Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁOMIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Odległe wyniki artroskopowej meniscektomii.
Tytuł angielski: Remote results of arthroscopic meniscectomy.
Autorzy: Płomiński Janusz, Kwiatkowski Krzysztof
Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.63-66, il., tab., bibliogr. 26 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,313

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena odległych wyników po meniscektomii przy współistnieniu uszkodzenia powierzchni chrzęstnych. Ponadto, autorzy poddali ocenie wpływ takich czynników jak: wiek, płeć i stopień aktywności sportowej na wynik czynnościowy oraz radiologiczny leczonych chorych. Badaniem objęto 54 chorych, których podzielono na dwie grupy. W grupie I było 25 chorych bez uszkodzenia powierzchni stawowych a grupę II stanowiło 29 z uszkodzeniem powierzchni stawowych stwierdzonym podczas zabiegu. Średni okres obserwacji 7 lat. U 70 proc. chorych stwierdzono bardzo dobry lub dobry wynik czynnościowy operowanego kolana. Badanie radiologiczne uwidoczniło znacznie bardziej nasilone zmiany zwyrodnieniowe u chorych z grupy II (68 proc.) niż u chorych w grupie I (35 proc.). Poziom aktywności sportowej w obu grupach obniżył się. Gorszy wynik czynnościowy kolana, u chorych z uszkodzeniem powierzchni stawowych, pozostawał w korelacji z większym stopniem nasilenia zmian zwyrodnieniowych stwierdzonym w badaniu radiologicznym.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess remote results after meniscectomy with coexistent chondral surface damage. Besides that, the authors assessed the effect of such factors as age, gender, and degree of sports activity on the functional and radiographic outcome in the treated patients. The study group consisted of 54 patients who were divided into two groups. Group I included 25 patients without articular surface damage and group II consisted of 29 patients with articular surface damage found during operation. The mean follow-up was 7 years. In 70 p.c. of the patients a very good or good functional results was found in the knee operated on. Radiographic examination visualised significantly more pronounvced degenerative lesions in patients from group II (68 p.c.) than in patients from group I (35 p.c.). The level of sports activity decreased in both groups. Poorer knee function results in patients with articular surface damage correlated with higher degree of degenerative lesion intensity found on radiography.


  2/5

  Tytuł oryginału: Reartroskopia stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: Rearthroscopy of the knee joint.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Płomiński Janusz, Sowiński Tomasz, Ratyński Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.79-80, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Objawy chorobowe po przebytej artroskopii stawu kolanowego mogą stanowić wskazania do ponownej artroskopii u 2 - 7 proc. operowanych. U naszych chorych ponowna artroskopia była konieczna u 25 chorych (1,1 proc.), średnio po 8 mies. Najczęściej przyczyną ponownej artroskopii było uszkodzenie operowanej łąkotki i powierzchni chrzęstnej. Decyzja reartroskopii stawu kolanowego wymaga szczególnej analizy obrazu klinicznego, dokumentacji wcześniej wykonanej artroskopii i umiejętności właściwego postępowania operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Pathological symptoms after arthroscopy of the knee can be the indication to rearthroscopy in 2 - 7 p.c. of patients operated on. In the Department of Ortropaedics rearthorscopy was necessary in 25 patients (1.1 p.c.), on the average often 8 months. Most often in reathroscopy new lesion of the meniscus operated on and damage of chondral surface. Were diagnosed. Decision about rearthroscopy of the knee requires detailed analysis of clinical symptoms, detalis of arthroscopy performed before and knowledge of proper operating procedure.


  3/5

  Tytuł oryginału: Artroskopia - wczoraj, dziś i jutro.
  Tytuł angielski: Arthroscopy - yesterday, today and tomorrow.
  Autorzy: Kwiatkowski Krzysztof, Płomiński Janusz, Stachowiak Jacek
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.95-98, il., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Artroskopia swoją prawie stuletnią historię rozpoczęła w Japonii. Swoje korzenie ma w cystoskopii ale dopiero po zminiaturyzowaniu urządzenia można było oglądać wnętrze stawów. Od lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku trwa tryumfalny rozwój metod operacyjnych z obserwacją wnętrza przez artroskop. Obserwacja artroskopowa w połączeniu z obrazem ze wzmacniacza radiologicznego, otwierają nowe możliwości w mało inwazyjnych śródstawowych metodach operacyjnych.

  Streszczenie angielskie: This history of arthroscopy has starded almost one hundred years ago in Japan. The procedure originated from cystoscopy but it was only after miniaturization of the equipment that an insight into joints became available. The second half of the XXth century was the time of outstanding development of surgical methods with visual inspection of joint interior through an arthroscope. Arthroscopic inspection combined with images from a radiological amplifier opens new possibilities in low-invasive intra-articular surgical methods.


  4/5

  Tytuł oryginału: Skala IKDC w ocenie wydolności stawu kolanowego.
  Tytuł angielski: IKDC score in the assess of knee joint function.
  Autorzy: Płomiński Janusz, Kwiatkowski Krzysztof
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (2) s.112-114, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono skalę IKDC - (International Knee Documentation Committee) dla oceny wydolności stawu kolanowego po uszkodzeniu więzadeł. Jest to skala zalecana przez ESSKA - European Society of Sports Traumatology, Knee Surgeru and Arthroscopy i szeroko stosowana nie tylko do oceny wydolności kolana po uszkodzeniu więzadeł, ale również dla różnych sposobów leczenia. Autorzy uważają, że jest ona godna zalecenia i rozpowszechnienia.

  Streszczenie angielskie: The IKDC (International Knee Documentation Committee) score is presented, used for the assessment of knee joint function after ligament damage. This score is recommended by tyhe ESSKA (European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy) and widely used not only for assessing of knee function after ligament damage but also for various modes treatment. The authors think that it is worth recommendation and popularisation.


  5/5

  Tytuł oryginału: Pierwszy warszawski ośrodek pełniący 24-godzinny dyżur interwencyjny w ostrych zespołach wieńcowych. Wyniki leczenia i relfeksje ogólne.
  Tytuł angielski: The first in Warsaw catheterisation laboratory with a 24-hour duty. Results of treatment in patients with acute coronary syndromes.
  Autorzy: Dąbrowski Marek, Rdzanek Hanna, Bielecki Dariusz, Jezierski Jarosław, Krzyżewski Rafał, Kulawik Tomasz, Mohmand Adam, Mularczyk Michał, Niemirka Tomasz, Płomiński Piotr, Rzezak Jarosław, Seweryniak Piotr, Słysz Andrzej, Śliwiński Zbigniew
  Opracowanie edytorskie: Dyduszyński Andrzej (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (9) s.271-277, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: