Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASTUSZKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Ocena narażenia na aerozol bakteryjny pracowników niedużej oczyszczalni ścieków.
Tytuł angielski: Assessment of workers' exposure to airborne bacteria at a small wastewater treatment plant.
Autorzy: Wlazło Agnieszka, Pastuszka Józef S., Łudzeń-Izbińska Beata
Źródło: Med. Pr. 2002: 53 (2) s.109-114, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,901

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy
 • ochrona środowiska
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena narażenia na bioaerozol bakteryjny pracowników niedużej oczyszczalni ścieków na przykładzie oczyszczalni w Myszkowie. Próbki powietrza pobrano sześcistopniowym impaktorem Abdersena na dwóch stanowiskach. Stwierdzono, że stężenia całkowite aerozolu bakteryjnego w powietrzu, na badanych stanowiskach, były rzędu od 10ý do 10 **3 CFU/m**3 i były mniejsze od zalecanych (proponowanych) poziomów normatywnych. Największy udział, około 35 proc. całego składu flory bakteryjnej, stanowiły bakterie Gram-ujemne. Dominującymi były bakterie należące do rodziny Enterobacteriaceae. Wykryto następujące bakterie patogenne: Aeromonas hydrophila, Enterobacter agglomarans, Yersinia enterocolotica, Escherichia coli i Streptococcus faecalis. Stwierdzono duże stężenie bakterii Gram-ujemnych na stanowisku pomiarowym w pobliżu komór napowietrzania. Mogą być potencjalną przyczyną występowania u narażonych pracowników oczyszczalni szeregu różnych dolegliwości ze strony układu oddechowego i pokarmowego. Konieczna jest kontrola i zmniejszenie ekspozycji na bioaerozol wchłaniany drogą inhalacyjną na tym stanowisku.

  Streszczenie angielskie: A study of workers' exposure to airborne culturable bacteria was performed at the wastewater treatment plant in Myszków. A six-stage Andersen impactor was used to carry out measurements. The concentrations of total bacterial ranged from 10ý to 10**3 CFU/m**3 and were lower than the proposed standards. The results of the study show that Gram-negative bacteria contributed to about 35 p.c. of the total bacterial aerosol. The largest part of the airborne Gram-negative bacteria constituted Enterobacteriaceae. Pathogenic bacteria found in the air: were as folows: Aeromanas hydrophila, Enterobacter agglomerans, Yersinia enterocolitica, Escherichia coli and Streptococcus faecalis. The microbiological contaminations of the air was highest near the aeration basin. Exposure to airborne culturable bacteris may cause respiratory and gastrointestinal symptoms among swwage workers. It is necessary to reduce the exposure to airborne at this phase of the process of wastewater treatment.


  2/6

  Tytuł oryginału: Anatomiczne podstawy postępowania lekarskiego
  Autorzy: Jarosz Robert, Jędrzejczyk Tadeusz, Kaletka Zbigniew, Karmański Andrzej, Kosiewicz Jacek, Łopata Piotr, Marniok Beata, Pastuszka Agnieszka, Rudnicki Piotr, Ślusarczyk Konstanty, Wiewióra Maciej
  Opracowanie edytorskie: Ślusarczyk Konstanty (red.), Kosiewicz Jacek (red.).; Śląska Akademia Medyczna w Katowicach
  Źródło: - Katowice, ŚAM 2002, 204 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,392

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena malejących skażeń środowiska regionu śląskiego i ich wpływu na zmiany w układzie kostno-stawowym u dzieci w wieku szkolnym w latach 1991-2001.
  Tytuł angielski: Estimation of environmental pollution reduction in the Silesian region and its influence on anatomical changes in the skeletal system of school children in 1991-2001.
  Autorzy: Wawrzyczek Joanna, Gerber Ryszard, Dobosiewicz Krystyna, Lepich Tomasz, Pastuszka Agnieszka
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.867-873, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ochrona środowiska
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono próbę oceny wpływu ekstremalnie skażonego środowiska Górnego Śląska początku lat dziewięćdziesiątych na zdrowie dzieci w wieku szkolnym i dynamikę pozytywnych zmian stanu zdrowia ich obecnych rówieśników równolegle ze zdecydowaną poprawą stanu środowiska na Śląsku w ostatniej dekadzie. Obserwacjami objęto 1510 uczniów klas 1-3 (wiek 7-10 lat) w latach 1990-1991 i 842 dzieci tych samych szkół i tych samych klas w latach 2000-2001. Równolegle w tym samym czasie zbadano 340 uczniów zamieszkujących tereny górskie Beskidów w latach 1991-1992 i 748 uczniów w latach 2000-2001. Porównując rozwój fizyczny dzieci z obu grup ze szczególnym uwzględnieniem zmian anatomicznych w narządach ruchu, stwierdzono zdecydowaną poprawę stanu zdrowia obecnych 7-10-latków na Śląsku, postępującą szybciej niż poprawa stanu środowiska tego regionu. Stan zdrowia dzieci w górach uległ nieznacznemu pogorszeniu, zwłaszcza w miejscowościach tradycyjnie uznanych za uzdrowiskowe.


  4/6

  Tytuł oryginału: Tkanka limfatyczna w błonach śluzowych układu moczowo-płciowego szczura : praca doktorska
  Autorzy: Pastuszka Agnieszka, Ślusarczyk Konstanty (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej w Zabrzu
  Źródło: 2002, [2], 94 k. : il., tab., bibliogr. 72 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  5/6

  Tytuł oryginału: Ekspresja symportera sodowo-jodowego w patologiach tarczycy.
  Tytuł angielski: Sodium-iodide symporter expression in thyroid pathologies.
  Autorzy: Czarnocka Barbara, Pastuszka Danuta, Łyczkowska Anna, Skubis Joanna, Lange Dariusz, Nikiel Barbara, Goraj-Zając Aleksandra, Włoch Jan
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) supl. 2 s.63-70, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • onkologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ekspresję symportera sodowo-jodowego (NIS) i jego lokalizację badano w tkankach pochodzących od pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka tarczycy i pacjentów z chorobą Graves-Basedowa. W badaniach użyto poliklonalne przeciwciała wyprodukowane przeciwko syntetycznemu peptydowi fragmentu C-końcowego ludzkiego NIS. Analizie poddano 30 zróżnicowanych raków tarczycy i 10 tarczyc od chorych z chorobą Graves-Basedowa. Białko NIS stwierdzono w tkance 20 raków tarczycy (66,7 proc.). W większości pozytywnych tkanek białko NIS było zlokalizowane cytoplazmatycznie. W 4 tkankach obserwowano lokalizację błonową białka NIS oraz w 5 przypadkach lokalizacje błonową i cytoplazmatyczną. We wszystkich badanych tkankach Graves-Basedowa obserwowano wysoką błonową ekspresję białka NiS. Otrzymane wyniki pokazują, że większość zróżnicowanych raków tarczycy zachowuje zdolność ekspresji białka NIS. Obserwowana w większości tkanek cytoplazmatyczna lokalizacja NIS sugeruje, że transformacja nowotworowa w niektórych rakach tarczycy może być odpowiedzialna za zmienioną translokację białka symportera w tyreocycie.

  Streszczenie angielskie: Expression and dsitribution of NIS and TPO proteins was analyzed in 30 samples of differentated thyroid carcinoma and in 10 tissues from Graves' patients by immunohistochemistry and Western blot, using site-directed antibodies, raised against peptide of the C-terminal region of hNIS. In our series of thyroid tumours, NIS protein was detected in 20 of cases (67 p.c.). In most of the samples, immunostaining of NIS protein was limited to the cytoplasmic compartment. Plasma membrane staining was observed in 4 cases, and, in 5 tissues, both membrane and cytoplasm were stained simultaneously. Balso-lateral membrane staining was observed in all Graves' tissues. The present results show that NIS protein is expressed in the majority of differentiated thyroid carcinomas. The intracellular NIS location suggests that malignant transformation interferes with the proper trafficking of NIS to plasma membrane in some differentiated thyroid tumours.


  6/6

  Tytuł oryginału: Is there a role for sodium iodide symporter autoimmunity in the etiology of Addison's disease?
  Tytuł polski: Czy symporter sodowo-jodowy odgrywa rolę w etiologii choroby Addisona?
  Autorzy: Czarnocka Barbara, Kasperlik-Załuska Anna A., Pastuszka Danuta
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (4) s.525-532, il., tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Od momentu sklonowania ludzkiego symportera sodowo-jodowego (hNIS) szereg badań sugerowało jego rolę jako nowego autoantygenu w chorobach tarczycy z autoagresji. Autoimmunologiczne choroby tarczycy są jednymi z najczęściej występujących u pacjentów z idiopatyczną chorobą Addisona. Humoralna odpowiedź manifestuje się występowaniem u pacjentów przeciwciał tarczycowych, głównie skierowanych przeciwko peroksydazie tarczycowej. W prezentowanej pracy, badano czy hNIS jest związany z procesami autoimmunizacyjnymi w chorobie Addisona. Badano, czy w surowicach 45 pacjentów i 20 zdrowych są obecne przeciwciała skierowane przeciwko hNIS. Jako antygeny w metodzie ELISA stosowano syntetyczne peptydy odpowiadające zewnątrzkomórkowej części białka i białko NIS zawarte w błonach komórek COS 7 transfekowanych plazmidem zawierającym cDNA hNIS. Używając w badaniach surowice oraz oczyszczone immunoglobuliny G (IgG) nie stwierdzono w badanych surowicach przeciwciał skierowanych przeciwko ludzkiemu NIS. Wyniki sugerują, w chorobie Addisona, występują bardzo rzadko.

  Streszczenie angielskie: Several studies suggest a possible role of the sodium iodide symporter (NIS) as a new autoantigen in thyroid autoimmunity. Thyroid autoimmune disorders occur with a high prevalence in patients with idiopathic Addison's disease. The aim of the present study was to evaluate the role of NIS as a potential antigen implicated in the autoimmunological processes involved in the etiology of idiopathic Addison's disease. Forty-five (45) serum samples, taken from patients with idiopathic Addison's disease and 20 from normal subjects, were assayed for the presence of autoantibodies to human NIS. For anti-NIS antibodies detection the ELISA system was employed, using - as antigen - synthetic peptides, corresponding to the extracellular portion of hNIS or hNIS protein expressed in COS-7 cells. Using both, whole sera and extracted IgGs, we did not detect the presence of antibodies against hNIS protein. Our study suggests that, in sera of patients with idiopathic Addison's disease, antibodies that recognize Na+/I- symporter are either very rare or not present (at least in our series) in contrary to the antibodies against TPO.

  stosując format: