Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PAŚNIK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Mechanizmy odpornościowe u noworodków i niemowląt z wrodzonymi wadami serca.
Tytuł angielski: Immune mechanisms in newborn and infants with congenital heart diseases.
Autorzy: Paśnik Jarosław, Moll Jadwiga, Banasik Małgorzata
Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (1) s.26-30, bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,393

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Wrodzone wady serca występują u około 8 na 1000 nowo narodzonych dzieci. Układ odpornościowy zapewnia ochronę organizmu przed infekcją. Mechanizmy obronne u dzieci z wrodzoną wadą serca są niedostateczne. Dotychczasowe nieliczne doniesienia wydają się sugerować, że układ odpornościowy noworodków z wrodzoną wadą serca może różnić się od noworodków bez wady. W pracy omówiono odrębności układu odpornościowego u noworodków i niemowląt z wadą serca.

  Streszczenie angielskie: The incidence of congenital heart disease in liveborn babies is about 8 out of 1000. The immunological system in humans has evolved to provide protection against infection. Children suffering form CHD have been assumed to have a deficiency in their defence mechanisms. So far published reports seem to suggest that immunological system of infants with congenital heart disease may be different from that of infants without the disease. Differences in immunological system of infants and babies with congenital heart disease have been presented in the study.


  2/4

  Tytuł oryginału: Zaburzenia odporności u dzieci
  Autorzy: Banasik Małgorzata, Bartel Hieronim, Bernatowska Ewa, Fornalczyk-Wachowska Ewa, Jankowski Adam, Kowalczyk Danuta, Kowalski Marek, Lewandowicz-Uszyńska Aleksandra, Lewandowska Anna, Lewkowicz Przemysław, Lukamowicz Jolanta, Madaliński Kazimierz, Marczyńska Magdalena, Maroszyńska Iwona, Miecznik Adam, Zeman-Miecznik Alicja, Paśnik Jarosław, Pokoca Lech, Pietrucha Barbara, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Skopczyńska Hanna, Szczepańska-Putz Małgorzata, Tchórzewski Henryk, Wawrzyniak Maria, Zeman Krzysztof
  Opracowanie edytorskie: Zeman Krzysztof (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 311 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 21 cm.
  Seria: Biblioteka Pediatry 39
  Sygnatura GBL: 735,268

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/4

  Tytuł oryginału: Konwersje w cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: Conversions during laparoscopic cholecystectomy.
  Autorzy: Stanowski Edward, Paczyński Andrzej, Gołębiowski Grzegorz, Koziarski Tomasz, Paśnik Krzysztof, Kurzawa Katarzyna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (10) s.869-874, il., bibliogr. 15 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • gastroenterologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel pracy. Omówienie rodzajów i przyczyn konwersji w cholecystektomii laparoskopowej. Materiał i metodyka. W naszej klinice od 07.1991 do 12.2001 r. wykonano 6873 cholecystektomii laparoskopowych u 4078 kobiet i 2795 mężczyzn w wieku od 13 do 94 lat, w tym konwersję wykonano u 111 (1,615 proc.) osób. Konwersje podzielono na 3 grupy: przewidywane, zamierzone i wymuszone. Uznano, iż konwersja nie jest powikłaniem nowej techniki operacyjnej, lecz zamianą sposobu operacji. Wyniki. Konwersje wykonano u 111 chorych, w tym planowe u 7 (6,3 p.c.) chorych, wymuszone u 36 (32,43 p.c.), a zamierzone u 68 (61,26 proc.) chorych. Czas operacji laparoskopowej, podczas której zdecydowano jej zamianę na klasyczną, wynosił od 7 min. do 3 h 15 min. (śr. 40 min). Konwersje stanowiły od 0,31 (1999 r.) do 2,35 proc. (1993 r.). Wahania te spowodowane są zmianą zasad kwalifikacji chorych do cholecystektomii laparoskopowej. W miarę nabywania doświadczenia i doskonalenia techniki wideochir. rozszerzano wskazania do cholecystektomii laparoskopowej. Retrospektywna ocena badania podmiotowego, przedmiotowego, badań oraz biochem. nie pozwala na jednoznaczne określenie, które z nich ma wpływ na większą częstość konwersji. Nie zaobserwowaliśmy zjawiska zwanego "krzywą uczenia sie". Zwiększona liczba konwersji spowodowana została rozszrzeniem kryteriów kwalifikacji do cholecystektomii laproskopowej. Wnioski. Konwersja nie jest błędem, lecz zamianą techniki operacyjnej. Niezależnie od liczby wykonanych operacji istnieje odsetek chorych wymagających konwersji. Konwersja powinna być wykonana w ciągu ok. 30-60 min. w przypadku braku postępu operacji...

  Streszczenie angielskie: Aim of the study was to present types of conversions and reasons for conversion during laparoscopic cholecystectomy. Material and methods. During the period between October, 1991 and December, 2001 6873 patients (4078 female, 2795 male) underwent laparoscopic cholecystectomy in our Department. Conversion was performed in 111 patients (1.615 p.c.). We divided conversions into 3 groups: anticipated conversions (7 patients -6.30 p.c.), emergency conversions in 31 cases (29.2 p.c.) and deliberate conversions in 67 cases (63.2 p.c.). Results. Conversion was performed in 11 patients (1.615 p.c.). Time during which was performed ranged between 15 min and 3 h 15 min. Data demonstrated that conversion to open cholecystectomy was required in 0.31 p.c. (1999) to 2.35 p.c. (1993). Cases these differences were due to the change of patient qualification towards laparoscopic cholecystectomy. With experience and progress in videosurgical techniques, indications towards laparoscopic cholecystectomy have expanded. Retrospective evaluation of the history, physical and biochemical examinations, as well as imaging techniques does not help determine, which of these factors might influence the frequency of conversions. We did not observe the "learning curve" in our department. The increasing number of conversions was due to a wider spectrum of qualification criteria towards laparoscopic cholecystectomy.


  4/4

  Tytuł oryginału: Ocena chemiluminescencji i ekspresji cząstek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca.
  Tytuł angielski: Asessment of chemiluminescence and adhesion molecules expression on neutrophils in children with cyanotic congenital heart disease.
  Autorzy: Paśnik Jarosław, Baj Zbigniew, Moll Jadwiga, Sysa Andrzej, Zeman Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.229-231, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wrodzone wady serca występują u około 8 na 1000 nowonarodzonych dzieci. Mechanizmy obronne u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca są niedostateczne. Celem badań była ocena wybuchu oddechowego i cząstek adhezyjnych na neutrofilach u dzieci z wrodzoną siniczą wadą serca. Badano 12 dzieci z tetralogią Fallota i przełożeniem wielkich pni tętniczych. Grupę kontrolną stanowiło 16 zdrowych dzieci. Wykazano, że: (1) chemiluminescencja neutrofilii spoczynkowych i stymulowanych przez fMLP była znamiennie wyższa u dzieci z siniczą wadą serca w porównaniu do dzieci zdrowuch. (2) Ekspresja cząstek adhezyjnych CD11b była znamiennie wyższa u dzieci z siniczą wadą serca. (3) U dzieci z siniczą wadą serca obserwowano zmniejszony wzrost ekspresji CD11b w odpowiedzi na stymulację fMLP. Badania wykazały, że warunki biochemiczne i hemodynamiczne w krążeniu krwi u dzieci z siniczą wrodzoną wadą serca mogą stale stymulować neutrofile i zmieniać ich aktywność bakteriobójczą.

  Streszczenie angielskie: Congenital heart disease occur in about 8 per 1000 newborns. The defence mechanisms in children with cyanotic congenital heart disease are insufficient. The aim of the study was the assessment of respiratory burst and adhesion molecules on neutrophils in children with cyanotic congenital heart disease. Twelve children with Fallot's tetrad and transposition of the large arteril trunks were studied. The control group consisted of 16 healthy children. It was demonstrated that; (1) chemiluminescence of resting and fMLP-stimulated neutrophils was significantly higher in children with cyanotic heart disease as cnopared to healthy children; (2) expression of CD11b adhesion molecules was significantly higher in children with cyanotic heart disease; (3) in children with cyanotic heart disease a reduced in was observed of CD11b expression on response to fMLP stimulation. The studies have demonstrated that biochemical and haemodynamic conditions in blood circulations in children with cyanotic congenital heart disease can constantly stimulate neutrophils and alter their bactericidal activity.

  stosując format: