Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAC-KOŻUCHOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zachowanie się lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u noworodków i niemowląt w zależności od sposobu żywienia.
Autorzy: Pac-Kożuchowska E.
Źródło: Czyn. Ryz. 2002 (1) s.46-53, il., tab., bibliogr. 31 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,062

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Racjonalne żywienie jest istotnym czynnikiem warunkującym prawidłowy rozwój organizmu ludzkiego. Aktualne wyniki badań wskazują na ścisłą zależność między sposobem żywienia już w najwcześniejszym okresie życia, a występowaniem chorób cywilizacyjnych. Optymalnym sposobem żywienia niemowląt jest karmienie piersią. Pokarm kobiecy wytwarzany przez zdrowe, dobrze odżywione matki w pełni zaspakaja zapotrzebowanie niemowlęcia na wszyskie niezbędne składniki odżywcze. Celem pracy była ocena zachowania się lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u noworodków i niemowląt w zależności od sposobu żywienia, od momentu urodzenia. Badania przeprowadzono u 161 zdrowych noworodków i niemowląt w wieku od 1. do 20. tygodnia (95 chłopców i 66 dziewczynek), urodzonych z ciąży donoszonej, trwającej od 38 do 42 tygodnia. Analizując sposób żywienia od urodzenia stwierdzono, że pokarmem matki było karmionych 38 dzieci (23,6 proc.), sztucznie - 73 dzieci (45,3 proc.), karmienie mieszane stosowano u 50 dzieci (31,1 proc.). U wszystkich badanych dzieci oznaczono poziom trójglicerydów, cholesterolu całkowitego i jego stężeń we frakcjach HDL, LDL, VLDL oraz apolipoprotein (Apo-AI, Apo-B) w surowicy krwi. Na podstawie otrzymanych wyników badań wykazano tendencję do wyższych poziomów trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, cholesterolu we fgrakcji HDL, LDL, VLDL oraz Apo-B w surowicy krwi u dzieci karmionuych mlekiem matki, w porównaniu z karmionymi mieszankami sztucznymi lub w ...

  Streszczenie angielskie: Rational nutrition is an important factor influencing regular development of human organism. Current results of research studies indicate a close relationship between the nutrition mode in the earliest period of life and incidence of civilisation diseases. Breastfeeding is the optimal nutrition of new-borns. Breast milk produced by healthy and well-fed mothers fully meets the newborn's needs for all of the necessary nutritive components. The aim of the study was the evaluation of the reaction of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in the blood serum of new-borns and infants with regard to the way of feeding from the birth. The studies were carried out on 161 healthy full-term (gestation period: 38-42 weeks) new-borns and infants (95 boys and 66 girls) aged 1-20 weeks. The analysis of nutrition from the birth indicated that 38 new-borns were breast-fed (23,6 p.c.), 73 new-borns were bottle-fed (45,3 p.c.) and mixed feeding was applied in 50 children (31,1 p.c.). In all of the studied children the following parametes were assayed in the blood serum: the level of triglicerides, total cholesterol and its concentrations in HDL, LDL and VLDL fractions as well as apolipoproteins (Apo-A1, Apo-B). The obtained results proved a tendency towards higher levels of triglicerides, total cholesterol, and cholesterol in HDL, LDL and VLDL fractions and Apo-B in blood serum in breast-fed children as compared to bottle-fed or mixed-fed children but the differences were not ...


  2/4

  Tytuł oryginału: Zachowanie się stężeń lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1.
  Tytuł angielski: Evaluation of lipids, lipoproteins in the blood serum of children with type 1 diabetes.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Szewczyk Leszek, Witkowski Daniel
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (1) s.23-27, tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dzieci i młodzież chorzy na cukrzycę typu 1 są osobami o zwiększonym zagrożeniu miażdżycą. Należy więc u nich wcześnie śledzić wszystkie czynniki ryzyka miażdżycy. Charakterystyczne są zaburzenia gospodarki lipidowej, przy czym nasilenie ich jest uzależnione od rodzaju cukrzycy i od stanu jej wyrównania. Celem pracy była ocena stężenia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dzieci z cukrzycą typu 1. Badaniami objęto 53 dzieci (23 dziewcząt i 30 chłopców) chorych na cukrzycę typu 1 w wieku od 8 do 16 lat, chorujących na cukrzycę od 3 do 10 lat. Podczas badania dzieci były w stanie względnego wyrównania metabolicznego. U wszystkich badanych dzieci oznaczono w surowicy krwi stężenie triacylogliceroli, cholesterolu całkowitego i cholesterolu HDL oraz apolipoprotein (Apo-AI i Apo-B). Cholesterol we frakcjach LDL i VDL określono metodą pośrednią. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i porównano z wcześniej opracowanymi normami własnymi dla dzieci zdrowych. W grupie dziewcząt z cukrzycą typu 1 stwierdzono wyższe wartości triacylogliceroli i cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcji LDL, VLDL oraz Apo-B i niższe stężenie cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. Natomiast u chłopców z cukrzycą stwierdzono wyższy poziom cholesterolu we frakcji LDL oraz niższy poziom cholesterolu we frakcji HDL w porównaniu z grupą kontrolną. 1) U dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1 stwierdza się zaburzenia gospodarki lipidowej. 2) W ...

  Streszczenie angielskie: Children and youth with type 1 diabetes have a higher risk of atherosclerosis. Therefore all of the atherosclerosis risk factors should be observed in those children early. The disorders of lipid metabolism are characteristic and their intensification depends on the type of diabetes and its balance. The objective of the paper was to evaluate behaviour of lipids, lipoproteins and apolipoproteins behaviour in the blood serum of children with type 1 diabetes. The study included 53 children (23 girls and 30 boys) with type 1 diabetes aged 8-16 years suffering from diabetes for 3-10 years. During the study the children were in the state of relative metabolic balance. In all of the studies subjects concetration of triglicerides, total and HDL cholesterol, apolipoproteins (Apo-AI, Apo-B) were assayed in the blood serum. The level of LDL and VLDL cholesterol was determined with an direct method. The obtained results were statistically analysed and compared with the earlier developed own standards for the healthy children. In the girls with type 1 diabetes higher levels of triglicerides and of total cholesterol, LDL and VLDL cholesterol as well as of Apo-B were confirmed and a lower level of HDL cholesterol was noticed as compared with the control group. But in the boys with type 1 diabetes higher level of LDL cholesterol and lower level of HDL cholesterol were confirmed as compared with the healthy children. 1) In the children and youth with type 1 diabetes the disorders of ...


  3/4

  Tytuł oryginału: Stężenia lipidów, lipoprotein i apolipoprotein w surowicy krwi u dziewcząt z nadczynnością tarczycy.
  Tytuł angielski: The level of lipids, lipoproteins and apolipoproteins in the blood serum of girls with hyperthyroidism.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Szewczyk Leszek, Witkowski Daniel
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (10) s.837-840, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Występujące w nadczynności tarczycy zaburzenia syntezy i katabolizmu cholestrolu skłąniają do oceny zachowania się stężeń apolipoprotein (Apo-AI, Apo-B). Badania przeprowadzono u 37 dziewcząt w wieku od 8 do 18 lat z potwierdzoną na podstawie wyników badań hormonalnych nadczynnością tarczycy. U badanych dziewcząt przed rozpoczęciem leczenia oznaczono w surowicy krwi stężenia cholesterolu całkowitego. Cholesterolu we frakcji HDL, trójglicerydów i apolipoprotein AI i B. Cholesterol we frakcach LDL i VDL określono metodą pośrednią. Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej i porównano z wcześniej opracowanymi normami u dziewcząt zdrowych. Stwierdzono charakterystyczne dla nadczynności tarczycy obniżone wartości cholesterolu całkowitego i jego frakcji, jak również stężenia trójglicerydów zbliżone do stężeń w grupie kontrolnej. Stwierdzono, że typowym dla nadczynności tarczycy zmianom stężeń cholesterolu towarzyszy obniżenie stężenia apolipoprotein AI i B.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią.
  Tytuł angielski: Evaluation of selected lipid metabolism in children with microsomia.
  Autorzy: Pac-Kożuchowska Elżbieta, Kozłowska Maria, Jaklińska Teresa, Szewczyk Leszek
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.21-25, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp: Niedobory wzrostu i masy ciała u dzieci skłoniły do oceny wybranych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci i młodzieży z mikrosomią. Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 48 dzieci (w wieku od 6 do 15): 27 dzieci z potwierdzoną somatotropinową niedoczynnością przysadki (SNP), 21 rówieśników z mikrosomią, ale z prawidłowym wydzielaniem GH. U wszystkich badanych dzieci wysokość ciała znajdowała się poniżej 3 centyla. Za punkt odniesienia przyjęto siatki centylowe opracowane dla dzieci warszawskich. U wszystkich dzieci oznaczono stężenia cholesterolu całkowitego, cholesterolu we frakcjach: HDL, LDL, VLDL, triglicerydów oraz apolipoprotein (Apo-AI, apo-B) w surowicy krwi. U dzieci z potwierdzoną soatotropinową niedoczynnością przysadki w/w oznaczenia wykonano przed podjęciem leczenia hormonem wzrostu. Wyniki badań: W grupie dzieci z SNP stwierdzono średnio wyższe stężenie cholesterolu HDL, niż w grupie porównawczej, ale różnice te nie były istotne statystycznie. Natomiast stężenie apo-AI w surowicy krwi dzieci z SNP było istotnie niższe (p 0,05) niż u dzieci z prawidłowym wydzielaniem GH. Wnioski: Stwierdzoen różnice w stężeniach oznaczanych parametrów gospodarki lipidowej u dzieci z mikrosomią nie wydają się być obciążające dla aktualnego zdrowia badanych dzieci.

  Streszczenie angielskie: Introduction: Defects in body height and weight in children made us evaluate some of the lipid metabolism parameters in children and youth with microsomia. Material and methods: 48 children (aged 6 - 15 years) were studied: 27 with growth hormone deficiency (GHD) adn 21 with microsomia but without GHD). The concentration of triglicerydes, total cholestserol, HDL-, LDL-, VLDL cholesterol and apolipoproteins: apo-AI adn apo-B was assayed in blood serum in studied children. Children were diagnosed before growth hormone treatment. Results: Significant lower mean values for Apo-AI in children with GHD (p 0,05) in relation to children with microsomia but without GHD was found. Conclusion: The confirmed differences in the concentrations of the assayed parameters of lipid metabolism in children with microsomia do not seem responsible for the present health condition of a child.

  stosując format: