Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PACAN
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Nietypowy obraz kliniczny trichotillomanii.
Tytuł angielski: Atypical clinical manifestation of trichotillomania.
Autorzy: Szepietowski Jacek, Pacan Przemysław, Świebocka Dorota
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.219-221, il., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Trichotillomania jest rzadkim schorzeniem. Przedstawiono przypadek 10-letniej dziewczynki z nietypowymi klinicznymi objawami trichotillomanii. Pierwsze symptomy choroby pojawiły się półtora roku temu, podczas gdy po raz pierwszy dziewczynka pozostawała w domu bez opiekuna. Przy badaniu brwi obustronnie były bardzo znacznie przerzedzone, jedynie na obwodzie widoczne były krótkie ułamane włosy. Prawie brak było rzęs oka lewego, po prawej stronie stwierdzono brak ok. 1/3 rzęs. Owłosiona skóra głowy nie wykazywała żadnych zmian. Sam kontakt dziecka z lekarzem dermatologiem i psychiatrą doprowadził do odrostu włosów.

  Streszczenie angielskie: Trichotollomania is a rare disease. A 10-year-old girl with atypical clinical manifestation of trichotillomania is presented. First symptoms appeared one and half year ago when the patient was left alone at home. On examination marked thinning of the eyebrows was observed, only in distal parts single shot broken hairs were present. There were no almost all left eyelashes, on the right side 1/3 of eyelashes were lost. Hairly skin of the scalp was not affected. Contact with dermatologists and psychiatrist in clinical improvement.


  2/7

  Tytuł oryginału: Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek - obraz kliniczny oraz główne problemy diagnostyczne i terapeutyczne u dzieci.
  Tytuł angielski: Acute pyelonephritis - clinical picture and the main diagnostic and therapeutic problems in children.
  Autorzy: Pacanowska Beata, Jarmoliński Tomasz, Zimoń Tomasz, Dudarenko Grażyna
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.261-264, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza obrazu klinicznego choroby oraz postępowania diagnostycznego i leczniczego u dzieci z ostrym odmiedniczkowym zapaleniem nerek (OOZN) pod kątem podstawowych problemów wpływających na jakość i efektywność opieki medycznej. Badadniu poddno 41 chorych w wieku od 3 tygodni do 17 lat i 4 miesięcy, hospitalizowanych w 2000 r. z powodu OOZN na Oddziale Nefrologii SSP ZOZ nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie. Analizowano: dane epidemiologiczno-demograficzne, informacje z wywiadu, stan kliniczny w chwili hospitalizacji, wyniki badań dodatkowych, obraz nerek w badaniu USG, przebiegi leczenia, wyniki dalszej diagnostyki obrazowej i przebieg opieki poradnianej. Pomimo typowego obrazu klinicznego zarówno postępowanie diagnostyczne jak i lecznicze u badanych chorych odbiegało od przyjętych standardów. Za podstawowe problemy uznano: opóźnienie skierowania do opieki specjalistycznej przez lekarza rodzinnego, błędne rozpoznanie wstępne lub brak dokładnego umiejscowienia ZUM, a co za tym idzie, niewłaściwy sposób leczenia, małą dostępność podstawowych badań układu moczowego w lecznictwie ambulatoryjnym i nieprzestrzeganie przez rodziców wskazań lekarskich po wypisaniu dziecka ze szpitala. Ze względu na to, iż nefropatia odpływowa i zaporowa, których pierwszym objawem jest najczęściej ZUM, stanowią wciąż jedną z głównych przyczyn przewlekłej niewydolności nerek u dzieci z Polsce, zwrócono szczególną uwagę na konieczność starannego kształcenia lekarzy rodzinnych w zakresie rozpoznawania, lecznie rozpoznawania, leczenia i organizacji opieki nad dziećmi z ZUM, jak również stałego zwiększenia dostępności placówek specjalistycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determine the main clinical and organising difficulties affecting quality and efficacy of medical care in children with acute pyelonephritis (AP). 41 children aged 3 wk - 17 yr 4 mo hospitalized for AP at the Department of Nephrology, District Children's Hospital, Szczecin, Poland in 2000 were investigated. Epidemiologic and demographic data, hostory, clinical presentation, auxiliary investigations, treatment and ambulatory follow-up were analysed. Instead of typical clinical picture neither diagnostic management nor the therapy fulfilled accepted standards. The main problems found were: delay of referral to hospital by primary care doctor, misdiagnosis or inaccurate primary diagnosis followed by insufficient treatment, difficulties with performing simple ambulatory tests (urinalysis, urine culture, ultrasonography) before hospitalisation and lack of co-operation between parents and nephrological outpatient clinic after discharge. For reflux and obstructive nephropathy, often presenting as urinary tract infection, are still the main cause of chronic renal failure in children in Poland the special attention was paid to necessity of through education of family doctors in the subject of management of such cases as well as improvement of accessibility to specialistic care.


  3/7

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników psychicznych na przebieg łuszczycy.
  Tytuł angielski: Influence of psychical factors on the course of psoriasis.
  Autorzy: Pacan Przemysław, Szepietowski Jacek, Kiejna Andrzej
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.401-408, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Łuszczyca jest częstą przewlekłą chorobą skóry o złożonej etiopatogenezie. Autorzy dokonują przeglądu piśmiennictwa dotyczącego psychicznych aspektów łuszczycy. Szczególną uwagę zwrócono na stres jako czynnik inicjujący pojawianie się zmian łuszczycowych. Stres dzieli sie na środowiskowy, fizjologiczny i psychologiczny. Każdy z nich może wpływać na przebieg łuszczycy, szczególnie u osób genetycznie predysponowanych. Dotychczas publikowane prace o stresie i jego wpływie na łuszczycę podzielono i omówiono w zależności od użytej metodologii. Współczesne standardy badawcze wymagają zastosowania metodologii opartej na standaryzowanych kwestinariuszach stresujących wydarzeń życiowych. Okazuje się, że stres odgrywa rolę nawet u 70 proc. chorych na łuszczycę. Omówiono ponadto częstość depresji oraz problem stygmatyzacji i gorszej jakości życia u osób z łuszczycą. Depresja może być wynikiem istniejących zmian skórnych bądź odwrotnie - depresja może prowadzić do ujawnienia się lub zaostrzenia łuszczycy. Częstość współwystępowania objawów depresyjnych u chorych na łuszczycę nie jest jednoznaczna w dostępnym piśmiennictwie. Przyjmuje się, że wynosi ona około kilka procent. Uczucie odrzucenia społecznego jest istotnym problemem u pacjentów z łuszczycą. Jedna czwarta chorych potwierdza doświadczenie stygmatyzującej sytuacji. Dane z piśmiennictwa jednoznacznie wskazują na obniżoną jakość życia u chorych na łuszczycę. Powyższe dane sugerują, że pomoc psychologiczna może być istotnym elementem wspomagającym klasyczną terapię przeciwłuszczycową.


  4/7

  Tytuł oryginału: Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciową
  Autorzy: Barancewicz-Łosek Maria, Białynicki-Birula Rafał, Cisło Maria, Kołodziej Tomasz, Machaj Zbigniew, Maj Joanna, Mazur Grzegorz, Nockowski Piotr, Pacan Przemysław, Panaszek Bernard, Plomer-Niezgoda Ewa, Ruczkowska Janina, Szepietowski Jacek, Szybejko-Machaj Grażyna, Wąsik-Kuprianowicz Agnieszka, Wąsik Feliks, Woźniacka Anna, Żaba Ryszard, Żak-Prelich Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Szepietowski Jacek (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 477, [1] s. : tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,696

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/7

  Tytuł oryginału: Diagnostyka i leczenie zakażeń bakteriami beztlenowymi.
  Tytuł angielski: Laboratory diagnosis and treatment of anaerobic infections.
  Autorzy: Pacanowska Alicja, Dzierżanowska Danuta
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (3/4) s.326-331, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bakterie beztlenowe mogą wywoływać każdy typ zakażenia bakteryjnego u człowieka i dotyczą wszystkich narządów i tkanek. Istnieje wiele zakażeń, w których beztlenowce (szczególnie G(-) pałeczki z rodzaju Bacteroides) należą do dominujących czynników chorobotwórczych lub przynajmniej są w nich obecne. Diagnostyka bakterii beztlenowych wymaga specjalistycznych metod postępowania i jest dość kosztowna. Istnieje wiele metod identyfikacji beztlenowców. Do najczęściej stosowanych należą metody biochemiczne i serologiczne, zaś do najbardziej nowoczesnych sposobów różnicowania tych drobnoustrojów należy stosowanie sond genetycznych. Lekami o dużym znaczeniu terapeutycznym wobec flory beztlenowej są atybiotyki: á-laktamowe (zwłaszcza te z inhibitorami á-laktamaz, np. piperacylina z tazobaktamem), cefalosporyny II generacji (cefoksytyna), karbapenemy oraz metronidazol.

  Streszczenie angielskie: Anaerobic bacteria cause various kinds of infections in humans which can involve virtually all oragns and tissues. There are many types of infections where anaerobes (especially Gram(-) bacilli from the family Bacteroidaceae) can play a predominant role. Laboratory diagnosis of anaerobic infections rewquires specific methods and it is relatively expensive. many various methods can be used for anaerobes identification, e.g. biochemical tests, serology and more recently, genetic probes. Anaerobic infections can be treated with á-lactam antibotics (especially those containing á-lactamase inhibitors, e.g. piperacillin/tazobactam), second generation cephalosporins (cefoxitin), carbapenems and metronidazole.


  6/7

  Tytuł oryginału: 50 lat chirurgii dziecięcej w Szczecinie - prof. Edward Drescher i jego uczniowie [1912-1977]
  Autorzy: Pacanowski Jacek, Murawski Eugeniusz, Latawiec-Mazurkiewicz Irena
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.28-34, il., bibliogr. 29 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna
 • praca biograficzna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Drescher Edward Wilhehlm 1912-1977Markiewicz
 • Czesław1923-1994


  7/7

  Tytuł oryginału: Szczecińska szkoła leczenia rozszczepów twarzy
  Autorzy: Gawrych Elżbieta, Murawski Eugeniusz, Pacanowski Jacek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.119-123, il., bibliogr. 22 poz. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XX wieku

  stosując format: