Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁOTKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Udział pielęgniarki w psychoprofilaktyce uzależnień wśród młodzieży lubelskiej.
Tytuł angielski: The role of a nurse in psychoprophylactics of addictions concerning the youth of Lublin region.
Autorzy: Płotka Aniela, Borny-Żarska Alicja
Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.161-165, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
Sygnatura GBL: 301,109

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Udział pielęgniarki w psychoprofilaktyce uzależnień polega na kształtowaniu świadomości oraz odpowiedzialności młodych ludzi za własne zachowania zdrowotne, na poszukiwaniu atrakcyjnych form i metod wpływania na ich postawy oraz na nauczaniu sztuki odmawiania. Celem pracy było określenie udziału pielęgnairki w psychoprofilaktyce uzależnień wśród młodzieży lubelskiej oraz rozpoznanie sytuacji w środowisku szkolnym adolescentów. Materiał i metoda: Do uzyskania materiału badawczego wykorzystano ankietę konstrukcji własnej, składającą się z metryczki i 27 pytań. Badaniami objęto młodzież Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Lublinie przy ul. Magnoliowej 8. Ogółem przebadano 100 osób w wieku od 14 do 18 lat, w tym 31 dziewcząt i 69 chłopców. W pracy zastosowano test Chi-kwadrat Pearsona i test Fishera. Badania przeprowadzono w okresie od marca do czerwca 2001 roku. Wyniki: Większość badanych adolescentów, bo aż 79,0 proc. zetknęła się ze środkami uzależniającymi, a prawie połowa używa ich (51,o proc.). Najczęściej młodzi ludzie sięgają po piwo, papierosy i marihuanę. Przyczyną sięgnięcia po środek uzależniający jest ciekawość oraz namowa kolegów. Według opinii młodzieży, najskuteczniejszą metodą pomocy w uniknięciu (ograniczeniu) uzależnień byłoby szerzenie mody na niezażywanie środków toksycznych.

  Streszczenie angielskie: The role of a nurse in psychoprophylactics of addictions consists in building teh awareness and responsibility of young people for their healthy behaviours, seeking the attractive forms and methods of influencing their attitudes and teaching them the skill of refusing. The aim of the study was to define the role of a nurse in psychoprophylactics of addictions among the youth in Lublin and identification of situation in the school environment of the adolescents. Material and method: The questionnaire of own design was used as the source of study material. It consisted of 27 questions and a card. The study include adolescents from the Lublin Centre of Vocational Education in Lublin, at Magnoliowa Street No.8. Totally 100 people (31 girls and 69 boys) aged 14 - 18 were investigated. The study used Chi-Square Pearson and Fisher test and was carried out from March to June 2001. Results: Most of the studied adolescents (79.0 p.c.) have got a contact with addicing drugs, and almost half of them (51.0 p.c.) uses them. Most frequently young people drink beer, smoke and use marihuana. The reason for reaching for the addicting drug is the interest and pressure of the peers. According to the youth the most effective method of assistance with avoiding (limiting) the addictions would be popularisation of fashion of not using the toxic drugs.


  2/8

  Tytuł oryginału: Badanie dzieci w średnim wieku szkolnym przy pomocy zmodyfikowanej skali emocji w kontekście problemów, diagnozowania i leczenia depresji dziecięcej i młodzieńczej.
  Tytuł angielski: Investigation of schoolchildren with a modified emotion scale in the context of problems, diagnosing and treatment of childish and adolescent depression.
  Autorzy: Płotka Aniela, Kosarska Beata, Makara-Studzińska Marta
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.166-168, il., tab., bibliogr. 7 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Smutek i radość to dwa towarzyszące ludziom od wieków uczucia. Niestety, pomimo wspaniałych osiągnięć naukowych i technicznych, znacznej, ciągle rosnącej poprawie warunków życia - to właśnie radości jest coraz mniej. Głównym celem pracy było zbadanie emocji występujących w wieku rozwojowym wśród dzieci wiejskich, jak również ocena, czy emocje te mogą być zagrożeniem wystąpienia depresji. Materiał i metoda: dla potrzeb niniejszej pracy grupę uczniów zbadano zmodyfikowaną "skalą emocji" na podstawie skali depresji Becka. Skala ta zawiera 9 pytań. Badania przeprowadzono w marcu 2002 roku w Szkole Podstawowej im. Ignacego Mościckiego w Skierbieszowie k/Zamościa, województwo lubleskie. Badaniami objęto trzydziestoosobową grupę uczniów klasy szóstej (18 chłopców i 12 dziewcząt). Wyniki: prezentowane w pracy badania przeprowadzone wśród dzieci ze środowiska wiejskiego dowodzą, że mają one zwiększony lęk przed przyszłością, cechują się podwyższonym poziomem smutku, uważają się za osoby nerwowe, wiele z nich jest niezadowolonych z życia rodzinnego i mają problemy w nauce. Jak wynika z powyższego, warto prowadzić tego typu badania, by wykrywać ewentualne obszary zagrożeń i w porę podejmować szerokie działania z zakresu promocji zdrowia psychicznego i edukacji zdrowotnej.

  Streszczenie angielskie: Sadness and happines are the two feelings that have been accompanying people for many ages. Unfortunately in spite of great achievements in science and technology and continuous improvement of living conditions - the feeling of happines is more rare. The main aim of the paper was to investigate the emotions appearing in the adolescence among the rural children as well as to evaluate if the emotions could be source of depression. Material and method: for the sake of the present study a group of schoolchildren were investigated with a modified "emotion scale" on the basis of depression scale by Beck. This "scale scale" on the basis of depression scale by Beck. This scale included 9 questions. The tests were performed in March 2002 in the Ignacy Mościcki Elementary School in Skierbieszów near Zamość, the Province of Lublin. The study included 30 children from the 6th class (18 boys and 12 girls). results: the presented tests among the rural children prove that they have an increased fear of the future; they have an increased level of sorrow; they consider themselves neurotics and many of them are not satisfied of their family life; they have also learning difficulites. As the above implices, such studies are valuable in order to detect possible areas of risks and in due time take up activities aiming at promotion of mental health and health education.


  3/8

  Tytuł oryginału: Uczeń w sytuacji stresu szkolnego.
  Tytuł angielski: Pupil in the situation of the school stress.
  Autorzy: Płotka Aniela, Majcherczyk Izabela, Czernikiewicz Andrzej, Szymona Kinga, Pawłowska Beata
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.169-173, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Szkoła jako instytucja oświatowa jest jednocześnie dla ucznia treningiem życia. Dzisiejsze dzieci przeżywają w szkole stres znacznie większy, niż kiedykolwiek było to naszym udziałem. Funkcjonowanie w środowisku szkoły, wchodzenie w relacje z nim, problemy życia codziennego dostarczają wielu sytuacji stresowych. Celem głównym pracy było przeanalizowanie problematyki stresu u uczniów będących w okresie dojrzewania w aspekcie środowiska szkolnego. Materiał i metoda: Badaniami ankietowymi objęto 30 uczniów w wieku 11 - 12 lat, uczęszczających do V klasy Szkoły podstawowej im. Marii Curie-Skłodowskiej w Tarnogrodzie. W badanej próbie było 16 dziewczynek i 14 chłopców. Grupa dzieci miejskich obejmowała 25 uczniów, natowiast dzieci wiejskich uczęszczających do tej szkoły było pięcioro. Badania przeprowadzono w styczniu 2002 roku. Uzyskane wyniki badań: Ankietowani uczniowie bez względu na płeć i miejsce zamieszkania wskazali szkołę jako środowisko, które najbardziej stresuje. Źródłem stresu w szkole są złe oceny (71,4 proc.), niesprawidliwość (75,0 proc.). Uczniowie boją się drugoroczności (64,3 proc.), zbyt dużych wymagań nauczyciela (43,8 proc.). Wymienionych źródeł stresu bardziej boją się dziewczynki. Dzieci na ogół mają pozytywny stosunek do swojej szkoły. Rzadka jest ona postrzegana jako źródło przykrych przeżyć.

  Streszczenie angielskie: School as the educational institution is the source of learning about life for the pupils as well. Contemporary children at school experience a greater stress than we have ever experienced. Functioning in the school environment, entering the school relationships and everyday problems offer us many stressful situations. The aim of the study was the analysis of the problem of stress for adolescent pupils in the school environment. Material and method: The questionnaire was used on 30 pupils aged 11 - 12 who attended 5th class of Maria Curie-Skłodowska Elementary School in Tarnogród. The studied sample included 16 girls and 14 boys. There were 25 urban children and 5 rural children. The study was performed in January 2002. The obtained results: The interviewed pupils irrespective of age and gender and the place of residence confirmed that school was the most stressing environment. The sources of stress at school are poor marks (71.4 p.c., injustice ((75,0 p.c.). Pupils are afraid of being not promoted (64.3 p.c.), too high requirements of teachers (43.8 p.c.). The above mentioned sources of stress are more severe for girls. Generally the children have positive attitude to their school. Rarely it is conceived as the source of negative feelings.


  4/8

  Tytuł oryginału: Poczucie koherencji a czynniki socjodemograficzne u pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi.
  Tytuł angielski: Sense of coherence and sociodemographic factors in neurotic patients.
  Autorzy: Szymona Kinga, Pawłowska Beata, Płotka Aniela
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 supl. 1: Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku s.177-179, bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja pt. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia na progu XXI wieku Biłgoraj 21-22.09. 2002
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było wskazanie czynników socjodemograficznych, które mają wpływ na poczucie koherencji (SOC). Przebadano grupę 101 pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, leczonych w Oddziale Nerwic Katedry i Kliniki Psychiatrii AM w Lublinie. Pacjenci przebadani zostali polską wersją Kwestionariusza Orientacji Życiowej (SOC-29) oraz Ankietą Środowiskową opracowaną przez Aleksandrowicza. Wynik analiz statystycznych wykazały, że istotny wpływ na poziom poczucia koherancji u badanych chorych mają następujące czynniki socjodemograficzne: nerwica i alkoholizm w rodzinie generacyjnej pacjenta, śmierć matki w dzieciństwie, odrzucenie przez rodziców, rozpad małżeństwa rodziców, poziom wykształcenia klienta.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to define influence of sociodemographic factors on sense of coherence (SOC) in neurotic patients. Subjects in the study were 101 patients with neurotic disorders hospitalized in Psychiatry Department in Lublin. Two questionnaires were used: authorized Polish adaptation of the Orientation to Life Questionnaire (SOC-29) by Antonovsky and Environmental Questionnaire by Aleksandrowicz. The results showed connections with between SOC and: neurosis and alcohol dependence in family of neurotic patients, death of mother in patients childhood, patients rejections attitude, parents divorce, clients education level.


  5/8

  Tytuł oryginału: Badania nad osobowościowymi uwarunkowaniami mistrzostwa w zawodzie pilota-instruktora.
  Tytuł angielski: Studies in the personality conditioning of mastery in the pilot-instructor profession.
  Autorzy: Płotka Aniela, Ligęza Ewa
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.37-42, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem głównym pracy było poznanie osobowościowych uwarunkowań mistrzostwa w zawodzie pilota-insturktora. Do wyodrębnienia istotnie znaczących cech osobowości zastosowano następujące metody i narzędzia badawcze: Kwestionariusz Motywacji Osiągnięć (MO); Inwentarz osobowościowy CPI 18-skalowy H.G. Gougha (California Psychological Inventory); metodę indywidualnych przypadków; wywiad środowiskowy połączony z obserwacją; metody statystycznej analizy wyników. Badania prowadzone były we wszystkich jednostkach lotniczych dawnej Wyższej Oficerskiej Szkoły Lonticzej (WOSL) oraz w grupie pilotów służących w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Badania prowadzono od marca do listopada 1999 roku. Objęto nimi 62 pilotów-instruktorów. Całą populację podzielono na dwie równoliczne grupy ("mistrzów" i grupę kontrolną "K"). Na podstawie uzyskanych wyników badań wyodrębniono cechy właściwe dla "mistrzów": tpowość (Ty); dobre samopoczucie (Ds); poczucie włąsnej wartosci (Pw); odpowiedzialność (Od); uspołecznienie (Us); powodzenie przez konformzm (Pk) i powodzenie przez niezależność (Pn), które nazwano wyznacznikami osobowościowymi ("predyktorami osobowościowymi") mającymi wpływ na osiąganie "mistrzotwa zawodowego". W ten sposób wykazano, że piloci ci mają lepsze samopoczucie, odpowiedzialności i są bardziej uspołecznieni od kolegów, którzy nie uzyskali maiana "Mistrz Metodyki Szkolenia Lotniczego" (MMSL). Wyniki te poprawiły orientację w zakresie modułu osobwości pilotów, a ...

  Streszczenie angielskie: The main objective of the paper was to identify the personality conditioning of mastery in the pilot-instructor profession. For selecting the essentially significant traits of personality the following methods and research tools were used: questionnaire of motivation of the achievements (MA); 18-scale Personality Inventory CPI of H. G. Gough (California Psychological Inventory); method of individual cases; environmental inverview connected with observation; methods of statistical analysis of results. The study was carried out in all of the aviation units of the former Higher Aviation Military Academy ad in the group of pilots from the Headqarters of the Air Force and Air Force Defence. The research was carried out from march till the end of November 1999. THere were 62 pilot-instructors included in the study. The whole population was divided into two equal groups ("masters" and control group "K"). On the asis of the obtained results the following personality factors have been identified in the group of 'masters': typical character, good mood, self-esteem, responsibility, socialization, achievemnt of success through conformity and achievement of success through independence. These features have been called 'personality determinants' which influence the achivement of 'professional mastery'. In this way it has been proved that these pilots have a better frame of mind (i.e. better mood), higher intellectual effectiveness, a higher sense of self-esteem and a higher sense ...


  6/8

  Tytuł oryginału: Ocena rezultatów oddziaływań terapeutycznych stosowanych w leczeniu pacjentów z chorobą alkoholową.
  Tytuł angielski: Evaluation of results of therapeutic activities applied in alcoholic disease patients.
  Autorzy: Płotka Aniela, Jajszczyk Barbara
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.74-80, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wraz z uznaniem alkoholizmu za chorobę, alkoholik został uznany ofiarą. Wiele trudnych do zrozumienia działań zostało odkrytych jako niezależne i typowe oznaki. Alkoholik przestał mieć znaczenie etykiety, lecz stał się osobą wymagającą pomocy i opieki medycznej. Można to streścić w następujący sposób: "nie jest nic złego w byciu alkoholikiem pod warunkiem, że próbujesz coś z tym zrobić". Cel (badań). Samoocena rezultatów zastosowania środków terapeutycznych w procesie leczenia pacjentów o skłonności do alkoholu. Bardzo ważne w praktyce jest określenie danych potrzebnych do stworzenia planu leczenia dla nadużywających alkoholu. Materiał i metoda. Badania zostały przeprowadzone w listopadzie i grudniu 1997 w Klubie Anonimowych Alkoholików "The way" znajdującym się na oddziale psychiatrycznym w Olsztynie. Badania objęły 50 pacjentów o skłonności do alkoholu i członków ich rodzin. Zastosowano anonimowy kwestionariusz, przebieg choroby i rozmowę. Spotkania w Klubie AA odbywają się w każdy czwartek. W spotkaniach uczestniczą alkoholicy z miasta i ze szpitala, którzy zdecydowali się na leczenie. Podpisali oni dokument obligujący ich do uczęszczania na spotkania klubu. Każdy członek KlubuAA otrzymał anonimowy kwestionariusz. Dane dodatkowe zostały zebrane w czasie rozmów z alkoholikami i ich rodzinami. Wyniki. Badania wykazały, że rezultatem leczenia jest zdanie sobie przez pacjenta sprawy, że ma skłonność do alkoholu i utrzymanie abstynencji powyżej roku.

  Streszczenie angielskie: Ever since alcoholism was regarded an illness, an alcoholic was thought to be a victim. Many phenomena difficult to understand were discovered as independent, typical signs. An alcoholic stopped being a mean character, but became a person requiring medical help and care. It can be summarised in this way: "There is nothing wrong about beeing an alcoholic of you are trying to do something about it". Aim (of the study). Self-assessment of the results of therapeutic measures employed in the process of treatment of alcohol-addicted patients. Establishing the dates needed to create plans of treatment for alcohol abursers is very important in practice. Material and methods. Our study was performed in the break of November and December'97 in the Anonymous Alcoholic Club "The way" located in the psychiatric unit in Olsztyn. The study included 50 alcohol-addicted patients and members of their families. An Anonymous questionnaire, history and conversative were used. The Anonymous Alcoholic Club meets every Thursday. It gathers alcoholics from the town and from the hospital, who decided to undergo treatment. They signed an agreement obliging them to attend the meetings of the club. Each member of The AA Club received an anonymous questionnaire. Additional data was gathered during conversation with alcoholics and their families. Results. The study demonstrated that the result of the treatment is realising the fact of being addicted to alcohol by the patient and maintaining abstinence for over a year.


  7/8

  Tytuł oryginału: Problematyka stresu u uczniów szkoły średniej.
  Tytuł angielski: Stress in secondary school pupils.
  Autorzy: Płotka Aniela, Subatowicz Joanna
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (1) s.81-86, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Głównym celem badań była ocena zachowania uczniów pierwszej klasy szkoły średniej z Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Olsztynie w sytuacjach stresowych. Materiały i metoda: Badania objęły 80 uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Olsztynie - 40 mieszkających w bursie oraz 40 mieszkających z rodzicami w Olsztynie . W ciągu dwóch miesięcy - od września do listopada 1997 - wykonano badanie kwestionariuszowe. Wyniki: Ocenę przeprowadzono na dwóch grupach uczniów. Każda z grup składała się z 40 osób. W każdej z grup ocenie poddano 20 dziewcząt i 20 chłopców. Młodzież mieszkająca w bursie pochodziła z okolic Olsztyna (do 50 km). Uczniowie z pierwszej klasy mieszkający w bursie oraz ci mieszkający w Olsztynie błędnie interpretowali definicję stresu, myśląc że wpływa on negatywnie na zdrowie człowieka we wszystkich obszarach, tj. zdrowie psychiczne, biologiczne i społeczne. Interesujące nas zjawisko to fakt, że młodzież mieszkająca z rodzicami określa rodzinę jako środowisko najbardziej stresogenne. Z drugiej strony piętnastolatkowie z bursy za największe źródło stresu uważali szkołę. Sytuacje najbardziej stesogenne w rodzinie, wymieniane tak przez uczniów z bursy, jak mieszkających w domu, były podobne. Dodatkowe źródło stresu wpływało na tych uczniów, którzy zmienili swoje miejsce zamieszkania. Oceniana młodzież, jako sytuacje stresowe w szkole wymieniała: pierwszy dzień w szkole, brak uznania ze strony nauczycieli oraz metody sprawdzania ich wiedzy.

  Streszczenie angielskie: The main aim of study was to evaluate the behaviour of the 1st class pupils from Secondary Grammar School No. 6 in Olsztyn in stressful situations. Materials and methods: The study included 80 pupils from the Secondary Grammar School No. 6 in Olsztyn, including 40 pupils from the first class, who lived in the dormitory, and 40 pupils from the 1st class, who lived with their parents in Olsztyn. The questionnaire study was carried out for two months from September to November 1997. Results: The evaluation was made in two groups of pupils. Each group consisted of 40 persons. Twenty girls and twenty boys were evaluated in both groups. The youth living in the dormitory came from the Olsztyn area (up to 50 km). The 1st year pupils who liver in the dormitory and also those who lived in Olsztyn misinterpreted the definition of stress and though that negatively it influenced the human health in all of the areas, i.e. mental, biological and social health. The phenomenon that concerns us is the fact that the youth living with their parents considers family to be the most stressful environment. On the other hand, the 15-year-old ones from the dormitory reported the school to be the biggest source of stress. The most stressful situations in the family, which were listed both by the pupils living in the dormitory and at home, were similar. The additional source of stress was affecting those pupils who changed their place of living. The evaluated youth considered the stressful situations at school to be the first day at school, lack of appreciation by the teachers and the methods of chacking their knowledge.


  8/8

  Tytuł oryginału: Analiza przyczyn zgłaszalności studentów do Poradni Zdrowia Psychicznego w Łodzi.
  Tytuł angielski: Analysis of reasons for admitting students to the out-patients Mental Health Department in the city of Łódź.
  Autorzy: Płotka Aniela, Gajewska Magdalena
  Źródło: Pielęg. Pol. 2002 (2) s.283-287, il., tab., bibliogr. 6 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,929

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Podstawowym celem pracy było uzyskanie rzetelnych informacji na temat przyczyn zgłaszania się studentów do Poradni Zdrowia Psychicznego. Miejscem badań była Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Studentów w Łodzi. Badania prowadzono od grudnia 1994 do lutego 1995 (trwały 3 miesiące). Badaniem objęto studentów zgłaszających się po raz pierwszy do Akademickiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Studenci wywodzili się z 3 państwowych wyższych uczelni łódzkich: Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. W okresie badań nie było zgłoszeń do Poradni studentów z pozostałych uczelni. Do Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) tygodniowo zgłaszało się okołó 5 pacjentów pierwszorazowych. Uzyskali oni specjalistyczną pomoc psychiatryczną oraz poradę psychologiczną. W 1994 roku ogółem leczonych w PZP b lo 744 pacjentów, w tym po raz pierwszy 390 studentów szkół wyższych w Łodzi. Badana populacja liczyła 30 osób. Analiza przeprowadzonych badań pozwala na określenie przyczyn zgłaszalności młodzieży akademickiej do PZP. Formalnymi motywami zgłoszeń, które są podawane przez pacjentów pierwszorazowych są zaburzenia zdrowia w postaci objawów wegetatywnych i nerwicowych. Najczęściej występującymi problemami w przebiegu studiów są trudności ze skupieniem i koncentracją uwagi. Często występują objawy nieprzystosowania. Problemami występującymi w przebiegu studiów są: -trudności adaptacyjne do środowiska studenckiego, -wzmożona pobudliwość nerwowa, -sytuacje kryzysowe w życiu osobistym, -poczucie niepełnej wartości.

  Streszczenie angielskie: The basis aim of the study was to obtain reliable information on the reasons for admitting students to the out-patient mental health department. The study was conducted in Łódź in an out-patient mental health department from December 1993 till February 1995 (it lasted for 3 months). The study included students from 3 main Łódź universities: Łódź University, High Technical School and Public High School of Arts. In the period when the study was conducted student's applications to the out-patient mental health department from the rest of the high schools were not received. First first time patients were admitted to the department weekly. They received specialist psychiatric help and mental health advice. In 1994 a number of 744 patients were cured in the department, including 390 students admitted for the first time. The examined population consisted of 30 people. The analysis of the research makes it possible to define the reason for admitting students to the out-patient department. Formal motives, given by first contact patients, are health disturbances in the form of anxiety. Most frequent problems during studies are connected with concentration. Often difficulties with finding an appropriate place in the environment are encountered. Common problems connected with the course of the study are: -environmental adaptation difficulties, -higher level of anxiety, -crisis in personal life, -understimation of problems.

  stosując format: