Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PASIERB
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Leczenie deformacji stóp w mózgowym porażeniu dziecięcym - taktyka postępowania.
Tytuł angielski: Management of foot deformity in cerabral palsy.
Autorzy: Barczyński Andrzej, Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Klosa Zygmunt
Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (1) s.21-26, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,531

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Leczenie pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym wymaga podjęcia odpowiedniej taktyki postępowania, która powinna być oparta na długofalowym leczeniu, począwszy od wczesnej interwencji, poprzez program funkcjonalnej oceny, rehabilitacji, do terapii metodami zachowawczymi (podanie preparatów toksyny botulinowej, unieruchomienie gipsowe, ortezy) i chirurgicznymi. Korekcja zniekształceń stopy jest tylko częścią ogólnego procesu leczenia, którego celem jest zwykle przywrócenie równowagi między antagonistycznymi grupami mięśni, co wpływa na poprawę lokomocji, zwiększenie zakresu ruchomości w stawach, zmniejszenie dolegliwości bólowych oraz umożliwienie zaopatrzenia ortopedycznego. W latach 1997 - 2001 leczono 58 dzieci z deformacjami stóp w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego. Omówiono mechanizm powstawania zniekształceń, a także taktykę postępowania w zależności od typu i stopnia deformacji oraz wieku pacjenta.

  Streszczenie angielskie: Treatment of patients with cerebral palsy need particular management: diagnostics, early interventions, programme of functional estimations, rehabilitation, therapy with conservative methods (injections of botulin toxin, immobilizing cast) and surgical methods. Correction of foot deformations is only one part of general process of tereatment, which taraget is usually equalisation strength between antagonistic muscle groups, what influences on improvement of locomotion, enlargement of range joint mobility, diminution of pain and making possible orthopaedic supplies. In 1997 - 2001 we treated 58 children with foot deformation in cerebral palsy. One talk overed mechanism of deformation and management in dependences from type, degree of deformation, and age of patient.


  2/6

  Tytuł oryginału: Zależność predyspozycji do nefropatii cukrzycowej od polimorfizmu w genie CASR.
  Tytuł angielski: Predisposition to diabetic nephropathy association between the polymorphism in the CASR gene.
  Autorzy: Pasierb Marta, Moczulski Dariusz, Pawlak Joanna, Górczyńska-Kosiorz Sylwia, Żukowska-Szczechowska Ewa, Grzeszczak Władysław
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (4) s.295-298, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • endokrynologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. U chorych na cukrzycę obserwuje się zmniejszoną ekspresję genu CASR w nerkach. Gen CASR bierze udział w gospodarce wapniowej oraz jest istotnym elementem wpływającym na reabsorpcję sodu w nerkach, chociaż jego rola w nerce nie została dokładnie zbadana. Podczas badania wpływu polimorfizmów w genie CASR na gospodarkę wapniową u chorych z terminalną niewydolnością nerek leczonych hemodializami obserwowano różną częstość genotypów polimorfizmu w intronie 4 genu CASR u chorych na cukrzycy typu 2 jako przyczynę terminalnej niewydolności nerek oraz u chorych z innymi niż cukrzyca przyczynami terminalnej niewydolności nerek. Aby zbadać, czy ta obserwacja wynika ze związku z cukrzycą typu 2 lub z nefropatią cukrzycową, przeprowadzono badanie kontrolno-kliniczne wśród 384 chorych na cukrzycę typu 2. Materiał i metody. Wykonano genotypowanie polimorfizmu w intronie 4 genu CASR u 149 chorych z normoalbuminurią (wyłącznie chorzy ze znanym czasem trwania cukrzycy typu 2 co najmniej 10 lat) oraz u 235 chorych z nefropatią cukrzycową. Do genotypowania wykorzystano protokół oparty na polimerazowej reakcji łańcuchowej i trawieniu odpowiednim enzymem restrykcyjnym. Wyniki. Obserwowano, że genotypy C/C i C/T w intronie 4 były częstsze u chorych z nefropatią cukrzycową niż u chorych z normoalbuminurią (OR=1,75 95 proc. Cl 1,15-2,66). Wnioski. Przedstawiona praca wskazuje na związek pomiędzy polimorfizmem w intronie 4 genu CASR a genetyczną predyspozycją do nefropatii cukrzycowej. ...

  Streszczenie angielskie: Background. Decreased expression of CASR (calcium-sensing receptor) in kidneys has been observed in diabetes. CASR is involved in calcium metabolism and is an important factor influencing sodium reabsoption in kidneys. However its exact role in the kidneys is still not known. In our study we examined possible association between polymorphism in the CASR gene and calcium metabolism in patients with end stage renal disease treated with haemodialysis. The results revealed different frequencies of the genotypes in the intron 4 polymorphism in the CASR gene between patients with diabetic nephropathy and patients with non-diabetic causes of end stage renal disease. To examine if the observed finding is caused by the association with diabetic nephropathy or diabetes a control-case study was performed in a group of 384 patients with type 2 diabetes. Material and methods. Genotyping of the polymorphism in the intron 4 of CASR gene was performed in a group of 149 patients with normoalbuminuria (at least 10 years of known duration of type 2 diabetes) and in 235 patients with diabetic nephropathy. PCR-based protocopl and specific digesting enzymes were used for genotyping. Result. It was observed that C/C and C/T genotypes were more frequent in patients with diabetic nephropathy than in patients with normoalbuminuria (OR= 1,75 95 p.c. Cl 1.15-2.66).Conclusion. Presented work reveals an association between the polymorphism in the intron 4 of the CASR gene and genetic ...


  3/6

  Tytuł oryginału: Ocena zakresu ruchomości stawu kolanowego w trakcie wydłużania uda metodą Ilizarowa.
  Tytuł angielski: Evaluation a range of the motion of knee during femoral lengthening by Ilizarov method.
  Autorzy: Pasierbek Mirosław, Gaździk Tadeusz S., Ryba Jan, Barczyński Andrzej, Golonka Joanna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.622-625, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wstęp. Przykurcz wyprostny stawu kolanowego jest zawsze obecnym problemem w czasie wydłużania uda. Jest on zależny od takich czynników jak: rehablitacja, konstrukcja aparatu Ilizarowa, wielkość wydłużania i etiologia skrócenia. Materiał i metody. W latach 1998-2001 leczono 34 dzieci ze skróceniem uda. Przykurcz występował we wszystkich przypadkach. Wyniki. Dynamika procesu wydłużenia była ściśle zależna od wzrastania i likwidacja powstającego przykurczu. Przy przestrzeganiu podanych zasad przykurcz wyprostny stawu kolanowego ustępował zawsze w kilka miesięcy po zdjęciu aparatu Ilizarowa. Wnioski. Właściwy program rehabilitacyjny jest równorzędnym elementem do postępowania chirurgicznego. Ograniczenie ilości impulsów i ich właściwa lokalizacja pomaga w późniejszej rehabilitacji.


  4/6

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego.
  Tytuł angielski: Rehabilitation after anterior cruciate ligament reconstruction.
  Autorzy: Pasierbiński Artur, Jarząbek Aneta
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (1) s.86-100, il., tab., bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy omówiona jest rehabilitacja pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, wg programu stosowanego w Carolina Medical Center. Program rehabilitacji dobierany jest indywidualnie dla każdego pacjenta i różni się intensywnością, tempem i metodyką usprawniania. Różnice te są zależne od: techniki operacyjnej, czasu od urazu, współistniejących urazów, wieku, rodzaju aktywności i kondycji fizycznej pacjenta oraz jego motywacji i znajomości programu usprawniania. W procesie rehabilitacji można wyróżnić kilka etapów: -przygotowanie do operacji, -wczesna faza pooperacyjna; ostra, trwająca około dwóch tygodni (do zdjęcia szwów), -faza powrotu funkcji stawu, trwająca do około dziewiątego tygodnia po operacji, -okres przygotowania i stopniowego powrotu do aktywności i rekreacyjnej i sportowej, -pełny powrót do uprawiania sportu po około 6-9 m-cach, w zależności od rodzaju dyscypliny sportowej. Głównymi założeniami rehabilitacji pooperacyjnej są: -zmniejszenie bólu, wysięku i stanu zapalnego, -ćwiczenia zakresu ruchu bezpośredniego po operacji, w zakresie 0ř - 60ř do 90ř w granicach tolerancji, i osiągnięcie pełnego zakresu ruchu do około 9. tygodnia, -pełne obciążenie kończyny w dniu operacji, w granicach tolerancji bólowej, -jak najszybsze odzyskanie kontroli mięśniowej i czynnej stabilizacji kolana, -ćwiczenie propriocepcji i koordynacji (już we wczesnej fazie pooperacyjnej), -zapobieganie konfliktowi w stawie rzepkowo-udowym, -wczesne włączanie do ćwiczeń ...

  Streszczenie angielskie: Paper presents rehabilitation program for the patients after anterior cruciate ligament reconstruction employed in Carolina Medical Center. Rehabilitation course is divided on six periods. -preoperation phase, -early postoperative phase (acute) (0-2 weeks), -function restoring phase (up to 9 week), -preparing and gradual returning to recreation and sports activity (from 9 week), -return to full ports activity (after 6-9 months, depending of kind sport). The rehabilitation protocol is flexible, intensity and progression of rehabilitation vary and is related to: the surgery (graft choice, fixation, operative procedure), timing from injury (tissue adaptation, compensatory mechanisms), coexisting injures (meniscus and cartilage lesion), age, patients activity level, motivation and knowledge of th erehabilitation program. Principles of postoperative care and rehabilitation in our clinic are: -decrease of pain, swelling, and inflammation, -full weight bearing astolerated witch or without crutches, -immediate ROM exercises in the range 0ř - 60ř to 90ř as tolerated, gradually increased to 120ř and ful flexion after 6-9 weeks postoperatively (utilizing CPM, passive, active assisted and active exercises), -quadriceps, hamstrings and whole lower limb and pelvis muscle exercises with increasing resistance in close and open kinetic chains, -prevention from patello-femoral joint problems, -proprioception and coordination exercises (from early postoperative), -return to work after ...


  5/6

  Tytuł oryginału: Wydłużanie na gwoździu śródszpikowym kości udowej: zalety i wady metody.
  Tytuł angielski: Femoral bone allongement on intramedullary pin: advantages and disadvantages of the method.
  Autorzy: Wojciechowski Piotr, Ryba Jan, Pasierbek Mirosław, Barczyński Andrzej
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.62-67, il., bibliogr. 17 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają własne doświadczenia w wydłużaniu kości udowej na gwoździu śródszpikowym u 8 leczonych chorych.


  6/6

  Tytuł oryginału: Specyfika rehabilitacji w piłce nożnej.
  Tytuł angielski: Specific soccer rehabilitation.
  Autorzy: Pasierbiński Artur
  Źródło: Acta Clin. 2002: 2 (4) s.383-391, il., bibliogr. 13 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Urazy i uszkodzenia oraz diagnostyka i leczenie piłkarzy Warszawa 21.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,595

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna sportowa
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia specyfikę rehabilitacji po urazach i operaacjach u piłkarzy, leczonych w Carolina Medical Center w Warszawie. Głównym celem rehabilitacji jest bezpieczny powrót piłkarza na boisko. W jej trakcie należy odtworzyć wszystkie wzorce ruchowe charakterystyczne dla piłki nożnej, utrzymać wysoki poziom ogólnej wydolności i przełamać lęk przed powrotem do pełnej aktywności sportowej. Wykorzystując metody fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne likwidujemy objawy kliniczne oraz przywracamy należny zakres ruchu, stabilizację mięśniową, propriocepcję i koordynację. Dużą wagę przykładamy do treningu propriocepcji i koordynacji, stosując różnego rodzaju statyczne i dynamiczne ćwiczenia równoważne, często łączone z ćwiczeniami siłowymi. Podczas treningu siły mięśniowej większy nacisk kładziemy na ćwiczenia oparte na skurczu ekscentrycznym które poprawiają elastyczność i płynnośc ruchu. W końcowej fazie rehabilitacji rozpoczynamy naukę technik specjalnych piłki nożnej - zawodnik wykonuje ćwiczenia w podobny i taki sam sposób jak na treningu. Ważnym elementem rehabilitacji i profilaktyki powtórncyh urazów są ćwiczenia rozciągające, które wraz z ćwiczeniami równoważnymi i oporowymi powinny być kontynuowane również po zakończeniu rehabilitacji.

  Streszczenie angielskie: Paper presents specific reahbilitation after injures and operative procedure in soccer players, treated in Carolina Medical Center. The main goal of rehabilitation is safe return of player on the field. Rehabilitation should restore all movements patern characteristic for soccer, maintain cardiovascular fittnes and break down apprehension of full return to competition. Utilizing vareity of physical modalities and kinesitherapeutics methods we relive symptoms and restore full range of motion, muscle stability, proprioception and coordination. We attach importance to sensomotoric and agility training by performing differend kind of static and dynamic exercises. During strength and endurance training we focus on excentric exercises, which helps to restore elascity, and smoothness of movement. In final phase of rehabilitation we introduce soccer-specific skills. Player performs the exercises in the same way as during soccer training. Stretching, proprioception and resistance exercises are important part of rehabilitation and injury prevention and should be continued also after rehabilitation is completed.

  stosując format: