Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PARADOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Wzdęcia w praktyce lekarskiej.
Tytuł angielski: Gas syndromes in clinical practice.
Autorzy: Błachut Katarzyna, Paradowski Leszek
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.15-22, il., bibliogr. 30 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Definicja i patogeneza: Wzdęciami nazywamy subiektywne uczucie rozdęcia jelit zwiększoną ilością gazów. Źródłem gazów w przewodzie pokarmowym jest: połykane powietrze, spożywanie napojów gazowanych, metabolizm mikroflory jelitowej, dyfuzja gazów z krwi do światła przewodu pokarmowego, reakcja kwasu solnego i kwasów żółciowych z wodorowęglanami, z wytworzeniem dwutlenku węgla oraz u niektórych osób uwarunkowana rodzinnie produkcja metanu. Eliminacja gazów odbywa się poprzez: odchodzenie wiatrów, metabolizm mikroflory jelitowej oraz dyfuzję gazów do krwi. Nieprawidłowe funkcjonowanie każdego z powyższych mechanizmów może doprowadzić do pojawienia się wzdęć. Objaw ten występuje w przebiegu: ostrych i przewlekłych chorób przewodu pokarmowego, zaburzeń ogólnoustrojowych wpływających na przewód pokarmowy, stosowania niektórych leków, po zabiegach operacyjnych jamy brzusznej. Wzdęcia mogą występować również u osób zdrowych, u których są zwizane z dietą. Najczęstszą przyczyną wzdęć są zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego (aerofagia, IBS, czynnosciowe wzdęcie brzucha) oarz zaburzenia trawienia (nietolerancja laktozy). Wzdęcia występują w przebiegu zespołów złego wchłaniania, przewlekłego zapalenia trzustki, chorób jelita grubego, marskości wątroby. Nagłe wzdęcie brzucha jest stałym objawm niedrożności przewodu pokarmowego. Diagnostyka: Pierwszym krokiem do ustalenia przyczyny wzdęć są: wywiad, badanie fizykalne i podstawowe badania laboratoryjne. Podkreślić należy znaczenie objawów niepokojących, które sygnalizują organiczną przyczynę wzdęć...

  Streszczenie angielskie: Pathogenesis: The sources of gases in the digestive tract are: air swallowing, diffusion from the blood, bacterial metabolism, chemical reactions. The elimination of gases is possible thanks to: eructation, passage through the rectum, bacterial metabolism, diffussion into the blood, chemical reactions. Disorders of any of mentioned mechanisms can cause distension. Abdominal distension is the symptom of acute and chronic digestive tract diseases, systemic disorders and can appear as a result of using drugs and past operations. Flatulence can occur in healthy poeple as well as a consequence of diet. The most common cause of clinical gas syndromes are functional disorders and carbohydrate malabsorption (e.g. lactose). Abdominal distension can occur in: small and large bowel diseases, chronic pancreatitis, liver cirrhosis, malabsorption syndromes. Diagnostics: The indications for further tests are: age over 40, short history, weight loss, rectal bleeding, fever, anaemia, diarrhoea. Treatment: Treatment includes: dietary treatment (elimination diet for specific food intolerance), physical activity and other life-style modifications, like a change of simple habits e.g. cessation of gum chewing. Pharmacological treatment uses: simethicone, dimethicone charcoal, drugs regulating bowel fuction, psychoactive drugs.


  2/19

  Tytuł oryginału: Bruzda płatka usznego wskaźnikiem potencjalnego zagrożenia chorobą wieńcową? - Przegląd doniesień światowych oraz badania własne.
  Tytuł angielski: Ear lobe crease as a factor of potential risk of coronary artery disease? - World news review and own research.
  Autorzy: Dytfeld Dominik, Leśna Joanna, Protasewicz Agnieszka, Sarnowski Wojciech, Dyszkiewicz Wojciech, Paradowski Stanisław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (1) s.633-638, tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie roli bruzdy płatka usznego jako wskaźnika zagrożenia chorobą wieńcową na podstawie dotychczasowych doniesień światowych oraz pracy własnej. Badaniu poddano 92 chorych zakwalifikowanych na podstawie badanaia koronarograficznego do operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych. Pacjentów podzielono na trzy grupy (A - brak obecności bruzdy, B - bruzda obcecna jednostronnie, C - bruzda obecna obustronnie). Przeprowadzono dokładną analizę statystyczną wyników badania koronograficznego oraz występowania czynników ryzyka choroby wieńcowej w poszczególnych grupach. opierając się na uzyskanych wynikach stwierdzono, że obustronna obecność bruzdy płatka usznego koreluje ze stopniem nasilenia zmian miażdżycowych naczyń wieńcowych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to define the value of ear-lobe crease as the marker of potential risk of coronary artery diasease on the basis of world's reports and own research. The test group consisted of 92 patients who were classified to coronary- artery bypass graft using coronarography. Patients were divided into 3 groups (A-without ELC, B-ELC on one year. C-ELC bilateral). Detailed statistical analysis of coronarography results and incidence of coronary diseasee risk factors in each group was done. Obtained data allowed to evaluate the correlatuion between existance to the crease and extent of atherosclerotic changes in coronary vessels.


  3/19

  Tytuł oryginału: Wiązanie antagonistów receptorów histaminowych H1 i H2 przez limfocyty krwi obwodowej u pacjentów z chorobą wrzodową dwunastnicy oraz z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego.
  Tytuł angielski: Binding of antagonists of H1 and H2 histamine receptors to peripheral blood lymphocytes in patietns suffering from duodenal ulcer and ulcerative colitis.
  Autorzy: Salomon Artur, Paradowski Leszek, Jasińska Maria
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (2) s.117-120, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Materiał i metody: Określono stopień wiązania antagonistów receptorów histaminowych H1 (clemastinum) H2 (ranitydyny) przez limfocyty krwi obwodowej w 3 badanych grupach, każda po 20 osób: 1) z chorobą wrzodową dwunastnicy; 2) z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubeg; 3) u zdrowych ochotników. Limfocyty izolowano, oczyszczano i doprowadzano do stałej koncentracji w objętości 2 ml 015 M NaCl. Tak przygotowaną zawiesinę komórek umieszczano w wężu dializacyjnym firmy Union Carbride i dializowano z roztworem 100 ml badanego antagonisty (ranitydyna, clemastinum) w stężeniu 2,5 x 10**-5 M. We wszystkich sporządzonych roztworach ranitydyny i clemastinum badano ekstyncję przed i po inkubacji z limfocytami. Posługując się krzywymi wzorcowymi dla badanych związków, z różnicy stężeń przed i po inkubacji w próbkach kontrolnych i badanych, obliczano liczbę przyłączonych do limfocytów antagonistów receptorów histaminowych. Wyniki: Wyniki wyrażano w ilości mikromoli ranitydyny lub clemastinum związanych przez 2x10**6 limfocytów. Z przeprowadzonych badań wynika, że w badanych grupach limfocyty krwi obwodowej wiązały różne ilości antagoinistów receptorów histaminowych. Największą ilość ranitydyny, antagonisty receptora Hý związały limfocyty pacjentów z chorobą wrzodowa dwunastnicy, natomiast największa ilość clemastinum, antagonisty receptora H**1 limfocyty pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Wnioski: Wykazane różnice wiązania antagonisty receptorów histaminowych mogą pośrednio świadczyć o różnej "gęstości" receptorów H**1 i Hý na limfocytach krwi obwodowej w badanych grupach, co może mieć istotne znaczenie w patogenezie tych chorób.

  Streszczenie angielskie: Material and methods: The binding of H**1 receptor antagonist-clemastine and Hý receptor antagonist-rantidine by lymphocytes of peripheral blood was invastigated in 3 groups of patients: 1) patietns with duodenal ulcer disease n = 20; 2) patietns with ulcerative colitis n = 20; 3) healthy volunteers n = 20. The lymphocytes were isolated by centrifugation, concentrated in 2 ml 015 M. NaCl. Then after placing the solutions in specially prepared dialysis tubes (produced by Union Carbide) we dialysed them in 100 ml (ccm) of solution containing 2.5 x 10**-5 M. of clemastine or ranitidine. In all of the prepared solutions we noted the extinction before and after incubation. Also using standard curves the concentration of clemastine and ranitidine in dialysate before and after incubation was denoted. Results: The results were expressed in ćmol of clemastine or ranitidine bound by 2 x 10**6 lymphocytes. The role of H**1 and Hý receptors in diseases of gastrointesinal tract is still not clear. The investigation shows that lymphocytes bind histamine receptors in different quantities. In patietns with duodenal ulcer lymphocytes bind mor Hý receptor antagonist-ranitidine, but in patients with ulcerative colitis they bind more clemastinum - the H**1 receptor antagonist. Conclusions: Those differences in binding histamine receptor antagonists may be a result of a different density of H**1 and Hý receptors, which is likely to be significant to the pathophysiology of both diseases.


  4/19

  Tytuł oryginału: Gastric syphilis - a case report.
  Tytuł polski: Kiła żołądka - opis przypadku.
  Autorzy: Poniewierka Elżbieta, Paradowski Leszek, Sajewicz Zbigniew, Jeleń Michał
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.71-73, il., bibliogr. 7 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Kiłowe zapalenie żołądka jest obecnie rozpoznawane bardzo rzadko. Objawy kliniczne i wyniki endoskopii często wskazują na raka żołądka lub chłoniaka. Rozpoznanie jest często przypadkowe, wsparte pozytywnymi wynikami testów serologicznych w kierunku zakażenia kiłowego.

  Streszczenie angielskie: Syphilitic gasttritis is now recognized extremely rarely. Clinical symptoms and endoscopic findings are not characteristic and often suggest gastric carcinoma or lymphoma. Diagnosis is often casual, supported by positive findings of common serologic tests for syphilis.


  5/19

  Tytuł oryginału: An open-label study to evaluate the safety, tolerability and efficacy of rivastigmine in patients with mild to moderate probable Alzheimer's disease in the community setting.
  Autorzy: Bilikiewicz Adam, Opala Grzegorz, Podemski Ryszard, Pużyński Stanisław, Łapin Joanna, Sołtys Krzysztof, Ochudło Stanisław, Barcikowska Maria, Pfeffer Anna, Bilińska Małgorzata, Paradowski Bogusław, Parnowski Tadeusz, Gabryelewicz Tomasz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.PI9-PI15, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Long-term safety and efficacy of Exelon (rivastigmine) was evaluated in a multi-center open label study of 62 patients with probable mild to moderated Alzheimer's disease living in community setting. Material/Methods: The patients started treatment with 1.5 mg bid (3 mg/day) Exelon and were scheduled to receive doses of 1.5 mg bid Exelon escalating on a biweekly basis. The patients were maintained on the highest tolerated dose within the assigned dose range 1.5 - 60.0 mg bid (3 - 12 mg/day) for the rest of the study. Evaluations were scheduled at biweekly intervals for the first 8 weeks and subsequently at study weeks 12, 18 and 26. Effects of Exelon on cognition were evaluated using the mini-mental state examination (MMSE) and selected items of Alzhemier's disease assessment scale (ADAS-cog) and the staging ot the disease was measured using the global deterioration scale (GDS). Safety was monitored by physical examinations, vital signs, laboratory tests, ECG recording and by the assessment of adverse events. Resutls: 55 patients completed the study (89 p.c.). Patients treated for 26 weeks showed the mean MMSE, ADAS-cog and GDS scores close to baseline values (p = NS) with no improvement and no deterioration. Exelon was generally well tolerated with 11 p.c. of patients withdrawing due to adverse events. The most frequently reported adverse events related to the gastrointestinal tract. Conclusions: In conclusion, the study data indicate that treatment with Exelon is safe, generally well tolerated and inhibits the progression of cognitive decline in patients wtih mild to moderate Alzheimer's disease over 26 weeks of treatment.


  6/19

  Tytuł oryginału: Oznaczanie elastazy trzustkowej w kale w diagnostyce czynności zewnątrzwydzielniczej trzustki.
  Tytuł angielski: Stool elastase determination as a diagnostic test for exocrine pancreatic function.
  Autorzy: Mikołajewska Agata, Jasińska Maria, Paradowski Leszek
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (3) s.225-229, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niewydolność zewnątrzwydzielnicza trzustki przebiega wśród takich objawów klinicznych, jak uporczywa biegunka tłuszczowa oraz zespół niedoborów kalorycznych i witaminowych. Stan taki wymaga różnicowania ze schorzeniami o podobnych cechach klinicznych, a innym mechanizmie powstawania, czemu służy wiele inwazyjnych i nieinwazyjnych metod obrazowania oraz testów czynnościowych. Badania te są jednak często obciążające dla pacjenta, a nie zawsze odpowiednio precyzyjne. Artykuł opisuje możliwości diagnostyczne schorzeń przebiegających z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki za pomocą testu ELISA na oznaczanie stężenia elastazy trzustkowej 1 w stolcu. Porównując ten test z innymi dotychczas znanymi metodami diagnostycznymi, przede wszystkim z testem na oznaczanie aktywności chymotrypsyny w kale. Prezentuje współczesną wiedzę na temat metody FET, jej czułość i specyficzności, a także pzrydatności w diagnozowaniu przewlekłego zapalenia trzustki o różnym stopniu zaawansowania, mukowiscydozy i cukrzycy.

  Streszczenie angielskie: Exocrine pancreatic dysfunction is characterised by such clinical symptoms as persistent steatorrhoea and malabsorption syndrome with deficit of caloric value and vitamins. This state should be differentiated from diseases proceeding with similar clinical symptoms, but caused by other mechanisms. It can be evaluated using some invasive and non-invasive diagnostic methods and function tests. However, they can be burdening for the patient and not always precise. The paper describe the diagnostic features for detection of exocrine pancreatic dysfunction using the ELISA assay for determination of elastase 1 in stool (fecal elastase test - FET). It compares this method with others, most of all with the test for determination of chemotrypsine activity in stool. It also presnets current news about this FET method, its sensitivity and specificity as well as indications for the assay and its usefulness for diagnosis of chronic pancreatitis, mucoviscidosis and diabetes.


  7/19

  Tytuł oryginału: Fractal characteristics of brain vessel microangioarchitecture during the fetal period.
  Autorzy: Rybaczuk Marek, Kędzia Alicja, Paradowski Leszek
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (8) s.MT145-MT152, il., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Background: Studies of human telencephalon during the fetal period are rare. Recent technologies, such as the Pickworth method, ultraviolet, infrared, and computer image systems, now enable the observation of such barely accessible structures. The present study constitutes an evaluation of the microangioarchitecture of brain vessels during the fetal period and the creation of a fractal model to describe it. Studies formulated in the language of fractals have never previously been applied in modeling brain vessels. Material/Methods: We studied 100 brains in the 4th to 86h month of fetal life, using the Pickworth method, computer image analysis under three different systems, the POV-RAY program, and fractal analysis. Results: The POV-RAY program was used to generate 3-dimensional, tree-like structures. This requires three scaling parameters: length, vessel diameter, and the angle between the branches and the central axis. The vessel structure was modeled by fractals with condensation point. Moreover, these tree-like fractals have different one-sided dimensions. In making fractal models we treated these one-sided dimensions as numerically evaluted parameters of the theory. Of course, the accuracy of the proposed models depends upon the accurate prediction by a fractal of the examined structure. Conclusions: Brain vessels can be modeled with the help of fractals with condensation points, which have differentiated one-sided dimensions.


  8/19

  Tytuł oryginału: Zakażenie Helicobacter pylori u chorych przewlekle leczonych lekami bakteriobójczymi i bakteriostatycznymi : praca doktorska
  Autorzy: Annabhani Abdulhabib, Paradowski Leszek (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Gastroenterologii we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 119 k. : il., tab., bibliogr. 149 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20188

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • farmacja
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  9/19

  Tytuł oryginału: Fizjologiczne aspekty toksyczności tlenu.
  Tytuł angielski: Physiological aspects of oxygen toxicity.
  Autorzy: Paradowski Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.277-283, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Streszczenie polskie: Mechanizmy homeostatyczne w warunkach BTPS utrzymują optymalną prężność tlenu w tkankach nie chroniąc jednak organizmu przed toksycznym działaniem tlenu, gdy dochodzi do wzrostu jego ciśnienia parcjalnego w pęcherzykach płucnych (PAO2). Toksyczne działanie tlenu jest funkcją PAO2 i czasu eksplozycji. Skutkiem może być postać płucna (efekt L. Smitha) lub mózgowa (efekt P. Berta) zatrucia tlenem, a także uszkodzenie narządu wzroku. Efekt L. Smitha bezpośrednio zależy od wartości PAO2, efekt P. Berta od prężności tlenu we krwi i natężenia przepływu krwi przez mózg. Omawiane są objawy obu tych postaci. Rozpatrywane są przyczyny hiperoksji w tkankach ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia perfuzji narządów krwią. Toksyczność tlenu wynika z nadmiernego podczas hiperoksji wytwarzania oksydantów.


  10/19

  Tytuł oryginału: Doraźne i odległe skutki dekompresji.
  Tytuł angielski: Immediate and latent complications of decompression.
  Autorzy: Paradowski Andrzej, Kubiak-Janczaruk Ewelina
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.285-290, bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Rozpatrywany jest patomechanizm choroby dekompresyjnej (DCS) u pilotów i nurków. Obniżenie ciśnienia w pęcherzykach płucnych prowadzi do proporcjonalnych zmian prężności gazów we krwi i desaturacji tkanek o dynamice zależnej od czasów połowicznego wysycenia gazami, wchodzącymi w skład medium oddechowego. Intensywna desaturacja tkanek wiąże się z powstawaniem pęcherzyków gazowych. Przyjmuje się, że nawet prawidłowo przeprowadzona dekompresja może prowadzić do generacji pęcherzyków gazowych o małych rozmiarach (tzw. pęcherzyki nieme), zaburzając homeostazę organizmu. Przyspieszona powoduje rozwój różnych postaci DCS, a nagła wiąże się dodatkowo z urazem ciśnieniowym. Uwalnianie pęcherzyków gazowych, nie powodujących objawów DCS, nie jest obojętne dla organizmu. Barotrauma i pojawiające się podczas dekompresji pęcherzyki gazowe mogą prowadzić do wielu odległych następstw. Odległym, poważnym skutkiem dekompresji może być martwica jałowa kości lub zaburzenia neurologiczne: czucia, pamięci, napady padaczkowe.


  11/19

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o śp. profesorze Eugeniuszu Miętkiewskim (1915-2002).
  Autorzy: Paradowski Andrzej
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (3) s.335-339, il.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XX wieku
 • historia nowożytna

  Temat osobowy:
 • Miętkiewski
 • Eugeniusz 1915-2002


  12/19

  Tytuł oryginału: Chlamydia pneumoniae in cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer's disease and in atherosclerotic plaques.
  Autorzy: Jaremko Małgorzata, Paradowski Bogusław, Leszek Jerzy, Skóra Jan, Dobosz Tadeusz
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.107-113, il., tab., bibliogr. 32 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Chlamydia pneumoniae causes a range of the respiratory tract diseases in human and according to references has been associated with other clinical manifestations, including Alzheimer's disease, atherosclerosis, asthma and multiple sclerosis. The aim of this study were to determine the presence of C. pneumoniae DNA in atherosclerotic plaques and in cerebrospinal fluids of patients with Alzheimer disease. Bacterial DNA were preparated using the Chelex method and were screened by nested PCR reaction for fragment of the 16 S rRNA gene. The primers pairs HL-1, HR-1, and HM-1, HR-1 producing the 437-bp and 229-bp products, respectively. We showed the presence of C. pneumoniae DNA in 40 p.c. of cerebrospinal fluids and in 31 p.c. of atherosclerotic plaques. In conclusion, nested PCR detection of the fragment of bacterial 16 S rRNA gene is suitable technique to evidence of C. pneumoniae in human tissues.


  13/19

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia narządu ruchu w zespole mnogich obrażeń ciała
  Autorzy: Nowikiewicz Tomasz, Paradowski Tomasz, Olejarz Aleksander
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.296-298, tab., bibliogr. 18 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/19

  Tytuł oryginału: " Uncut Roux" - nowy sposób rekonstrukcji przewodu pokarmowego po gastrektomii oraz częściowej resekcji żołądka
  Autorzy: Włodarczak Paweł, Witkiewicz Wojciech, Paradowski Leszek, Zawada Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.166-168, bibliogr. 5 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/19

  Tytuł oryginału: Ocena refluksu jelitowo-przełykowego oraz żołądkowo-przełykowego u pacjentów po całkowitym wycięciu żołądka oraz górnej resekcji
  Autorzy: Włodarczak Paweł, Witkiewicz Wojciech, Paradowski Leszek, Zawada Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.169-175, tab., bibliogr. 16 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/19

  Tytuł oryginału: Zespół złego wchłaniania w materiale własnym [Katedry Gastroenterologii AM we Wrocławiu].
  Tytuł angielski: Malabsorption syndrome based on the clinical data.
  Autorzy: Waszczuk Ewa, Mulak Agata, Paradowski Leszek
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.287-292, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zespół złego wchłaniania (z.z.w.) będący konsekwencją upośledzenia absorpcji substancji odżywczych w jelicie cienkim, może być spowodowany różnymi przyczynami. Celem pracy była analiza retrospektywna danych dotyczących 60 chorych i hospitalizowanych z rozpoznaniem z.z.w. W zebranym materiale klinicznym najczęstszą przyczyną z.z.w. była choroba trzewna (53 proc.). u 22 osób (37 proc.) obserwowano z.z.w. w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna (ch. L.-C). U 6 pacjentów (10 proc.) z.z.w. towarzyszył chorobie nowotworowej i był wynikiem stosowanej chemioterapii lub radioterapii. W grupie pacjentów z chorobą trzewną w porównaniu do pacjentów z ch. L.-C. stwierdzono wyższy wiek śrdni (odpowiednio 39 i 33 lata), ponad dwukrotnie dłuższy średni czas trwania choroby przed hospitalizacją w klinice (odpowiednio 9 i 4 lata) i niższy średni BMI (odpowiednio: 17,68 i 19,34 kg/mý). Nietypowa symptomatologia choroby trzewnej może powodować znaczne opóźnenie ustalenia prawidłowego rozpoznania.

  Streszczenie angielskie: Malabsorption syndrome as a consequence of impaired absorption of nutrients in the small intestine may occur due to various factors. The aim of the study was the retrospective analysis of the anamnestic data coming from 60 patients with the diagnosis of malabsorption syndrome. According to the clinical data the most frequent cause of malabsorptin syndrome was coeliac disease (53 p.c.). In the case of 22 patients (37 p.c.) malabsorption syndrome was identified in the course of Leśniowski-Crohn's disease, and in 6 patients (10 p.c.) it accompanied neoplastic disease and resulted either from chemotherapy or radiotherapy. In comparison of patients with coeliac disease to those with Leśniowski-Crohn's disease it has been found that in the first case the mean age was higher (39 and 33 years, respectively), the mean disease duration before the hospitalization was longer (9 and 4 years, respectively), and the mean value of BMI was lower (17.68 and 19.34 kg/mý, respectively). Non-typical symptomatology of coeliac may cause considerable delay in the proper diagnosis.


  17/19

  Tytuł oryginału: Interakcje pęcherzyków gazowych ze składnikami osocza.
  Tytuł angielski: An interaction between gas bubbles and blood plasma components.
  Autorzy: Paradowski Andrzej, Kubiak-Janczaruk Ewelina
  Źródło: Pol. Prz. Med. Lot. 2002: 8 (4) s.379-385, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,985

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Patomechanizm choroby dekompresyjnej (DCS), powstającej w wyniku generacji w organizmie pęcherzyków gazowych, nie jest do końca poznany. Istotną rolę może odgrywać aktywność biologiczna otoczek pęcherzyków gazowych, w skład których wchodzą białka osocza o zmiernionej strukturze. Ich interakcja ze składnikami białkowymi osocza przyczynia się do agregacji płytek krwi i aktywacji czynnika Hagemana oraz aktywacji układu dopełniacza na drodze alternatywnej. Przypuszcza się, że wiele objawów DCS zależy od czynników C3a i C5a. W badaniach na zwierzętach i na podstawie obserwacji u ludzi stwierdzono, że osobnicza podatność na DCS wiąże się ze stopniem aktywacji układu dopełniacza przez biologicznie aktywne otoczki pęcherzyków gazowych, przy czym istotny jest skład tych otoczek. Pozbawienie osocza czynników dopełniacza może zapobiegać rozwojowi DCS.

  Streszczenie angielskie: Pathomechanism of decompression sickness (DCS) resulting from gas bubbles formation in the body remains unclear. An important role may be played by the biological activity of the gas bubbles outer layers containing structurally altered blood plasma proteins. Their interaction with blood plasma proteins contributes to blood platelets aggregation and Hageman factor activation as well as an activation of the complement by the alternative pathaway. It is believed that several DCS are mediated by C3a and C5a complement components. Experiments in animals and observation of the human beings indicate that an individual susceptibility to DCS correlates with a degree of complement activation via surface activity of the gas bubbles. Blood plasma deprivation of the complement may prevent DCS development.


  18/19

  Tytuł oryginału: Czy oznaczanie stężeń białek ostrej fazy w płynie mózgowo-rdzeniowym lub/i w surowicy w wirusowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci ma znaczenie diagnostyczne?
  Tytuł angielski: Does testing for acute phase proteins play a role in diagnosis of viral meningitis in children. P. 1: Limphocytic meningitis caused by parotitis epidemica.
  Autorzy: Łobos Marek, Rusinek Alicja, Paradowski Marek, Kuydowicz Jan, Stanisławska-Majda Ewa, Mamełka Beata, Szablewski Mariusz, Piątas Sławomir
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 (4) s.615-622, tab., bibliogr. 35 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne
 • pediatria
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykazano, że u dzieci z limfocytarnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych (zom) wywołanym w następstwie powikłań nagminnego zapalenia przyusznic, dochodzi do wywołania słabo zaznaczonej reakcji ostrej fazy i tym samym wzrostu stężeń wybranych białek ostrej fazy (bof) w płynie mózgowo-rdzeniowym (pmr) lub/i surowicy krwi. Określono przydatność oznaczeń bof w diagnozowaniu i monitorowaniu przebiegu tej choroby.

  Streszczenie angielskie: Objective: We examined whether an acute phase reaction could occur in children with lymphocytic meningitis of hemogeneous etiology (parotitis epidemica from the Paramyxoviridae family), a sign of which would be an inrease in concentrations of acute phase proteins (APP's) in cerebrospinal fluid (CSF) and/or in blood serum. We also tested the usefulness of the determination of selected APP's concentrations in CSF and serum in diagnosis and monitoring of the course of the disease, provided that an increase in concentrations of selected APP's were discernible. Methods: Cases were 78 children with lymphocytic meningitis as a complication of parotitis epidemica. Controls were 30 healthy children (control group K1) and 19 children hospitalized with suspected meningitis (control group K2). The following APP's presence in CSF and serum were tested: C-reactive protein (CRP0, alpha-2haptoglobin (HPT), alpha-1-antitripsin (AAT) and alpha-1-acid- glycoprotein (AAG), alpha-2-ceruloplasmin (CER) and alpha-2-macroglobin (AMG). The results were compared and analyzed. Results: The results of the research show a significant increase in all APP's determined, except for CRP and AAG, in children with parotidal meningitis. Conclusions: Determination of CRP concentration either in CSF or in serum is not useful in diagnosis of parotidal meningitis and in differentiation of lymphocytic and bacterial forms of the disease.


  19/19

  Tytuł oryginału: Aktualne problemy środowiska diagnostów laboratoryjnych w pracach Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.
  Tytuł angielski: Current problems of diagnostics laboratory environment in the activity of Exective Board of Polish Society of Laboratory Diagnostics.
  Autorzy: Paradowski Marek
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (1) s.143-146
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej

  stosując format: