Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PACIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Problemy zdrowotne bezrobotnych - możliwości i formy ich zaspokajania.
Tytuł angielski: Health problems of the unemployed - possibilities and forms of solving them.
Autorzy: Latalski Maciej, Kulik Teresa B., Pacian Anna, Skórzyńska Hanna, Żołnierczuk-Kieliszek Dorota
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.762-767, tab., bibliogr. 15 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze-Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Najbardziej dotkliwym kosztem przemian społeczno-gospodarczych w naszym kraju jest wysoki poziom bezrobocia, pociągający za sobą liczne negatywne konsekwencje. W społecznych następstwach bezrobocia niebagatelne znaczenie odgrywają skutki zdrowotne ponoszone przez samych bezrobotnych i ich rodziny, jak i całe społeczeństwo. Celem badań było rozpoznanie problemów zdrowotnych osób pozostających bez pracy oraz możliwości i form ich zaspokajania. Badania przeprowadzono od kwietnia do czerwca 2002 wśród 200 zarejestrowanych w rejonowym i powiatowym urzędach pracy w Lublinie. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu pakietu statystycznego SPSS for Windows za pomocą testu chý na niezależność, przyjmując poziom istotności p ó 0,05. Wyniki badań wykazały, że brak pracy i pogarszające się warunki życia wpłynęły negatywnie na ogólny stan zdrowia bezrobotnych, powoduje pogorszenie stanu zdrowia fizycznego. Najczęściej występującymi dolegliwościami psychosomatycznymi były: bóle głowy, brzucha, nudności i wymioty, ból w klatce piersiowej, brak apetytu, zaburzenia snu. Bezczynność zawodowa przyczynia się również do wystąpienia zaburzeń psychicznych, chorób układu krążenia czy układu pokarmowego. Uzyskane dane pozwalają stwierdzić, że bezrobotni, głównie z racji złej sytuacji finansowej ograniczają realizację swoich potrzeb zdrowotnych oraz nie podejmują właściwego leczenia.

  Streszczenie angielskie: The most painful price to pay for social and economic transformations in our country is high level of unemployment, triggering all kinds of negative consequences. Health consequences that the unemployed as well as their families and the whole society suffer from play an important role in social consequences of unemployment. The aim of the study was to recognize the health problems of jobless people as well as the possibilities and forms of solving these problems The research was carried out in April 2002 among 200 unemployed people registered in the Regional and District Labour Office in Lublin. The instrument of the research was a survey questionnaire. The results of the research showed that the lack of job and worsening standard of living had a negative influence on the general state of health of the unemployed. Long-lasting unemployment also influenced the deterioration of physical health among the respondents. The most frequent psychosomatic ailments were: headaches, stomachaches, nausea and vomiting, pains in the chest, lack of appetite, sleep disorders. Unemployment also contributed to the occurrence of mental diseases, diseases of the circulatory and digestive systems.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wizerunek wyrobów tytoniowych na łamach "Gazety Wyborczej" w 2001 roku.
  Tytuł angielski: The image of tobacco products in the columns of "Gazeta Wyborcza" in the year 2001.
  Autorzy: Żołnierczuk-Kieliszek Dorota, Pacian Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.1009-1015, tab., bibliogr. 12 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza informacji dotyczącej problematyki tytoniowej na łamach "Gazety Wyborczej" w 2001 r. oraz liczby i rodzaju reklam zarówno promujących wyroby tytoniowe, jak i antynikotynowych. Analizą objęto 341 artykułów prasowych, których przynajmniej fragment dotyczył problematyki tytoniowej, 388 reklam wyrobów tytoniowych oraz 21 reklam środków służących porzuceniu nałogu palenia tytoniu. Analizowano zarówno treść artykułu lub reklamy, jak i sposób jej ekspozycji. W 2001 r. "Gazeta Wyborcza" poruszyła różnorodne aspekty problematyki tytoniowej - zarówno z perspektywy interesów promotorów zdrowia, jak i przedstawnicieli przemysłu tytoniowego i plantatorów tytoniu. Najliczniejszą kategorię staniowiły artykuły dotyczące przemytu papierosów, 12,0 proc. analizowanych artykułów omawiało szerzej skutki zdrowotne palenia tytoniu, w 22,3 proc. badanych artykułów zaledwie wspomniano o szkodliwości tego nałogu. Reklamy wyrobów tytoniowych adresowane były przede wszystkim do ludzi młodych, kojarząc palenie tytoniu z przygodą, podróżami, zabawą, relaksem oraz Ameryką. Reklamy zamieszczano najczęściej w kolorowych dodatkach do "Gazety Wyborczej", drukowanych na papierze lepszej jakości. Promowane przez "Gazetę Wyborczą" zdrowy styl życia oraz abstynencja nikotynowa niweczone były przez sugestywne reklamy wyrobów tytoniowych. Należy mieć nadzieję, że wprowadzony 3.12.2001 zakaz reklamy wyrobów tytoniowych w prasie dla dorosłych wpłynie na zmianę sytuacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to find out how the tobacco issues were presented in the columns of "Gazeta Wyborcza" in the year 2001. Another purpose was to analyze the amount (numer) and type of advertisements of tobacco products and agents helping people quit smoking. The method of our work was the analysis of 341 press articles, where at least one fragment concerned the issues of tobacco smoking, the analysis of 388 advertisements of tobacco products and 21 advertisements of agents helping people quit smoking. We analyzed both the contents of the article or advertisement and the way of its exposure. In the year 2001 "Gazeta Wyborcza" dealt with various aspects of tobacco issues. It presented them both from the perspective of the interests of health promoters, and of the represetatives of tobacco industry and tobacco planters. The widest category included the articles describing cigarette smuggling. 12.0 p.c. of the 341 analyzed articles enlarged upon the effects fo tobacco smoking on health, although they were mentioned in 22.3 p.c. of the examined sample of articles. The advertisements of tobacco products were targeted mainly at young people. They associate tobacco smoking with adventure, traveling, playing, relaxation, America.


  3/8

  Tytuł oryginału: Przemoc wobec dzieci jako zagrożenie zdrowotne populacji w wieku rozwojowym w ocenie lekarzy pierwszego kontaktu.
  Tytuł angielski: Violence against children a health danger for the population at growing age in the opinions of general practitioners.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (1) s.55-62, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,549

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Pzypadki krzywdzenia dzieci powszechnie występujące, choć dosyć często nierozpoznawalne, są poważnym problemem społecznym na świecie, a także w naszym kraju. W profilaktyce tego zjawiska znamienną rolę odgrywają te grupy zawodowe, które mają częsty, bliski kontakt z dziećmi i znają środowisko rodzinne, m.in. lekarze. Badania ankietowe prowadzone w grupie 96 lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej miały ocenić ich umiejętności rozpoznawania u dzieci przejawów i następstw zdrowotnych stosowanej przemocy przez dorosłych. 61,3 proc. badanej grupy lekarzy spotkało się w swojej praktyce z dziećmi, wobec których stosowane były różne formy przemocy. Najczęściej dostrzegane i najlepiej rozpoznawane były objawy będące następstwem krzywdzenia fizycznego (54,7 proc. ankietowanych) oraz skutki zaniedbań potrzeb biologicznych i emocjonalnych dzieci (84,8 proc.), a także konsekwencje przemocy psychicznej (66,3 proc.). Rzadziej kojarzono patologie u dzieci z wykorzystywaniem seksualnym (22,7 proc.). Najczęstszymi przyczynami omawianego zjawiska według obserwacji lekarzy były: alkoholizm w rodzinie, konflikty rodzinne, środowisko kryminogenne, rzadziej choroba psychiczna czy wygórowane ambicje rodziców, nieadekwatne do możliwości dziecka. Skuteczność podejmowanych interwencji w znanych przypadkach ZMD była niewielka - tylko 16,3 proc. z nich zakończyło się pomyślnie dla dzieci. Ważnym problemem wymagającym działań edukacyjnych okazała się niewiedza i brak kompetencji 30 ...

  Streszczenie angielskie: The cases of child maltreatment commonly occurring, though quite ferquently unrecognizable, are serious social problem in the world as well as in our country. The greatest part in the preventive teratment of this phenomenon is played by those professional groups that have ferquent, close contact with children and know family environment, amog others doctors. The survey research carried out in the group of 96 doctors working in basic health service were supposed to evaluate their abilities to recognize in children symptoms and health consequences of violence applied by adults. During their practice 61.3 p.c. of the doctors under the survey have observed child maltreatment in various form. The most easily observed and recognizable were the symptoms of physical battering (54.7 p.c. of the respondents) and negligence of basic biological and emotional needs (84.8 p.c.) as well as the consequences of mental abuse (66.3 p.c.). Pathologies in children were less frequently associated with sexual abuse (22.7 p.c.). The most frequent causes of the phenomenon under analysis, according to doctors, include: alcoholism in the family, family conflicts, crime-prone environment, more seldom mental disease or excessive ambitions of the parents inadequate to children's capabilities. The efficiency of the interventions undertaken in well-known cases of battered child syndrome was low - only 16.3 p.c. of them had a positive final for the children. As results from the survey the lack of ...


  4/8

  Tytuł oryginału: Zdrowotne i społeczne konsekwencje bezrobocia.
  Autorzy: Latalski Maciej, Kulik Teresa, Pacian Anna, Procyk Agnieszka
  Źródło: Pielęg. Położ. 2002: 44 (9) s.8-10, il., tab.
  Sygnatura GBL: 311,742

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • medycyna pracy

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  5/8

  Tytuł oryginału: Attitudes of young people towards problems connected with human procreation.
  Tytuł polski: Postawy młodzieży wobec zagadnień związanych z prokreacją człowieka.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Pacian Anna, Grochowski Leszek
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.269-277, il., bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  6/8

  Tytuł oryginału: Zaspokajanie potrzeb zdrowotnych wśród emerytów i rencistów w zreformowanej opiece zdrowotnej
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.56-68, il., tab., bibliogr. 13 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/8

  Tytuł oryginału: General practitioners' opinions on the intake of painkillers among patients.
  Tytuł polski: Opinie lekarzy pierwszego kontaktu na temat spożycia leków przeciwbólowych przez pacjentów.
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.407-412, bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena spożycia leków przeciwbólowych przez pacjentów na podstawie opinii lekarzy pierwszego kontaktu. W ich praktyce wśród stanów chorobowych przebiegających z dolegliwościami bólowymi dominowały przypadki z bólem przewlekłym (64,3 proc.), zdecydowanie rzadsze były ostre stany bólowe w przebiegu chorób (35,7 proc.). Ankietowani lekarze dostrzegają zjawisko nadużywania leków przeciwbólowych przez pacjentów przewlekle chorych. Niekontrolowane samoleczenie jest możliwe dzięki wciąż łatwej dostępności do tego typu leków. Nadmierne stosowanie w terapii leków analgetycznych wynika często z braku równoczesnego stosowania innych metod leczenia bólu, np. z zakresu fizkoterapii, psychoterapii. Ponad połowa badanych lekarzy (67,1 proc.) dostrzega negatywne konsekwencje w postaci uzależnienia od specyfików przeciwbólowych.

  Streszczenie angielskie: The goal of this paper is to evaluate the consumption of painkillers among patients on the basis of the opinions of general pracititioners. The most frequent ailments including pain symptoms were the cases of long-continued pain (64.3 p.c.); less frequent were acute pain syndromes in the course of a disease (35.7 p.c.). The phenomenon of the excessive use of painkillers among patients with long-continued pain syndromes is observed by the GPs. Uncontrolled self-treatment is possible owing to an easy access to this type of medicaments. The excessive use of analgesic medicines in therpay frequently results from the lack of simultaneous application of other methods of pain treatment e.g., in physiotherapy, psychotherapy. Long lasting use of various types of painkillers can lead to drug addiction. This problem is observed by over a half of the GPs (67.1 p.c.).


  8/8

  Tytuł oryginału: The demand for health education among patients with diabetes.
  Tytuł polski: Zapotrzebowanie na edukację zdrowotną wśród pacjentów z cukrzycą.
  Autorzy: Latalski Maciej, Skórzyńska Hanna, Pacian Anna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.579-588, il., bibliogr. 5 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Edukacja chorego na cukrzycę jest od wielu lat stałym elementem leczenia. Nadal jednak system szkoleń w zakresie tej choroby jest niedoskonały, a wiedza chorych na ten temat niewystarczająca. Celem pracy było określenie stopnia zapotrzebowania na edukację zdrowotną wśród pacjentów z cukrzycą poprzez ocenę poziomu ich wiedzy. Badaniami objęto 130 chorych na cukrzycę w wieku od 18 do 96 lat z czasem trwania choroby od roku do ponad 20 lat. Stan wiedzy pacjentów na temat tego schorzenia oceniono przy pomocy specjalnie przygotowanego kwestionariusza ankiety. Zastosowana ankieta obejmowała 54 pytania z których część dotyczyła ogólnych informacji o chorych na cukrzycę. Dalsza część ankiety badała wiedzę w zakresie istoty tej choroby, powikłań, samokontroli, stylu życia oraz zawierała pytania dotyczące źródeł zdobytej wiedzy na jej temat, udziału w spotkaniach edukacyjnych i szkoleniach dotyczących postępowania w cukrzycy oraz samooceny poziomu wiedzy. Z badań wynika, że 54,6 proc. chorych nie potrafi wyjaśnić, na czym polega cukrzyca typu 1. Również 39,2 proc. pacjentów nie zna istoty cukrzycy typu 2. Nikt z chorych nie potrafił bezbłędnie wskazać wszystkich objawów występujących w stanie hiperglikemii lub hipoglikemii, jak również narządów i układów, w których najczęściej występują późne powikłania. Ponad 1/3 badanych nie zna zasad prawidłowego żywienia w cukrzycy. Żaden z chorych nie potrafił poprawnie wskazać wszystkich badań kontrolnych, które powinny być wykonywane u ...

  Streszczenie angielskie: Education of the sick with diabetes has been a stable element of treatment for plenty of years. However, the system of trainings related to this disease is still not perfect and the knowledge of patietns about this subject is insufficient. The objective of the study was to determine the demand for health education among patients with diabetes by means of evaluating the level of their knowledge. The study included 130 people suffering from diabetes at the age from 18 to 96 with the disease duration ranging from one year to above 20 years. The levle of patients' knwoledge about this disease was examined with the use of the survey questionnaire, especially designed for these reasons. The applied survey consisted of 54 quesitons of which a substantial part was concerned with general information about people suffering from diabetes. Further sections of the survey explored the knowledge about the nature of the disease, its complications, self-control, lifestyle and contained the questions concerning the sources of the acquired knowledge on this subject, participation in educational meetings and trainings concerning the issue of coping with diabetes as well as self-evaluation of the level of knowledge. The survey shows that 54.6 p.c. of the respondents cannot explain the mechanisms of type 1 diabetes, while 39.2 p.c. of the patietns do not know the nature of type 2 diabetes. None of the patients was able to enumerate all the symptoms of hypoglycemia and hyperglycemia or the ...

  stosując format: