Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PACHALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: The course of vision disturbances in a patient with the MELAS syndrome.
Autorzy: Pachalska Maria, DiMauro Salvatore, Formińska-Kapuścik Maria, Kurzbauer Henryk, Talar Jan, MacQueen Bruce Duncan, Pawlicka Iwona, Jeleńska-Szyguła Irena
Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (2) s.CS11-CS20, il., tab., bibliogr. 36 poz.
Sygnatura GBL: 313,278

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: This article describes the neuropsychological and ophthalmic symptoms presented by a patient with MELAS, a mitochondrial cytopathy. This rare disease is characterized by a remitting-relapsing course against the background of a slowly progressive degenerative process. Case report: The patient is a 22-year-old Polish female, with initial onset of symptoms in 1994; the clinical diagnosis of MELAS was established in 1998, and confirmed in 2000 by the discovery of a novel mtDNA mutation. Her visual acuity fluctuates from near-normal to near-blindness, often changing dramatically within a matter of weeks; the visual field has more or less steadily narrowed to lunate. Visual evoked potentials show sporadic distrubances, while the nerve fiber layer shows significant attenuation. The evidence points to a complex etiology, involving both cortical damage and attenuation of the optic nerves and neural pathways. A similar two phase pattern - episodic disturbances with rapid spontaneous revovery against a background of progressive deterioration - occurs in neuropsychological testing, which reveals progressive dementia and episodic aphasia. Conclusions: The peculiiar pathomechanism of MELAS results in simultaneous insults to various parts of the central and peripheral nervous systems, creating the complex and highly variable pattern seen in this patient. In clinical practice care should be taken not to overlook the possible significance of such a pattern appearing in various systems and on varying levels.


  2/2

  Tytuł oryginału: Personality, responsibility, disability.
  Tytuł polski: Osobowość, odpowiedzialność, niepełnosprawność.
  Autorzy: Pachalska Maria
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.731-746, il., tab., bibliogr. 36 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. U pacjentów po urazach głowy obserwuje się często nieodpowiedzialne zachowania, bez względu na to, czy wykazują oni, czy też nie, cechy tzw. zespołu czołowego. W związku z tym rodzi się problem ich odpowiedzialności w kontekście zarówno moralnym, jak i prawnym. Zagadnienie to nie znalazło jednak do tej pory miejsca w literaturze przedmiotu. Opis przypadków. Praca stanowi studium trzech przypadków lekarzy różnych specjalności po urazach głowy, którzy przebywali w śpiączce. Standardowe badania neuropsychologiczne przeprowadzone przed i po rehabilitacji wykazały poprawę w zakresie wszystkich badanych funkcji poznawczych oraz ustąpienie cech zespołu czołowego. Pomimo prób powrotu do pracy żaden z przedstawionych tu trzech pacjentów nie jest jednak w stanie nadal pracować w zawodzie lekarza. Co więcej, ich życie osobiste uległo wysokiej dezorganizacji. Dyskusja i wnioski. Problematyka odpowiedzialności powinna być rozpatrywana łącznie z problematyką osobowości oraz zaburzeniami osobowości wywołanymi niepełnosprawnością, a w szczególności urazem mózgu. U podstaw nieodpowiedzialnego zachowania się badanych pacjentów leżą istniejące specyficzne cechy ich charakteru, które w następstwie urazu mózgu nasilają się i przyjmują inny kształt. W artykule proponuje się nowe podejście do rozumienia wzajemnych związków tak złożonych pojęć, jak: osobowość, moralność, odpowiedzialność w przypadku osoby, która doznała uszkodzenia mózgu.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Patients recovering from head trauma, whether or not they exhibit signs of frontal syndrome, often behave irresponsibly and the problem of their moral and legal responsibility for their actions arises very often. To date, however, this issue has bot been systematically addressed in the literature. case report. The present study is a case study patients, all physicians of different specialites who suffered head injuries resulting in coma. Standard neuropsychological tests administered before and after rehabilitation indicate improvement in all tested cognitive functions and resolution of frontal symptoms. However, despite their efforts none of these patients has been able to return to professional works as a physician, and their personal lives are in disarray. Discussion and conlusions. The problem of responsibility is inseparable from the problem of personality and disturbances in personality caused by disability, especially brain damage. The irresponsible behavior exhibited by these patients can be traced to pre-existing character traits which are differently expressed after the head injury. The article suggests a new approach to understanding the interreationship of such complex concepts as personality, character, mortality, and responsibility in the case of a person who has suffered organic impairment of brain function.

  stosując format: