Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OTTO
Liczba odnalezionych rekordów: 25Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/25

Tytuł oryginału: Znaczenie konsultacji środowiskowej w tworzeniu uregulowań prawnych kształcenia specjalizacyjnego lekarzy.
Tytuł angielski: The importance of consultation with (medical) environment in the formation of legal adjustments of specialist doctors' education.
Autorzy: Otto Włodzimierz, Tulczyński Aleksander
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 2: Konferencja naukowa "Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego" s.836-839, sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie dni medycyny społecznej i zdrowia publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Temat korporatywny:
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej

  Streszczenie polskie: W czerwcu 2001 r. w Warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja "Specjalizacje Lekarskie", w której udział wzięli przedstawiciele 11 akademii medycznych, 20 instytutów resortu zdrowia i 50 towarzystw naukowych. Efektem konferencji było przyjęcie stanowiska, w którym jednoznacznie wskazano na potrzebę powszechnego dostępu do specjalizacji lekarskich, ujednolicenie systemu kwalifikacji i naboru lekarzy, alokację limitów miejsc przyznawanych dla poszczególnych specjalności oraz reguł akredytacji jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia. Postulowano także wprowadzenie "rejestru naturalnego ruchu specjalistów"' uaktualnienie programów specjalizacyjnych i decentralizację procesu zdobywania specjalizacji lekarskich. Ministerstwo Zdrowia uznało stanowisko konferencji za konsultację ze środowiskiem i uwzględniło wymienione postulaty w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów. Nowe zapisy gwarantują powszechny dostęp lekarzy do kształcenia podyplomowego, w tym do specjalizacji lekarskich, wprowadzają jednolity system kwalifikacji i naboru lekarzy oraz akredytacji jednostek szkolących. Uregulowany został także problem zdobywania specjalizacji przez lekarzy praktykujących prywatnie. Przedstawiając treść stanowiska, pragniemy podkreślić rolę i znaczenie konsultacji środowiskowej w kształtowaniu uregulowań prawnych. Wskazujemy także na potrzebę aktywnego włączenia się izb lekarskich w tworzenie "rejestru ...

  Streszczenie angielskie: In June 2001, in Warsaw a Country - wide Conference "Doctors' Specializations" took place, which was attended by representatives of 11 medical academies, 20 institutes of the health department and 50 scientific societies. As a result a position was taken which clearly stated that general availability of doctors' specializations, standardisation of qualification and recruitment system, allocation of limits of positions granted to particular specialities as well as (unification) of the accreditation rules for the people authorised to run training are a necessity. Introduction of a "register of natural shifts of specialists", actualisation of specialisation programmes and decentralisation of the doctors' specialising process were also postulated. The Ministry of Health recognized the opinion of the Conference as an environmental consultation and took the above mentioned postulates into consideration in the revised Decree of the Minister of Health concerning specializations of doctors and stomatologists. The new regulations guarantee doctors common availability of postgraduate education, including doctors' specializations, introduce a uniform system of qualification and recruitment of doctors as well as accreditation of trainers. Also the problem of specializations made by private medical practitioners was dealt with. Presenting the content of the Position we would like to emphasize the role and significance of environmental consultation in the creation of legal ...


  2/25

  Tytuł oryginału: Rozwój somatyczny młodocianych chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Development of hight and weight in children with type 1 diabetes mellitus.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Polczyk Elżbieta
  Źródło: Med. Metab. 2002: 6 (1) s.47-50, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,400

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o dane z piśmiennictwa przedstawiono współczesne poglądy dotyczące rozwoju somatycznego młodocianych chorych na cukrzycę. Od czasu wprowadzenia insuliny do terapii cukrzycy, zaburzenia wzrastania nie są zjawiskiem częstym. W wielu badaniach wykazano jednak, że przyspieszenie wzrastania jest skojarzone ze wzrostem ryzyaka wystąpienia cukrzycy u dzieci. Młódzież chora na cukrzycę typu 1, a szczególnie dziewczęta w okresie pokwitania, wykazują tendencję do nadmiernego przyrostu masy ciała w stosunku do swoich zdrowych rówieśników. Jest to ważny problem, ponieważ otyłość stanowi czynnik ryzyka dla występowania powikłań, zwłaszcza naczyniowo-sercowych.

  Streszczenie angielskie: On the basis of the literature data a survery is given on the growth and weight in children with diabetess mellitus. Since the introduction of insulin therapy in pediatric diabetess the growth failures have not been a common findings. Many studies demonstrated that high linear growth is associated with an increased risk childhood diabetes mellitus. Adolescents with type 1 diabetes mellituss, especially diabetic pubertal girls, have been found to be more prone to a high body mass index than their non diabetic peers. It is important problem becausee it has been associated with cardiavascular complications risk and other.


  3/25

  Tytuł oryginału: Problemy kształcenia podyplomowego w świetle Stanowiska Ogólnopolskiej Konferencji "Specjalizacje Lekarskie".
  Tytuł angielski: Problems of postgraduate education according to attitude of Nationwide Conference: "Doctors' Specializations".
  Autorzy: Otto Włodzimierz, Tulczyński Aleksander
  Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.141-143, tab. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,549

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa


  4/25

  Tytuł oryginału: Neuropatia autonomiczna u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Autonomic neuropathy in diabetic patients. [P.] 1: Pathogenesis and clinical problems.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.158-160, il., bibliogr. 33 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Neuropatia cukrzycowa jest jednym z najczęściej występujących poważnych powikłań w cukrzycy zarówno typu 1, jak i typu 2. Uszkodzenia włókien autonomicznych w przebiegu cukrzycy prowadzi do wystąpienia neuropatii autonomicznej. Wysuwane są 3 hipotezy dotyczące mechanizmów prowadzących do neuropatii cukrzycowej: metaboliczna, naczyniowa i immunologiczna. U wielu chorych występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu autonomicznego bez wyraźnych klinicznych objawów choroby.

  Streszczenie angielskie: Diabetic neuropathy is one the most common and serious complications of diabetes both type 1 and type 2. Damage to automatic nerves in the course of diabetes mellitus leads to diabetic autonomic neuropathy. There are three hypotheses explaing the pathogenetic mechanism of polyneuropathy: metabolic, vascular and immunological. Many diabetic patients have demonstrable abnormalities of autonomic function without any evidence of clinical disease.


  5/25

  Tytuł oryginału: Neuropatia autonomiczna u chorych na cukrzycę.
  Tytuł angielski: Autonomic neuropathy in diabetic patients. [P.] 2: Diagnosis and management.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.161-164, il., tab., bibliogr. 42 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U wielu chorych występują nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu autonomicznego bez wyraźnych klinicznych objawów choroby. Wykonywanie testów czynności układu autonomicznego jest ważne dla oceny stanu neurologicznego i dla decyzji terapeutycznych powikłań cukrzycowych.

  Streszczenie angielskie: Many diabetic patients have demonstrable abnormalities of autonomic function without any evidence of clinical disease. Tests of autonomic function are assumed to be a measure of "neurological" state and may be important methods of assessing therapy of diabetic complications.


  6/25

  Tytuł oryginału: Medyczne dylematy przy udzielaniu zgody na przydział licencji kierowcy.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (74) s.172
  Sygnatura GBL: 313,318

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  7/25

  Tytuł oryginału: Zaburzenia mechanizmów termoregulacji organizmu i ich metaboliczne konsekwencje.
  Tytuł angielski: Disorders of thermoregulatory mechanisms of the organism and their metabolic consequences. P. 1: Hypothermia.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (75) s.266-270, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Równowaga termiczna organizmu zależy od prawidłowwego funkcjonowania wielu układów i ich prawidłowej interakcji ze środowiskiem. Człowiek dysponuje wieloma złożonymi neurogennymi i neuroendokrynnymi mechanizmami pozwalającymi utrzymać prawie stałą temperaturę ciała niezależnie od aktywności oraz zmian temeperatury otoczenia. Organizm traci ciepło wskutek parowania, przewodzenia, konwekcji i promieniowania. Wytwarzanie ciepła jest sumą energii powstającej w procesie podstawowej przemiany materii oraz drżeniowej i bezdrżeniowej termogenezy. Podwzgórze jest centralnym kontrolnym ośrodkiem, który zabezpiecza homeostazę termiczną. Istnieje wiele schematów klasyfikacji hipotermii. Z klinicznego punktu widzenia za temepraturę graniczną przyjmuje się temperaturę poniżej 35řC. Dokładny pomiar temperatury wewnętrznej ma zasadnicze znaczenie dla diagnostyki hipotermii.


  8/25

  Tytuł oryginału: Licencja kierowcy dla chorego na cukrzycę - warunki i orgraniczenia.
  Tytuł angielski: Driving license for diabetic patients.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (76) s.351-353, bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Prawo do prowadzenia pojazdów mechanicznych nie tylko należy do najpowszechniej uznanych w społeczenstwoie oznak dorosłości ale w życiu współczesnym jest też coraz większą potrzebą. W większości krajów uprawnienia kierowcy dla chorych na cukrzycę traktowane są raczej jako przywilej niż prawo.


  9/25

  Tytuł oryginału: Zaburzenia homeostazy wapnia w stanach krytycznych.
  Tytuł angielski: Alterations in calcium homeostasis in the critical illness.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (4) s.217-225, il., tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wapń jest jonem spełniającym różne funkcje wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe. Zaburzenia stężenia wapnia w surowicy pociągają za sobą następstwa kliniczne. Różne stany krytyczne mogą powodować lub przebiegać z rowarzyszącą hipokalcemią lub hiperkalcemią. W artykule omówiono objawy kliniczne oraz leczenie ostrych zaburzeń homeostazy wapnia.


  10/25

  Tytuł oryginału: Clinico-pathological aspects of radiofrequency ablation in the treatment of benign thyroid tumors.
  Autorzy: Nawrot Ireneusz, Grzesiuk Wiesław, Kluge Przemysław, Wojtaszek Mikołaj, Kyzioł-Otto Grażyna, Otto Maciej, Buczyńska-Chyl Jolanta, Karwacki Jerzy, Jędrasik Maciej, Chudziński Witold, Pietrasik Kamil, Dębińska-Szymańska Tamara, Jaworski Maciej, Bar-Andziak Ewa, Tołłoczko Tadeusz, Woźniewicz Bogdan M., Szmidt Jacek
  Źródło: Ann. Diagn. Paediatr. Pathol. 2002: 6 (3/4) s.97-101, tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,395

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to standardize a dependable method, which would be used to differentiate thyroid carcinoma in fine-needle biopsies and to adapt radiofrequency ablation techniques to safety treat benign thyroid tumors. Fine-needle aspiration biopsies, taken pre- and intraoperatively were assessed cytologically and histologically. Immunochemical markers (PCNA, Ki67 and AgNOR) were used to differentiate between carcinoma and benign folicular adenomas. Apoptosis was studied in benign tumors using TUNEL, Bcl-2, CD95 and Bax immunoassays. Ablation was performed intraoperatively on thyroid tissue fragments ranging in size from 1,3 to 2,2 cm, mean 1,7 ń 0,5 prepared for resection with full blood perfusion of the gland. AgNOR silver staining was used to assess the number of active nucleoi "NORs". Benign proliferation showed a number of 1-2 nuceloli, in adenomas 4-6 nucleoli and 8 nucleoli in malignancies. PCNA showed highest specificity where 80 p.c. of cancerous cells had positive results. The Ki67 marker in primary cancer showed no staining and stained positive in 50 p.c. of metastatic cancer. Apoptosis was also not increased in the case of adenomas. In the 58 patients undergoing the procedure we noted in 4 patients (6,1 p.c.) temporary laryngeal nerve paralysis, in 2 (3 p.c.) cases minute bleeding after needle arm retraction. To conclude: 1) the suggested assay panel is able to discriminate between follicular carcinoma and adenoma, 2) radiofrequency ablation can be an alternative to surgical methods in neutral nodular goiter, 3) necrosis zone of the ablated thyroid lesion is closely correlated to the used ablation parameters.


  11/25

  Tytuł oryginału: Epidemiologia cukrzycy typu 1 w populacji rozwojowej na świecie i w Polsce.
  Tytuł angielski: Epidemiology of diabetes mellitus type 1 in children and adolescents in the world and Poland.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa, Jarosz-Chobot Przemysława, Polańska Joanna
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (6) s.437-442, il., bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Coraz częściej na całym świecie przeprowadza się badania z zakresu epidemiologii cukrzycy typu 1 (dawniej zwanej insulinozależną), a okresy obserwacji są coraz dłuższe. Jednocześnie metodyka prowadzonych rejestrów jest coraz bardziej złożona i opiera się na ogólnie przyjętych kryteriach (np. EURODIAB). Powstają dobrze udokumentowane, wieloletnie i wieloparametrowe bazy danych, które obejmują wszystkie nowe zachorowania badanych regionów i krajów. Na podstawie tych danych można oszacować dynamikę zmian zapadalności na cukrzycę i związane z tym problemy socjalno-ekonomiczne w najbliższych latach oraz podjąć próbę wyjaśnienia złożonej etiologii cukrzycy typu 1, a następnie rozważyć możliwość prewencji na różnych etapach jej rozwoju. Praca ta zawiera przegląd doniesień z zakresu epidemiologii cukrzycy typu 1 z piśmiennictwa krajowego i międzynarodowego.


  12/25

  Tytuł oryginału: Czynniki etiopatogenetyczne przewlekłych powikłań cukrzycy i wskazówki diagnostyczne niektórych zespołów.
  Tytuł angielski: Pathogenetic factors chronic complications of diabetes and diagnostic some this abnormalities.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.566-570, bibliogr. 36 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • nefrologia
 • neurologia
 • okulistyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Obniżenie jakości życia i zwiększenie umieralności u chorych na cukrzycę spowodowane są głównie powikłaniami przewlekłymi. Nieprawidłowości metaboliczne odgrywają kluczową rolę w patogenezie tych powikłań. Wyniki badań wskazują, że w cukrzycy typu 1 rozwojowi powikłań o charakterze mikroangiopatii czy neuropatii może zapobiegać czy je spowalniać ścisła metaboliczna kontrola. To jest ogólnie uznane, że bliska normy kontrola metaboliczna jest najlepszą prewencją powikłań, lecz u chorych leczonych insuliną zwiększa ryzyko hipoglikemii. Najczęstszymi przewlekłymi powikłaniami cukrzycy u młodocianych chorych jest retinopatia, nefropatia, neuropatia autonomiczna i kardiomiopatia.


  13/25

  Tytuł oryginału: Perspektywy zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 1.
  Tytuł angielski: Perspectives in prevention and treatment of type 1 diabetes.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.571-574, bibliogr. 35 poz., sum. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Głównym wyzwaniem w leczeniu cukrzycy typu 1 jest prewencja późnych powikłań i tym sposobem poprawa jakości życia chorych. W oparciu o dane z piśmiennictwa dokonano przeglądu prób zmierzających do prewencji lub opóźnienia klinicznego ujawnienia się cukrzycy typu 1. Wśród różnych teoretycznych opcji wyróżnić można dwie grupy. Jedna dotyczy prewencji w grupie osób genetycznie predysponowanych do zachorowania, druga dotyczy postępowania u osób z klinicznie jawną cukrzycą. Zakończona powodzeniem transplantacja trzustki pozwala na utrzymanie prawie normalnej homeostazy, wymaga jednak stałego stosowania leków immunosupresyjnych. Zastosowanie stosunkowo prostych metod immunoizolacji transplantowanych wysp w kapsułach pozwala na uniknięcie konieczności stosowania immunosupresji. Transplantacja wysp trzustkowych jest limitowana niedostatkiem dawców. Inżynieria genetyczna ma znaczenia zarówno dla prewencji patologicznych procesów jak i ochrony komórek wyspowych po transplantacji. Celem zarówno prewencyjnych jak i terapeutycznych procedur jest zatrzymanie autoimmunologicznej destrukcji komórek á.


  14/25

  Tytuł oryginału: Zaburzenia homeostazy glukozy w wyniku stresu pourazowego lub septycznego - hiperglikemia.
  Tytuł angielski: Alterations of blood glucose homeostasis during septic or injury stress - hyperglycemia.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.731-744, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W końcu XIX wieku Claude Bernard jako pierwszy zwrócił uwagę na występowanie hiperglikemii u chorych z ostrym urazem. W 1942 r. David Cutherbertson wprowadził pojęcie fazy ebb oraz flow dla opisu fazy hipo- i hipermetabolicznej rozwijających się po urazie. Hiperglikemia w fazie pierwszej jest wynikiem zwiększonej, przez wydzielanie katecholamin, wątrobowej glikogenolizy oraz stymulowanego bezpośrednio przez układ sympatyczny rozpadu glikogenu. Hiperglikemia jest również częstym zjawiskiem w drugiej fazie ciężkiego stresu pourazowego czy infekcyjnego. Jest ona wynikiem zwiększonej produkcji glukozy w obecności insulinooporności tkanek obwodowych. Faza ta klinicznie wyraża sie zespołem skladającym się z: hipermetabolizmu (manifestującego się hiperglikemią, hiperlaktynemią i katabolizmem białka); hiperdynamicznego stanu układu sercowo-naczyniowego z gwałtownym wzrostem rzutu serca oraz klinicznymi manifestacjami w postaci gorączki czy hipotermii, tachykardią, przyspieszeniem oddechu i leukocytozą. Hipermetaboliczna odpowiedź na stres może być przedłużona, kiedy jest stymulowana utrzymywaniem się wywołujących ją czynników (ognisko urazu czy infekcja). W odpowiedzi organizmu na stres wywołany urazem czy ciężką infekcją udział biorą trzy układy - nerwowy, endokrynny i humoralny (cytokiny) - które są wzajemnie od siebie zależne i stąd maksymalna metaboliczna odpowiedź na stres wymaga udziału ich wszystkich. Zwiększenie wyrzutu glukozy w wyniku glikogenolizy, w pierwszej ...

  Streszczenie angielskie: Claude Bernard in the late 19th century, was one of the first who recognized that acute injury was associated with the development of hyperglycemia. In 1942 David Cutherbertson introduced the terms ebb and flow to describe the phases of hypo- and hypermetabolism, which follow traumatic injury. Hyperglycemia during the ebb phase is promoted by hepatic glycogenolysis secondary to catecholamine release, as well as by direct sympathetic stimulation of glycogen breakdown. Hyperglycemia is a prominent feature of the flow phase in patients who sustain more severely injured or in whom septic complications develop. It results from augmented glucose production in the presence of insulin resistance in peripheral tissues. The flow phase is clinically expressed as a syndrome consisting of: hypermetabolism (manifested by hyperglycemia, hyperlactatemia and protein catabolism), hyperdynamic cardiovascular state and clinical manifestations of fever or hypothermia, tachycardia, tachypnoea and leucocytosis. The hypermetabolic response to stres may be prolonged when thre is stimulus for continuous formation of mediators - a persistent focus of injury or infection. Three systems are responsible for translating the initial insult into the stress response: nervous, endocrine and humoral (cytokine). These systems are interrelated. Maximal metabolic response to stress requires the participation of all three systems. Although glycogenolysis increase hepatic glucose output during the ebb ...


  15/25

  Tytuł oryginału: Zespół nagłego zgonu niemowląt.
  Tytuł angielski: Sudden infant death syndrome.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.524-525, bibliogr. 27 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Przyczyny występowania zespołu nagłego zgonu niemowląt (SIDS) nie są do końca wyjaśnione. SIDS rzadko występuje w 1. miesiącu życia, następnie częstość jego występowania wzrasta, osiąga szczyt między 2 a 4. miesiącem, po czym zmniejsza się. W piśmiennictwie objęto analizą wiele niezależnych czynników ryzyka, mogących sprzyjać występowaniu SIDS, w tym: pozycję w czasie snu, miękkie podłoże, na którym śpi dziecko, palenie przez matkę paierosów w czasie ciąży, młody wiek matki, układanie dziecka do snu we wspólnym łóżku z dorosłymi, wcześniactwo, mała masa urodzeniowa, płeć męska dziecka. Jakkolwiek etiopatogeneza SIDS jest wieloczynnikowa, współczesne hipotezy włączają w to także defekty regulacji oddychania i czynności serca. Interesująca jest hipoteza, że wydłużenie odcinka QT może być czynnikiem ryzyka i odgrywać rolę w patogenezie SIDS.

  Streszczenie angielskie: Sudden infant death syndrome (SIDS) is a disease of unknown cause. The occurence of SIDS is rare during the first month of life, increase to a peak between 2 and 4 months old, and then declines. The following have been consistently identified across studies as independent risk factors for SIDS: prone sleepion, sleeping on a soft surface, maternal smoking during pregnancy, young maternal age, bedsharing, prematurity and/or low birth weight, and male sex. Although the cause of the sudden infant death syndrome is multifactorial, contemporary hypotheses include defects in arousal or cardiorespiratory control. The interesting is hypothesis that prolongation of the QT interval may have a role in the pathogenesis of SIDS.


  16/25

  Tytuł oryginału: Lity pseudobrodawkowaty guz trzustki współistniejący z łagodnym guzem stromalnym żołądka: analiza immunohistochemiczna. Opis przypadku i przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Solid pseudopapillary tumor of the pancreas coexisting with benign gastric stromal tumor: immunohistochemical analysis. Case report and literature review.
  Autorzy: Górnicka Barbara, Ziarkiewicz-Wróblewska Bogna, Otto Maciej, Szostek Grzegorz, Koperski Łukasz, Krasnodębska Małgorzata, Szmidt Jacek, Nauman Janusz, Wasiutyński Aleksander
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.339-343, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy opisano przypadek litego pseudobrodawkowatego guza trzustki (solid pseudopapillary tumor - SPT), o typowym przebiegu klinicznym, błędnie rozpoznanego pierwotnie (wyłącznie na podstawie obrazu morfologicznego) jako rak endokrynny. Ponieważ jest to dość częsta pomyłka, w diagnostyce guzów torbielowatych trzustki u młodych kobiet o morfologii zbliżonej do nowotworów części wewnątrzwydzielniczej konieczne jest zastosowanie metod immunohistochemicznych. Na podstawie wyników własnych oraz danych z literatury uznano przeciwciała CD10 i CD56 za pomocne w ustaleniu rozpoznania. Wykazano także wybitnie pozytywną reakcję komórek nowotworowych z wimentyną i progesteronem, a ujemną z estrogenami, cykliną D1, CD117, CD34, markerami endokrynnymi i przewodowymi cytokeratynami. Wydaje się, że markery poliferyczne Ki67 i PCNA nie są przydatne w ocenie złośliwości SPT. W opisanym przypadku oprócz SPT stwierdzono jednoczasowo łagodny stromalny guz żołądka. Nie znaleziono doniesienia o współistnieniu tych guzów w dostępnej literaturze.

  Streszczenie angielskie: A case solid pseudopapillary tumor (SPT) of the pancreas with typical clinical history is presented. It was primarily (only o morphological basis) erroneously diagnosed as endocrine carcinoma. Because the morphological characteristics of SPT and endocrine tumors of pancreas may be very similar, and they both occur in young women as cystic pancreatic lesions, the use of immunohistochemical methods in differential diagnosis is often mandatory. Taking into account the immunohistochemical results of our case and literature data, antibodies CD10 and CD56 seem to be the most useful.In our case the positive reaction with vimentine and progesterone were also obtained. The tumor cells were negativer with cyclin D1, CD117, CD34, estrogen, "ductal" cytokeratins and endocrine markers. The cell proliferation markers (Ki67, PCNA) do not seem to play any role in assessment of SPT malignancy. In our SPT case an exceptional coexistence with gastric stromal tumor was found. To the best of our knowledge it is the first case of such a coexistence described in litrature.


  17/25

  Tytuł oryginału: Homeostaza gospodarki fosforanowo-wapniowej w populacji rozwojowej.
  Tytuł angielski: Calcium and phosphorus homeostasis in the developmental population. P. 1: Homeostatic mechanisms in health.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.97-103, il., bibliogr. 19 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wapń i fosfor stanowią główny składnik mineralny kości, a także odgrywają zasadniczą rolę w czynności i metabolizmie komórek. W szkielecie zlokalizowane jest około 80 proc. fosforu i około 98 proc. wapnia całego ustrojowego zapasu. W kościach minerały te występują w 2 potaciach: amorfotycznej (bezpostaciowej) i krystalicznej. W surowicy wapń występuje w 3 postaciach: około 40 proc. związane jest z białkami, głównie albuminami, około 10 proc. związane jest z cytrynianem, a około 50 proc. stanowi wapń zjonizowany. Fosforany w surowicy krwi występują w postaci fosforanów nieorganicznych i w postaci estrów. W komórce fosforany występują głównie w postaci organicznej. Parathormon jest syntetyzowany przez gruczoły przytarczycowe. Fizjologicznie PTH jest najważniejszym regulatorem zewnątrzkomórkowego stężenia Ca. Zwiększa on mobilizację Ca z kości, nerkową reabsorpcję Ca i prawdopodobnie również zwiększa jelitowe wchłanianie wapnia. Zwiększenie stężenia Ca w surowicy hamuje sekrecję PTH. Kalcytonina wydzielana jest przez komórki C tarczycy. Obniża ona mobilizację Ca z kości i zwiększa wydzielanie wapnia przez nerki. Wapń stymuluje wydzielanie kalcytoniny. Witamina D3 jest syntetyzowana w skórze. Jest ona metabolizowana do 25(OH)D a następnie do najaktywniejszej postaci 1,25(OH2)D. Witamina D przez 1,25(OH)2D działa na wzrost jelitowej absorpcji Ca, mobilizuje Ca z kości i zwiększa nerkową reabsorpcję wapnia. Na zasadzie sprzężenia zwrotnego, obniżenie produkcji 1,25(OH)2D ...

  Streszczenie angielskie: Calcium and phosphorus form the major inorganic constituents of bone and play a vital role in cell function and cell metabolism. About 80 p.c. of total body P and 98 p.c. of total body Ca are in bone. Bone minerals exist in two physical forms: amorphous and cristalline. Serum Ca is found in three forms: approximately 40 p.c. is bound predominantly to albumin, approximately 10 p.c. is completed with serum anions, and approximately 50 p.c. is ionizes. The total P in serum can be divided into organic ester phosphate and inorganic phosphate. In the cell, phosphate is mostly in the form of organic phosphate. Parathyroid hormone is synthesized in the parathyroid gland. In physiological terms, PTH is the most important regulator of extracellular Ca concentration. Parathyroid hormone increases bone mobilization of Ca, increases renal Ca reabsorption, and possibly increases Ca absorption in the intestine. Increased serum Ca suppresses PTH production. Calcitonin is secreted from thyroid C cells. Calcitonin decreases Ca mobilization from bone and increases Ca excretion in the kidney. Ca stimulates the production of calcitonin. Vitamin D3 is synthesized in the skin from precursors. Vitamin D is catalyzed to 25(OH)D and it is metabolized to most active metabolite 1.25(OH)2D. Vitamin D through 1.25(OH)2D acts on the intestine to increase Ca absorption, mobilizes Ca from bone, and reabsorbs Ca in the kidney. The feedback loop might be completed by inhibition of PTH production by ...


  18/25

  Tytuł oryginału: Homeostaza gospodarki fosforanowo-wapniowej w populacji rozwojowej.
  Tytuł angielski: Calcium and phosphorus homeostasis in the developmental population. P. 2: Neonatal disturbances in the serum calcium and phosphorus concentration.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Endokrynol. Diabetol. 2002: 8 (2) s.105-110, tab., bibliogr. 16 poz, sum.
  Sygnatura GBL: 313,237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Noworodkowa hipokalcemia występuje w 2 formach: wczesna noworodkowa hipokalcemia, typowo ujawniajaca się w pierwszych dnaich życia oraz hipokalcemia noworodkowa późna, ujawniająca się zwykle pod koniec pierwszego tygodnia życia. Hiperkalcemia jest wynikiem zaburzenia równowagi między dopływem a odpływem wapnia z płynu pozakomórkowego. Zasadniczą jej przyczyną jest nadmierna mobilizacja Ca z kości. Choć nerki i przewód pokarmowy są włączone w utrzymanie homeostazy wapnia, to czasem mogą podtrzymać hiperkalcemię. Hipofosfatemia może wystąpić w pierwszych dniach po urodzeniu i utrzymywać się przez wiele miesięcy. Zwykle jest ona związana z niską podażą P w żywieniu pozajelitowym lub z karmieniem wcześniaków mlekiem matki. Pozażywieniowe przyczyny noworodkowej hipofosfatemii są znacznie rzadsze niż czynniki żywieniowe. Wśród czynników pozażywieniowych jest prawdopodobnie obniżenie kanalikowej reabsorpcji P, które może być wtórne do wzrostu PTH, ale nie musi. Hiperfosfatemia może mieć również podłoże żywieniowe lub pozażywieniowe. Wśród przyczyn żywieniowych jest zwykle nadmierna podaż P lub nieprawidłowy stosunek Ca i P w płynach stosowanych w żywieniu pozajelitowym. Wśród przyczyn pozażywieniowych wymienić należy okołoporodowe niedotlenienie z przechodzeniem P z przestrzeni wewnątrzkomórkowej do przestrzeni zewnątrzkomórkowej i towarzyszącym obniżeniem nerkowej filtracji.

  Streszczenie angielskie: Neonatal hypocalcemia occurs in two forms: early neonatal hypocalcemia typically occurs during the first few days of life and late neonatal hypocalcemia occurs toward the end of the first week of life. Hypercalcemia is the result of imbalance between fluxes of Ca into and out of the extracellular fluid. An increase in net Ca mobilization from the skeleton is generally the primary cause of hypercalcemia. Although the kidney and gastrointestinal tract are involved in the total body Ca homeostasis, they sometimes maintain hypercalcemia. Hypophosphatemia may occur within the first days of birth and may persist for many months. Usually, it has a nutritional basis and occurs most frequently in infants receiving low P intake from parenteral nutrition and in preterm infants fed with human milk. Nonnutritional causes of neonatal hypophosphatemia are much less frequent than nutritional causes. The primary mechanisms of hypophosphatemia in nonnutritional-related hypophosphatemia is probably a decreased renal tubular P reabsorption and may or may not be seconadary to elevated PTH. Hyperphosphatemia can have nutritional or nonnutritional causes. Nutritional causes usually occur with the infusion of excessive P content, or an unusual combination of Ca and P delivered from parenteral nutrition solution. Nonnutritional causes include perinatal asphyxia with release of intracellular P to the extracellular compartment, together with a low renal glomerular filtration.


  19/25

  Tytuł oryginału: Proliferacja komórkowa i apoptoza w marskości wątroby i raku wątrobowokomórkowym
  Autorzy: Otto Włodzimierz, Jeziorek Julita, Górnicka Barbara, Bogdańska Magdalena, Krawczyk Marek
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.249-253, bibliogr. 15 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/25

  Tytuł oryginału: Adrenalektomia laparoskopowa: dostęp boczny przezotrzewnowy - metoda i trudności śródoperacyjne.
  Tytuł angielski: Laparoscopic adrenalectomy - lateral transabdominal approach. Method and intraoperative difficulties.
  Autorzy: Otto Maciej, Nazarewski Sławomir, Szostek Grzegorz, Dzwonkowski Jacek, Nawrot Ireneusz, Poor Hamid Feiz A., Szmidt Jacek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.15-20, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy w oparciu o własny materiał przedstawiają założenia techniki i taktyki przeprowadzania operacji metodą laparoskopową nadnercza z dostępu bocznego przezotrzewnowego, zapoznając z trudnościami i problemami śródoperacyjnymi, specyficznymi dla tej metody. Materiał obejmuje 83 operacje adrenalektomii laparoskopowej u 79 chorych. W 78 (94 proc.) adrenalektomii uzyskano dobry wynik, wycięcie guza wraz z naderczem, co potwierdziło badanie patomorfologiczne. W 5 (6 proc.) przypadkach doszło do konwersji. Wnioski: 1. Dostęp boczny przez jamę otrzwną umożliwia bezpieczną i dobrą wizualizację nadnercza wraz z guzem i przeprowadzenie operacji metodą laparoskopową. 2. Przebyte operacje brzuszne należy uznać za względne przeciwwskazanie przy kwalifikacji chorych do tego typu operacji.

  Streszczenie angielskie: Based on their own material, the authors present technique and tactics for laparoscopic adrenalectomy via transabdominal lateral approach. This paper describes difficulties and intraoperative problems specific for this method. The material comprises 83 laparoscopic adrenalectomies performed on 79 patients. In 78 (94 p.c.) adrenalectomies we obtained good results, tumor resection with adrenal that was confirmed on histlogical examinations. In 5 (6 p.c.) cases conversion was necessary. Conclusion: 1) Performing laparoscopic adrenalectomy trough transabdominal lateral approach allows safe and good visualistion of the adrenal with tumor. 2) Qualifying for laparoscopic adrenalectomy, previosly performed abdominal operations should be recognized as a relative contraindications.


  21/25

  Tytuł oryginału: Ocena adrenalektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: Evaluation of laparoscopic adrenalectomy.
  Autorzy: Otto Maciej, Szostek Grzegorz, Dzwonkowski Jacek, Nawrot Ireneusz, Nazarewski Sławomir, Bojakowski Krzysztof, Szmidt Jacek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.21-25, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy ocenaiją wyniki adrenalektomii laparoskopowej. Omawiany materiał obejmuje 79 chorych, u których wykonano 83 adrenalektomie laparoskopowe. Kwalifikowano i operowano guzy czynne i nieczynne hormonalnie. Średni czas operacji wyniósł 183 min. 51 proc. chorych rozpoczynało odżywianie doustne w 1. dobie. 78.4 proc. wymagało narkotycznych środków przeciwbólowych. Średni czas pobytu w szpitalu po operacji wyniósł 6.7 dnia. Ryzyko raka kory nadnercza, mimo wnikliwej kwalifikacji chorych do adrenalektomii laparoskopowej, wynosiło 2.4 proc. Wnioski: Adrenalektomię laparoskopową można uznać za jeszcze jedną metodę godną polecenia przy rozważaniu planowego usunięcia nadnercza z powodu guza czynnego lub nieczynnego hormonalnie.

  Streszczenie angielskie: The authors present resutls and evaluation of the laparoscopic adrenalectomy. Described material refers to 79 pateints who underwent 83 laparoscopic adrenalectomies. Both functional and non functional tumors were qualified and operated. The mean operating time was 183 minutes. On the first day 51 p.c. patients started an oral intake and 78.4 p.c. required narcotic analgesics. The mean postoperatiave hospital stay was 6.7 days. The risk of adrenal carcinoma despite meticulous qualification for laparoscopic adrenalectomy was 2.4 p.c. Conslusion: Laparoscopic adrenalectomy can be recognised as one more recommendable approach when considering the elective removal of functional and non functional adrenal tumors.


  22/25

  Tytuł oryginału: Technika wykonywania jednoczesnej adrenalektomii i cholecystektomii laparoskopowej.
  Tytuł angielski: The techinque of simultaneous laparoscopic right adrenalectomy and cholecystectomy.
  Autorzy: Otto Maciej, Szostek Grzegorz, Nazarewski Sławomir, Dzwonkowski Jacek, Nawrot Ireneusz, Jakimowicz Tomasz, Szmidt Jacek
  Źródło: Videochirurgia 2002: 7 (1) s.26-29, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,424

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • endokrynologia
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy na podstawie własnych doświadczeń przedstawiają założenia i technikę wykonania jednoczesnego wycięcia metodą laparoskopową prawego nadnercza i pęcherzyka żółciowego. U 5 spośród 79 chorych (6.3 p.c.), u których wykonano prawostronną adrenalektomię laparoskopową przerpowadzono jednoetapowo także cholecystsektomię. Nie obserwowano powikłań ogólnych ani miejscowych. Średni łączny czas operacji wynosił 207 minut. Wnioski: Równoczesne usunięcie guza naderncza i pęcherzyka żółciowego nie stwarza technicznych problemów operacyjnych. Łączenie obu zabiegów i przedłużenie operacji średnio o 66 minut nie zmniejsza pooperacyjnego komfortu pacjentów.

  Streszczenie angielskie: The authors, based on their own experience, present tactic and technique of the simultaneous laparoscopic removal of the right adrenal and gallbladder. There were 5 (6.3 p.c.) such operations among 83 adrenalectomies performed on 79 patients. Neither general nor lcoal complications were observed. The mean overall operation time was 207 minutes. Conclusions: 1) Simultaneous removal of the adrenal tumour and gallbladder does not cause any surgical problems. 2) Combining this two procedrues in the single session did not reduce any postoperative comfort and the mean increase of the operating time was only 66 minutes.


  23/25

  Tytuł oryginału: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii
  Autorzy: Bartkowiak Robert, Burakowska Barbara, Burakowski Janusz, Chazan Bogdan, Chazan Bernard, Chruściel Adam, Czajka Ryszard, Czajkowski Krzysztof, Dębski Romuald, Ejmocka-Ambroziak Anna, Gralińska Krystyna, Janeczko Jarosław, Jędrzejczak Joanna, Jóźwik Michał, Kawka Jarosław, Kiljańczyk Marek, Klimek Marek, Kucharski Krzysztof, Leibschang Jerzy, Małkowski Piotr, Marianowski Longin, Mora Olimpia, Niemiec Krzysztof Tomasz, Oleszczuk Jan, Otto Włodzimierz, Paluszkiewicz Rafał, Peterek Jan, Rogowiecka Ewa, Rondio Zdzisław, Sikorski Marek, Sikorski Radzisław, Skręt Andrzej, Śledziewski Adam, Teliga-Czajkowska Justyna, Torbicki Adam, Warenik-Szymankiewicz Alina, Wojciechowski Dariusz, Woźniewska Iwona, Zwoliński Jerzy
  Opracowanie edytorskie: Chazan Bogdan (red.), Leibschang Jerzy (red.), Troszyński Michał (przedm.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 449, [1] s. : il., tab., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 736,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska


  24/25

  Tytuł oryginału: Wolne rodniki tlenowe i ich rola w patomechanizmie przewlekłych powikłań cukrzycy.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Lekarz 2002 (6) s.29
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/25

  Tytuł oryginału: Edukacja chorych na cukrzycę, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy typu 2.
  Autorzy: Otto-Buczkowska Ewa
  Źródło: Lekarz 2002 (4) s.16-18
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: