Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PALUCH
Liczba odnalezionych rekordów: 16Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/16

Tytuł oryginału: Zmiany skórne spowodowane użyciem broni biologicznej.
Tytuł angielski: Skin changes caused by biological weapon.
Autorzy: Zabielski Stanisław, Paluchowska Elwira, Czarnecka Iwona
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (1) s.25-27, il., bibliogr. 20 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pod pojęciem broni biologicznej rozumiemy różnorodne mikroorganizmy (bakterie, grzyby, wirusy) oraz toksyny pochodzenia organicznego, stosowane do celów wojskowych. Broń biologiczna może uśmiercać nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, niszczyć uprawy roślin jadalnych i przemysłowych. Do celów bojowych mogą być wykorzystywane drobnoustroje przenikające do organizmów ludzi i zwierząt głównie przez drogi oddechowe. Wrotami zakażenia może być także skóra. W dostępnym piśmiennictwie wspomina się o możliwości wykorzystania do celów bojowych bakterii wąglika, brucelozy, tularemii, dżumy oraz wirusów ospy prawdziwej. W pracy przedstawiono niektóre dane epidemiologiczne, etiologię i przebieg kliniczny skórnych postaci wybranych zakażeń broni biologicznej. Praca jest przeglądem aktualnych doniesień na temat ewentualnych skutków użycia tej broni i istniejących sposobów zabezpieczenia się przed jej następstwami.

  Streszczenie angielskie: The term biological weapon refers to various microorganisms (bacteria, viruses and fungeses) and organic toxins used in their weaponised form. Biological weapons can cause fatalities not only among humans and animals but also destroy vegetables cultures. For military use mostly inhalatory forms of bacteria are used, but skin forms are also abailable. Abailable papers are mentioning the possibility to weaponise such microorganisms as anthrax, brucellosis, tularemia, plague and smallpox. This paper presents some epidemiological, etiological and clinical aspects of selected skin forms biological weapons infections. This work is an overvie of current reports on possible consequences and ways of prevention.


  2/16

  Tytuł oryginału: Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu (ABR, DPOAE) u chorych na przewlekłą niewydolność nerek leczonych hemodializą.
  Tytuł angielski: Electrophysiological examinations (ABR and DPOAE) of hearing organ in haemodialysed patients suffering from chronic renal failure.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kokot Franciszek, Paluch Jarosław, Więcek Andrzej, Klimek Dariusz
  Źródło: Otolaryngol. Pol. 2002: 56 (2) s.189-194, il., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,466

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wykonano obiektywne badania narządu słuchu u 31 chorych (16 kobiet, 15 mężczyzn, średnia wieku 43 lata) na przewlekłą niewydolność nerek (p.n.n.) leczonych hemodializami (HD) przez okres 2-5 lat. Protokół badań obejmował badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ABR), audiometrię impedancyjną oraz badanie znieksztłceń nieliniowych otoemisji wywołanej (DPOAE). Stwierdzono znamienne statystycznie wydłużenie latencji fali I, III, V i interwału I-V u chorych na p.n.n. w badaniu ABR oraz zmniejszenie emisji DPOAE. Oceniono wpływ jednoznacznego zabiegu HD na powyższe parametry. Nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic w latencji fal ABR ani w emisji DPOAE na skutek leczenia HD.

  Streszczenie angielskie: Deterioration of function of hearing organ is one of the most important clinical problem in uremic patients with chronic renal failure. The presented study aimed to assess the function of hearing organ using the brainstem auditory evoked response (ABR), impedance audiometry and distortion product otoacoustic emission cochlear function (DPOAE) in 31 haemodialysed patient with chronic renal failure (16 females and 15 males, mean age 43,0 years). The control group consisted of 15 healthly subjects. THe latency of the waves I, III, V and I-V interpeak in evoked responsee audiometery were significantly longer in the patients with CRF (chronic renal failure) compared to the control group. Measurement of DPOAE showed decrease of DPOAE level in patients suffering from CRF. A influence of single hemodialysis and treatment of hemodialysis by 6 months on ABR latencies and DPOAE values were not observed.


  3/16

  Tytuł oryginału: Wartości progowe przewodnictwa powietrznego w rozszerzonym zakresie częstotliwości wysokich (9-18 kHz) u chorych na gruźlicę płuc leczonych skojarzeniem streptomycyny, izoniazydu, ryfampicyny, pyrazinamidu.
  Tytuł angielski: The evolution of threshold values of air conduction in the extended high frequency range (9 - 18 kHz) in patients suffering from the pulmonary tuberculosis treated with the combination of SM, INH, RFM, PZA.
  Autorzy: Gierek Tatiana, Markowski Jarosław, Kieda-Szurkowska Jolanta, Paluch Jarosław, Bielecki Ireneusz
  Źródło: Pneumonol. Alergol. Pol. 2002: 70 (5/6) s.296-304, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,096

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • pulmonologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The evolution of threshold values of air conduction in the extended high frequency range (9 - 18 kHz) at patients suffering from the active pulmonary tuberculosis treated with the combined therapy (SM, INH, RFM, PZA). There were audiologically examined 13 patients (the average age 41,2) suffering from the active pulmonary tuberculosis and treated with the combined therapy (SM, INH, RFM, PZA). In 13 tuberculosis patients the full range of audiometric tests and measurements including: the pure tone audiometry, acoustic impedance and the extended high frequency range threshold audiometry (9 - 18 kHz) have applied before starting the treatment with SM, INH, RMP aand PZA and in the two months later - after its completion. The reference group waas composed of 10 audiologically healthy individuals (the average age 40,2). A significant hearing loss with respect to air conduction within the extended range of high frequencies (9 - 17 kHz) was stated. Tha said hearing pathology can be diagnosed at earlier by the use of the extended high frequency range audiometry than through applying methods of conventional audiometry.


  4/16

  Tytuł oryginału: Wstępna ocena leczenia mitoksantronem i hydrokortyzonem chorych na hormonoopornego raka gruczołu krokowego.
  Tytuł angielski: Preliminary results of mitoxantrone and hydrocortisone in the treatment of hormone refractory prostate cancer.
  Autorzy: Wiechno Paweł, Paluchowska Beata, Marczyński Piotr, Demkow Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (3) s.44-47, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Wstępna ocena wyników leczenia mitoksantronem i hydorkortyzonem pacjentów z hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego. Materiał i metoda. W okresie od 15.03.2000 r. do 30.08.2001 r. w Klinice Nowotworów Układu Moczowego w Warszawie 15 chorych w wieku od 46 do 78 lat (mediana: 65 lat) z zaawansowanym, hormonoopornym rakiem stercza, w dobrym stanie ogólnym, zakwalifikowano do leczenia skojarzonego (hydrokortyzon 40 mg/dobę/po. i mitoksantron 12 mg/mý/iv. co 21 dni). Wartości PSA przed rozpoczęciem leczenia cytostatycznego zawierały się w granicach od 25 ng/ml do 3 633 ng/ml (mediana: 189 ng/ml). U 12 chorych rozpoznano przerzuty do kości, którym w 3 przypadkach towarzyszyły przerzuty w tkankach miękkich, u 3 pacjentów jedynym wykładnikiem progresji był wzrost stężenia PSA. U 9 chorych wraz z progresją choroby pojawiły się objawy subiektywne. Oceniono toksyczność leczenia, odpowiedź subiektywną oraz w badaniach obrazowych i PSA, czas do progresji. Wyniki. Podano łącznie 95 kursów, od 3 do 9 (mediana: 7 kursów). U 10 chorych leczenie zakończono z powodu progresji, u pozostałych jest kontynuowane. Zmarło 3 pacjentów. Najczęściej obserwowano umiarkowaną toksyczność hematologiczną - małopłytkowość, leukopenię lub niedokrwistość. Rzadziej występowały nadkomorowe zaburzenia rytmu lub zapalenie zakrzepowe żył. Poprawę subiektywną uzyskano u 7 pacjentów. Obniżenie poziomu PSA w toku leczenia stwierdzono u 12 pacjentów, w tym u sześciu obniżenie spełniające kryteria ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study. We present preliminary results of mitoxantrone and hydrocortisone in the treatment of hormone refractory prostate cancer. Material and method. Between March 15, 2000 and August 30, 2001, in the Clinic of Genitourinary Tract Neoplasms, 15 patietns aged from 46 to 78 years (mean 65 years) with advanced hormone refractory prostate cancer and in good general status were qualified to the treatment with hydrocortisone (40 mg/day, orally) combined with mitoxantrone (12 mg/mý intravenously, every 21 days). PSA levels before cytostatic treatment introduction were from 25 ng/ml to 3633 ng/ml (mean: 189 ng/ml). In 12 patietns metastases to the skeleton were diagnosed; 3 of them had also soft tissue metastases. In 3 patients increase of the PSA level was a single sign of cancer progression. In 9 patietns progression of the disease was associated with subjective symptoms and signs. toxicity of the treatment, subjective and radiologic responses, PSA levels and time to cancer progression were estimated. Results. Patietns obtained from 3 to 9 cycles of the treatment (mean 7 cycles); in totally 95 cycles. In 10 patients the cytostatic treatment was stopped due to cancer progression, in 3 patietns is still being continued. Three patietns died. The most frequent adverse events were: thrombocytopenia, leukopenia and anaemia. Supraventricular arrhythmia or thrombophlebitis were rare. In 7 of 9 patients subjective improvement was noted. In 12 patietns PSA level ...


  5/16

  Tytuł oryginału: The evaluation of neutrophils functions in patients with atopic dermatitis.
  Tytuł polski: Przydatność oceny czynności granulocytów obojętnochłonnych u chorych na atopowe zapalenie skóry.
  Autorzy: Samochocki Z[bigniew], Zabielski S., Paluchowska E.
  Źródło: Int. Rev. Allergol. Clin. Immunol. 2002: 8 (1) s.20-24, tab., bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,209

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Nawrotowe zakażenia bakteryjne skóry są cechą atopowego zapalenia skóry (AZS). Jedną z przyczyn tego zjawiska mogą być zaburzenia czynności PMN. Celem pracy była ocena zdolności granulocytów obojętnochłonnych (polymorphonuclear, PMN) krwi obwodowej i puli skórnej do migracji, redukcji i pochłaniania oraz ocena przydatności tych testów w przewidywaniu przebiegu AZS. Badaniami objęto 32 chorych na AZS (f18 K, 14 M, w wieku średnio 23,6 ń 6,2 lat) i 32 osoby zdrowe (13 K, 19 M, w wieku średnio 23,4 ń 2,7 lat). Ocenę czynności granulocytów obojętnochłonnych skóry i krwi obwodowej dokonano metodą Clausena na podstawie ich zdolności do spontaniczenj migracji oraz redukcji NBT i pochłaniania lateksu - testem Parka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Stwierdzono, że u chorych a AZS obserwuje się częściowe zaburzenie funkcji PMN, czego wyrazem jest ich zmniejszone zdolność do spontanicznej migracji. Określenie tego parametru może być pomocne w rozpoznawaniu AZS, natomiast nie jest przydatne w prognozowaniu przebiegu choroby. Podwyższona wartość testu NBT granulocytów tylko puli skórnej może przemawiać za zachowaną ich zdolnością bakteriobójczą i świadczyć o ich pobudzeniu zależnym od kolonizacji bakterii na powierzchni skóry.


  6/16

  Tytuł oryginału: Laproskopowa limfadenektomia biodrowo-zasłonowa - porównanie dostępu przedotrzewnowego i przezotrzewnowego.
  Tytuł angielski: Ilio-obturatory laparoscopic lymphadenectomy - comparison of the preperitoneal and transperitoneal approach.
  Autorzy: Marczyński Piotr J., Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Sosnowski Roman
  Opracowanie edytorskie: Borkowski Andrzej (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.875-885, il., tab., bibliogr. 26 poz. + bibliogr. 3 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena 2 dostępów operacyjnych - przedotrzewnowego i przezotrzewnowego - dla wykonania laparoskopowej biopsji biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. Materiał i metodyka. U 67 chorych gruczołu krokowego przed planowaną radioterapią wykonano obustronną limfadenektomię techniką laparoskopową. U 47 chorych zabieg przeprowadzono z dostępu przedotrzewnowego, u pozostałych zaś 20 z dostępu przezotrzewnowego. O rodzju dostępu chir. decydował operator biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: wykonywane uprzednio u chorego zabiegi chir., otyłość, warunki anatomiczne. Porównano czas zabiegu, liczbę pobieranych węzłów chłonnych, czas hospitalizacji po zabiegu, liczbę powikłań w obu grupach chorych. Oceniono wspólnie dla obu grup "krzywe uczenia się". Wyniki. Nie stwierdzono różnicy w liczbie pobieranych węzłów chłonnych ani częstości występowania powikłań w obu grupach. W grupie pacjentów operowanych z dostępu przedotrzewnowego stwierdzono krótszy średni czas trwania zabiegu i hospitalizacji po wykonanym zabiegu. Oceniając rezultat "uczenia się" operatora stwierdzono skracanie się czasu wykonywania zabiegów w miarę nabywania doświadczenia. W badanej serii nie stwierdzono znamiennego statystycznie wzrostu liczby pobieranych węzłów chłonnych w kolejnych zabiegach. Wnioski. Obie techniki umożliwiają pobranie w sposób małoinwazyjny biodrowo-zasłonowych węzłów chłonnych. W materiale autorów pracy zaobserwowano krótszy czas trwania zabiegów i hospitalizacji przy wykonywaniu zabiegów z dostępu przedotrzewnowego.

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to compare the preperitoneal and transperitoneal surgical approach in case of ilio-obturatory lymph node laparoscopic biopsies. Material and methods. We performed both-sided laparoscopic lymphangiectomy, prior to radiotherapy in 67 patients with prostatic cancer. 47 patients underwent preperitoneal surgery, while the remaining 20 were treated by means of the transperitoneal approach. The surgeon decided which technique be performed, depending on factors, such as prior surgical interventions, obesity, anatomical conditions. We compared the time of the procedure, number of collected lymph nodes, hospitalization period and amount of complications. We evaluated, for both groups the "curve of knowledge". Results. We noted no significant group differences in the number of collected lymph nodes and occurence of complications. In the group of patients operated by means of the preperitoneal approach we noted a shorter procedure time, as well as hospitalization. Evaluating the effect of learning we noted that the surgeons period of procedure performance decreased with gained experience. We noted no statistically significant increase in the amount of collected lymph nodes during following procedures. Conclusions. Both techniques enable the collection of ilio-obturatory lymph nodes by means of minimally invasive methods. We observed a shorter procedure period, as well as hospitalization in case of the preperitoneal approach.


  7/16

  Tytuł oryginału: Pharmacological analysis of the hypothermic effects of NAN-190 and its analogs, postsynaptic 5-HT1A receptor antagonists, in mice.
  Autorzy: Wesołowska Anna, Borycz Jolanta, Paluchowska Maria H., Chojnacka-Wójcik Ewa
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (4) s.391-399, il., tab., bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: In this study, we examined the role of 5-hydroxytryptamine (5-HT)1A and ŕ1-adrenergic receptors in the hypothermia induced by 1-(2-methoxyphenyl)-4-[4-(2-phthalimido)butyl]-piperazine (NAN-190) and its analogs, 1-(2-methoxyphenyl)-4-[(4-succinimido)butyl]piperazine (MM77) and trans-1(2-methoxyphenyl)-4-[4-(2-phthalimido)cyclohexyl]piperazine (MP245), which - like NAN-190 - showed a high affinity for 5-HT1A and ŕ1-adrenoceptors. Administration of NAN-190 (a partial agonist of presynaptic and an antagonist of postsynaptic 5-HT1A receptors and ŕ1-adrenoceptors), MM77 and MP245 (antagonists of postsynaptic 5-HT1A receptors), as well as 8-OH-DPAT (a 5-HT1A agonist) and prazosin (an ŕ1-adrenoceptor antagonist) induced a dose-dependent hypothermia in mice. The silent antagonist of 5-HT1A receptors, WAY 100635, which abolished the hypothermic effect of 8-OH-DPAT, inhibited the hypothermia induced by NAN-190 administered at a dose of 1 mg/kg (but not 2 mg/kg) and by MP245 (0.5 and 1 mg/kg), but failed to change the MM77 (1 and 4 mg/kg)-induced decrease in body temperature in mice. The ŕ1-adrenoceptor agonist St587, which reduced the hypothermic effect of prazosin, inhibited the decrease in body temperature evoked by NAN-190 at the higher dose and by MP245at both the doses used, but did not affect the MM77-induced hypothermia in mice. The obtained results suggest that the hypothermia in mice induced by NAN-190 and its constrained analog MP245 is connected with stimulation of 5-HT1A receptors and with blockade of ŕ1-adrenoceptors, participation of these receptors not being equivalent, though. The origin of the hypothermia evoked by MM77 is still unknown.


  8/16

  Tytuł oryginału: Ocena czynników prognostycznych u chorych na nowotwory zarodkowe jądra.
  Tytuł angielski: Prognostic factors for patients with germ cell tumour of the testis.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł, Marczyński Piotr, Demkow Tomasz
  Źródło: Urol. Pol. 2002: 55 (1) s.26-31, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 304,054

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Od wielu lat trwają prace nad precyzyjnym określeniem rokowania chorych na nowotwory zarodkowe jądra. Obecnie przyjęte systemy klasyfikacji mają jedynie charakter roboczy. Cel pracy. Próba stworzenia spójnego modelu proporcjonalnego ryzyka dla chorych na nowtowory zarodkowe jądra. Materiał i metoda. Materiał kliniczny stanowi 941 chorych z nowtoworem zarodkowym jądra, leczonych w latach 1980-1995. Przeanalizowano wpływ zaawansowania klinicznego, wieku, obecności przerzutów do mózgu, wątroby i kości, rodzaju utkania histologicznego, wymiaru guza przerzutowego w przestrzeni zaotrzewnowej i płucach, liczby przerzutów do płuc na czas przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji. Wyniki. W analizie wielowariantowej potweirdzono istotny statystycznie wpływ na prawodpodobieństwo przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji następujących zmiennych: zaawansowania klinicznego (p 0,00005 i p 0,00005), wieku powyżej 50 lat (odpowiednio p 0,00005 i p = 0,0244), obecności przerzutów do móżgu (p = 0,0022 i p = 0,0605), obecności w przestrzeni zaotrzewnowej guza o wymiarze ponad 10 cm (p = 0,0063 i p = 0,0024), podwyższonego stężenia AFP (p=0,042 i p=0,0766), podwyższonego stężenia HCG (p=0,0395 i p=0,003). Wnioski. Zaawansowanie kliniczne, wielkość guza węzłowgo w przestrzeni zaotrzewnowej, obecność przerzutów do mózgu, podwyższone stężenie HCG lub AFP oraz wiek chorego są niezależnymi czynnikami prognostycznymi dla prawdopodobieństwa przeżycia całkowitego i przeżycia wolnego od progresji.

  Streszczenie angielskie: Introduction. The precise prognostic and risk stratification criteria for patietns with germ cell tumour of the testis (GCTT) are still an area of controversy. The IGCCCG classification system, widely used nowadays, is only a working system. Objectives. A proportional hazard risk model for GCTT patiets to be evaluated. Patietns and methods. Nine hundred and forty one GCTT patietns treated from 1980 to 1995 were analysed. The prognostic value of clinical stage, age, presence of brain, liver and bone metastases, histological type, diameter of the largest metastatic lesion in lungs and in retropertioneal area, as well as the number of metastases in lungs were evaluated. Results. The following variables have a statistically significant impact on death and treatment failure risk: clinical stage (p 0.00005 and p 0.00005), age over 50 (p 0.00005 and p = 0.0244), brain metastases (p = 0.0022 and p = 0.0605), pathological mass in the retroperitoneal space of diameter over 10 cm (p = 0.0063 and p = 0.0244), elevated AFP (p = 0.042 and p = 0.0766), elevated HCG (p = 0.0395 and p = 0.003). Conclusions. Clinical stage, diameter of pathological retroperitoneal mass, brain metastases, elevated HCG or AFP and patient age are independent risk factors determining probability of treatment failure and patient death.


  9/16

  Tytuł oryginału: Przypadek zespołu Lyella.
  Tytuł angielski: A case of Lyell syndrome.
  Autorzy: Dudek Anna, Bachta Artur, Niedziałek Dariusz, Paluchowska Elwira, Pachocka Joanna
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.242-243, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • farmacja
 • pediatria
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: Autorzy prezentują przypadek 16-letniego chłopca hospitalizowanego z powodu objawów zespołu Lyella, które wystąpiły po terapii doksycykliną z powodu zmian trądzikowych twarzy. Po leczeniu dużymi dawkami sterydów uzyskano ustąpienie zmian skórnych, natomiast erozja rogówki oka prawego doprowadziła do jej rozmiękania.

  Streszczenie angielskie: A case is presented of a 16-year-old patient hospitalized for symptoms of Lyell syndrome, which occurred after acne treatment with Doxycycline. Skin lesions disoppeared after the treatment with high doses of steroids, however cornea erosion evolved into keratomalacia.


  10/16

  Tytuł oryginału: Hiperkalcemia w przebiegu chorób nowotworowych.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.68, 70-71, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W przypadku wystąpienia hiperkalcemii niezbędne jest natychmiastowe podjęcie leczenia, którego podstawowym elementem jest odpowiednie nawodnienie chorego. Szczególnie ważne w leczeniu hiperkalcemii nowotworowej są bisfosfaniany. Jeśli możliwe jest leczenie przyczynowe, należy wdrożyć je jak najszybciej, aby zapobiec nawrotowi hiperkalcemii.


  11/16

  Tytuł oryginału: Leczenie wspomagające podczas terapii nowotworów układu moczowo-płciowego.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.40, 42, 44-46, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/16

  Tytuł oryginału: Badania in vitro wpływu materiałów poliestrowych o różnym stopniu zwilżalności powierzchni na parametry hematologiczne krwi oraz na parametry układu krzepnięcia i fibrynolizy.
  Tytuł angielski: In vitro studies of the influence polyester materials with a different degree of surface wettability have on blood haematological parameters and coagulation and fibrinolysis system parameters.
  Autorzy: Paluch Danuta, Szymonowicz Maria, Pielka Stanisław, Rutowski Roman
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.41-64, il., tab., bibliogr. 19 poz. - Tekst równol w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono badania wpływu poliestrowych dzianin w różnym stopniu zwilżalności powierzchni na układ krzepnięcia, układ fibrynolizy i parametry hematologiczne krwi w badaniach in vitro. Badania przeprowadzono na pełnej krwi po 5, 15, 30, 60, 90, 120, 180 i 240 min. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że dzianina o powierzchni hydrofobowej nie powoduje istotnych ilościowych zmian w żadnym z oznaczanych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy. Dzianina poliestrowa o powierzchni hydrofilowej powoduje istotne wydłużenie wartości czasu kaolinowo-kefalinowego oraz zmniejszenie aktwyności czynnika XII, IX i VIII. Dzianina poliestrowa o hydrofilowej powierzchni powoduje większy spadek liczby białych krwinek i płytek krwi oraz większy wzrost poziomu betatromboglobuliny w porównaniu do dzianiny o hydrofobowej powierzchni. Zarówno dzianina o hydrofobowej jak i hydrofilowej powierzchni nie wywołuje zmian w układzie czerwonokrwinkowym.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the studies of the influence polyester knitings with a different degree of surface wettability have on the coaglation system, fibrinolytic system and blood haematological parameters in in vitro studies. The studies of Human whole blood were performed for 5, 15, 30, 60, 90, 180 and 240 min. In view of teh obtained results in has been reported that a hydrophobic surface knitting does not cause important quantitative changes in any of the selected parameters of the coagulation system and fibrinolysis system. A hydrophilic surface polyester knit causes improtant lengthening of aPTT value and reduced factor XII, IX and VIII activity. A hydrophilic surface polyestser knitting causes a bigger decrease in leukocytes and blood platelets and a bigger increase in beta thromboglobulin in relation to the hydrophobic surface knitting. Neither hydrophobic surface knit nor hydrophilic surface knitting cause changes in the erythrocyte system.


  13/16

  Tytuł oryginału: Badania śródoperacyjne i badania zmian wybranych parametrów krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji protez poliestrowych DALLON H o zwiększonej zwilżalności powierzchni.
  Tytuł angielski: Intraperative studies and studies on selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of DALLON H prostheses with greater surface wettability.
  Autorzy: Paluch Danuta, Szymonowicz Maria, Rutowski Roman, Milewski Andrzej, Pielka Stanisław, Solski Leszek, Raczyński Krzysztof
  Źródło: Polimery Med. 2002: 32 (1/2) s.65-79, il., tab., bibliogr. 29 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 305,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • hematologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • Świnie

  Streszczenie polskie: Własną poliestrową dzianą protezę naczyniową zmodyfikowano w firmie TRICOMED S.A. (Polska) poprzez zmianę jej cech fizykochemicznych i wykorzystanie zjawiska hydrofilowości. Celem pracy była ocena szczelności śródoperacyjnej i ocena ilościowych zmian wybranych parametrów układu krzepnięcia i fibrynolizy, po implantacji hydrofilowej protezy naczyniowej w ubytek aorty piersiowej warchlaków. Na podstawie przeprowadzonych badań eksperymentalnych stwierdzono, że stosowanie protezy DALLON H w operacjach naczyniowych nie nastręcza trudności, a jej poręczność nie różniła się od innych dzianych protez naczyniowych. Proteza DALLON H nie wymaga wstępnego uszczelniania i po przywróceniu przepływu krwi przez protezowany odcinek, osiąga natychmiastową pełną szczelność. Na podstawie uzyskanych wyników badań krwi po implantacji stwierdzono aktywację krzepnięcia w układzie wewnątrz i zewnątrzpochodnych (skrócenia aPTT i PT) oraz wzrost aktywności czynnika XII i VII. Stężenie fibrynogenu było na podwyższonym poziomie. Aktywność antytrombiny III po początkowym wzroście pozostała na stałym poziomie, natomiast aktywność białka C była obniżona. Aktywność plazminogenu była na podwyższonym poziomie, co świadczy o aktywacji układu fibrynolitycznego. Zmiany w poziomie ocenianiach wskaźników obserwowano do 14 doby po implantacji protezy. W 21 dobie wartości oznaczonych parametrów były porównywalne do wartości przed implantacją.

  Streszczenie angielskie: TRICOMED S.A. (Poland) has modified its own knitted polyester vascular prosthesis by change in its physical and chemical characteristics and using hydrophilia. The work has aimed at evalaution of intraoperative tightness adn evalaution of change in the number of selected parameters of coagulation and fibrinolysis following implantation of hydrophilic vascular graft into the thoracic aorta defect in piglets In view of the experimental tests performed it has been noticed that use of DALLON H prosthesis is easy and the handling of the graft is the same as that of other knitted vascular grafts DALLON H prosthesis does not need preclotting and it reaches immediate tightness after the blood flow has been restored. In view of the results of the blood studies after implantation coagulation activation in endogenous and exogenous system (aPTT and PT), and increase in activity of factor XII and VII. Concentration of fibrinogen was at a higher level. Thrombin III activation remained at the same level after a primary incrase, but protein C activation was decreased Plasminogen activation was higher which means that the fibrinolytic system was activated. Chagnes in the level of evaluated indicators were observed until day 14 after implantation of the prosthesis. On day 21st the values of the selected parameters were equal with the values prior to implantation.


  14/16

  Tytuł oryginału: Novel N-{omega-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-ethyl}pyrid-2(1H)-ones with diversified 5-HT 1A receptor activity.
  Autorzy: Paluchowska Maria H., Bugno Ryszard, Charakchieva-Minol Sijka, Wesołowska Anna, Chojnacka-Wójcik Ewa
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.641-646, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Novel omega-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]ethyl derivatives 1-6 containing 4-, 5- and/or 6-arylsubstituted pyrid-2(1H)-one moiety were synthesized. All the new compounds were examined in vitro to assess their 5-HT 1A and 5-HT 2A receptor affinities. Compounds 3 and 4 with a 5- or a 6-phenylsubstituted pyridone ring demonstrated high 5-HT 1A receptor affinity (Ki=17 and 38 nM, respectively) and were tested in behavioral functional models. Derivative 3 can be regarded as a weak 5-HT 1A postsynaptic antagoninist, whereas 4 showed features of a weak partial agonist of 5-HT 1A receptors (an agonist of pre- and an antagonist of posstynaptic ones). Binding affinities and in vivo results were discussed in comparison with those for the previously described tetramethylene analogs. The obtained results showed that the shortening of the aliphatic chain to two methylene groups exposed the intrinsic activity of the ligand 4 and 5-HT 1A receptor sites.


  15/16

  Tytuł oryginału: Nowotwory zarodkowe jąder - leczenie.
  Autorzy: Paluchowska Beata
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (1) s.30, 32-34, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska


  16/16

  Tytuł oryginału: Przerzuty do kości w przebiegu raka stercza - rozpoznawanie i leczenie.
  Autorzy: Paluchowska Beata, Wiechno Paweł
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (3) s.39-40, 42, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia
 • traumatologia i ortopedia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  stosując format: