Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PĘDICH
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Polska gerontologia - jej perspektywy i bariery.
Tytuł angielski: Polish gerontology - its prospects and barriers.
Autorzy: Pędich Wojciech
Źródło: Gerontol. Pol. 2002: 10 (4) s.159-161, bibliogr. 19 poz., sum. - 9 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego Gdańsk 2002
Sygnatura GBL: 313,484

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Temat korporatywny:
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

  Streszczenie polskie: Autor przedstawia dotychczasowe osiągnięcia polskiej gerontologii i rozważa zadania na przyszłość oraz możliwe trudności.

  Streszczenie angielskie: Author presents the previous achievement of the Polish gerontology and discusses her future tasks and possible difficulties.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zróżnicowanie regionalne sytuacji życiowej ludzi starych na wsi.
  Tytuł angielski: Regional diversity in the situation of the elderly in rural areas.
  Autorzy: Pędich Wojciech
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.207-210, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Sytuacja ludzi starych w Polsce różni się niekiedy bardzo znacznie nawet pomiędzy blisko położonymi regionami lub mniejszymi obszarami kraju. Dotyczy to szczególnie obszarów wiejskich. Badania przeprowadzone z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w latach 1999 - 2001 w 6 wybranych regionach wiejskich pozwoliły na ocenę tych różnic. Odsetek osób po 65 roku życia na wsi wynosi w Polsce średnio 13,2 proc., a w badanych środowiskach wiejskich od 9,3 proc.( gm. Narew, Podlasie). Odsetek ludzi z wykształceniem niepełnym podstawowym wahał się od 11 proc. w gminie Chmielno (Kaszuby) do 80 proc. w gminie Puńsk (Podlasie). We wsiach Polski 59,5 proc. osób powyżej 65 roku życia ocenia stan swojego zdrowia jako zły lub bardzo zły; w badanych środowiskach ocenę taką podało od 36 proc. osób w gm. Krapkowice (Śląsk Opolski) do 58 proc. w gm. Lewin w tym samym województwie oraz w trzech badanych gminach województwa podlaskiego. Odsetek osób niezadowolonych z sytuacji materialnej wahał się od 24 proc. (gm. Dziadkowice i gm. Narew, Podlasie) do 44 proc. (gm. Chmielno, Kaszuby). W Polsce 11,3 proc. osób starszych wyraża niezadowolenie z życia i ze swoich życiowych dokonań. W badanych wsiach odsetek osób niezadowolonych wynosił od kilku procent (gm. Chmielno, Kaszuby) do ponad 20 proc. (gm. Puńsk, woj. podlaskie). Takie zróżnicowanie opinii można tłumaczyć zarówno czynnikami emocjonalnymi jak i ekonomicznymi, psychologicznymi, wreszczie różnicami etniczymi i obyczajowymi. ...

  Streszczenie angielskie: The situation of the eldrely in Poland differs, sometimes quite significantly, among regions and smaller areas of the country. It concerns particularly rural areas. The study, initiated by the Polish Society of Gerontology in the years 1999 - 2001 in six chosen rural areas, allowed the evalution of these differences. The percentage of people over 65 in rural areas in Poland is, on the average, 13.2 p.c., while in the studied rural areas it raches from 9.3 p.c. in Chmielno (region Kaszuby) to 27.4 p.c. in Narew (region Podlasie). The percentage of the elderly with incomplete primary education amounted from 11 p.c. in Chmielno (region Kaszuby) to 80 p.c. in Puńsk (region Podlasie). In Polish villages 59.9 p.c. of the people over 65 evaluate their health as bad or very bad; in the studied areas this evaluation was given by 36 p.c. of the respondents in Krapkowice (region Śląsk Opolski) to 58 p.c. in Lewin in the same region and in three studied areas in the region Podlasie. The percentage of those unsatisfied with their material situation ranged from 24 p.c. in Dziadkowice and Narew (region Podlasie) to 44 p.c. in Chmielno (region Kaszuby). In Poland 11.4 p.c. of the elderly express their lack of life satisfaction and life achievement. In the studied areas the percentage of the unsatisfied ranged from a few percent (Chmielno) to over 20 p.c. (Puńsk). Such diversity can be explained through both emotional and economic, as well as psychological or ethnic factors, and ...


  3/3

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia

  stosując format: