Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OWCZAREK
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Wszczepy hydroksyapatytowe w leczeniu zapaleń przyzębia. Prezentacja wybranych przypadków.
Autorzy: Owczarek Barbara, Gałkowska Ewa, Wysokińska-Miszczuk Joanna
Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (2) s.16-18, il., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,932

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy opisano 3 wybrane przypadki własne leczenia chirurgicznego zaawansowanych zapaleń przyzębia z zastosowaniem preparatu HA-Biocer jako materiału wszczepowego.

  Streszczenie angielskie: The authors describe 3 of their own cases of surgical treatment of periodontal disease using HA-Biocer as implant material.


  2/19

  Tytuł oryginału: Kernosan w leczeniu wspomagającym zapaleń przyzębia. Doniesienie wstępne.
  Autorzy: Kiernicka Małgorzata, Owczarek Barbara, Wysokińska-Miszczuk Joanna
  Źródło: Mag. Stomatol. 2002: 12 (3) s.24-25, tab., sum.
  Sygnatura GBL: 312,932

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W prezentowanej pracy przeprowadzono ocenę kliniczną skuteczności preparatu Kernosan Kr„uter MundWasser w leczeniu wspomagającym zapaleń przyzębia. Działanie preparatu ocenili pozytywnie także badani pacjenci.

  Streszczenie angielskie: The study was a clinical evaluation to evaluate the effectiveness of the preparation Kernosan Kr„uter MundWasser as supplementary treatment of periodontal inflammation. The action of the preparation was also regarde as effective by the patients examined.


  3/19

  Tytuł oryginału: Enzymatyczno-spektrofluorymetryczna metoda oznaczania kwasu izocytrynowego w sokach owocowych.
  Tytuł angielski: Estimation of isocitric acid (ICA) content in of fruit juices by enzimatic-spectrofluorymetry method.
  Autorzy: Masłowska Joanna, Owczarek Alina
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (1) s.61-66, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: Zawartość kwasu izocytrynowego w naturalnych sokach owocowych oznaczono skojarzoną metodą enzymatyczno-spektro-fluorymetryczną. Badania wykazały, że zawartość tego kwasu w sokach owocowych jest niska i wynosi ok. 30 mg/dm**3.

  Streszczenie angielskie: The enzymatic-spectrofluorymetric method to establish the content of isocitric acid (ICA) in of fruit juices was used. Enzymatic methods and particular enzymatic-spectrophotometry methods are used more and more often in food analysis. They are used to estimate the content of toxic compounds which exist in food. Sensitivity of the method worked out by us is satisfactory for the determination of ICA level in fruit juices (1-52 ćg/dm**3). These amounts are even a few times smaller than amounts citric acid in fruit juices. The standard curve received is rectilinear from ) O to 50 ćg ICA and used for the estimation within this range. The results also show a considerable variation in isocitric acid content of the examined natural fruit juices. Isocitric acid content in thre analysed samples was low, within 20-46 mg/dm**3.


  4/19

  Tytuł oryginału: Markery obrotu kostnego u pacentów z niedokrwieniem kończyn przed i po rewaskularyzacji.
  Tytuł angielski: Bone turnover markers in patients with leg ischemia before and after revascularization.
  Autorzy: Zwoliński Krzysztof, Nahaczewska Wiesława, Owczarek Henryk, Winowski Jacek, Grzebieniak Zygmunt, Woźniak Mieczysław
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 107 (3) s.243-247, tab., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentów z niedokrwieniem kończyn obserwowane jest zjawisko zaburzeń metabolicznych w obrębie tkanki kostnej. Celem naszych badań było monitorowanie zmian poziomu biochemicznych markerów obrotu kostnego przed i po rewaskularyzacji. Zaobserwowano wyraźny wzrost poziomu markerów charakterystycznych dla kościogubienia i obniżenie poziomu markerów odpowiedzialnych za kościotworzenie. Po przeprowadzeniu rewaskularyzacji parametry te nie ulegają zmianom w ciągu 7 dni.

  Streszczenie angielskie: In patietns with leg ischemia bone metabolism impairment has been observed. The aim of this study was to investigate the biochemical bone metabolism markers. Elevated level of osteolisis markers was observed before and 7 days after revascularization the level of markers was unchanged.


  5/19

  Tytuł oryginału: Kronika. EUREPA - Europejska Akademia Epileptologii. Zasady przyznawania Europejskiego Certyfikatu Epileptologii dla lekarzy. Warunki uzyskania certyfikatu. System punktowy. Sprawozdanie z VIII Weissenauer Epilepsie-Tagung, Ravensburg-Weissenau, Niemcy.
  Autorzy: Siemianowski Cezary
  Opracowanie edytorskie: Owczarek Krzysztof (tł.).
  Źródło: Epileptologia 2002: 10 (1) s.89-94 - 8 Konferencja Naukowa nt. współczesnej epileptologii Weissenau 08.12. 2001
  Sygnatura GBL: 306,380

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • kronika


  6/19

  Tytuł oryginału: Tarnina - zapomniany surowiec farmaceutyczny.
  Autorzy: Palczewska Wiktoria, Owczarek Artur
  Źródło: Wiad. Zielar. 2002: 44 (5) s.12
  Sygnatura GBL: 311,671

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  7/19

  Tytuł oryginału: Przydatność osteokalcyny i CrossLaps w ocenie zaburzeń gospodarki kostnej u dzieci z przewlekłą niewydolnością nerek leczonych zachowawczo.
  Tytuł angielski: Usefulness of osteocalcin and CrossLaps as markers of bone turnover in children with chronic renal failure.
  Autorzy: Polak-Jonkisz Dorota, Zwolińska Danuta, Bednorz Renata, Owczarek Henryk, Nahaczewska Wiesława
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (70) s.257-260, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Patogeneza osteoporozy w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek (PNN) związana jest z zaburzeniami hormonalnymi oraz z uruchomieniem przez ustrój mechanizmów kompensacyjnych w wyniku wypadnięcia prawidłowej funkcji nerek. Ocenę zmian w metabolizmie kostnym umożliwiają markery obrotu kostnego, których stężenie w surowicy i w moczu jest wypadkową toczących się procesów przebudowy w obrębie szkieletu. Celem pracy jest określenie stężeń moczowego wydalania C-końcowego usieciowanego telopeptydu łańcucha ŕ-kolagenu typu I (CrossLaps) jako markera kościotworzenia w korelacji z nienaruszoną cząsteczką PTH (iPTH) u dzieci z PNN leczonych zachowawczo. Badaniami objęto 21 dzieci z PNN leczonych zachowawczo (grupa I), w wieku od 6 do 18 lat. W zależności od wartości surowiczych stężeń, dzieci z grupy I zostały podzielone na Ia i Ib. Grupę II - kontrolna - stanowiło 18 zdrowych dzieci w podobnym wieku. U wszystkich pacjentów oznaczono: Ca, P nieorg., iPTH, OST, kreatyninę, mocznik; a ponadto badano w moczu stężenie CrossLaps. Uzyskane wyniki CrossLaps obliczano w zależności od stężenia kreatyniny wydalanej z moczem. Stwierdzono, że iPTH w podgrupie Ia były w granicach normy, natomiast w podgrupie Ib średnie wartości surowiczych stężeń iPTH były znacząco wyższe w porównaniu do grypy Ii (p 0,01) i w stosunku do pacjentów z podgrupy Ia (p 0.05). Średnie wartości stężeń OST u dzieci z PNN leczonych zachowawczo z obu podgrup były wyższe w porównaniu do grypy II (p 0,05). ...

  Streszczenie angielskie: Bone disorders resulting from abnormalities in mineral are common in patients with predialytic stag of chronic renal failure (CRF). Disturbances associated wtih: phosphate excretions, vitamin D3 metabolism, hypocalcemia, increased parathyroid hormone (PTH) and acid-base disturbances lead to bone pathology know as renal ossteodystrophy (RO). Estiamtion of tempo turnover make possible markers, of which concentration means oneself in urine and in serum. The aim of this study was to estimate the urinary carboxy-terminal telepeptide of type I collagen as a index of bone resorption and osteocalcin as a marker of bone formation in correlation with infact PTH (iPTH) in predialytic children. The study group consisted of 39 children aged 6 - 17 y. All children were divided into 2 groups: I - 21 predialytic pts: II - 18 healthy children. The I gorup was divided into 2 subgroups: Ia - pts with normal range of iPTH; Ib - pts with higher range of iPTH. All patients were tested: for serum concentrations of: calcium (Ca), inorganic phosphorus (P), iPTH, OST, and for urinary CrossLaps (corrected with urinary creatinine). Results: in subgorup Ib revealed correlation betwen OST and iPTH (p 0.05); and between CrossLaps adn OST (p = 0.05). Conclusions: the results of investigation on OST and CrossLaps as bone metabolism markers in predialytic children revealed that evaluating highly specific biochemical parameters of borneurnover is useful in assessing the clinical status of that ...


  8/19

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Jak poprawić jakość życia chorych na padaczkę. Zbyt często pomija się zagadnienia pozamedyczne].
  Autorzy: Owczarek Krzysztof
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (5) s.102, 105-106, il., bibliogr. 7 poz. - Oprac. na podst. czas. Postgraduate Medicine 2002; January
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/19

  Tytuł oryginału: Influence of midazolam pharmacokinetic parameters of procainamide in rabbits.
  Autorzy: Orszulak-Michalak Daria, Owczarek Jacek, Wiktorowska-Owczarek Anna K.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (2) s.151-155, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: The majority of antiarrhytmic drugs have very narrow therapeutic range, and they may cause some side effects at doses used for curing cardiac arrhythmias. These drugs may enter different interactions. Procainamide also may interact with other drugs. Also some other drugs may change pharmacokinetics of procainamide, for example the iv anesthetics influence on pharmacokinetic parameters of procainamide. The aim of the study was to investigate the influence of midazolam on the plasma concentrations and pharmacokinetic parameters of procainamide in rabbits during two hours of obserwation. Procainamide was administered in rabbits at a dose of 13 mg/kg iv, and midazolam at 0.2 mg/kg iv. Procainamide levels were determined by immunofluorescence polarization method using ABBOTT reagents. Levels of procainamide were determined in the plasma at 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 and 120 min after the administration of procainamide. After administration of midazolam with procainamide, a decrease in plasma concentration of procainamide, together with its increased elimination, was observed.


  10/19

  Tytuł oryginału: Influence of midazolam on pharmacokinetics of verapamil in rabbits.
  Autorzy: Orszulak-Michalak Daria, Owczarek Jacek, Wiktorowska-Owczarek Anna K.
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (5) s.501-506, tab., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Calcium channel blockers can get involved in pharmacological interactions when used concomitantly with other drugs. Previous reports indicate a differential influence of various general anesthetics on verapamil pharmacokinetics. A tendency of a faster transfer of verapamil from the central compartment to the tissue compartment was found to be associated with a slower drug return from the tissue at the given verapamil doses during thiopental or propofol anesthesia. Thus, an increased storage of verapamil in tissue compartment and prolongation of the drug action may occur due to those interactions. The aim of the study was to investigate the influence of midazolam on the plasma concentrations and pharmacokinetic parameters of verapamil after intravenous bolus administration in rabbits during 2 h of observation. Verapamil and midazolam were administered intrtavenously at a dose of 0.2 mg/kg. Verapamil levels in plasma were determined by radioanalysis using [3H]verapamil. Levels of verapamil were determined in plasma at 5, 10, 15, 30, 45, 90 and 120 min after the administration, and plasma disappearance was analyzed according to the non-compartmental and 2-compartmental model. After administration of midzaolam together with verapamil, a decrease in verapamil concentration in plasma was seen, with an increased verapamil transfer to the tissue compartment, increased steady state distribution volume and shortened residency time of the drug in the plasma.


  11/19

  Tytuł oryginału: Zaburzenia dysocjacyjne w praktyce klinicznej.
  Tytuł angielski: Dissociative disorders in clinical practice.
  Autorzy: Owczarek Krzysztof
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (2) s.131-137, bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • psychiatria i psychologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia dysocjacyjne (określane dawniej jako histeryczne) przypominają objawy choroby o podłożu organicznym, ale nie mają żadnego podłoża somatycznego. Bogata symptomatologia objawów na całym świecie jest przyczyną wielu niepotrzebnych hospitalizacji, badań oraz wykonywanych zabiegów chirurgicznych. Występowanie zaburzeń dysocjacyjnych jest też przyczyną niepotrzebnych i niebagatelnych kosztów społecznych. Liczne niedostatki w zakresie diagnostyki tych zaburzeń oraz brak skutecznych metod terapeutycznego oddziaływania powoduje, że w tych przypadkach lekarze często widzą swoją rolę jedynie w wykluczeniu choroby o poważnych konsekwencjach. Problem staje się bardziej złożony, jeśli zaburzxenia dysocjacyjne współwystępują z chorobami o podłożu somatycznym. Przykładem takich problemów może być współwystępowanie psychogennych napadów padaczkowych u osób z padaczką. Psychologiczne badania dotyczące tej grupy pacjentów świadczą o podwyższeniu czynników związanych z lękiem w profilu osobowości. Wyniki dotychczasowych badań wskazują na konieczność ukierunkowania terapii na redukcję czynników związanych z lękiem i depresją, co przyczynia się do wzrostu zadowolenia i skuteczniejszego radzenia sobie z problemami życia codziennego.


  12/19

  Tytuł oryginału: Zastosowanie termowizji do monitorowania efektów ubocznych na działania leków.
  Tytuł angielski: The application of thermovision for monitoring of drug adverse effects.
  Autorzy: Jurowski Piotr, Goś Roman, Owczarek Grzegorz
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.219-222, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • farmacja
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Beta-blokery adrenergiczne są lekami pierwszego rzutu w leczeniu jaskry otwartego kąta przesączania. Efektem ubocznego działania á-blokerów, są zaburzenia miejscowe, np. przekrwienie oraz ogólne. Karteolol posiada wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną, która może zmniejszyć liczbę objawów niepożądanych związanych z działaniem á-blokerów. W badaniu klinicznym z zastosowaniem pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz termowizji, miejscowe zastosowanie 2 proc. roztworu Karteololu spowodowało obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz istotne statystycznie obniżenie temperatury powierzchni oka.

  Streszczenie angielskie: á blockers are currently the most used class of drugs for treating glaucoma. They have either some ophthalmic like hyperaemia or general side effect. Solutions of carteolol have intrinsic sumpathetic activity causing an elimination of some adverse effects. Our clinical examinations with intraocular pressure measurement and termography we observed lowering of intraocular pressure and statistically significant lowering of ocular surface temperature.


  13/19

  Tytuł oryginału: Analiza profili osobowości u osób z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi i padaczkowymi na podstawie Minnesockiego Wielowymiarowego Inwentarza Osobowowści (MMPI) : rozprawa habilitacyjna
  Autorzy: Owczarek Krzysztof; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Klinika Neurologii i Epileptologii w Warszawie, Akademia Medyczna II Wydział Lekarski w Warszawie
  Źródło: - Warszawa, CMKP 2002, 92, [1] s. : il., tab., bibliogr. s. 83-89, 25 cm.
  Sygnatura GBL: 736,146

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • rozprawa habilitacyjna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  14/19

  Tytuł oryginału: A study on organic nitrates. P. 6: Synthesis and pharmacological activity of 1-isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propyl nitrate.
  Autorzy: Korzycka Lucyna, Owczarek Jacek, Czarnecka Elżbieta
  Źródło: Acta Pol. Pharm. 2002: 59 (5) s.365-369, il., tab., bibliogr. 9 poz.
  Sygnatura GBL: 301,378

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie angielskie: Basing on the studies on the relationship between the structure and activity, we have synthesized a nitrate analogue of propranolol as potential donor of nitric oxide. The obtained 1-isopropylamino-3-(1-naphthyloxy)-2-propyl nitrate decreases blood pressure more than propranolol and slows the heart rate less than propranolol. It also affects peripheral vascular resistance less than propranolol.


  15/19

  Tytuł oryginału: I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych.
  Tytuł angielski: I Congress of Laboratory Diagnosticians.
  Autorzy: Owczarek Henryk, Jagielski Marek, Bochenek Stanisława
  Źródło: Diagn. Lab. 2002: 38 (4) s.445-453 - 1 Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 05-06.12. 2002
  Sygnatura GBL: 305,135

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  16/19

  Tytuł oryginału: Rehabilitacja narządu żucia u pracowników leczonych z powodu chorób przyzębia
  Autorzy: Kiernicka Małgorzata, Owczarek Barbara, Wysokińska-Miszczuk Joanna
  Źródło: W: Problemy rehabilitacyjne i zagadnienia pomocy społecznej osób niepełnosprawnych w Polsce. T. 2 - Lublin, 2002 s.180-184, bibliogr. 7 poz. - Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Niepełnosprawność i rehabilitacja osób niepełnosprawnych jako problem medyczny i społeczny w Polsce Lublin 06-07.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,922

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  17/19

  Tytuł oryginału: Biomateriały i ich zastosowanie w leczeniu zapaleń przyzębia. Prezentacja wybranych przypadków.
  Autorzy: Owczarek B., Kiernicka M.
  Źródło: Twój Prz. Stomatol. 2002 (3) s.17-19, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,607

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/19

  Tytuł oryginału: Kompleksowe leczenie agresywnego zapalenia przyzębia z zastosowaniem metod zachowawczych i różnych technik chirurgicznych.
  Tytuł angielski: Complex treatment aggressive periodontitis by using nonsurgical methods and various surgical techniques.
  Autorzy: Owczarek Barbara, Kiernicka Małgorzata, Wysokińska-Miszczuk Joanna
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.137-141, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była kliniczna i radiologiczna ocena wpływu kompleksowego leczenia periodontologicznego z zastosowaniem czterech metod chirurgicznych u 17-letniego pacjenta z rozpoznaniem agresywnego uogólnionego zapalenia przyzębia. Leczenie polegało na konwencjonalnym, zachowawczym leczeniu wstępnym z fazą higienizacyjną i poddziąsłową oraz kiretażach oraz zabiegach płatowych z zastosowaniem materiałów wszczepowych: HA-Biocer, Bio-Oss i Emdogain w ubytkach kostnych przy zębach objętych destrukcją tkanek przyzębia. Zastosowane leczenie zasadniczo poprawiło wskaźniki kliniczne potwierdzone dokumentacją radiologiczną oraz pozwoliło ustabilizować stan kliniczny pacjenta w czasie osiemnastomiesięcznej obserwacji.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the effects of complex periodontal treatment in a 17-year-old patient generalize aggressive periodontitis subjected to four surgical procedures. His treatment involved initial, conventional, conservative management with hygiene and subgingival stages, curettage and flap procedures by emans of grafits HA-Biocer, Bio-Oss and Emdogain in the bone defects adjectent to the teeth affected by periodontal destruction. The above-mentioned treatment resulted in considerable improvement of clinical parameters confirmed by radiological examinations and enabled us to stailize the patient's clinical peridontal state during the 18 months' follow up.


  19/19

  Tytuł oryginału: Rola mutacji Pro115Gln w genie PPARgamma w patogenezie otyłości w populacji małopolskiej.
  Tytuł angielski: A role of Pro115Gln mutation in the PPARgamma gene in the pathogenesis of obesity in a population of Małopolska region.
  Autorzy: Małecki Maciej T., Frey Jakub, Klupa Tomasz, Waluś Małgorzata, Owczarek Małgorzata, Sieradzki Jacek
  Źródło: Diabetol. Prakt. 2002: 3 (4) s.227-231, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,630

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. PPARgamma (peroxisome - proliferator activated receptor gamma) jest receptorem jądrowym aktywowanym przez czynniki wywołujące proliferację peroksysomów, w tym przez naturalnie występujące kwasy tłuszczowe i ich pochodne. Jego funkcją jest między innymi regulowanie dojrzewania adipocytów i spichrzania w nich triglicerydów. Mutacje i polimorfizmy tego genu wpływają na powstawanie otyłości i cukrzycy typu 2 u ludzi. Mutacją zmiany sensu, opisaną w populacji niemieckiej, odpowiedzialną za zwiększenie aktywności transkrypcyjnej białka PPARgamma i powstanie monogenowej formy otyłości jest substytucja proliny przez glutaminę w pozycji aminokwasowej 115 (Pro115Gln). Cel pracy. Celem badania jest ocena roli mutacji Pro115Gln w powstawaniu ciężkiej otyłości w populacji Małopolski. Materiał i metody. Badanie objęło grupę 89 otyłych osób (60 kobiet i 29 mężczyzn) ze wskaźnikiem masy ciała (BMI, body mass index) większym lub równym 35. Wśród badanych było 64 chorych na cukrzycę typu 2 (43 kobiety, 21 mężczyzn). DNA osób włączonych do badania użyto do namnożenia za pomocą polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR, polymerase chain reaction) fragmentu genu PPARgamma o długości 129 bp, potencjalnie zawierającego badaną mutację. Mutacji poszukiwano za pomocą techniki zmiennej długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP, restriction fragment lenght polymorhism) przy użyciu enzymu restrykcyjnego Hinc II. Wyniki. W rezultacie przeprowadzonych eksperymentów u żadnej z badanych osób nie ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. PPARgamma is a nuclear receptor that is activated by factors, fatty acids for example, that influence the activation of peroxisomes. Its function is, among others, the regulation of adipocyte differentiation and trigliceryde storage. Mutations and polymorphisms of this gene influence the pathogenesis of obesity and type 2 diabetes mellitus in humans. Recently, a substitution of proline by glutamine at residue 115 of the PPARgamma gene has been described in a German population. This Pro115Gln missence mutation caused increased transcriptional activity of the protein and occurrence of monogenic form of obesity. Aim of study. In the current study we aimed to identify the role of Pro115Gln mutation in the pathogenesis of severe obesity in Maˆopolska region. Material and methods. We included into this study 89 obese individuals with BMI (body mass index) equal or above 35 (60 women and 29 men). There were 64 type 2 diabetes patients among them (43 women and 21 men). DNA of these 89 individuals was used to amplify, through polymerase chain reaction (PCR), a 129 base pair DNA fragment that could potentially contain the examined mutation. Screening for the Pro114Gln mutation was performed by restriction fragment length polymorphism (RFLP) method using Hinc II restriction enzyme. RESULTS. None of the examined samples showed the presence of Hinc II restriction site. This constitutes the evidence that our study group did not contain a carrier of the Pro115Gln ...

  stosując format: