therapy on postmenopausal sexuality. In a wide context of somatic and psychosomatic phenomena observed in postmenopausal women, results are discussed considering the improvement of sexual life quality following hormonal substitution.


  17/24

  Tytuł oryginału: Ogólnoustrojowe konsekwencje menopauzy chirurgicznej - wpływ wcześnie wdrożonej hormonalnej terapii zastępczej.
  Tytuł angielski: Health consequences of surgical menopause - influence of early initiation of hormonal replacement therapy.
  Autorzy: Woźniakowska Ewa, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.17-25, bibliogr. 102 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Whereas natural menopause causes a gradual decrease in estrogen levels after months to years of anovulation, surgical menopause results in dramatic and precipitous decreases in estrogen, progesterone and testosterone content in circulating blood. Bilateral salpigoopheroctomy performed in premenopausal women causes important somatic and physiologic changes. Therefore, the early initiation of hormone replacement therapy following surgical castration is recommended in most of the patients.


  18/24

  Tytuł oryginału: Ginekologiczna diagnostyka ultrasonograficzna w okresie okołomenopauzalnym.
  Tytuł angielski: Gynecologic ultrasound in the perimenopausal period.
  Autorzy: Woźniak Sławomir, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.26-30, il., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper reviews modern diagnostic applications of ultrasound in perimenopausal women. Indications and standards are discussed as well as the specific findings observed in women undergoing hormonal replacement therapy.


  19/24

  Tytuł oryginału: Intraoperative identification of parathyroid glands with methylene blue in patients operated on for hyperparathyroidism.
  Tytuł polski: Chirurgiczne leczenie nadczynności przytarczyc z ich śródoperacyjną lokalizacją techniką wybarwienia błękitem metylenowym.
  Autorzy: Paszkowski Jacek, Drews Michał, Stawny Bolesław, Banasiewicz Tomasz, Hermann Jacek, Wierzbicki Tomasz, Męczyński Michał
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (3) s.279-283, tab., bibliogr. 12 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Błękit metylenowy (MB) jako barwnik tiazydowy jest związkiem o silnych właściwościach redukcyjnych, dzięki czemu znalazł zastosowanie w leczeniu zatruć substancjami methemoglobinotwórczymi. Zdolność do kumulowania przez tkanki gruczołów doktrwnych wykorzystano do wybarwienia i lokalizacji przytraczyc. W Klinice u 14 chorych zastosowano MB w celu śródoperacyjnej lokalizacji przytarczyć u chorych leczonych z powodu ich nadczynności. Po wprowadzeniu do znieczulenia i intubacji rozpoczynano wlew dożylny 1 proc. BM w roztworze 500 ml 0.9 Nacl w dawce 5 mg/kg m.c. Szybkość podawania dostosowano, tak aby został on przetoczony w ciągu 60 min. W 13 przypadkach wybarwiło się od 1 do 4 przytarczyc, natomiast w jednym przypadku nie stwierdzono zabarwienia przytarczyc. Wybarwienie przytarczyc MB jest techniką łatwą do zastosowania, nie wymagającą dodatkowego sprzętu. Nasze doświadczenia jak doniesienia z liteatury świadczą o tym, że jest to metoda bezpieczna, zarówno u chorych z prawidłową funkcją, jak i pełną niewydolnością nerek. Ani w pierwszym ani w drugim przypadku nie obserwuje się poważniejszych skutków ubocznych wynikających z podawania barwnika.

  Streszczenie angielskie: Purpose: The aim of the study was to introduce the methylene blue technique (MB) for intraoperative identification of parathyroid glands, as well as to show the accuracy of that method in patients operated on for hyperparathyroidism, on the basis of the author's experience and literature. Patients and methods. The MB technique was used in 14 patients, undergoing operations in 2001. Infusion of 500 ml of 1 p.c. MB solution in normal saline was started just after inducton of general anaesthesia and endotracheal intubation and was continued for about 60 min. The recommended dosage of MB was 5 mg/kg b.m. Results. An identification of the parathyroid glands was possible in 13 patients except one. The number of stained glands ranged from 1 to 4. Conclusions. The methylene blue technique is an easy applicable method of identification of parathyroid glands, the method being safe for patients with normal kidney function, as well as for those with renal failure. So far, no severe side effects of intravenous MB administration have been reported.


  20/24

  Tytuł oryginału: Wpływ trombopoetyny i interferonu ŕ na tworzenie kolonii megakariocytowych in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne i nadpłytkowość wtórną.
  Tytuł angielski: In vitro effect of thrombopoietin and ŕ-interferon on megakaryocyte colonies growth in chronic myeloproliferative disorders and reactive thrombocytosis.
  Autorzy: Świeboda-Sadlej Anna, Paszkowska-Kowalewska Małgorzata, Król Małgorzata, Dwilewicz-Trojaczek Jadwiga
  Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.109-116, il., tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,450

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu interferonu ŕ (IFN-ŕ) i trombopoetyny (Tpo) na tworzenie kolonii przez komórki prekursorowe układu megakariocytowego szpiku (CFU-MK) w hodowli in vitro u chorych na przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne (PZM) przebiegające z nadpłytkowością i na nadpłytkowość wtórną (NW). Badaniu poddano 27 chorych z rozpoznaniem PZM oraz 10 chorych z NW. Hodowlę CFU-MK prowadzono w podłożu bezsurowiczym w dwóch układach: bez Tpo oraz z dodaniem do podłoża Tpo. U 11 chorych na PZM do hodowli dodano IFN-ŕ w kolejno rosnących stężeniach. W grupie PZM u wszystkich chorych stwierdzono wzrost spontaniczny CFU-MK. U żadnego chorego z nadpłytkowością wtórną ani w grupie kontrolnej nie obserwowano wytwarzania kolonii endogennych przez CFU-MK. Po dodaniu do hodowli Tpo stwierdzono obecność kolonii megakariocytowych w hodowlach we wszystkich badanych grupach. W grupie PZM liczba kolonii z Tpo była istotnie większa od liczby kolonii bez Tpo. W porównaniu z chorymi na nadpłytkowość wtórną chorzy na PZM mieli większą łączną liczbę kolonii (p 0,001) oraz liczbę kolonii średnich i dużych z Tpo (p 0,05). Porównując grupę PZM i grupę kontrolną stwierdzono znamienną statystycznie różnicę jedynie w liczbie kolonii średnich i dużych (p 0,05). Pozwala to na przypuszczenie, że Tpo wpływa na megakariopoezę w PZM i że liczba i rozmiary kolonii megakariocytowych stymulowanych Tpo mogą mieć znaczenie w potwierdzeniu rozpoznania PZM. Po dodaniu do hodowli IFN-ŕ obserwowano proporcjonalne do użytego stężenia zmniejszanie się liczby kolonii w hodowlach, co potwierdza jego antyproliferacyjny wpływ na megakariopoezę.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to evaluate the in vitro influence of thrombopoietin (Tpo) and ŕ-interferon (IFN-ŕ) on the formation of colonies by megakaryocyte progenitor cells (CFU-MK) from the bone marrow in patients with chronic myeloproliferative disorders (CMD) associated with thrombocytosis and in reactive thrombocytosis (RT). Twenty seven patients with CMD and 10 patients with RT were studied. CFU-MK were cultured using the serum free medium with and without Tpo. In 11 patients with CMD increasing concentrations of IFN-ŕ were added to the culture. In all patints with CMD spontaneous megakaryocyte colony formation was observed. None of the patients with RT or normal controls showed endogenous megakaryocyte colony formation. When the culture medium contained Tpo, the megakaryocyte colonies were seen in all groups studied. The adition of Tpo to the cultures significantly enhanced CFU-MK colony growth in patients with CMD. The total number of stimulated colonies, as well aas the number of large and medium size colonies was higher in CMD group than in RT patients (p 0,001 and 0,05, respectively). Patients with CMD and controls differed statistically only in the number of large and medium colonies (p 0,05). These findings suggest that Tpo influences megakaryopoiesis in CMD and that the number and size of stimulated colonies can be useful in the differential diagnosis of thrombocytosis. Increasing of ŕ-IFN induced a progressive inhibition of CFU-MK growth.


  21/24

  Tytuł oryginału: Identyfikacja rzadkiego allelu D3S1358*20 w populacji Polski Północnej.
  Tytuł angielski: Identification of the rare D3S1358*20 allele in the Northern Polish population.
  Autorzy: Reichert Monika, Paszkowska Regina, Pawłowski Ryszard
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.127-131, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 702,634

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  22/24

  Tytuł oryginału: Allergy to house dust mites in primary health care subjects with chronic or recurrent inflammatory states of respiratory system.
  Tytuł polski: Alergia na roztocza kurzu domowego u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej z przewlekłymi i nawracającymi stanami zapalnymi układu oddechowego.
  Autorzy: Paszkowski Jacek, Łopatyński Jerzy
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.522-530, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem badania była ocena częstości występowania alergii na roztocza kurzu domowego jako przyczyny stanów zapalnych dróg oddechowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej. Przedmiotem obserwacji były również czynniki ryzyka alergii układu oddechowego. Zbadano 89 osób w wieku 3-47 lat. Na podstawie formularza ankietowego zbierany był wywiad alergologiczny, a w przypadku dzieci dodatkowo wywiad położniczy oraz informacje o przebytych chorobach i odżywianiu w pierwszym roku życia. U badanych osób wykonano uczuleniowe testy skórne z pospolitymi alergenami wziewnymi, pobierano krew celem oznaczenia poziomu IgE całkowitych i specyficznych na alergeny roztoczy oraz oznaczono stężenie alergenu roztoczy w próbkach kurzu dostarczonego z domu. Proponowano udział w badaniu krewnym pierwszego stonia badanych osób. Zbadano 30 pełnych rodzin. U członków rodzin, oprócz wywiadu i testów skórnych, oznaczano poziom IgE całkowitych i w określonych przypadkach także poziom IgE specyficznych. W badanej grupie 89 pacjentów stwierdzono alergię na roztocza kurzu domowego u 24 osób (27 proc.). Przewlekły nieżyt nosa, nawracające zapalenia oskrzeli, przewlekły i napadowy kaszel, napady świszczącego oddechu i duszności częściej występowały u osób z alergią. Na podstawie samego wywiadu stwierdzono prawie dwukrotnie częstsze występowanie alergii u krewnych pierwszego stopnia badanych alergików (25 proc.) w porównaniu z osobami bez alergii (13,8 proc.). Po przeprowadzeniu badań alergologicznych ...

  Streszczenie angielskie: Chronic and recurrent respiratory tract disorders are a frequent problem in general practice. The purpose of the study was to investigate the role of hypersensitivity to house dust mites in respriatory tract diseases in general practice patients. We tried to assess the influence of determined risk factors exposure on development of respiratory tract allergy. Patients from family practitioners surgeries with chronic or recurrent respiratory tract symptoms who had no diagnosis of allergy were recruited to the study (n=89). All patients responded to a questionnaire focused on history of symptoms, atopic conditions in family and exposure to determined environmental factors like dwelling conditions, obstetrician history, diet in the first year of life. All patients underwent skin prick test with common inhalant allergens. Families of the patients were asked to participate in the study. Families who agreed to take part also responded to the questionnaire and underwent skin tests. In patients and their families blood samples were taken to determine total IgE and specific IgE antibodies to mites allergens. Dust samples were collected by vacuuming of paitents' bedroom carpets and mattresses to determine house dust mites allergens concentration. Data on 30 complete patients family sets of their brohterhood, mother and father were collected. Total and specific serum IgE antibiodes were determined by disc enzymeimmunoassay (Analco). Mites allergens concentration in dust was ...


  23/24

  Tytuł oryginału: Czy można stosować doustną antykoncepcję hormonalną u kobiet w wieku przedmenopauzalnym?
  Autorzy: Paszkowski Tomasz
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.92-96, bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  24/24

  Tytuł oryginału: Nowoczesna hormonalna terapia zastępcza.
  Autorzy: Paszkowski Tomasz, Kozłowska Joanna
  Źródło: Przew. Lek. 2002 (11/12) s.98, 100-102, tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 313,495

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  stosując format: