Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: PŁOŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Ocena przydatności echokardiograficznej próby z dobutaminą w diagnostyce i prognozowaniu u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej przy prawidłowej i upośledzonej czynności skurczowej lewej komory: rozprawa habilitacyjna.
Tytuł angielski: Diagnostic and prognostic value of dobutamine stress echocardiography in aortic stenosis with normal or depressed left ventricular systolic function: habilitation thesis.
Autorzy: Płońska Edyta
Źródło: Rocz. PAM 2002: [48] supl. 75 s.1-147, il., tab., bibliogr. 195 poz.
Sygnatura GBL: 313,712

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/8

  Tytuł oryginału: Biomarkery w kardiologii : współczesne i przyszłe zastosowanie
  Opracowanie edytorskie: Adams Jesse E. (red.), Apple Fred S. (red.), Jaffe Allan S. (red.), Wu Alan H. B. (red.), Rzeuski Ryszard (tł.), Chomicz Janusz (tł.), Kornacewicz-Jach Zdzisława (tł.), Wojtarowicz Andrzej (tł.), Kossuth Irmina (tł.), Przybycień Krzysztof (tł.), Peregud-Pogorzelska Małgorzata (tł.), Płońska-Gościniak Edyta (tł.), Drechsler Danuta (tł.), Dryja Tomasz (tł.).
  Źródło: - Szczecin, D.W. Publishing - Poland 2002, XII, [1], 257 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 23 cm.
  Sygnatura GBL: 735,830

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/8

  Tytuł oryginału: Wpływ niskiej dawki dobutaminy na rozkurczowy przepływ w lewej komorze u osób z niską frakcją wyrzutową.
  Tytuł angielski: Influence of low dobutamine doses on left ventricular diastolic flow parameters in subjects with a low ejection fraction.
  Autorzy: Wojtarowicz Andrzej, Kaliszczak Robert, Płońska Edyta, Puchała Małgorzata, Drechsler Danuta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.577-579, tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niska dawka dobutaminy (DOB) powoduje poprawę czynności skurczowej uszkodzonego miokardium. Istnieją dane sugerujące również poprawę czynności rozkurczowej lewej komory (LV). Celem pracy była ocena wpływu DOB na wybrane parametry rozkurczowego przepływu w jamie LV: profil krzywej napływu i prędkość propagacji fali wczesnego napływu (Prop). Materiał i metodyka: W badanej grupie były 33 osoby (7 kobiet i 26 mężczyzn) w wieku 35 - 74, średnio 53 lata z frakcją wyrzutową (EF) 35 proc. DOB podawano kolejno w dawkach 5 i 10 ćg/kg/min, po 3 minuty. Przed badaniem D-0) i pod koniec próby (D-1) oceniano kurczliwość LV oraz parametry krzywej napływu: prędkość fal E i A i stosunek E/A na poziomie brzegów płatków mitralnych (U) i w połowie długości LV (1 LV) oraz Prop. Wyniki: DOB powodowała przyspieszenie czynności serca z 69,4/min do 74,4/min (p 0,01), oraz poprawę kurczliwości LV u wszystkich badanych. Nie stwierdzono istotnej zmiany prędkości fali E pod wpływem DOB ani w U (D-0: 0,7 ń 0,22 m/s; D-1: 0,68 ń 0,2 m/s), ani w 1/2 LV, ani zmiany E/A (D-0; 1,24 ń 0,71; D-1 1,21 ń 1,08 na poziomie U oraz D-0:1,68 ń 1,06; D-1: 1,64 ń 1,16 w 1/2 LV). Znamienne statystycznie różnice wystąpiły tylko między A w D-0 a A w D-1 na obu poziomach (p , 0,05): D-0: 0,66 ń 0,21 m/s i D-1: 0,71 ń 0,22 m/s na poziomie U oraz D-); 0,42 ń 0,2 m/s i D-1: 0,47 ń 0,2 m/s w 1/2 LV. Stwierdzono znamienne przyspieszenie Prop: z 39,4 ń 10,9 cm/s do 45,4 ń 16,1 cm/s; p 0,01. Stwierdzona w spoczynku korelacja Prop z EF (R = 0,4) i ze wskaźnikiem kurczliwości LV (Wk-LV) (R = 0,52) występowała także po DOB na podobnym poziomie...


  4/8

  Tytuł oryginału: IV Międzynarodowa Konferencja Stress i Kontrast ECHO, 12 październiaka 2002, Szczecin.
  Autorzy: Płońska Edyta, Szyszka Andrzej, Wojtarowicz Andrzej
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.580-581 - 4 Międzynarodowa Konferencja pt. Stress i kontrast ECHO Szczecin 12.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/8

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzny test obciążeniowy z dobutaminą u chorych ze zwężeniem zastawki aorty.
  Tytuł angielski: Dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis.
  Autorzy: Gąsior Zbigniew, Płońska Edyta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.665-667, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Spoczynkowe badanie echokardiograficzne jest zawzwyczaj wystarczającą metodą dla rozpoznania zwężenia zastawki aorty i prawidłowej oceny jej stopnia zaawansowania. W niektórych przypadkach, a dotyczy to chorych ze stenozą aortalną i podejrzeniem choroby wieńcowej oraz chorych z dysfunkcją skurczową lewej komory i małym gradientem skurczowym przez zastawkę aortalną, wskazane jest wykonanie echokardiograficzengo testu z dobutaminą. Test ten pozwala na różnicowanie pomiędzy ciasnym i sztywnym zwężeniem zastawki z wtórnym do wady uszkodzeniem czynności lewej komory a ciężką dysfunkcją komory współistniejącą z nieistotnym zwężeniem zastawki. Wynik tego badania jest pomocny w podejmowaniu decyzji o sposobie leczenia chorego oraz ma znaczenie rokownicze.


  6/8

  Tytuł oryginału: Bezpieczeństwo echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą zastosowanego u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej z uszkodzoną lewą komorą.
  Tytuł angielski: Saftey of dobutamine stress echocardiography in patients with aortic stenosis and left ventricular dysfunction.
  Autorzy: Płońska Edyta, Gąsior Zbigniew, Szyszka Andrzej, Kasprzak Jarosław, Gackowski Andrzej, Maciejewski Marek, Krzymińska-Stasiuk Elżbieta, Kowalik Ilona
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (8) s.668-671, tab., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Cel: Celem pracy była ocena bezpieczeństwa echokardiograficznego testu obciążeniowego z dobutaminą (DE) zastosowanego u chorych ze zwężeniem zastawki aortalnej i z uszkodzoną lewą komorą z frakcją wyrzutową lewej komory poniżej 45 proc. Metoda i materiał: Do badania włączono 162 pacjentów (śr. wieku 59 ń 13 lat, 64 proc. mężczyzn) ze spoczynkowym gradientem maksymalnym przezzastawkowym poniżej 79 mnHg. W 10 ośrodkach w Polsce i na Węgrzech wykonano u tych chorych standardową próbę dobutaminową (dawka 5 do 40 ćg/kg/min). Spośród tych chorych wyodrębniono grupę 39 pacjentów (34 mężczyzn, 5 kobiet, śr. wieku 49 ń 13 lat) z obniżoną frakcją wyrzutową lewej komory ó 45 proc., średnim gradientem przezzastawkowym ó 35 mmHg i polem zastawki aortalnej nie przekraczającym 1,1 cmý. U wszystkich pacjentów były kliniczne wskazania do wykonania koronorografii. Wyniki: Maksymalna ś ednia dawka dobutaminy wynosiła 29 ń 10 ćg/kg/min. Częstość serca na szczycie obciążenia wynosiła 112 ń 26 min, ciśnienie skurczowe 148 ń 20 mHg, a rozkurczowe 86 ń 14 mmHg. W trakcie obciążenia średni gradient przezzastowkowy wzrósł o 35 ń 34 proc., pole zastawki aortalnej o 19 ń 15 proc., zaś frakcja wyrzutowa lewej komory o 16 ń 14 proc. Wynik DE był dodatni u 17 (43,6 proc.) pacjentów, ujemy u 11 (28,2 proc.) i niediagnostyczny u 11 (28,2 proc.) chorych. W trakcie DE nie zaobserwowano zgonu, zawału serca ani groźnych zaburzeń rytmu. Test kończono z powodu osiągniętego limitu tętna (23,1 proc.), osiągniętej maksymalnej dawki dobutaminy (7,7 proc.), powstałych zaburzeń kurczliwości lewej komory (46,2 proc.) i działań niepożądanych (20,5 proc)...


  7/8

  Tytuł oryginału: Echokardiografia obciążeniowa.
  Tytuł angielski: Stress echocardiography. [P.] 1: Usefulness of stress echocardiography in the detection of coronary artery disease.
  Autorzy: Płońska Edyta
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.49-51, bibliogr. 28 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wykładnia niedokrwienia mięśnia sercowego jaką są zaburzenia kurczliwości lewej komory w badaniu echokardiograficznym dla niektórych pacjentów mogą być jedynym parametrem do uzyskania w nieinwazyjnej diagnostyce choroby wieńcowej. Do takich chorych należą ci, którzy nie są w stanie wykonać klasycznej elektrokardiograficznej próby wysiłkowej (pacjenci z chorobami naczyń obwodowych, układu kostno-stawowego, nerwowego, z ogólnoustrojową chorobą, z brakiem kondycji fizycznej) i z utrudnioną interpretacją ekg. Kandydatami do echokardiograficznej próby obciążeniowej są również osoby, u których zarówno wynik dodatni jak i ujemny elektorkariodgraficnzej próby wysiłkowej budzi wątpliwości. Najczęściej stosuje się testy wysiłkowe (na bieżni lub cykloergometrze) oraz farmakologicznie przy użyciu dobutaminy i dipirydamolu. Wartość diagnostyczna echokardiograficznej próby obciążeniowej w rozpoznawaniu choroby wieńcowej nie budzi dziś wątpliwości, mimo że czułość i specyficzność badania różnią się w poszczególnych doniesieniach.

  Streszczenie angielskie: Stress echocardiography is commonly used to assess the extent, location and severity of coroanry artery disease. The role of stress echocardiography in the routine stress diagnosis of coroanry artery disease is well established. In general, stress echocardiography is used when the patient is not able to exercise by treadmill or bicycle because of noncardiac disease such as peripheral vascular disease or stroke or when ECG abnormalities preclude the diangosis of coronary heart disease. We compared various types of stress echocardiography for safety, feasibility and diangosis usefulness.


  8/8

  Tytuł oryginału: Echokardiografia obciążeniowa.
  Tytuł angielski: Stress echocardiography. [P.] 2: Value of stress echocardiography in determining the prognosis of patients with known or suspected coronary artery disease.
  Autorzy: Płońska Edyta
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.52-54, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ogromna większość dotychczasowych publikacji potwierdza wartość prognostyczną echokardiograficznych badań obciążeniowych. Większość doniesień o prognostycznym znaczeniu echokardigoraficznych prób obciążeniowych dotyczyła testów farmakologicznych z dobutaminą lub dipirydamolem. Rzadziej prace dotyczyły echokardiograficznego testu obciążeniowego wysiłkowego. W pracy omówiono niektóre doniesienia z ostatnich lat, gdzie czas obserwacji wynosił średnio od 5,9 do 37 miesiecy, zaś liczba badanych wahała się od 44 do 1659. Byli to na ogół pacjenci z rozpoznaną lub podejrzeniem choroby wieńcowej, ale także wybrane grupy chorych np. kobiety z umiarkowanym prawdopodobieństwem choroby wieńcowej.

  Streszczenie angielskie: Stress echocardiography is an accurate technique for the identification of patients with coronary artery disease. Previous studies have focused on the sensitivity and specificity for detecting coronary artery disease. Currently, the test is being used to consider the prognosis and to identify patients at high and low risk of recurrent ischaemic events in future years. Assessment of long term prognosis of stress echocardiography is important because the test may identify patients in whom further interventions are necessary, but also patients in whom intensive medical follow-up is not required.

  stosując format: