Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PÓŁTORAK
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Badania migracji i ocena jakości zdrowotnej opakowań żywności.
Tytuł angielski: Testing migration and health quality evaluation of food packaging.
Autorzy: Ćwiek-Ludwicka Kazimiera, Jurkiewicz Małgorzata, Stelmach Agnieszka, Półtorak Hanna, Mazańska Małgorzata
Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (1) s.47-58, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,906

Streszczenie polskie: Omówiono badania migracji z opakowań żywności wykonanych z tworzyw sztucznych do płynów modelowych oraz podano kryteria oceny wyrobów w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego w świetle ustawodawstwa.

Streszczenie angielskie: According to legislation the producer is responsible for the product. Products placed on the market must be safe and the relevant documentation confirming the conformity of the product with the accepted limits of global and specific migration must be available from the producer. The provisions concerning acceptable migration limits (global and specific), simulants and testing methods are set by the relevant regulations. Distilled water, 3 p.c. acetic acid, 10 p.c. ethanol and olive oil are used as simulants of foodstuffs. The choice of an appropriate simulant and testing conditions depends on the type of food expected to come in contact with packing. According to provisions testing should be performed in the conditions, which possibly closely reflect actual or expected use of the packaging material, taking into account storage of the product as well as possible thermal processing. The methods for global migration into simulants using the cell, pouch, by immerse or by article filling are recommended. The criteria used to choose an appropriate testing method are set in European Standards EN 1186. A product meets the quality criteria as set by the legislation if the global migration from the packaging into simulants does not exceed value of 10 mg/dmý or 60 mg/kg and if the specific migration limit (SML), set for given substance is not exceeded.


2/6

Tytuł oryginału: Zagrożenie gruczołu tarczowego w zaawansowanym raku krtani.
Tytuł angielski: Threat to the thyroid gland in advance laryngeal cancer.
Autorzy: Misiołek Maciej, Namysłowski Grzegorz, Czecior Eugeniusz, Misiołek Hanna, Półtorak Andrzej
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.89-90, bibliogr. 6 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • otorynolaryngologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zwrócono uwagę na możliwość naciekania nowotworowego tarczycy u chorych z zaawansowanym rakiem krtani. Podkreślono możliwość rozprzestrzeniania się raka krtani przez ciągłość oraz drogą limfatyczną, szczególnie w przypadkach ze znaczynym zaawansowaniem procesu miejscowego. Celem pracy była próba określenia w krtani miejsc najbardziej predysponujących do takiego naciekania oraz ustalenie zasad postępowania z gruczołem tarczowym w zaawansowanym raku krtani. Przedstawiono własne obserwacje w oparciu o analizę 210 chorych, operowanych z powodu zaawansowanego raka krtani (T3 i T4). Wskazano na okolice krtani o największym zagrożeniu naciekania na tarczycę, tj. spoidło przednie, okolicę podgłośniową oraz transglottic ca. Podkreślono konieczność jednoczasowego z laryngektomią usuwania tarczycy w przypadkach podejrzenia jej naciekania, a w przypadkach lokalizacji raka predysponujących do przejścia na tarczycę pobieranie wycinków do badania drobnowidowego.

  Streszczenie angielskie: The attention was paid to the possibility of malignant infiltration of the thyroid gland in patients with advanced laryngeal cancer. The possibility was stressed of laryngeal cancer spreading by continuity and by lymphatic route, particulary in cases with significant progression of the local process. The aim of the study was an attempt at determination in the larynx of sites most predisposing to such infiltration and establishing of management principles of the thyroid gland in advenced laryngeal cancer. Own observations were presented based on the analysis of 210 patients operated on for advenced laryngeal cancer (T3 and T4). Laryngeal regions were demonstrated, with the highest probability of thyroid gland infiltration, i.e. the anterior laryngeal commissure, subglottic region and transglotic ca. The necessity was stressed of thyroidectomy simultaneously with laryngectomy in the cases of suspected thyroid infiltration, and in the cases of cancer location at the sites predisposing to spreading into the thyroid gland, of tissue sampling for microscopic examination.


  3/6

  Tytuł oryginału: Stopa cukrzycowa - trudności diagnostyczne.
  Tytuł angielski: The diabetic foot - diagnostic difficulties.
  Autorzy: Błasińska-Przerwa Katarzyna, Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Półtorak Danuta, Kotapski Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.590-598, il., tab., bibliogr. 1o poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Stopa cukrzycowa stanowi najczęstsze powikłanie cukrzycy prowadzące do hospitalizacji. Zachodzące w niej zmiany zależą od: unaczynienia - stopa cukrzycowa septyczna; unerwienia - stopa cukrzycowa aseptyczna; procesów naczyniowych i neurogennych łącznie - stopa cukrzycowa mieszana. Istotną rolą diagnostyki obrazowej jest rozpoznanie rodzaju zmian, określenie stopnia ich zaawansowania oraz udział w planowaniu leczenia. Podstawą jest nadal klasyczne zdjęcie rentgenowskie, jako badania drugiego rzutu wykorzystywane są USG, TK, MR i scyntygrafia izotopem technetu. Autorzy przedstawiają trudności diagnostyczne w ocenie różnych typów zmian zachodzących w obrębie stóp u pacjentów z cukrzycą.


  4/6

  Tytuł oryginału: Trudności diagnostyczne w ocenie zmian przebiegających z wygięciem kości długich.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in long bones bending assessment.
  Autorzy: Kotapski Jacek, Świątkowski Jan, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Michałowska Ilona, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.597-605, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Niektóre zaburzenia metaboliczne oraz miejscowe procesy chorobowe toczące się w kościach długich mogą powodować ich wygięcie. Może ono wystąpić gdy kości rosną nieprawidłowo lub też dochodzi do zniekształceń na skutek miejscowego bądź uogólnionego obniżenia ich wytrzymałości. Rozróżnienie tych dwóch przyczyn jest zadaniem m.in. metod diagnostyki obrazowej. W naszym opracowaniu wybraliśmy przypadki zmienionej osi kości długich analizując, na podstawie zdjęć dwupłaszczyznowych, ich przyczyny.


  5/6

  Tytuł oryginału: Obraz radiologiczny choroby Pageta.
  Tytuł angielski: The radiological image of Paget's disease.
  Autorzy: Świątkowski Jan, Michałowska Ilona, Kotapski Jacek, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Półtorak Dorota
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.673-678, il., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. choroba Pageta zaliczana jest do chorób metabolicznych, charakteryzuje się patologiczną przebudową i przerostem kości. Materiał i metody. W latach 1981-2001 diagnozowano 24 chorych (14 kobiet, 10 mężczyzn), u których rozpoznano chorobę Pageta. U wszystkich pacjentów wykonano konwencjonalne zdjęcia radiologiczne czaszki, kręgosłupa, miednicy, klatki piersiowej oraz kości długich. U jednego chorego wykonano CT miednicy i głowy. Oceniano lokalizację i rozległość zmian, cechy radiologiczne oraz obecność powikłań. Wyniki. U 15 chorych (62,5 proc.) występowały zmiany jednoogniskowe, u 9 (37,5 proc.) obserwowano zmiany wieloogniskowe. Zmiany najczęściej lokalizowały się w sklepieniu czaszki - 9 przypadków, kości piszczelowej - 7, miednicy - 5, kości udowej 3, kręgosłupie lędźwiowym - 3. U większości pacjentów w obrazie radiologicznym przeważały zmiany o typie osteosklerotycznym, w 3 przypadkach obserwowaliśmy zmiany osteolityczne. Wnioski. W rozwiniętym stadium choroby Pageta obraz radiologiczny jest charakterystyczny, można ją rozpoznać na podstawie klasycznych zdjęć rentgenowskich.

  Streszczenie angielskie: Background. Paget's disease is a metabolic bone disease characterized by excessive bone resorption and activated osteoclasts. The aim of the present study was to examine the localization and extent of lesions, radiological traits, and complications. Material and methods. During the period 1981-2001, 24 patients (14 women, 10 men) with Paget's disease were examined, using x-rays of the skull, spine, pelvis, and the long bones of the limbs, and computer tomography (1 patient) of the skull and pelvis. Results. In 15 patients (62.5 p.c.), the disease was monoostotic, while in 9 cases (37.5 p.c.) it was polyostotic. The most common places for changes were in the vault of the skull (9 cases), the tibia (7 cases), the pelvis (5 cases), the femur (3 cases), and the lumbar spine (3 cases). Osteosclerotic changes dominated in the radiological picture. Three of the patients wre in the osteolitic phase of Paget's disease. Conclusions. The radiological picture of fully developed Paget's disease is very characteristic. It is possible to make a diagnosis on the basis of conventional radiography.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zmiany zapalne kości - temat zawsze aktualny.
  Tytuł angielski: Osteomyelitis: always a timely topic.
  Autorzy: Swiątkowski Jan, Półtorak Dorota, Błasińska-Przerwa Katarzyna, Michałowska Ilona, Kotapski Jacek
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (6) s.716-721, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy poddano analizie przydatność poszczególnych metod obrazowych w diagnostyce nieswoistych zmian zapalnych kości. Zaprezentowano przykłady zmian o rzadkim umiejscowieniu i szczególnym przebiegu na przykładzie pacjentów, którzy trafili do Kliniki Ortopedii w celu diagnostyki lub leczenia.

  Streszczenie angielskie: The present study analyzes the usefulness of particular imaging methods in the diagnosis of non-specific inflammatory lesions in bone tissue. Examples are given of osteomyelitic changes in unusual locations and unique courses of illness in patients referred to the Orthopedics Department for diagnosis or treatment.

  stosując format: