Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PALUCHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Zmiany skórne spowodowane użyciem broni biologicznej.
Tytuł angielski: Skin changes caused by biological weapon.
Autorzy: Zabielski Stanisław, Paluchowska Elwira, Czarnecka Iwona
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.25-27, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pod pojęciem broni biologicznej rozumiemy różnorodne mikroorganizmy (bakterie, grzyby, wirusy) oraz toksyny pochodzenia organicznego, stosowane do celów wojskowych. Broń biologiczna może uśmiercać nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, niszczyć uprawy roślin jadalnych i przemysłowych. Do celów bojowych mogą być wykorzystywane drobnoustroje przenikające do organizmów ludzi i zwierząt głównie przez drogi oddechowe. Wrotami zakażenia może być także skóra. W dostępnym piśmiennictwie wspomina się o możliwości wykorzystania do celów bojowych bakterii wąglika, brucelozy, tularemii, dżumy oraz wirusów ospy prawdziwej. W pracy przedstawiono niektóre dane epidemiologiczne, etiologię i przebieg kliniczny skórnych postaci wybranych zakażeń broni biologicznej. Praca jest przeglądem aktualnych doniesień na temat ewentualnych skutków użycia tej broni i istniejących sposobów zabezpieczenia się przed jej następstwami.

  Streszczenie angielskie: The term biological weapon refers to various microorganisms (bacteria, viruses and fungeses) and organic toxins used in their weaponised form. Biological weapons can cause fatalities not only among humans and animals but also destroy vegetables cultures. For military use mostly inhalatory forms of bacteria are used, but skin forms are also abailable. Abailable papers are mentioning the possibility to weaponise such microorganisms as anthrax, brucellosis, tularemia, plague and smallpox. This paper presents some epidemiological, etiological and clinical aspects of selected skin forms biological weapons infections. This work is an overvie of current reports on possible consequences and ways of prevention.


  2/12

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena leczenia mitoksantronem i hydrokortyzonem chorych na hormonoopornego raka gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Preliminary results of mitoxantrone and hydrocortisone in the treatment of hormone refractory prostate cancer.
  Autorzy: Wiechno Paweł, Paluchowska Beata, Marczyński Piotr, Demkow Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.44-47, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Wstępna ocena wyników leczenia mitoksantronem i hydorkortyzonem pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego. Materiał i metoda. W okresie od 15.03.2000 r. do 30.08.2001 r. w Klinice Nowotworów Układu Moczowego w Warszawie 15 chorych w wieku od 46 do 78 lat (mediana: 65 lat) z zaawansowanym, hormonoopornym rakiem stercza, w dobrym stanie ogólnym, zakwalifikowano do leczenia skojarzonego (hydrokortyzon 40 mg/dobę/po. i mitoksantron 12 mg/mý/iv. co 21 dni). Wartości PSA przed rozpoczęciem leczenia cytostatycznego zawierały się w granicach od 25 ng/ml do 3 633 ng/ml (mediana: 189 ng/ml). U 12 chorych rozpoznano przerzuty do kości, którym w 3 przypadkach towarzyszyły przerzuty w tkankach miękkich, u 3 pacjentów jedynym wykładnikiem progresji był wzrost stężenia PSA. U 9 chorych wraz z progresją choroby pojawiły się objawy subiektywne. Oceniono toksyczność leczenia, odpowiedź subiektywną oraz w badaniach obrazowych i PSA, czas do progresji. Wyniki. Podano łącznie 95 kursów, od 3 do 9 (mediana: 7 kursów). U 10 chorych leczenie zakończono z powodu progresji, u pozostałych jest kontynuowane. Zmarło 3 pacjentów. Najczęściej obserwowano umiarkowaną toksyczność hematologiczną - małopłytkowość, leukopenię lub niedokrwistość. Rzadziej występowały nadkomorowe zaburzenia rytmu lub zapalenie zakrzepowe żył. Poprawę subiektywną uzyskano u 7 pacjentów. Obniżenie poziomu PSA w toku leczenia stwierdzono u 12 pacjentów, w tym u sześciu obniżenie spełniające kryteria ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study. We present preliminary results of mitoxantrone and hydrocortisone in the treatment of hormone refractory prostate cancer. Material and method. Between March 15, 2000 and August 30, 2001, in the Clinic of Genitourinary Tract Neoplasms, 15 patietns aged from 46 to 78 years (mean 65 years) with advanced hormone refractory prostate cancer and in good general status were qualified to the treatment with hydrocortisone (40 mg/day, orally) combined with mitoxantrone (12 mg/mý intravenously, every 21 days). PSA levels before cytostatic treatment introduction were from 25 ng/ml to 3633 ng/ml (mean: 189 ng/ml). In 12 patietns metastases to the skeleton were diagnosed; 3 of them had also soft tissue metastases. In 3 patients increase of the PSA level was a single sign of cancer progression. In 9 patietns progression of the disease was associated with subjective symptoms and signs. toxicity of the treatment, subjective and radiologic responses, PSA levels and time to cancer progression were estimated. Results. Patietns obtained from 3 to 9 cycles of the treatment (mean 7 cycles); in totally 95 cycles. In 10 patients the cytostatic treatment was stopped due to cancer progression, in 3 patietns is still being continued. Three patietns died. The most frequent adverse events were: thrombocytopenia, leukopenia and anaemia. Supraventricular arrhythmia or thrombophlebitis were rare. In 7 of 9 patients subjective improvement was noted. In 12 patietns PSA level ...


  3/12

  Tytuł oryginału: The evaluation of neutrophils functions in patients with atopic dermatitis.
  Tytuł polski: Przydatność oceny czynności granulocytów obojętnochłonnych u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Autorzy: Samochocki Z[bigniew], Zabielski S., Paluchowska E.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.20-24, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nawrotowe zakażenia bakteryjne skóry są cechą atopowego zapalenia skóry (AZS). Jedną z przyczyn tego zjawiska mogą być zaburzenia czynności PMN. Celem pracy była ocena zdolności granulocytów obojętnochłonnych (polymorphonuclear, PMN) krwi obwodowej i puli skórnej do migracji, redukcji i pochłaniania oraz ocena przydatności tych testów w przewidywaniu przebiegu AZS. Badaniami objęto 32 chorych na AZS (f18 K, 14 M, w wieku średnio 23,6 ń 6,2 lat) i 32 osoby zdrowe (13 K, 19 M, w wieku średnio 23,4 ń 2,7 lat). Ocenę czynności granulocytów obojętnochłonnych skóry i krwi obwodowej dokonano metodą Clausena na podstawie ich zdolności do spontaniczenj migracji oraz redukcji NBT i pochłaniania lateksu - testem Parka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że u chorych a AZS obserwuje się częściowe zaburzenie funkcji PMN, czego wyrazem jest ich zmniejszone zdolność do spontanicznej migracji. Określenie tego parametru może być pomocne w rozpoznawaniu AZS, natomiast nie jest przydatne w prognozowaniu przebiegu choroby. Podwyższona wartość testu NBT granulocytów tylko puli skórnej może przemawiać za zachowaną ich zdolnością bakteriobójczą i świadczyć o ich pobudzeniu zależnym od kolonizacji bakterii na powierzchni skóry.


  4/12

  Tytuł oryginału: Laproskopowa limfadenektomia biodrowo-zasłonowa - porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Ilio-obturatory laparoscopic lymphadenectomy - comparison of the preperitoneal and transperitoneal approach.
  Autorzy: Marczyński Piotr J., Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Sosnowski Roman
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.875-885, il., tab., bibliogr. 26 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 2 dostępów operacyjnych - przedotrzewnowego i przezotrzewnowego - dla wykonania laparoskopowej biopsji biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. Materiał i metodyka. U 67 chorych gruczołu krokowego przed planowaną radioterapią wykonano obustronną limfadenektomię techniką laparoskopową. U 47 chorych zabieg przeprowadzono z dostępu przedotrzewnowego, u pozostałych zaś 20 z dostępu przezotrzewnowego. O rodzju dostępu chir. decydował operator biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: wykonywane uprzednio u chorego zabiegi chir., otyłość, warunki anatomiczne. Porównano czas zabiegu, liczbę pobieranych węzłów chłonnych, czas hospitalizacji po zabiegu, liczbę powikłań w obu grupach chorych. Oceniono wspólnie dla obu grup "krzywe uczenia się". Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w liczbie pobieranych węzłów chłonnych ani częstości występowania powikłań w obu grupach. W grupie pacjentów operowanych z dostępu przedotrzewnowego stwierdzono krótszy średni czas trwania zabiegu i hospitalizacji po wykonanym zabiegu. Oceniając rezultat "uczenia się" operatora stwierdzono skracanie się czasu wykonywania zabiegów w miarę nabywania doświadczenia. W badanej serii nie stwierdzono znamiennego statystycznie wzrostu liczby pobieranych węzłów chłonnych w kolejnych zabiegach. Wnioski. Obie techniki umożliwiają pobranie w sposób małoinwazyjny biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. W materiale autorów pracy zaobserwowano krótszy czas trwania zabiegów i hospitalizacji przy wykonywaniu zabiegów z dostępu przedotrzewnowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the preperitoneal and transperitoneal surgical approach in case of ilio-obturatory lymph node laparoscopic biopsies. Material and methods. We performed both-sided laparoscopic lymphangiectomy, prior to radiotherapy in 67 patients with prostatic cancer. 47 patients underwent preperitoneal surgery, while the remaining 20 were treated by means of the transperitoneal approach. The surgeon decided which technique be performed, depending on factors, such as prior surgical interventions, obesity, anatomical conditions. We compared the time of the procedure, number of collected lymph nodes, hospitalization period and amount of complications. We evaluated, for both groups the "curve of knowledge". Results. We noted no significant group differences in the number of collected lymph nodes and occurence of complications. In the group of patients operated by means of the preperitoneal approach we noted a shorter procedure time, as well as hospitalization. Evaluating the effect of learning we noted that the surgeons period of procedure performance decreased with gained experience. We noted no statistically significant increase in the amount of collected lymph nodes during following procedures. Conclusions. Both techniques enable the collection of ilio-obturatory lymph nodes by means of minimally invasive methods. We observed a shorter procedure period, as well as hospitalization in case of the preperitoneal approach.


  5/12

  Tytuł oryginału: Pharmacological analysis of the hypothermic effects of NAN-190 and its analogs, postsynaptic 5-HT1A receptor antagonists, in mice.
  Autorzy: Wesołowska Anna, Borycz Jolanta, Paluchowska Maria H., Chojnacka-Wójcik Ewa
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.391-399, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this study, we examined the role of 5-hydroxytryptamine (5-HT)1A and ŕ1-adrenergic receptors in the hypothermia induced by 1-(2-methoxyphenyl)-4-[4-(2-phthalimido)butyl]-piperazine (NAN-190) and its analogs, 1-(2-methoxyphenyl)-4-[(4-succinimido)butyl]piperazine (MM77) and trans-1(2-methoxyphenyl)-4-[4-(2-phthalimido)cyclohexyl]piperazine (MP245), which - like NAN-190 - showed a high affinity for 5-HT1A and ŕ1-adrenoceptors. Administration of NAN-190 (a partial agonist of presynaptic and an antagonist of postsynaptic 5-HT1A receptors and ŕ1-adrenoceptors), MM77 and MP245 (antagonists of postsynaptic 5-HT1A receptors), as well as 8-OH-DPAT (a 5-HT1A agonist) and prazosin (an ŕ1-adrenoceptor antagonist) induced a dose-dependent hypothermia in mice. The silent antagonist of 5-HT1A receptors, WAY 100635, which abolished the hypothermic effect of 8-OH-DPAT, inhibited the hypothermia induced by NAN-190 administered at a dose of 1 mg/kg (but not 2 mg/kg) and by MP245 (0.5 and 1 mg/kg), but failed to change the MM77 (1 and 4 mg/kg)-induced decrease in body temperature in mice. The ŕ1-adrenoceptor agonist St587, which reduced the hypothermic effect of prazosin, inhibited the decrease in body temperature evoked by NAN-190 at the higher dose and by MP245at both the doses used, but did not affect the MM77-induced hypothermia in mice. The obtained results suggest that the hypothermia in mice induced by NAN-190 and its constrained analog MP245 is connected with stimulation of 5-HT1A receptors and with blockade of ŕ1-adrenoceptors, participation of these receptors not being equivalent, though. The origin of the hypothermia evoked by MM77 is still unknown.


  6/12

  Tytuł oryginału: Ocena czynników prognostycznych u chorych na nowotwory zarodkowe jądra.
  Tytuł angielski: Prognostic factors for patients with germ cell tumour of the testis.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Marczyński Piotr, Demkow Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.26-31, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Od wielu lat trwają prace nad precyzyjnym określeniem rokowania chorych na nowotwory zarodkowe jądra. Obecnie przyjęte systemy klasyfikacji mają jedynie charakter roboczy. Cel pracy. Próba stworzenia spójnego modelu proporcjonalnego ryzyka dla chorych na nowtowory zarodkowe jądra. Materiał i metoda. Materiał kliniczny stanowi 941 chorych z nowtoworem zarodkowym jądra, leczonych w latach 1980-1995. Przeanalizowano wpływ zaawansowania klinicznego, wieku, obecności przerzutów do mózgu, wątroby i kości, rodzaju utkania histologicznego, wymiaru guza przerzutowego w przestrzeni zaotrzewnowej i płucach, liczby przerzutów do płuc na czas przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji. Wyniki. W analizie wielowariantowej potweirdzono istotny statystycznie wpływ na prawodpodobieństwo przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji następujących zmiennych: zaawansowania klinicznego (p 0,00005 i p 0,00005), wieku powyżej 50 lat (odpowiednio p 0,00005 i p = 0,0244), obecności przerzutów do móżgu (p = 0,0022 i p = 0,0605), obecności w przestrzeni zaotrzewnowej guza o wymiarze ponad 10 cm (p = 0,0063 i p = 0,0024), podwyższonego stężenia AFP (p=0,042 i p=0,0766), podwyższonego stężenia HCG (p=0,0395 i p=0,003). Wnioski. Zaawansowanie kliniczne, wielkość guza węzłowgo w przestrzeni zaotrzewnowej, obecność przerzutów do mózgu, podwyższone stężenie HCG lub AFP oraz wiek chorego są niezależnymi czynnikami prognostycznymi dla prawdopodobieństwa przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The precise prognostic and risk stratification criteria for patietns with germ cell tumour of the testis (GCTT) are still an area of controversy. The IGCCCG classification system, widely used nowadays, is only a working system. Objectives. A proportional hazard risk model for GCTT patiets to be evaluated. Patietns and methods. Nine hundred and forty one GCTT patietns treated from 1980 to 1995 were analysed. The prognostic value of clinical stage, age, presence of brain, liver and bone metastases, histological type, diameter of the largest metastatic lesion in lungs and in retropertioneal area, as well as the number of metastases in lungs were evaluated. Results. The following variables have a statistically significant impact on death and treatment failure risk: clinical stage (p 0.00005 and p 0.00005), age over 50 (p 0.00005 and p = 0.0244), brain metastases (p = 0.0022 and p = 0.0605), pathological mass in the retroperitoneal space of diameter over 10 cm (p = 0.0063 and p = 0.0244), elevated AFP (p = 0.042 and p = 0.0766), elevated HCG (p = 0.0395 and p = 0.003). Conclusions. Clinical stage, diameter of pathological retroperitoneal mass, brain metastases, elevated HCG or AFP and patient age are independent risk factors determining probability of treatment failure and patient death.


  7/12

  Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Lyella.
  Tytuł angielski: A case of Lyell syndrome.
  Autorzy: Dudek Anna, Bachta Artur, Niedziałek Dariusz, Paluchowska Elwira, Pachocka Joanna
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.242-243, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują przypadek 16-letniego chłopca hospitalizowanego z powodu objawów zespołu Lyella, które wystąpiły po terapii doksycykliną z powodu zmian trądzikowych twarzy. Po leczeniu dużymi dawkami sterydów uzyskano ustąpienie zmian skórnych, natomiast erozja rogówki oka prawego doprowadziła do jej rozmiękania.

  Streszczenie angielskie: A case is presented of a 16-year-old patient hospitalized for symptoms of Lyell syndrome, which occurred after acne treatment with Doxycycline. Skin lesions disoppeared after the treatment with high doses of steroids, however cornea erosion evolved into keratomalacia.


  8/12

  Tytuł oryginału: Hiperkalcemia w przebiegu chorób nowotworowych.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.68, 70-71, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W przypadku wystąpienia hiperkalcemii niezbędne jest natychmiastowe podjęcie leczenia, którego podstawowym elementem jest odpowiednie nawodnienie chorego. Szczególnie ważne w leczeniu hiperkalcemii nowotworowej są bisfosfaniany. Jeśli możliwe jest leczenie przyczynowe, należy wdrożyć je jak najszybciej, aby zapobiec nawrotowi hiperkalcemii.


  9/12

  Tytuł oryginału: Leczenie wspomagające podczas terapii nowotworów układu moczowo-płciowego.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.40, 42, 44-46, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Novel N-{omega-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-ethyl}pyrid-2(1H)-ones with diversified 5-HT 1A receptor activity.
  Autorzy: Paluchowska Maria H., Bugno Ryszard, Charakchieva-Minol Sijka, Wesołowska Anna, Chojnacka-Wójcik Ewa
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.641-646, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Novel omega-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl derivatives 1-6 containing 4-, 5- and/or 6-arylsubstituted pyrid-2(1H)-one moiety were synthesized. All the new compounds were examined in vitro to assess their 5-HT 1A and 5-HT 2A receptor affinities. Compounds 3 and 4 with a 5- or a 6-phenylsubstituted pyridone ring demonstrated high 5-HT 1A receptor affinity (Ki=17 and 38 nM, respectively) and were tested in behavioral functional models. Derivative 3 can be regarded as a weak 5-HT 1A postsynaptic antagoninist, whereas 4 showed features of a weak partial agonist of 5-HT 1A receptors (an agonist of pre- and an antagonist of posstynaptic ones). Binding affinities and in vivo results were discussed in comparison with those for the previously described tetramethylene analogs. The obtained results showed that the shortening of the aliphatic chain to two methylene groups exposed the intrinsic activity of the ligand 4 and 5-HT 1A receptor sites.


  11/12

  Tytuł oryginału: Nowotwory zarodkowe jąder - leczenie.
  Autorzy: Paluchowska Beata
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.30, 32-34, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  12/12

  Tytuł oryginału: Przerzuty do kości w przebiegu raka stercza - rozpoznawanie i leczenie.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.39-40, 42, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • traumatologia i ortopedia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  stosując format: