Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PANEK
Liczba odnalezionych rekordów: 24Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/24

Tytuł oryginału: Współczesne protezy stałe
Autorzy: Rosenstiel Stephen F., Land Martin F., Fujimoto Junhei
Opracowanie edytorskie: Tomankiewicz Marek (tł.), Panek Halina (tł.), Sosiński Andrzej (tł.), Drobek Wojciech (tł.), Chmiel Grzegorz (tł.), Rancewicz Michał (tł.), Stendera Piotr (tł.), Krawczykowska Honorata (tł.), Dobies Krystyna (red.).
Źródło: - Lublin, Wydaw. Czelej Sp. z o.o. 2002, XIV, 882 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 802,554

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/24

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia raka szyjki macicy w stopniu IB współistniejącego z ciążą.
  Tytuł angielski: The results of treatment of stage IB invasive carcinoma of the cervix complicating pregnancy.
  Autorzy: Panek Grzegorz, Zieliński Jan, Bidziński Mariusz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.24-29, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Przedstawiono wyniki leczenia 18 chorych na inwazyjnego raka szyjki macicy w stopniu IB, u których wykonano radykalne leczenie operacyjne metodą Wertheima-Meigsa. W czterech przypadkach uwzględniając wolę chorej planowo odroczono leczenie onkologiczne do czasu rozwiązania ciąży. W wyniku obserwacji wynoszącej minimium 36 miesięcy nie stwierdzono znamiennej statystycznie różnicy w przeżyciach populacji badanej grupy kontrolnej składającej się z 32 chorych na raka szyjki macicy w stopniu IB bez współistniejącej ciąży o zbliżonej strukturze wieku i podstawowych parametrach prognostycznych. Wszystkie chore, u których odroczono leczenie do czasu rozwiązania ciąży przeżyły okres od 39 do 62 miesięcy bez nawrotu procesu nowotworowego. Wyniki przeprowadzonej analizy potwierdziły wysoką skuteczność radykalnego leczenia operacyjnego chorych na raka szyjki macicy współistniejącego z ciążą. Rokowanie w tej grupie chorych nie różni się od populacji nieciężarnych leczonych z powodu raka szyjki macicy w stopniu IB.

  Streszczenie angielskie: The results of radical surgery in 18 patients with stage IB invasive carcinoma of the cervix with concurrent pregnancy are presented. All patients were treated with radical Wertheim-Meigs hysterectomy with ovarian preservation. In four cases the treatment was delayed to meet patients will and achive fetal maturity. There was no significant difference in the expected five-year survival of analyzed population (5 yrs survival of 83 p.c.) and control group consisting of 32 patietns with stage IB carcinoma of the cervix without accompaing pregnancy treated in the same method and the same time. All patietns with planned delay in therapy were cured.


  3/24

  Tytuł oryginału: Rak szyjki macicy w stopniu IIB współistniejący z ciążą - doświadczenia własne i współczesne poglądy na ten temat.
  Tytuł angielski: Stage IIB invasive carcinoma of the cervix concurrent with pregnancy - own experience and contemporary opinions.
  Autorzy: Bidziński Mariusz, Zieliński Jan, Panek Grzegorz
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.30-34, bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono 5 przypadków raka szyjki macicy w stopniu IIb współistniejącego z ciążą, które leczono w Klinice w okresie ostatnich 15 lat. U wszystkich chorych zastosowano wyłącznie radioterapię. U jednej chorej nowotwór rozpoznano w I trymestrze, u dwóch w II, i po jednym w ostatnim trymestrze ciąży oraz po porodzie. U chorych leczonych w I i II trymestrze poronienia samoistne lub porody przedwczesne występowały po dawce 30,6 - 32 Gy. W obu przypadkach raka rozpoznanego w III trymestrze, ciąże zakończono cięciami cesarskimi w 34 i 36 tyg. ciąży i urodzono zdrowe dzieci. Wszystkie chore bez powikłań zakończyły leczenie. W jednym przypadku rozpoznano miejscową wznowę w 27 miesiącu obserwacji. Pomimo zastosowania uzupełniającej radioterapii chora zmarła po 43 miesiącach od daty zakończenia leczenia.

  Streszczenie angielskie: Five cases of the cervical cancer in stage IIb coexisting with pregnancy were presetned. All patients were treated by radical radiotherapy consisting of external beam irradiation and brachytherapy. The spontaneous abortion or premature labor occurred during radiation after the dose 30,6 - 32 Gy of irradiation was delivered. In two cases where cervical carcinoma was diagnosed during the III trimester, cesarean section were performed between 34 and 36 weeks of gestation. Two healthy babies were delivered. Only in one case the recurrence occurred and that woman died 43 months after the initial diagnosis. Individualization of the treatment in such cases should be considered. It is necessary to establish centers which could be experienced in the treatment of pregnant women suffering from cervical cancer.


  4/24

  Tytuł oryginału: Nasilenie bruksizmu według własnego wskaźnika u pacjentów z pełnym uzębieniem naturalnym.
  Tytuł angielski: Intensity of bruxism by own index in patients with complete natural dentition.
  Autorzy: Panek Halina
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (1) s.3-8, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Jakkolwiek bruksizm należy do najbardziej rozpowszechnionych i destrukcyjnych parafunkcji narządu żucia, to dotąd nie było wskażnika nasilenia tej parafunkcji, podobnego do stosowanych w badaniach nad próchnicą, periodontopatiami, czy mioartropatiami skroniowo-żuchwowymi. Zaproponowany przeze mnie wskaźnik bruksizmu umożliwia wyróżnienie następującyh stopni nasilenia tej parafunkcji: B2-3 - bruksizm przypuszczlny, B4-9 - bruksizm czynny bez większych uszkodzeń morfologicznych twardych tkanek zębów, B 10,20,30 - bruksizm czynny utrwalony z patologicznym starciem zębów, B10, 20, 30 - bruksizm przebyty. Wskaźnik ten został zastosowany do oceny bruksizmu w grupie 834 pacjentów z pełnym uzębieniem naturalnym w wieku od 20 do 63 lat. Okazało się, że bruksizm przypuszczalny nie wykazuje zależności od wieku. Częstość stopnia B4-9 jest najwyższa u osób młodych i wykazuje tendencję spadkową wraz z narastaniem wieku. Natomiast częstość występowania B 10,20,30 oraz B10,20,30 zachowuje się odwrotnie i rośnie z wiekiem. Zaproponowany wskaźnik wykazał narastanie ujemnych skutków bruksizmu wraz z wiekim, co wskazuje na konieczność wczesnego eliminowania tej parafunkcji poprzez opracowanie zasad masowej profilaktyki tego zaburzenia układu stomatognatycznego.

  Streszczenie angielskie: Bruksizm is considered to be the most frequent and destructive parafunction of stomatognathic system, however till now there have not been designed any intensity index of the parafunction, which would be similar to those used in studies on caries, periodontitis or temporo-mandibular dysfunctios. Presented in the paper my own designed index of bruxism intensity enables to recognize the following grades of bruxism: B2-3 - supposed bruxism, B4-9 - active bruxism without greater hard tissues damages, B10,20,30 - intensive bruxism with patological abrasion of teeth, B10,20,30 - passive bruxism. The proposal index was used in studies on bruxism intensity in 834 patients with complete natural dentition. The age of the patients ranged from 20 to 63 years old. The results of the studies revealed that: B2-3 was not dependent on age. Frequence of B4-9 was the highest in young persons and indicated a tendency of diminishing with age. The frequence of B10,20,30 were found to increase with age. The proposed index revealed the increase of undesirable effects of the parafunctions with age and thus it is necessary an early elimination of the parafunction by mass prophylactic measures.


  5/24

  Tytuł oryginału: Pozagonadalna endometrioza a ryzyko transformacji nowotworowej - analiza dwóch przypadków.
  Tytuł angielski: Carcinoma developing in extragonadal endometriosis - analysis of two cases.
  Autorzy: Panek Grzegorz, Zieliński Jan
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (5) s.454-459, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Transformacja nowotworowa pozagonadalnych ognisk endometriozy jest rzadko opisywanym zjawiskiem. Przedstawiono 2 przypadki pozagonadalnej endometriozy o różnym przebiegu klinicznym. W analizie czynników prognostycznych uwzględniono ocenę ekspresji cytokreatyny CK-7 oraz markeru przerzutowania CD-44. Oznaczeń dokonano metodą immunochistochemicznej reakcji przeciwciał monoklonalnych z antygenami tkankowymi w blokach parafinowych. Analiza 2 przypadków o różnym przebiegu klinicznym potwierdziła silne negatywne znaczenie prognostyczne ekspresji CD-44 w raku rozwiniętym w terenie endometriozy.

  Streszczenie angielskie: Two cases of invasive carcinoma developing in extragonadal endometriosis are presented. Each case had a different clinical course. In addition to routine histopathologic studies immunohistochemical studies assess the expression of cytoceratin and glicoproteine CD-44 were performed. In both cases CK-7 expression was higher in malignance then in the endometrioid tissue. Very high expression of CD-44 protein (marker of metastatic potential) was found in patients with poor progreses of the disease.


  6/24

  Tytuł oryginału: Okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa - nowe perspektywy w leczeniu nawrotów raka szyjki i błony śluzowej macicy.
  Tytuł angielski: Perioperative interstitial brachtherapy HDR - new prospects in the treatment of recurrent carcinoma of the cervix and endometrium.
  Autorzy: Zieliński Jan, Panek Grzegorz, Łyczek Jarosław
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.53-56, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nowotwory miejscowe są główną przyczyną niepowodzeń leczenia raka szyjki i błony śluzowej macicy. Dotychczas stosowane metody ich leczenia - radykalna chirurgia lub konwencjonalna radioterapia pozwalają uzyskać jedynie około 20-30 proc. trwałych wyleczeń. Nową koncepcją w leczeniu nawrotów miejscowych raka szyjki i błony śluzowej macicy jest okołooperacyjna brachyterapia śródtkankowa, ktorej wczesne wyniki są niezwykle obiecujące. Doświadczenia ośrodków, które wprowadziły już tę metodę postępowania, wskazują na możliwość uzyskania kontroli miejscowej u 50-60 proc. leczonych z powodu wznów miejscowych. Praca jest przegl;ądem współcześnie stosowanych technik leczenia wznów miejscowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli okołooperacyjnej radioterapii śródtkankowej.

  Streszczenie angielskie: Local recurrences are the leadning cause of treatment failure of carcinoma of the cervix and endometrium. Traditionally radical surgery and conventional radiotherapy were used for the treatment of local recurrences depending on the mode of primary treatment. With these therapeutic methods one may expect a 5-year survival of about 25-30 p.c. of patients. A novel approach to the treatment of local recurrences of cervical and endometrial cancer is the introduction of perioperative interstitial brachyterapy. The early results are very promising - local control rate of 50-60 p.c. is reported in recent literature. This paper presents the most up to date techniques of perioperative irradiation.


  7/24

  Tytuł oryginału: Badania nad zależnościami czynnościowo-morfologicznymi układu stomatognatycznego ze szczególnym uwzględnieniem modeli funkcjonalnych zgryzu : Rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Panek Halina; Akademia Medyczna Katedra Protetyki Stomatologicznej we Wrocławiu
  Źródło: - Wrocław, AM 2002, 187 s. : il., tab., bibliogr. 208 poz., sum., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,192

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/24

  Tytuł oryginału: Magnetic resonance imaging in gynecology - state of the art.
  Autorzy: Walecki J., Ceran A., Tarasów E., Panek G.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (3) s.111-119, il., bibliogr. 48 poz. - Sympozjum pt. Rozwój metod obrazowania diagnostycznego w położnictwie i ginekologii. Białowieża 11-12.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Dynamic development of MRI and MRS diagnostic capabilities resulted in more frequent application in obstetrics and gynecology; few years back this field was dominated by US. Main advantages of MR include much higher than any other modality spatial and contrast resolution, ability to characterise various tissues and analyse their chemical content. In our paper we would like to share our experience in clinical diagnosis of most common pathologies such as: cervical carcinoma, endometrial caarcinoma, ovarian and vaginal tumors. Techniques provided by MR are specxially useful in gynecological oncology. The greatest challenge which MR faces is staging of neoplasmatic growth and monitoring of treatment. Many additional techniques such as various kinds of multiplanar reconstructions, dynamic examinations, metabolite analysis in MRS greatly increase diagnostic efficiency of this modality.


  9/24

  Tytuł oryginału: Aktywność spontaniczna błon neuronalnych.
  Tytuł angielski: Spontaneous activity of neuronal membrane.
  Autorzy: Stankiewicz Maria, Grolleau Francoise, Kiełbasiewicz Ewa, Panek Izabela, Lapied Bruno, Pelhate Marcel
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (3) s.255-262, il., bibliogr. s. 261 - 262, sum. - Konferencja pt. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych - od kanałów jonowych po sieci neuronalne Łódź 07-08.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,727

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta

  Streszczenie angielskie: Many neurons of the vertebrate and invertebrate central nervous system (CNS) exhibit rhythmic oscillations of membrane potentials in absence of external stimuli. Spontaneous firing of these cells generates the activity in various areas of CNS. Firing patterns produced by autoactive neurons and role of several ionic conductances in driving membrane potential to the threshold of action potential generation is described.


  10/24

  Tytuł oryginału: Przydatność oznaczania wybranych interleukin w prognozowaniu ostrego zapalenia trzustki.
  Tytuł angielski: The usefulness of selected interleukin measurements as prognostic parameters during the course of acute pancreatitis.
  Autorzy: Panek Józefa, Dolecki Mirosław, Karcz Danuta
  Opracowanie edytorskie: Rydzewska Grażyna (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (8) s.724-731, tab., bibliogr. 12 poz. + 4 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena poziomu i przydatności prognostycznej wybranych interleukin (IL-6, IL-8, IL-12) w surowicy krwi u chorych w różńym stopniu zaawansowania ostrego zapalenia trzustki. Materiał i metodyka. Badaniem objęto 46 chorych z ostrym zapaleniem trustki. W grupie tej było 28 mężczyzn i 18 kobiet. Średni wiek mężczyzn wyniósł 47 lat, kobiet 53,7 lat. W 25 przypadkach stiwerdzono alkoholową etiologię zapalenia trzustki, w 21 przypadkach kamiczą. Krew do oznaczeń poziomu interleukin pobierano w 1, 3, 5 i 7 dobie hospitalizacji. Stopień zaawansowania schorzenia oceniano na podstawie badania ultrasonograficznego, oparty na skali Beckera. W stopniu I było 21 chorych, w II 13 i w III 12 chorych. Oznaczenie poziomu interleukin wykonano metodą ELISA używając zestawów firmy BioSource Europe S.A. Wyniki. Najniższe wartości dla IL-6 i IL-8 uzyskano u chorych w I stopniu zaawansowania wg Beckera. W pierwszym dniu badania wynosiły one odpowiednio: 317,3 pg/ml i 55,4 pg/ml. W kolejnych oznaczeniach obserwowano systematyczny spadek ich wartości. W 7 dobie poziom IL-6 wyniósł 131,8 pg/ml, a IL-8 13 pg/ml. Poziom IL-12 w grupie I utrzymywał się na stabilnym poziomie, natomiast w grupie II i III wykazywał niewielką tendencję zwyżkową (197,2 - 216,9 pg/ml). U chorych w III stopniu zaawansowania choroby uzyskano najwyższe wartości dla IL-6 i IL-8. W poszczególnych dniach badania wykazywały wahania zniżkowo-zwyżkowe. Wartość IL-12 w tej grupie wzrastała w kolejnych dniach ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to measure levels of IL-6, 8 and 12 in patients with acute pancreatitis, as well as determine the correlation between their level changes in the serum and the severity of the disease and probability of occurrence of local or systemic complications. Material and methods. The study group comprised 46 patietns with acute pancreatitis, 28 men and 18 women. Blood samples were collected during the 1, 3, 5 and 7-th day of hospitalization. The stage of the disease was assessed, according to Becker's scale (4). Interleukin levels were measured by means of the ELISA methods (Bio Europe S.A.). Statistical analysis was performed by means of the t-Student test. Results. The lowest levels of IL-6 and 8 were in the Becker's I group. During the 1st day of hospitalization they amounted to 317.3 pg/ml and 55.4 pg/ml, respectively. During following measurements we observed a decrease in the level of IL-6, to values of 131.8 pg/ml during the last day of the study. The level of IL 8 also proved to be lowest on the 7-th day of the study (13 pg/ml). IL-12 level was the same during all measurements. In patietns with local pancreatic necrosis (Becker II) interleukin levels were higher, in comparison to patients with Becker stage I. These levels amounted to 443.6 and 113.3 pg/ml, respectively). The level of IL-12 in patients with local necrosis slightly increased (197.2 - 216.9 pg/ml). Levels of IL-6 and 8 were highest in the group of patietns with severe pancreatitis ...


  11/24

  Tytuł oryginału: Zarys historyczny koncepcji układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Historical review on the stomatognathic system concepts.
  Autorzy: Panek Halina
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.129-133, il., bibliogr. 32 poz., sum. - 19 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 12-14.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano przegląd najważniejszych koncepcji dotyczących funkcji i morfologii układu stomatognatycznego, w tym najwcześniejsze - wywodzące się z badań Hanaua, Trappozzana i Leviana, koncentrujące się na określeniu zależności między stawami skronowo-żuchwowymi a warunkami zgryzowymi, a także późniejsze - Helda, Wigdorowicz-Makowerowej i wsp., Majewskiego, Fuhra i Solberga, a także Troesta, uwzględniające znaczenie przyzębia, układu nerwowo-mięsniowego oraz ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto przytoczono wyniki badań innych autorów dowodzących znaczenia czynników ogólnych, związanych z tensją psychoemocjonalną, stresem i wpływem środowiska na czynność układu stomatognatycznego.

  Streszczenie angielskie: In the paper the most important theories on the function and morphology of the stomatognathic system have been described. The earliest concepts of stomatognathic system derived from studies performed by Hanau, Trappozzano and Levin, were concentrated on relationship between occlusion and temporo-mandibular joints. The later concepts, described by Held, Wigdorowicz-Makowerowa et al., Majewski, Fuhr and Solberg as well as by Troest, stressed the importance of additional elements, such as periodontium and neuro-muscular system. Moreover, the most important data from the other author's studies have been discussed about the dominant role of psychoemotional factors, stress and evnironment on functioning the stomatognathis system.


  12/24

  Tytuł oryginału: Antytrombina III, białko C oraz kompleksy trombina/antytrombina III (TAT) u chorych poddanych klasycznej lub laparoskopowej cholecystektomii z powodu przewlekłego kamicznego zapalenia pęcherzyka żółciowego.
  Tytuł angielski: Antithrombina III, protein C and thrombin/antithrombin III complexes (TAT) in patients suffering from chronic cholecystolithiasis treated by classical and laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Lewandowski Jacek J., Galar Marzenna, Mazgajska-Barczyk Katarzyna, Panek Marian, Kłoczko Janusz
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.119-122, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podstawową metodą leczenia kamicy pęcherzyka żółciowego jest leczenie chirurgiczne. Celem pracy była ocena układu hemostazy we wczesnym okresie pooperacyjnym u chorych na mamicę pęcherzyka żółciowego operowanych metodą klasyczną lu laparoskopową. Badania przeprowadzono u 48 chorych na przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego na tle kamicy, 20 osób operowano metodą laparoskopową, 19 metodą klasycznej cholecystektomii. Badania wykazały, że zarówno cholecystektomia klasyczna, jak i laparoskopowa powodują podobną generację trombiny w łożysku naczyniowym, co stanowi ryzyko wystąpienia powikłań zakrzepowo-zatorowych.

  Streszczenie angielskie: Surgery is the basic treatment method of cholecystolithiasis. Traditional methods have been replaced laparoscopy. The aim of the study was the evaluation of haematosis after classical and laparoscopic cholecystectomy. The studies were conducted in 48 patients suffering from chronic cholecystolithiasis - 29 of them were operated on by laparoscopy, 19 patients were operated on by classical way. We revealed, that classical and laparoscopic cholecystectomy cause a similar increase of thrombin generating in vascular bed and are risk factors for occurrence of thrombo-embolic complications.


  13/24

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników etiologicznych ostrego zapalenia trzustki na zmiany stężenia wybranych interleukin w surowicy krwi.
  Tytuł angielski: The influence of etiological factors on the level of some interleukins in blood serum in patient with acute pancreatitis.
  Autorzy: Panek Józefa, Rembiasz Kazimierz, Karcz Danuta, Zając Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Krasnodębski Ireneusz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.900-907, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 09. 2001 - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była próba odpowiedzi na pytanie czy podstawowe przyczyny rozwoju ostrego zapalenia trzustki (OZT) jakimi są kamica żółciowa i alkohol mają wpływ na zachowanie się poziomu interleukin 6,8 i 12 (Il-6, Il-8, Il-12). Materiał i metodyka. Badaniem objęto 41 chorych z OZT, u których pobierano krew do oznaczeń w 1, 3, 5 i 7 dobie hospitalizacji. Etiologię ustalano na podst. wywiadu, a w przypadku kamicy żółciowej także na badaniach ultrasonograf. jamy brzusznej. U wszystkich chorych z kamiczą etiologią choroby (20 chorych) wykonano endoskopową papillotomię w pierwszej dobie hospitalizacji oraz laparoskopową cholecystektomię w 2 dobie leczenia. Oznaczenie poziomu interleukin wykonano metodą ELISA używając zestawów firmy BioSource Europe S.A. Wyniki. Dla wszystkich oznaczanych interleukin najwyższe wartości w pierwszym dniu leczenia uzyskano u chorych z kamiczą etiologią choroby. Począwszy od 3 doby obserwowano istotny spadek wartości Il-6 w kamiczej etiologii z 444,1 do 81,9 pg/ml. Poziom Il-8 po przejściowym spadku z 117,5 do 25,4 pg/ml w 3 dobie i 16,8 pg/ml w 5 dobie wzrósł w 7 dniu do wartości 60,5 pg/ml. Natomiast poziom Il-12 u tych chorych przez wszystkie dni badania utrzymywał się na zbliżonym poziomie (215,8-240,9 pg/ml). Poziom Il-6 u chorych z alkoholową etiologią, chociaż w mniejszym stopniu w porównaniu do chorych z kamicą żółciową i OZT, także ulegał systematycznemu obniżeniu w analizowanych dniach (373,9-234,1 pg/ml). Poziom IL-8 w pierwszych 5 ...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was assessment of influence of etiological factors (gallstones, alcohol) of acute pancreatitis on the levels of IL-6, IL-8 and IL-12. Material and methods. 41 patients with acute pancreatitis were enrolled to the study. The blood samples were taken 1, 3, 5 and 7 days of hospitalisation. Etiology of the disease was estabilish based on the patient's history and ultrasonographic examinations of the abdomen. In all patients with biliary pancreatitis (20 patients) endoscopic papillotomy was done during the first 24 hours after admission. The laparoscopic cholecystectomy was performend in the 2nd day. The measurements of interleukins level was done using ELISA method (BioSource Europe S.A.). Results. The highest level of interleukins were observed in the first day in patients with bilary pancreatis. Since the 3rd day level of IL-6 decreased from 44.1 to 81.9 pg/ml/ The level of IL-8 decreased form 117.5 to 25.4 pg/ml in the 3 rd day and 16.8 pg/ml in the 5th day. In the last day it's level increased to to 60.5 pg/ml. The level of IL-12 was similar during all the study (215.8-240.9 pg/ml). The level of IL-6 in patients with alcoholic pancreatitis also systematically decreased (373.9-234.1 pg/ml). The level of IL-8 during first five days of study decreased and increased (74.6-116.6 pg/ml). In the last day of study it's level decreased to value of 40.96 pg/ml. The level of IL-12 increased from 89.2 to 101.1 pg/ml in the last day. Conclusions. Our model of ...


  14/24

  Tytuł oryginału: Successful use of activated recombinant factor FVIIa in the management of intra abdominal haemorrhage after cytoreductive surgery for advanced carcinoma of the ovary - a case report.
  Tytuł polski: Zastosowanie rekombinowanego czynnika krzepnięcia FVIIa w leczeniu ciężkiego krwotoku dootrzewnowego u chorej po rozległej operacji cytoredukcyjnej z powodu zaawansowanego raka jajnika - opis przypadku.
  Autorzy: Panek Grzegorz, Derlatka Paweł, Bidziński Mariusz, Stachurska Elżbieta, Krynicki Ryszard
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (4) s.309-311, tab., bibliogr. 9 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chirurgia cytoredukcyjna stanowi podstawę leczenia zaawansowanego raka jajnika. Towarzysząca tego typu operacjom utrata krwi oraz rozległe uszkodzenia tkanek mogą wyzwolić patologiczne procesy wykrzepiania i fibrynolizy, które w niektórych sytuacjach mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia chorej. Przedstawiono szczegółowy opis przypadku skutecznego zastosowania rekombinowanego czynnika VIIa u chorej z ciężkim krwawieniem dootrzewnowym, po operacji cytoredukcyjnej, wyknywanej z powodu zaawansowanego raka jajnika. U chorej bez pierwotnych zaburzeń układu krzepnięcia krwi zastosowano dwukrotnie preparat NovoSeven w dawce 20 ćg/kg, uzyskując zatrzymanie krwawienia zagrażającego życiu. Korzystny efekt działania tego preparatu wskazuje na możliwość rozważenia jego użycia w przypadku ciężkich krwawień, niemożliwych do opanowania klasycznymi metodami.


  15/24

  Tytuł oryginału: Propozycja holistycznej koncepcji układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Proposal of hollystic concept for the stomatognathic system.
  Autorzy: Panek Halina
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.191-194, il., bibliogr. 12 poz., sum. - 19 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Protetyki Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego Jastrzębia Góra 11-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: W proponowanej koncepcji narząd żucia przedstawiony jest w postaci "piramidy", w której wierzchołki wyobrażają OUN i 3 "stawy", zaś poszczególne krawędzie - układ mięśniowo-nerwowy. Piramida ta w prosty sposób wskazuje, że harmonia w tym układzie jest wynikiem współdziałania wszystkich jego elementów. Piramida ta jest wpisana w kulę, wyobrażającą cały organizm człowieka, co wskazuje że układ stomatognatyczny jest jego częścią oraz, że stan zdrowia tego układu zależy od ogólnego stanu zdrowia człowieka. Kula wyobrażjąca organizm człowieka znajduje się wewnątrz drugiej większej kuli, przedstawiającą środowisko zewnętrzne człowieka. Środowisko to działa na układ stomatognatyczny bezpośrednio lub pośrednio, a nawet może wpływać na genom człowieka regulując tempo procesów wzrostowych i kształt układu stomatognatycznego w okresie organopoezy. W tym ujęciu układ stomatognatyczny jest całością morfologiczno-czynnościową, podlegającą dynamicznym przeobrażeniom w trakcie życia osobniczego, co powoduje iż "norma" układu stomatognatycznego u osób młodych z nie zakończonym rozwojem narządu żucia inna aniżeli u osób dorosłych. Ponadto w tej ostatniej grupie osób mogą także zachodzić dynamiczne zmiany układu stomatognatycznego spowodowane starzeniem się człowieka i "zużyciem" poszczególnych elementów układu. W zakończeniu autorka zaproponowała nowe nazewnictwo odnośnie do zaburzeń morfologiczno-czynnościowych poszczególnych elementów tego układu, a także dotyczące zaburzeń czynności i zaprogramowanych dla tego układu jako całości.


  16/24

  Tytuł oryginału: Prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant radiotherapy in patients treated for early stage invasive cervical cancer.
  Tytuł polski: Znaczenie rokownicze czasu rozpoczęcia napromieniania pooperacyjnego w leczeniu chorych na raka szyjki macicy we wczesnym stopniu klinicznego zaawansowania.
  Autorzy: Krynicki Ryszard, Panek Grzegorz, Wierzba Waldemar, Jońska Joanna, Lindner Bogusław, Gawrychowski Krzysztof, Bidziński Mariusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (6) s.483-486, il., tab., bibliogr. 19 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Ocena znaczenia prognostycznego czasu, jaki upłynął od operacji chorych na inwazyjnego raka szyki macicy do rozpoczęcia uzupełniającego napromieniania. Materiał i metoda. Przedmiotem analizy retrospektywnej była grupa 96 chorych, pierwotnie operowanych z powodu raka szyjki macicy w stopniu klinicznego zaawansowania Ib i napromienianych uzupełniająco w przypadku obecności niekorzystnych rokowniczo czynników, takich jak: przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych, nieradykalna operacja pierwotna. Uzupełniająca radioterapia polegała na napromienianiu na obszar miednicy w dawce 43,2 do 46 Gy z następową brachyterapią dopochwową - LDR w dawce 35 Gy, specyfikowanej na głębokości 0,5 cm od powierzchni aplikatora. Posługując się wielowariantową analizą według modelu hazardu proporcjonalnego Cox'a, oceniono znaczenie prognostyczne wybranych czynników rokowniczych. Okres obserwacji po leczeniu wynosił minimum 60 miesięcy. Wyniki. Spośród 96 chorych objętych obserwacją, okres 5 alt bez objawów choroby przeżyło 78 (81 proc.) kobiet. Odsetek przeżyć 5-letnich w grupie chorych, u których nie stwierdzono przerzutów do węzłów chłonnych miednicy, wyniósł 92 proc., natomiast z przerzutami do węzłów - 56 proc. (p 0,0004). Analiza wpływu odstępu czasu od zabiegu operacyjnego do rozpoczęcia uzupełniającej radioterapii w grupie 71 chorych, napromienianych uzupełniająco ppo nieoptymalnym zakresie operaacji, dostarczyła następujące wyniki: odsetek przeżć 5-letnich ze średnim czasem ...

  Streszczenie angielskie: Aim. Assessment of the prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant postoperative radiotherapy. Material and methods. A retrospective analysis of 96 early stage cervical cancer patients, initially treated with surgery. All patients received postoperative radiotherapy in case of positive pelvic lymph nodes or inappropriate surgical margins. All patients received external beam radiotherapy, dose range 43.2 Gy and 46 Gy, adn additionally, intracavitary brachytherapy - (LDR) with a mean dose 35 Gy, measured at 0.r cm below the vaginal cylinder. Cox's proportional hazards model was performed to evaluate independent factors affecting survival. The incidence of treatment-related toxicity was also recorded and scored according to the RTOG/EORTC toxicity scale. The minimum follow-8- was to months. Results. Among 96 patients in 5-year follow-up, 78 (81 p.c.) were still alibe without evidence of disease. The 5-year disease free survival for the node negative group was 92 p.c., and for the nodes positive group - 56 p.c. (p 0.0004). The analysis of prognostic value of the time interval between surgery and adjuvant radiotherapy for the group of 71 patients has demosntrated that the tiem interval of 32.5, 44.5, and over 60 days, resulted in a 5-year disease - free survival of 91 p.c., 88 p.c. and 83 p.c. respectively. The time interval between surgery and radiotherapy over 60 days was also a significant factor negatively affecting survival (p 0.035). ...


  17/24

  Tytuł oryginału: Bezwzględna monocytoza krwi obwodowej czynnikiem prognostycznym w ostrym zapaleniu trzustki
  Tytuł angielski: Values of absolute monocyte account in peripheral blood as a prognostic factors in acute pancreatitis
  Autorzy: Panek Józefa, Winiarski Marek, Karcz Danuta
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.451-455, tab., bibliogr. 19 poz. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  18/24

  Tytuł oryginału: Ocena niektórych funkcji granulocytów obojętnochłonnych u chorych na raka płuca leczonych lekami cytoredukcyjnymi : praca doktorska
  Autorzy: Panek-Penpicka Beata, Chyczewska Elżbieta (promot.).; Akademia Medyczna Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 93 k. : il., tab., bibliogr. 164 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20553

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • hematologia
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska


  19/24

  Tytuł oryginału: Rola badania USG TV w monitorowaniu leczenia chorych na raka szyjki macicy poddanych radioterapii.
  Tytuł angielski: The usefulness of USG imaging with colour Doppler for assessment of changing the intensity of blood vessels in cervical carcinoma following radiotherapy.
  Autorzy: Krynicki Ryszard, Lindner Bogusław, Tulimowski Jacek, Panek Grzegorz, Jońska Joanna, Bidziński Mariusz
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.17-20, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza przydatności badania ultrasonograficznego z zastosowaniem kolorowego Dopplera dla oceny zmian w unaczynieniu raka szyjki macicy po radioterapii. Badaniem objęto 90 chorych na raka szyjki macicy leczonych napromienianiem na obszar miednicy w Centrum Onkologii w Warszawie w latach 2000-2001. U wszystkich chorych wykonywano badanie USG sondą dopochwową z wykorzystaniem kolorowego Dopplera przed i po radioterapii. Wskaźnik oporu RI w szyjce macicy przed napromienianiem u 62 proc. chorych wynosił poniżej 0,42, u 38 proc. powyżej tej wartości. Po radioterapii wskaźnik RI u 50 proc. chorych nie uległ zmianie, u 33 proc. wzrósł u 17 proc. chorych uległ obniżeniu. W przymaciczach wzrost wskaźnika RI stwierdzono u 71 proc. chorych i korespondował on z regresją nacieku nowotworowego. Stwierdzono, że częściej, jednak nieznamiennie, wzrost wskaźnika RI występował w grupie chorych z małym naciekiem nowotworowym zarówno w szyjce macicy, jak i w przymaciczach. W pilotażowej grupie chorych potwierdzono przydatność USG dopochwowego z zastosowaniem kolorowego Dopplera w monitorowaniu leczenia napromienianiem chorych na raka szyjki macicy.

  Streszczenie angielskie: Aim: to analyse the usefulness of USG imaging with colour Doppler for assessment of changing the intensity of blood vessels in cervical carcinoma following radiotherapy. Material and method: 90 patients with carcinoma of the uterine cervix treated with radiotherapy in Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer in Warsaw during the period: 1999-2001. In all of these patients transvaginal USG with colour Doppler before and after radiotherapy was performed. Cervical index of resistance RI before radiotherapy was below 0.42 in 62 p.c. of patients and in 38 p.c. of cases was over this value. In 50 p.c. of patients the index did not change, in 33 p.c. of cases has grown up, and in 17 p.c. went down. The resistance index in parametrial tissue in the final test was higher than in the beginning test in 71 p.c. of patients and correspondet with the tumour regression. It was confirmed, that more often, but not significantly, the growing up resistance index value was observed as well for small volume of the tumour in the cervix as in the parametrial tissues. Conclusion: in pilot group of cervical cancer patients the usefulness of transvaginal USG imaging with colour Doppler for monitoring of cervical cancer patients treatment with radiotherapy was confirmed.


  20/24

  Tytuł oryginału: Epidemiological studies on functional models of occlusion in natural dentition.
  Tytuł polski: Badania epidemiologiczne nad modelami funkcjonalnymi okluzji w uzębieniu naturalnym.
  Autorzy: Panek Halina
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.189-193, il., tab., bibliogr. 26 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Wybór najodpowiedniejszej koncepcji okluzji do celów rehabilitacji protetycznej pacjentów z częściowymi brakami zębów ciągle budzi wiele kontrowersji. Ocena występowania modeli okluzji w uzębieniu naturalnym mogłaby przyczynić się do rozwiązania tego trwającego niemal 100 lat problemu w protetyce stomatologicznej. Cel pracy. Określenie występowania modeli zgryzu w uzębieniu naturalnym w zależności od płci i wieku. Materiał i metody. Badano grupę 834 pacjentów z pełnym uzębieniem naturalnym wyłonioną z populacji pacjentów badanych profilaktycznie w Dolnośląskim Centrum Diagnostyki Medycznej "Dolmed". Wiek badanych wahał się 20-63 lat. U wszystkich badanych pacjentów przeprowadzono kliniczną analizę czynności narządu żucia, która pozwoliła na rozpoznanie poszczególnych modeli okluzji. Istotność znalezionych wyników badań oceniono metodami statystycznymi. Wyniki. W badanej populacji stwierdzono następujące typy okluzji: zabezpieczoną dwustronnie i jednostronnie przez kły, z grupową funkcją zębów bocznych, zrównoważoną i "inne". Częstość poszczególnych modeli okluzji była niemal jednakowa u mężczyzn i kobiet, ale niektóre były zależne od wieku. Częstość okluzji dwustronnie i jednostronnie zabezpieczonej przez kły malała z wiekiem, a częstość okluzji z grupową funkcją zębów bocznych rosła. Częstość okluzji zbalansowanej i "innej" była niska i nie zmieniała się z wiekiem. Wnioski. Okluzja z grupową funkcją zębów bocznych wydaje się modelem najbardziej ...

  Streszczenie angielskie: Background. There have been still great controversies on selecting the most appropriate occlusal scheme for prosthetic rehabilitation of patients with partial loss of teeth. That almost 100-year dilemma in prosthodontics seems to be solved by studying the natural models of occlusion. Objectives. Aim of this study was to determine the prevalence of functional models of occlusion in natural dentition and their relationship to sex and age. Material and methods. Material consisted of 834 subjects with complete natural dentition. The group of subjects was selected from the patients who underwent a prophylactic examinations in The Lower Silesia Medical Center "Dolmed". The age of the examined subjects ranged from 20 to 63 years. In all the subjects, the functional models of occlusion were recognized on the base of clinical examination of the masticatory system. Results. The following models of occlusion were found: bilateral and unilateral cuspid-protected occlusions, group-function occlusion, balanced occlusion and "others". The prevalence of particular models of occlusion was almost the same in male and female, however, some of the models were dependent on age. The frequency of bilateral and unilateral cuspid-protected occlusion decreased with age, while the frequency of group-function occlusion increased. The frequencies of balanced occlusion and "other" types of occlusion were very low and remained nearly the same in relation to age. Conclusion. The group function ...


  21/24

  Tytuł oryginału: Dzieci z rozszczepem wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia leczone endodontycznie na podstawie materiału Katedry i Zakładu Ortodoncji AM we Wrocławiu.
  Tytuł angielski: Children with cleft of lip, alveolar process and palate after endodontic treatment in material of Departament of Orthodontics, Wroclaw Medical University.
  Autorzy: Mikulewicz Marcin, Panek Beata, Zaremba Anna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.233-235, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Celem pracy była ilościowa analiza przeprowadzonego leczenia endodontycznego u dzieci z rozszczepami wargi, wyrostka zębodołowego i podniebienia. Materiał i metody. Materiał do badań stanowiło 112 kart historii choroby pacjentów, w tym 74 chłopców i 38 dziewcząt, którzy byli leczeni w Dolnośląskim Akademickim Centrum Wielospecjalistycznej Opieki nad Dziećmi Rozszczepowymi przy Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Wyniki i wnioski. Stwierdzono zwiększoną częstość występowania leczenia endodontycznego u chłopców z jednostronnym rozszczepem wargi, wyrostka i podniebienia w porównaniu z grupą chłopców z rozszczepem obustronnym, nie zaobserwowano natomiast podobnej zależności u dziewcząt. Analiza leczenia endodontycznego w zależności od płci wykazała częstsze ich występowanie w grupie chłopców.

  Streszczenie angielskie: Objectives. The aim of study was statistic comparison of the prevalence of endodontic treatment performed on patients with complete celfts of lip, alveolar process and palate. Material and methods. Research material were 112 case reports (74 males, 38 females) treated, in Academic Silesian Center of Multispecialist Care for Children with Clefts correlated to Department of Orthodontics of Wroclaw Medical University - Poland. Results and conclusions. Endodontic treatment occured more often in males group with complete unilateral cleft than in males group with complete bilateral cleft. There was no such correlation between females groups. Endodontic treatment occurred more often in males group.


  22/24

  Tytuł oryginału: Zastosowanie systemów komputerowych do zapisu wybranych danych z badania klinicznego i badań dodatkowych stosowanych w protetyce stomatologicznej.
  Tytuł angielski: Use of computerized systems in registrating some data from clinical and additional examinations performed in prosthodontics.
  Autorzy: Panek Halina, Bohater Paweł
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.297-302, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Dotychczas dane z badania klinicznego pacjenta zapisywano zwykle w specjalnie zaprojektowanych kartach badania. Dokumentacja ta była często uzupełniana wykonaniem zdjęć RTG uzębienia i stawów skroniowo-żuchwowych, a niekiedy także fotografii zewnątrz- i wewnątrzustnych. Obecnie systemy komputerowe wykorzystane w wielu dziedzinach nauki są także coraz częściej stosowane w stomatologii. Te nowe technologie elektroniczne pozwalają na tworzenie bazy danych w postaci statycznych i dynamicznych zapisów wybranych elementów badania klinicznego i badań dodatkowych niezbędnych w postępowaniu propetycznym. W niniejszym opracowaniuzostały omówione możliwości wykorzystania tych systemów do: 1) zapisu historii choroby, 2) obrazowania stanu morfologicznego narządu żucia, 3) obrazowania tkanek narządu żucia niedostępnych badaniem wzrokowym, a zarejestrowanych za pomocą różnych form promieniowania przenikającego przez miękkie i twarde tkanki narządu żucia, 4) zapisu temperatury wybranych miejsc narządu żucia, 5) pomiaru rozchwiania zębów.

  Streszczenie angielskie: Till now the data from clinical exanination of prosthodontic patients have been routinely presented in a written form in special designed cards. The documentation was usually supported by X-ray pictures if teeth and/or temporomandibular joints, and sometimes by the photographs of extraoral or intraoral conditions of the masticatory system. The computer aided system recently introduced to many fields of science have been increasingly growing in use also in clinical and scientific problems associated with dentistry. Especially, the new electronic technologies enable the static and dynamic presentation of some clinical findings, and also to register the other examination data needsd for prosthetic purposes. In the paper there will be described the possibilities of using the computer-aided systems in: 1) history taking, 2) visualizing the morphological status of the masticatory system, 3) visualizing the tissues of the masticatory system by various kinds of energy transmissing through the tissue, 4) measurement of temperature in the masticatory system, 5) measurement of teeth mobilitty.


  23/24

  Tytuł oryginału: Zastosowanie systemów komputerowych w wybranych procedurach klinicznych i laboratoryjnych wykonania protez stałych.
  Tytuł angielski: Use of computerized systems in selected clinical and laboratory procedures in fixed prosthodontics.
  Autorzy: Panek Halina, Dąbrowa Tomasz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.303-307, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych w klinicznym i laboratoryjnym wykonaniu protez stałych. Opisano przede wszystkim metodę pomiaru koloru zębów naturalnych, która umożliwia obiektywny dobór materiałów do estetycznego wykonania protez bez zakłócających wpływów środowiska i niezależnego od możliwości rozpoznawania barw przez klinicystę. Ponadto omówiono możliwości komputerowego odwzorowania kształtu opracowanych zębów za pomocą różnych metod skanowania i przesyłania uzyskanych danych do laboratorium, gdzie za pomocą specjalnej frezarki wycina się z bloków ceramicznych lub metalowych zaprojektowane protezy stałe. Takie postępowanie w wielu przypadkach eliminuje konieczność wykonywania tradycyjnych wycisków i ich transportu do laboratorium, a nawet pozwala na wykonanie niektórych uzupełnień bezpośrednio przy fotelu pacjenta. Uzupełnienia stałe wykonywane tymi technikami wykazują bardzo dobre zamknięcie brzeżne, a ponadto mogą być wykonane z materiałów przygotowanych przemysłowo, charakteryzujących się lepszą wytrzymałością i biokompatybilnością w porównaniu do otrzymanych w przeciętnych laboratoriach technicznyych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the most spectacular computerized techniques introduced recently to clinical and laboratory procedures in fixed prosthodontics. First, the computerized analyse of natural teeth color was described as being an objective measure device not disturbed by any environmental conditions or inadequate capability of clinicians in recognizing the tooth color for selecting the proper veneer materials in fixed denturies. Next, CAD/CAM techniques were discussed with special regaed to the scanning of prepared tooth form as well as to the transmission of processed tooth form data to a miling machine, where the exact fixed denture is cut of ceramic or metal blocks. The new electronic techniques enable to regain from making the traditional impressions of prepared teeth, and though, there is no need for sending the impressions to a technical laboratory. Moreover, the techniques allow for producing some single prosthetic restorations directly in a clinic room, as well as to apply the industry preformed materials, which exhibit better mechanical and biocompatibility properties than those obtained in routine labotatory procedures.


  24/24

  Tytuł oryginału: Adaptacja zawodowa pielęgniarek jako element wpływający na sprawność opieki medycznej nad pacjentem hospitalizowanym.
  Tytuł angielski: Professional adaptation of nurses as a factor influencing the efficiency of medical care for hospitalised patients.
  Autorzy: Rogala-Pawelczyk Grażyna, Parkitna Joanna, Panek Dariusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.422-427, tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • organizacja ochrony zdrowia
 • medycyna pracy

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Adaptacja jest definiowana jako specyficzny rodzaj przystosowania człowieka do określonego środowiska. Tak przedstawiona definicja pozwala określić adaptację zawodową jako proces, w wyniku którego pracownik zostaje przygotowany do efektywnej pracy na danym stanowisku. Adaptacja zawodowa może obejmować przystosowanie pracownika do pracy zawodowej oraz do społeczności zakładowej. Procesy adaptacji zawodowej i społecznej przebiegają równolegle. Pracownik jednocześnie uczy się pełnienia roli zawodowej i społecznej w nowym miejscu pracy. Adaptacja zawodowa jest jednym z elementów zarządzania w polityce kadrowej wpływającym na efektywność funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W pracy podjęto próbę odpowiedzi na następujące pytania problemowe: jakie elementy wpływają na przebieg adaptacji zawodowej pielęgniarek, jak pielęgniarki oceniają przebieg swojej adaptacji zawodowej, czy proces adaptacji zawodowej - zdaniem badanych - ma wpływ na efektywność działań medycznych realizowanych przez pielęgniarki wobec pacjentów hospitalizowanych? Badaniami, przeprowadzonymi jesienią 2000 r, na terenie kraju, objęto 120 pielęgniarek odcinkowych zatrudnionych po raz pierwszy w oddziałach zachowawczych szpitali różnego typu (bez szpitali klinicznych). Zastosowano kwestionariusz ankiety dla pielęgniarek odcinkowych. W wyniku analizy otrzymanych informacji uzyskano następujące odpowiedzi na postawione pytania problemowe: badane pielęgniarki pozytywnie oceniają przebieg adaptacji, której ...

  Streszczenie angielskie: Adaptation is defined as a specific kind of human accomodation to a particular environment. Such definition allows to describe professional adaptation as a process which prepares an employee to work effectively in a given position. Professional adaptation may comprise an employee's adaptation for professional work as well as his working community. An employee learns to perform his professional as well as social duties in a new workplace. Professional adaptation is one of the components of managament in employment policy which influences the effectiveness of operation of the health care system. In the present study the author tries to answer the following questions. What are the factors influencing the course of nurses' professional adaptation? How do nurses evaluate the course of their professional adaptation? Do nurses think that the process of professional adaptation influences the effectiveness of medical operations performed by nurses with regard to hospitalised patients? The research included 120 section nureses employed for the first time in maintenance departments of different hospitals (not including clinical hospitals). The research was conducted in the autumn of 2000 in the whole country. A questionnaire for section nurses was employed. As a result of the analysis of the data obtained in the research the posted questions (among other things) were answered. The investigated nurses positively assess the course of professional adaptation which they underwent ...

  stosując format: