Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OZGA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Wczesna i odroczona sterowana regeneracja kości przy usuwaniu zatrzymanych kłów - doniesienie wstępne.
Tytuł angielski: Immediate and respite guided bone regeneration by extraction of an unerupted canines - preliminary report.
Autorzy: Dominiak Marzena, Leśniak Paulina, Łagowska Katarzyna, Michalska Anna, Ozga Magdalena, Szulgan Agnieszka
Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.313-322, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,665

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Chirurgiczne usuwanie zębów zatrzymanych, zwłaszcza w przednim odcinku szczęki lub żuchwy, wiąże się z możliwością znacznego zmniejszenia szerokości i wysokości wyrostka zębodołowego, utraty otaczających tkanek miękkich oraz powstaniu pozabiegowych recesji zębów sąsiednich. Następstwa te, pojawiajace się po wygojeniu zębodołów, skłaniają do podjęcia wieloetapowych zabiegów rekonstrukcyjnych utraconego wyrostka (odroczona regeneracja kości) i otaczających tkanek miękkich. Zastosowanie śródbiegunowej augmentacji kości (natychmiastowa regeneracja kości) ogranicza natomiast możliwości pojawienia się powikłań. Autorzy przedstawili dwa przypadki usunięcia kłów zatrzymanych: jeden z zastosowaniem odroczonej regeneracji kości, drugi z zastosowaniem natychmiastowej regeneracji kości. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność stosowania natychniastiwej regeneracji kości ze względu na możliwość ograniczenia powikłań pozabiegowych i uzyskania zadowalających wyników terapeutycznych i estetycznych.

  Streszczenie angielskie: Surgical extraction of unerupted teeth, especially in maxilla and jaw anterior area, is connected with possibility of considerable width and high of alveolar bone arch, reduction loss of surrounding soft tissue and rising gingival recessions. This consequences appearing after healing of dental alveolus are disposed to undertaking of several stages of reconstruction surery (respite bone regeneration) and surrounding soft tissue. While using intraoperative augmentation of the bone (immediate bone regeneration), reduces possibility these complications. To ilustrate this procedure, the authors show two cases of extraction of unerupted canninies, one using respite bone regeneration, the other with immediate bone regeneration. The results indecute on the intentional use of immediate replacement therapy, in consideration of possibility to reduce the number of after surgery complications. This procedure allows to attain satisfactory therapeutic and esthetic results.

  stosując format: