Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASTERNAK
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Zmiany stężeń wolnych aminokwasów w surowicy krwi pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego leczonych operacyjnie.
Tytuł angielski: Changes in free amino acid concentration in the blood serum of patients with surgically treated digestive tract neoplasms.
Autorzy: Dardzińska Iwona, Pasternak Kazimierz, Górski Andrzej, Kanadys-Sobieraj Barbara
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.55-59, tab., bibliogr. 5 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Aminokwasy odgrywają ważną rolę przede wszystkim jako materiał budulcowy peptydów i białek strulturalnych i enzymatycznych. Wolne aminokwasy mogą pochodzić zarówno z białek pokarmowych, jak i białek własnych organizmu ulegających procesowi degradacji. W przypadku nowotworu przewodu pokarmowego zachodzą, w różnym stopniu, zaburzenia trawienia i wchłaniania a ponadto zabieg operacyjny może rownież mieć wpływ na zmiany w stężeniu wolnych amionokwasów. Badania przeprowadzono na surowicy krwi pacjentów leczonych operacyjnie z powodu raka żołądka, raka jelita grubego i raka trzustki. Surowicę krwi uzyskiwano przy okazji badań diagnostycznych i kontrolnych. Pobierano ją w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny, w pierwszej dobie po zabiegu oraz w piątej dobie po zabiegu operacyjnym. W badanych surowicach oznaczono stężenie wolnych aminokwasów stosując metodę chromatografii jonowymiennej przy wykorzystaniu automatycznego analizatora aminokwasów firmy Microtechna Praha. Wykazano różnice w stężeniu wolnych aminokwasów w badanych surowicach krwi. Stężenia wolnych aminokwasów różniły się w badanych surowicach pacjentów przed zabiegiem operacyjnym. W dobie po zabiegu operacyjnym w surowicy krwi u wszystkich pacjentów obserwowano obniżenie stężenia wolnych aminokwasów. W piątej dobie po zabiegu operacyjnym stężenie aminikwasów nie uległo zasadniczej zmianie, natomaist zmianie ulegał profil jakościowy aminokwasów.

  Streszczenie angielskie: Amino acids play an important biological role, especially as the structural material in peptides and structural and enzymatic proteins. Free amino acids can derive from digested proteins as well as from degraded endogenous proteins. In the case of digestive tract neoplasm, deficiencies of digestion and absorption occur in varying degrees. Surgeery can also result in changes in amino acid concentrations. Test were conducted utilizing blood serum samples of patients surgically treated fir stomach cancer, cancer of the large intestine, and pancreatic cancer. Serum samples were obtained from patients during diagnosis and monitoring. Samples were obtained one day before surgery, one day after sugery, and five days after surgery. Free amino acid concentrations were determined by ionic-exchange chromatography method using an automated amino acid analyzer by Microtechnika Praha. Differences in free amino acid concentrations among the serum samples were determined. Free amino acid concentrations varied among the samples taken pre-operatively. These levels were found to be reduced in the samples taken one day after surgery, while samples taken on the fifth post-surgical day were basically inchanged - however the amino acid profile did change.


  2/15

  Tytuł oryginału: Magnez i wapń w surowicy krwi chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Magnesium and calcium in the blood serum of diabetics.
  Autorzy: Kotowska Izabela, Pasternak Kazimierz, Sztanke Małgorzata
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.60-63, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cukrzyca jest chorobą metaboliczną. Powoduje zaburzenia gospodarki węglowodanowej, jak również tłuszczowej i białkowej. Zmiany metaboliczne mogą powodować zaburzenia w homeostazie mikro- i makroelementów. Magnez i wapń należą do makroelementów pełniących ważne funkcje strukturalne i regulacyjne. Zmiany w homeostazie tych pierwiastków mogą wpływać na obraz kliniczny i przebieg choroby. Celem naszych badań było oznaczenie stężenia magnezu i wapnia w surowicy krwi chorych na cukrzycę I i II typu. Materiał do badań stanowiła surowica krwi pacjentów chorych na cukrzycę I i II typu uzyskiwana przy okazji badań kontrolnych. Surowica kontrolna pochodziła od ludzi zdrowych poddawanych badaniom okresowym. W surowicy oznaczono stężenie magnezu i wapnia przy zastosowaniu metody kolorymetrycznej z użyciem zestawów diagnostycznych Cormay Mg-250 i Cormay Ca-60. Stwierdzono obniżenie stężenia magnezu w surowicy krwi chorych na cukrzycę w porównaniu do grupy kontrolnej. W cukrzycy I typu średnie stężenie magnezu było wyższe niż w cukrzycy II typu. Stężenie wapnia w surowicy krwi chorych na cukrzycę było niższe niż w grupie kontrolnej. Średnie stężenie wapnia w surowicy krwi chorych były podobne w obu typach cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: Diabetes is a metabolic disorder that causes deficiencies in carbohydrate, lipid and ptotein metabolism. Metabolic changes can result in deficiencies in micro- and macro-elements homeostasis. Mg and Ca are macroelements, which have important structural and regulatory functions. Homeostatic variations among these elements can change the clinical pictgure and course of a disease. The purpose of our study was to determine Mg and Ca concentrations in the blood serum of patients with type I and type II diabetes. The tested materials consisted of serum samples obtained from patients being monitored for type I and Type II diabetes. Control samples came from healthly individuals undergoing periodic chec-ups. Mg and Ca concentrations were determined using Cormay Mg-250 and Ca Ca-60 kits. Mg levels were reduced in diabetic patients compared to controls. In type I diabetes cases, average Mg concentrations were higher than in type II cases. Ca levels were lower in diabetic patients than in controls. In type I diabetes cases, average Mg concentrations were higher than in type II cases. Ca lwevels were lower in diabetic patients than in controls. Average Ca concentrations were similar in both types of diabetes.


  3/15

  Tytuł oryginału: Magnez i wapń w surowicy krwi chorych z alkoholową marskością wątroby.
  Tytuł angielski: Magnesium and calcium in blood serum of patients with alcoholic cirrhosis.
  Autorzy: Kotowska Izabela, Pasternak Kazimierz, Daniluk Jadwiga
  Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.64-68, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,435

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wątroba jest narządem, którego funkcja zwiążana jest z wieloma przemianami metabolicznymi. Utrata funkcji fizjologicznych przez komórki wątrobowe prowadzi do zaburzeń wielu procesów i wystąpienia objawów chorobowych. Nasilenie objawów marskaości zależy od stopnia uszkodzenia wątroby. Alkoholizm jest jedną z przyczyn prowadzących do marskości wątroby. Zmiany w funkcjonowaniu wątroby mogą wpływać na zburzenia w gospodarce mineralnej organizmu. Celem przeprowadzonych badań było określenie stężenia magnezu i wapnia w surowicy krwi chorych z alkoholową marskością wątroby. Materiałem do badań była surowica krwi pacjentów hospitalizowanych z powodu alkoholowwej marskości wątroby. Surowicę uzyskiwano przy okazji badań diagnostycznych. Surowica kontrolna pochodziła od ludzi zdrowych poddawanych badaniom okresowym. Stężenie magnezu i wapnia w surowicach oznaczono przy zastowaniu metody kolorymetrycznej z użyciem zestawów diagnostycznych Cormay-Mg i Cormay-Ca. Stwierdzono obniżenie się stężenia magnezu i wapnia w surowicy chorych z alkoholową marskością w porównaniu do surowicy grupy kontrolnej.

  Streszczenie angielskie: Liver function is associated with many metabolic changes. The loss of metabolic function by liver cells leads to difficiencies in various process and the apperarance of disease symptoms. Increase of cirrhosis symptoms depends on the level of liver damage. Alcoholism is one of the causes of cirrhosis. Changes in liver function can results in disturbances of mineral metabolism. The purpose of this study was to determine the concentrations of magnesium and calcium in the blood serum of patients with alcoholic cirrhosis. The assay were conducted on serum spmples from patients hospitalised for alcoholic cirrhosis. Samples were obtained during diagnostic work-up. Serum samples obtained for monitoring purposes came from healthly individuals undergoing periodic check-ups. Mg and Ca concentrations were determined colorimetrically using Cormay-Mg and Cormay-Ca lits. Mg and Ca concentration levels were reduced in-patients with alcoholic cirrhosis compared to controls.


  4/15

  Tytuł oryginału: Zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Kolegium Kardiologów odnośnie do zapobiegania zawałom mięśnia sercowego i zgonom u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego na tle miażdżycy: aktualizacja z roku 2001.
  Autorzy: Smith, jr Sidney C., Blair Steven N., Bonow Robert O., Brass Lawrence M., Cerqueira Manuel D., Dracup Kathleen, Fuster Valentin, Gotto Antonio, Grundy Scott M., Houston Miller Nancy, Jacobs Alice, Jones Daniel, Krauss Ronald M., Mosca Lori, Ockene Ira, Pasternak Richard C., Pearson Thomas, Pfeffer Marc A., Starke Rodman D., Taubert Kathryn A.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.280, 282, 284-287, tab., bibliogr. 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/15

  Tytuł oryginału: Ocena potrzeby samokontroli piersi przez kobiety.
  Tytuł angielski: Assessment of the need for self-analysis of breasts by women.
  Autorzy: Pasternak Kazimierz, Lubińska-Żądło Bogumiła
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.142-147, tab., bibliogr. 17 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ryzyko zachorowania na raka piersi niebezpiecznie wzrasta. Największe szanse na wyleczenie daje wczesne wykrycie choroby. Podstawowym badaniem wykrywającym niewyczuwalnego raka piersi jest mammografia. W warunkach polskich badania mammograficzne nie są jednak w pełni dostępne, stąd ważną rolę spełnia samobadanie piersi. Celem pracy jest przedstawienie oceny wykonywania samokontroli piersi przez kobiety oraz ukazanie konieczności większego upowszechnienia metody samokontroli piersi w naszym kraju na przykładzie przeprowadzonych badań środowiska lokalnego. Praca składa się z dwóch części: Część I zawiera rozważania teoretyczne dotycząće diagnostyki, czynników ryzyka i rozwoju choroby. Część II zawiera wyniki sondażu badającego stan wiedzy kobiet, na ile samokontrola piersi jest potrzebna każdej kobiecie powyżej 25 roku życia i jakie to ma znaczenie dla nich samych w ocenie własnego zdrowia.

  Streszczenie angielskie: The risk of falling sick with breast cancer increases critically. The greatest possibility of cure exists if such disease is detected during its early stage. The basic examination that makes possible to detect an impalpable breast cancer is mammography. In Polish conditions mammography examination possibilities are not sufficient, thus the self-analysis of breasts plays an important role. The purpose of this paper is to present the assessment of conducting self-analyses of breasts by women and to show the indispensability of propagation in a better manner of the method of self-analysis of breasts in this country based on reserach done within a local community. This paper consist of two parts: The first part contains theoretical considerations pertaining to diagnostics, risk factors and disease progress. The second part contains survey results obtained by checking women's knowledge on to which extent the self-analysis of breasts is needed by woemn over 25 and what meaning it has for themselves in the assessment of their own state of health.


  6/15

  Tytuł oryginału: Amputacja piersi - tragedia i nadzieja.
  Tytuł angielski: Breast amputation - tragedy and hope.
  Autorzy: Pasternak Kazimierz, Poźniak Ewa, Cipora Elżbieta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.148-151, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet w Polsce. W zależności od stopnia zaawansowania procesu nowotworowego stosowane jest leczenie chirurgiczne, radioterapia, chemioterapia, leczenie hormonalne lub skojarzone. Amputacja piersi jest koniecznością w radykalnym leczeniu chirurgicznym. Zabieg ten okalecza kobietę fizycznie i psychicznie. W związku z tym konieczne jest podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie czy wyeliminowanie negatywnych skutków mastektomii. Istnieje konieczność działań edukacyjnych wśród kobiet i ich rodzin, psychoterapii oraz leczenia rehabilitacyjnego. Duże znaczenie odgrywa psychoterapia grupowa i wsparcie innych kobiet działających w klubach "Amazonki". W leczeni raka piersi ważne jest uratowanie życia pacjentce, ale równie ważna, po leczeniu, jest sprawa jego jakości.

  Streszczenie angielskie: Breast cancer is the most common malignant neoplasm-affecting woman in Poland. Depending on the level of advancement of the neoplastic process treatment includes surgery, radiotherapy, chemotherapy, hormone treatment or complimentary treatment. Amputation is necessary in radial surgical therapy. Such treatment disfigures women physiologically and psychologically. Therefore, it is necesary to take steps to reduce or eliminate the negative effects of mastectomy. It is necessary to provide education for women and their families, psychotherapy and rehabilitation. Significant is group psychotherapy and the support of other women in so-called Amazon clubs. Saving the breast cancer victims life is important, but after treatment, so is quality of life.


  7/15

  Tytuł oryginału: Wpływ magnezu, miedzi i ołowiu podawanych w wodzie do picia na stężenie magnezu i wapnia w tkankach szczurów z doświadczalną hipertyreozą.
  Tytuł angielski: The influence of magnesium, copper and lead in drinking water of rats with experimental hyperthyroidism on the magnesium and calcium tissue concentration.
  Autorzy: Pasternak Kazimierz, Bielak Ewa, Kiełczykowska Małgorzata
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.47-53, tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  8/15

  Tytuł oryginału: Cynk - ważny pierwiastek chemiczny.
  Tytuł angielski: Zinc - an important chemical element.
  Autorzy: Bielak Ewa, Pasternak Kazimierz
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. DDD 2002: 15 s.55-64, bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,920


  9/15

  Tytuł oryginału: Wpływ organicznych związków selenu na stężenie magnezu w wybranych tkankach oraz wskaźniki krwi myszy.
  Tytuł angielski: The effect of organic selenium compounds on the magnesium concentrationin the chosen tissues and blood indicators in mice.
  Autorzy: Musik Irena, Pasternak Kazimierz, Kiełczykowska Małgorzata
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (4) s.316-323, tab., bibliogr. s. 321-322, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Selen dostarczany w pożywieniu odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu organzimu. Selenowe związki organiczne biorą udział w procesach metabolicznych. Wszystkie selenopochodne związki biologiczne, które dostają się do organizmu można podzielić na związki wysokocząsteczkowe i drobnocząsteczkowe. Związki te w różnym stopniu mogą udostępniać selen organizmowi, co może być związane z lepszą przyswajalnością. W naszym laboaratorium otrzymaliśmy dwa organiczne związki selenu SKK w formiełańcuchowej i pierścieniowej SAZ. Zbadaliśmy właściwości biologiczne i wpływ tych związków na wybrane parametry krwi obwodowej u myszy po suplementacji SSK i SAZ.

  Streszczenie angielskie: Selenium intake from food plays a very important part in the organism's functions. Selenium organic compounds take part in metabolic processes. All biological selenium compounds supplied for the organisms can be divided into low and high molecular weight compounds. The intake of selenium provided for the organisms with these derivatives is different, which is connected with their assimilability. In our laboratory two organic selenium compounds: SSK-in the chain form and SAZ - in the ring form, were obtained. The biological properties of these compounds and their effect on selected peripheral blood parameters in mice after supplementation with SSK and SAZ were investigated.


  10/15

  Tytuł oryginału: Metalotioneiny - właściwości i ich rola w organizmie.
  Tytuł angielski: Metallothioneins - properties and their role in organism.
  Autorzy: Truchliński Jerzy, Pasternak Kazimierz
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.73-84, il., tab., bibliogr. s. 83, sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Streszczenie polskie: Metalotioneiny (MT) białka pełniące rolę regulatorową, transportową i detoksykacyjną metali we wszystkich organizmach szczebla ewolucyjnego zarówno roślinnych jak i zwierzęcych. Dotyczy to zwłaszcza metali ciężkich takich jak: Zn, Cu, Cd, Hg. MT indukowane są przez jony wielu metali, a zwłaszcza Cdý+, Cuý+, Zný+, Niý+, Pbý+, Coý+, Bi3+, Hg+, Au+, Ag+. Określono skład aminokwasowy MT pochodzących z wątroby królika, wątroby szczura, wątroby kurczęcia, nerek konia, wątroby konia, wątroby człowieka, nerek królika oraz nerek szczura. Jedną z głównych cech przypisywanych MT to udział zarówno w zewnątrzkomórkowej jak i wewnątrzkomórkowej regulacji metabolizmu pierwiastków śladowych w organizmie w odpowiedzi na zewnątrzkomórkowe zmiany ich stężeń.

  Streszczenie angielskie: Metallothioneins (MT) are proteins playing a regulatory, transporting and detoxicating role in all plant and animal organisms. This particularly concerns heavy metals such as Zn, Cu, Cd, Hg. MTs are indued by several metal ions, especially Cdý+, Cuý+, Zný+, Niý+, Pbý+, Coý+, Bi3+, Hg+, Au+, Ag+. The amino acid composition of MTs from rabbit liver, rat liver, chicken liver, horse kidneys and rat kidneys was determined. One of the main features attributed to MTs is their participation in extracellular and intracellular regulation of metabolism of trace elements in response to their extracellular concentration changes.


  11/15

  Tytuł oryginału: Magnez a cukrzyca.
  Tytuł angielski: Magnesium and diabetes mellitus.
  Autorzy: Skibniewska Agnieszka, Pasternak Kazimierz
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (3) s.216-226, bibliogr. [42] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Magnez, jeden z czterech głównych pierwiastków w organizmie człowieka, a drugi co do ilości kation wewnątrzkomórkowy, bierze udział w około 300 reakcjach enzymatycznych. Organizm dorosłego człowieka zawiera od 21 do 28 g magnezu. Dobowe zapotrzebowanie na magnez u dorosłego człowieka wynosi 300-400 mg. Proces jego wchłaniania przebiega w jelitach: głównie w jelicie krętym oraz w okrężnicy. Główną drogą wydalania magnezu są nerki. Około 75 proc. magnezu zawartego w osoczu jest przesączana w kłębuszkach nerkowych, z czego większość jest zwrotnie resorbowana w ramieniu wstępującym pętli Henlego, a tylko w 15 proc. w cewkach proksymalnych. W prawidłowych warunkach tylko 3-5 proc. przesączanego magnezu jest wydalana z moczem. Zawartość magnezu w osoczu oraz w przestrzeni wewnątrzkomórkowej jest ściśle regulowana przez liczne czynniki, głównie hormonalne, z których największe znaczenie posiada insulina. Jest to hormon, który ułatwia przemieszczenie magnezu z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wewnątrzkomórkowej. Z drugiej strony wydzielanie insuliny wymaga obecności magnezu: niedobór tego pierwiastka powoduje upośledzenie wydzielania insuliny, podczas gdy uzupełnianie niedoboru magnezu przywraca jej prawidłowe wydzielanie. Cukrzyca jest powiązana z obniżonym poziomem magnezu w osoczu. Stan ten wynika zarówno z niedostatecznego przyjmowania magnezu, jak i ze zwiększonej straty magnezu z moczem. Hipomagnezemia występuje zwłaszcza u pacjentów ze źle wyrównaną cukrzycą, u ...

  Streszczenie angielskie: Magnesium, the fourth most abundant cation in the organism and the second in intracellular environment takes part in more than 300 enzymatic reactions. The adult body contains approximately 21-28 g of magnesium, which is absorbed mainly in the ileum and in the colon. Approximately 75 p.c. of the total plasma Mg is filtered through the glomerullar membrane, only 15 p.c. of the filtered Mg is reabsorbed in the proximal tubules, most in the thick ascending Henle's loop. Under normal conditions only 3-5 p.c. of the filtered Mg is excreted in the urine. Plasma and intracellular magnesium concentrations are strictly regulated by several factors. Among them insulin may modulate the shift of magnesium from extracellular to intracellular space. On the other hand, insulin secretion requires magnesium: magnesium deficiency results in impaired insulin secretion while magnesium replacement restores insulin secretion. Diabetes melliuts is associated with a significant reduction in the serum concentration of magnesium. It results from both insufficient magnesium intakes and increased magnesium losses, particularly in urine. Hypomagnesemia is especially common in poorly controlled diabetes, suggesting that diabetes low serum magnesium status is osmotic diuresis-dependent. In type 2 diabetes mellitus, magnesium deficiency seems to be associated with insulin resistance. Futhermore, it may participate in the pathogenesis of diabetes complications: retinopathy, coronary diseases and ...


  12/15

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z IX Sympozjum Naukowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.
  Autorzy: Pasternak-Mlądzka Irena
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (4) s.115-117 - 9 Sympozjum Naukowe Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Wrocław 18-19.10. 2002
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Rehabilitacji


  13/15

  Tytuł oryginału: Comparison of selenium distribution in mice organs after the supplementation with inorganic and organic selenium compound selenosemicarbazide.
  Tytuł polski: Porównanie zawartości selenu w narządach myszy po suplementacji nieorganicznym i organicznym związkiem selenu selenosemikarbazydem.
  Autorzy: Musik Irena, Kozioł-Montewka Maria, Toś-Luty Sabina, Donica Helena, Pasternak Kazimierz, Wawrzycki Sławomir
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.15-22, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy

  Streszczenie polskie: Badanie zawartości oraz funkcji selenu w organizmach żywych, podobnie jak innych pierwiastków, dostarczają interesujących wyników, jakkolwiek interpretacje nie zawsze są jednoznaczne. Celem naszej pracy było oznaczenie stężenia i dystrybucji selenu w poszczególnych narządach i tkankach myszy po suplementacji 4-(o-tolilo)- selenosemikarbazydu kwasu o-chlorobenzoesowego w porównaniu z nieorganicznym selenianem IV sodu. Badany związek oraz nieorganiczny selenian IV sodu podawano myszom SWISS w dawce 10**-3 g Se kg**-1 masy przez 10 dni. Stwierdzono pdowyższoną zawartość selenu w mózgu 31,98 mg g**-1 w grupie suplementowanej selenianem IV sodu, 38,04 mg g**-1 w grupie suplementowanej selenosemikarbazydem v s. z grupą kontrolną 26,18 mg g**-1. Kilkakrotny i istotny statystycznie wzrost zawartosci selenu stwierdzono w tkance płucnej 11.81 mg g**-1 po suplementacji selenosemikarbazydem, 6.79 mg g*-1 selenianem IV sodu v s. 1.75 mg g**-1. Również w mieśniach miedzyżebrowych stwierdzono nieistotny wzrost selenu na gram masy tkanki po suplementacji selenem nieorganicznym i istotny statystycznie wzrost stężenia po suplementacji selenosemikarbazydem 10,13 mg g**-1 w grupie pierwszej i odpowiednio 14,21 mg g*-1, v s. 28,84 mg g**-1. Nasze badania pozwalają na stwierdzenie, że związki organiczne selenu mogą być łatwiej przyswajalną formą Se w porównaniu z nieorganicznym selenianem IV sodu.

  Streszczenie angielskie: Studies on selenium organ content and its function in living organisms just like studies on other elements provide interesting results although their interpretation is not always clear. The aim of our study was to determine the concentration and distribution of selenium in several organs and tissues in mice after supplementation with our newly synthetized organic compound of selenium selenosemicarbazide (4-o-tolylselenosemicarbazide of o-chlorobenzoic acid) as compared to the effects of the supplementation iwth inorganic compounds. SWISS mice were fed with both types of compounds at the dose of 10**-3g Se per kg for the period of 10 days. The concentrations of selenium in brains of mice treated with selenocarbazide and sodium selenite were higher than in controls (38.04 ćg g**-1 and 32.00 ćg g**-1 vs. 26.18 ćg g**-1). There was a statistically significant increase in the selenium contents in lungs after supplementation with selenosemicarbazide and sodium selenite (11.81 ćg g**-1 vs. 1.75 ćg g**-1 in controls). We found a statistically insignificant increase in selenium contents in intercostal muscles after supplementation with inorganic selenium compounds and a statistically significant increase after the supplementation with selenosemicarbazide (10.13 ćg g**-1; 14.21 ćg g**-1 and 28.84 ćg g**-1, respectively). Our investigations lead to a conclusion that 4-o-tolyl-seleno-semicarbazide of o-chlorobenzoic acid, an organic selenium compound may be more easily absorbed than inorganic sodium IV selenite.


  14/15

  Tytuł oryginału: Influence of time period of cadmium intoxication on the concentrations of ascorbic acid selenium in certain tissues and blood serum of rats.
  Tytuł polski: Wpływ czasu intoksykacji kadmem na stężenie witaminy C i selenu w wybranych tkankach i surowicy szczurów.
  Autorzy: Pasternak Kazimierz, Bielak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.132-137, il., tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Kwas askorbinowy i selen spełniają ważną rolę jako antyoksydanty w unieczynnianiu reaktywnych form tlenu. Celem przeprowadzonych doświadczeń było wykazanie wpływu różnych stężeń kadmu na stężenie kwasu askorbinowego i selenu w wybranych tkankach szczuró . uzyskane wyniki wykazały, że kadm podawany w pożywieniu wpływał na stężenie kwasu askorbinowego w surowicy krwi i badanych tkankach szczurów. Kadm wpływał również na tkankowe stężenie selenu w wybranych tkankach. Stężenie kwasu askorbinowego i selenu zależały od rodzaju badanej tkanki, jak ró neiż od stężenia podawanego kadmu oraz czasu intoksykacji.

  Streszczenie angielskie: Ascorbic acid and selenium are important antioxidants for the reactive forms of oxygen. The purpose of these experimetns was to determine the influence of various concentrations of cadmium on ascorbic acid and selenium concentrations in certain tissues of rats. The results showed that cadmium, added to rats' feed, influenced the concentration of ascorbic acid in blood serum and tested rats' tissues. Cadmium influenced the concentration of selenium in certain tissues as well. Furthermore, it has been demonstrated that ascorbic acid and selenium concentrations are dependent on the type of tissue tested as well as on the size of cadmium concentrations and length of the experiments.


  15/15

  Tytuł oryginału: The influence of zinc and copper supplemenation in feed on the concentrations of certain metals in rats' skin.
  Tytuł polski: Wpływ podawania cynku i miedzi w pożywieniu na stężenie niektórych metali w skórze szczurów.
  Autorzy: Pasternak Kazimierz, Bielak Ewa, Bulikowski Włodzimierz, Lingas Wiesław
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.138-142, tab., bibliogr. 15 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Cynk i miedź dostarcane do organizmu w nadmiarze mogą również wpływać na stężenia innych pierwiastków, a wtórnie i procesów przez nie regulowanych. Celem eksperymentu było określenie wpływu podawania cynku i miedzi w pożywieniu na stężenie magnezu, wapnia, cynku i miedzi w skórze szczurów. Przeprowadzone badania wykazały, że podawanie cynku powodowało spadek stężenia wapnia oraz wzrost stężenia cynku w badanym materiale. Stężenie magnezu i miedzi zmieniało się tylko nieznacznie. Podawanie miedzi powodowało zmniejszenie stężenia magnezu, wapnia i cynku, natomiast następował wzrost stężenia miedzi. Zmiany w stężeniach badanych metali były zależne od stężenia metalu podawanego szczurom w pożywieniu.

  Streszczenie angielskie: Zinc and copper, administered to the organism in excess can also influence the concentrations of other elements, and have a secondary influence on the processes that these elements regulate. The purpose of this experiment was to determine the influence of zinc and copper dietary supplementation on the concentrations of magnesium, calcium, zinc and copper in the rat's skin. The results showed that zinc supplementation caused a decrease in calcium concnetration as well as an increase in zinc concentration in the tested materials. The concentrations of magnesium and copper changed insignificantly. Copper supplementation cuased a decrease in the concentration of magnesium, calcium and zinc but caused an increase in copper concentration. Changes in concentrations of the tested metals were dependent upon the concentrations of various metals added to the rat's diets.

  stosując format: