Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: OSTROWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 34Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/34

Tytuł oryginału: Nerki w chorobach układowych.
Tytuł angielski: Kidneys in systemic diseases.
Autorzy: Ostrowski Kazimierz
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.183-186, tab., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,549

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Omówiono w dużym skrócie najważniejsze choroby układowe, w których dochodzi często do zajęcia nerek, a czasami objawy ich uszkodzenia jawią się jako pierwsze. Są to schorzenia stosunkowo rzadko występującae, ale o zwykle poważnym rokowaniu, a późno rozpoznane stanowić mogą zagrożenie dla życia. Należą do nich toczeń trzewny, autoimmunologiczne zapalenia naczyń (vasculitis), amyloidoza wtórna, twaradzina układowa, szpiczak mnogi, skrobiawica pierwotna, zespół Sj”grena, mieszana krioglobulinemia. Ostateczne ustalenie rozpoznania i leczenia odbywać się powinno w specjalistycznych ośrodkach, zwykle w warunkach szpitalnych. Z tego względu pominięto specjalistyczne metody diagnostyczne i terapeutyczne. Zwrócono zaś uwagę na wczesne objawy i nieprawidłowe wartości w powszechnie wykonywanych badaniach laboratoryjnych, co pomoże lekarzom rodzinnym odpowiednio wcześnie podejrzewać te choroby i kierować pacjentów do ośrodków specjalistycznych.

  Streszczenie angielskie: Discussed are main systemic diseases frequently affecting kidneys. The involvement of kidneys often appears to be the first symptom of such condition. Patients with systemic disease are seen seldom but their prognosis is usually poor, and the late diagnosis can be even life threatening. The special attention is given to SLE, autoimmunological vasculitis, amyloidosis, systemic sclerosis, multiple myeloma, sarcoidosis, Sj”gren's syndrome and mixed cryoglobulinaemia. Final diagnosis and therapy should be performed at specialized, usually in-patient units. This is why the paper focuses on the early symptoms and abnormalities in the routine laboratory findings, which suggest a systemic disease and lead the family physician to refer the patient to the appropriate specialized unit.


  2/34

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena budowy i czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.
  Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of right ventricular structure and diastolic function in patients with systematic hypertension and overweight.
  Autorzy: Myśliński Wojciech, Mosiewicz Jerzy, Makaruk Bogusław, Ostrowski Stanisław, Hanzlik Janusz
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.56-63, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W nadciśnieniu tętniczym współistniejącym z nadwagą/otyłością obserwuje się przyspieszony rozwój niekorzystnych zmian w zakresie lewej komory serca, wynikający ze zwiększonego obciążenia wstępnego i następczego komory. Prawa komora podlega również wpływom podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, jakolwiek w stopniu mniejszym niż komora lewa. Celem pracy byla echokardiograficzna ocena budowy oraz czynności rozkurczowej prawej komory serca u chorych z nadciśnieniem tętniczym skojarzonym z nadwagą. Grupę badaną stanowiło 31 chorych z nadciśnieniem tętniczym oraz BMI powyżej 26 kg/mý. Chorzy z grupy badanej nie wykazywali istotnych różnic w zakresie grubości wolnej ściany prawej komory serca oraz jej wymiaru wewnętrznego w porównaniu z grupą kontrolną. W grupie badanej stwierdzono jedynie skrócenie czasu akceleracji skurczowego przepływu krwi w pniu płucnym, podwyższenie średniego ciśnienia w tętnicy płucnej oraz istotne statystycznie obniżenie stosunku całki fali E/A rozkurczowego przepływu krwi przez zastawkę trójdzielną. Wyniki badań wskazują, że nadciśnienie tętnicze skojarzone z nadwagą nie wywiera istotnego wpływu na strukturę prawej komory serca. Różnice w zakresie czynności prawej komory serca świadczą o umiarkowanej dysfunkcji prawej komory serca u chorych z nadwagą i nadciśnieniem tętniczym.

  Streszczenie angielskie: The accelerated development of the left ventricular dysfunction due to increased preload and afterload is often observed in patients with systemic hypertension and concurrent overweight/obesity. Right ventricle is also influenced by systemic hypertension. The aim of the study was the echokardiographic assessment of the right ventricular structure and diastolic function in patients with systemic hypertension and overweight. The study group consisted of 31 subjects with untreated, mild to moderate systemic hypertension and overweight defined as a body mass index (BMI) above 26 kg/mý. Right ventricular diastolic diameter and right ventricular wall thickness were similar in study and control groups. In comparison with the controls patients with overweight demonstrated significantly shortened acceleration time of systolic flow in pulmonary artery, increased mean pulmonary artery pressure and decreased early to late filling wave velocity time integrals. These findings indicate that systemic hypertension associated with obesity does not cause additional morphological changes of the right ventricle compared to hypertensives with normal weight. Impaired right ventricular diastolic filling pulmonary artery systolic flow indicate the presence of mild right ventricular dysfunction in subjects with overweight, however, diastolic and systolic parameters are within normal range both in patients with normal weight and overweight.


  3/34

  Tytuł oryginału: Złożone uszkodzenie okolicy trzustkowo-dwunastniczej po tępym urazie jamy brzusznej - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Combined pancreaticoduodenal injury after blunt trauma - case report.
  Autorzy: Kaczmarek Bartosz, Borowiecki Andrzej, Miernik Maciej, Wojciechowski Grzegorz, Ostrowski Marek
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.483-487, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przypadek chorego z urazowym złożonym uszkodzeniem trzustki i dwunastnicy oraz naczyń okołotrzustkowych, u którego z powodzeniem wykonano duodenopankreatektomię ze splenektomią. W przebiegu pooperacyjnym wystąpiły liczne powikłania: krwawienia do jamy brzusznej, ropnie wewnątrzbrzuszne, przetoki żółciowa i jelitowa. Omówiono diagnostykę i leczenie operacyjne tego typu urazów.

  Streszczenie angielskie: The paper presents a patient with a traumatic combined injury of pancreas, duodenum and peripancreatic vessels successfully treated by performing duodenopancreatectomy with splenectomy. Severe complications developed in postoperative period: postoperative haemorrhage, intra-abdominal abscesses, biliary and intestinal fistula. The diagnostics and operative treatment of such injury were discussed.


  4/34

  Tytuł oryginału: In vitro cytostatic activity of 8-substituted and tricyclic analogues of acyclovir.
  Autorzy: Hładoń Bogusław, Gośliński Tomasz, Laskowska Halina, Baranowski Daniel, Ostrowski Tomasz, Zeidler Joanna, Ruszkowski Piotr, Golankiewicz Bożenna
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (1) s.45-53, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Out of a series of twenty 8-substituted or/and 1,N-2-bridged (tricyclic) derivatives of acyclovir (a selective antiherpetic drug), known to be nontoxic to normal cells, seven compounds were found to exhibit moderate cytostatic activity in KB human tumor tissue culture system with ED50 activity values ranging from 0.052-0.094 x 10**-3 mole/l. The structure-activity relationship analysis indicated that the primary factors determining their cytotoxicity were: 1) bromine atom at the C-8 position of the bicyclic derivatives and 2) unsubstituted appended ring in the tricyclic derivatives. Combination of two structural elements carrying the cytotoxicity gave diverse effects, enhancement or decrease in activity depending on particular cases. Two compounds (of four selected), 8-bromoacyclovir and 1,N-2-ethenoacyclovir, having unsubstituted 9-[(2-hydroxyethoxy)methyl] chain, showed approximately 2-fold increase in their cytotoxicity against HeLa tumor cells in the presence of the induced microsomal generating system suggesting that their cytooxicity depends on the drug metabolic transformation into their active metabolites (intermediates) via MFO-system, and that structural unit of this chain is essential for abovementioned activation. Presently found remarkable cytotoxic selectivity of acyclovir analogues against KB and HeLa tumor cells together with previously reported in the literature specific cytotoxic activity of acyclovir against murine leukemia L1210 cells seem to be encouraging for further investigation of this class of compounds in other tumor systems.


  5/34

  Tytuł oryginału: Wczesne wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u chorych powyżej 65 roku życia.
  Tytuł angielski: Early results of surgical coronary revascularization in patients 65 years and older.
  Autorzy: Walczak Andrzej, Jaszewski Ryszard, Jegier Bogdan, Iwaszkiewicz Alicja, Ostrowski Stanisław, Zwoliński Radosław, Zasłonka Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.239-240, bibliogr. 11 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano wczesne wyniki chirurgicznej rewaskularyzacji mięśnia sercowego u 276 chorych powyżej 65 roku życia operowanych w Klinice Kardiochirurgii IK AM w Łodzi w latach 1999 - 2000. W analizowanej grupie było 193 mężczyzn (69,93 proc.) oraz 83 kobiety (30,07 proc.). Średnia wieku wynosiła 69,14 lat ń 3,42 lata, od 65 do 79 lat. W I grupie wg CCS było 18 (6,52 proc.) chorych, w II - 55 (19,93 proc.), III - 106 (38,41 proc.), IV - 97 (35,14 proc.). Bez przebytego zawału operowano 87 chorych (31,52 proc.), po przebytym 1 zawale - 137 (49,28 proc.), po przebytych 2 i więcej zawałach - 53 (19,20 proc.). Do palenia papierosów (aktualnie lub w przeszłości) przyznało się 68,12 proc. operowanych. Nadciśnienie tętnicze stwierdzono u 176 chorych (63,77 proc.), cukrzycę u 50 (18,11 proc.), przewlekłą niewydolność nerek u 10 (3,62 proc.), przebyty udar ośrodkowego układu nerwowego - u 8 (2,90 proc.), chorobę wrzodową u 42 (15,22 proc.), frakcję wyrzutową lewej komory poniżej 30 proc. zaobserwowano u 16 (5,80 proc.) chorych, po przebytym PTCA było 10 (3,62 proc.), a u 26 (9,42 proc.) stwierdzono krytyczne zwężenie pnia lewej tętnicy wieńcowej. Wszyscy chorzy operowani byli w warunkach krążenia pozaustrojowego, przy zastosowaniu zimnej krystalicznej kardiopleginy wg St. Thomas Hospital. 224 chorych (81,16 proc.) operowanych było w trybie planowym. We wczesnym okresie pooperacyjnym zmarło 35 chorych (12,68 proc.), zespół małego rzutu wystąpił u 84 (30,43 proc.), zastosowania ...

  Streszczenie angielskie: 276 patients aged 65 years or more, who underwent coronary artery bypass grafting in the Department of Cardiac Surgery, Medical University of Łódź in 1999 and 2000, were assessed. The analyzed group consisted of 193 men (69.93 p.c.) and 83 women (30.07 p.c.). The mean age of the patients was 69.14 years (ń 3.42, age range from 65 to 79 years), 18 (6.52 p.c.) patients were in the first functional class of CC classification, 55 pts (19.93 p.c.) in the second, 106 pts (38.41 p.c.) in the third and 97 pts (35.14 p.c.) in the fourth class. 87 patients (31.52 p.c.) had no history of myocardial infarction, 137 pts (49.28 p.c.) had a history of 1 infarction and 53 pts (19.2 p.c.) of 2 or more myocardial infarctions. 68.12 p.c. of patients smoked cigarettes. Arterial hypertension was observed in 176 pts (63.77 p.c.), diabetes mellitus in 50 pts (18.11 p.c.), chronic renal failure in 10 pts (3.62 p.c.), a history of stroke in 8 pts (f2.9 p.c.), peptic ulcer in 42 pts (15.22 p.c.). Left ventricular ejection fraction below 30 p.c. was observed in 16 (5.8 p.c.) patients. 10 pts (3.62 p.c.) underwent coronary angioplasty and in 26 pts (9.42 p.c.) critical stenosis of the left main stem was observed. All patients were operated on cardiopulmonary bypass and myocardial protection was obtained by the use of cold crystalloid cardioplegy solution based on St. Thomas Hospital formula. 224 patients (81.16 p.c.) were operated electively. In early postoperative period the following ...


  6/34

  Tytuł oryginału: Ocena wczesnych wyników implantacji sztucznych zastawek aortalnych u chorych powyżej 65 roku życia.
  Tytuł angielski: Early results of aortic valve replacement in patients 65 years and older.
  Autorzy: Ostrowski Stanisław, Walczak Andrzej, Iwaszkiewicz Alicja, Jaszewski Ryszard, Zasłonka Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.245-246, bibliogr. 10 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Analizie poddano 30 chorych w wieku powyżej 65 lat, którym w 2000 roku w Klinice Kardiochirurgii IK AM w Łodzi implantowano sztuczną zastawkę aortalną. W grupie tej było 19 kobiet (63,3 proc.) i 11 mężczyzn (36,7 p.c.). Średni wiek chorych wynosił 71,83 lata ń 3,76 lat, zakres wieku - od 66 do 78 lat. Oceniając stan kliniczny chorych stwierdzono występowanie: cukrzycy u 23 chorych (76,7 proc.), przewlekłego bronchitu u 4 (13,3 proc.), nadciśnienia tętniczego u 8 (26,7 proc.), nadciśneinia płucnego u 8 (26,7 proc.), migotania przedsionków u 4 (13,3 proc.), arytmii komorowych u 13 (43,3 proc.), papierosy paliło 8 (26,7 proc.). Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła średnio 50,8 proc. ń 8,12 proc., od 31 proc. do 65 proc. U wszystkich chorych wykonano przed planowanym zabiegiem wymiany zastawki aortalnej koronarografię. Wszyscy chorzy operowani byli w warunkach krążenia pozaustrojowego z zastosowaniem zimnej krystalicznej kardiopleginy wg St. Thomas Hospital. U 7 (23,3 proc.) chorych wykonano jednoczasowo rewaskularyzację mięśnia sercowego. We wczesnym okresie pooperacyjnym zaobserwowano wystąpienie następujących powikłań: zgon - 2 (6,67 proc.), zespół małego rzutu - 4 (13,33 proc.), konieczność zastosowania kontrpulsacji wewnątrzaortalnej - 3 (10 proc.), katecholaminy stosowano u 13 chorych (43,33 proc.), niewydolność oddechową wymagającą przedłużonej intubacji stwierdzono u 8 chorych (26,67 proc.), ostra niewydolność nerek wystąpiła u 2 chorych (6,67 proc.), udar ...

  Streszczenie angielskie: 30 patients age 65 years or more, who underwent aortic valve replacement in the Department of Cardiac Surgery, Medical University of Łódź in 2000, were assessed. This group consisted of 19 women (63.3 proc.) and 11 men (36.7 p.c.). The mean age of the patients was 71.83 years ń 3.76,, age range from 66 to 78 years. The analysis of preoperative clinical state of the patients revealed prevalence of diabetes mellitus in 23 pts (76.7 p.c.), chronic bronchitis in 4 pts (13.3 p.c.), arterial hypertension in 8 pts (26.76 p.c.), pulmonary hypertension in 8 pts (26.7 p.c.), atrial fibrillation in 4 pts (13.3 p.c.), ventricular arrhythmia in 13 pts (43.3 p.c.) and cigarette smoking in 8 pts (26.7 p.c.). The mean left ventricular ejection fraction was 50.8 p.c. (ń 8.12 p.c., from 31 p.c. to 64 p.c.). All patients before aortic valve replacement procedure underwent coronary angiography. All patients were operated on cardiopulmonary by-pass and myocardial protection was obtained by the use of cold crystalloid cardioplegy solution based on St. Thomas Hospital formula. 7 patients (23.3 p.c.) underwent myocardial revascularization procedure simultaneously. In early postoperative period the following complications were observed; death - 1 (6.67 p.c.), low cardiac output syndrome - 4 (13.33 p.c.), need of use of intraaortic contrapulsation - 3 (10 p.c.), need of use of inotropic agents - 13 (43.33 p.c.), respiratory failure with the need of prolonged intubation - 8 (26.67 p.c.), acute ...


  7/34

  Tytuł oryginału: Ocena wczesnych wyników implantacji sztucznych zastawek mitralnych u chorych powyżej 65 roku życia.
  Tytuł angielski: Early results of mitral valve replacement in patients 65 years and older.
  Autorzy: Walczak Andrzej, Ostrowski Stanisław, Iwaszkiewicz Alicja, Jaszewski Ryszard, Banyś Andrzej, Zasłonka Janusz
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.247-248, bibliogr. 16 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ocenie poddano 36 chorych w wieku powyżej 65 lat, którym w 2000 roku w Klinice Kardiochirurgii IK AM w Łodzi implantowano sztuczną zastawkę mitralną. W grupie tej były 22 kobiety (61,1 proc.) i 14 mężczyzn (38,9 proc.). Średni wiek chorych wynosił 68,5 lata ń 2,96 lat, zakres wieku od 65 do 76 lat. Analizując przedoperacyjny stan kliniczny chorych stwierdzono występowanie: cukrzycy u 19 chorych (52,78 proc.), przewlekłego bronchitu u 9 (25 proc.), nadciśnienia tętniczego u 14 (38,89 proc.), nadciśnienia płucnego u 21 (58,33 proc.), migotania przedsionków u 25 (69,44 proc.), arytmii komorowych u 2 (5,56 proc.), papierosy paliło 15 (41,67 proc.). Frakcja wyrzutowa lewej komory wynosiła średnio 48,89 proc. ń 9,26 proc., od 30 proc. do 70 proc. Wszyscy chorzy operowani byli w warunkach krążenia pozaustrojowego z zastosowaniem zimnej krystalicznej kardiopleginy wg St. Thomas Hospital. U 6 (16,67 proc.) chorych wykonano jednoczasowo rewaskularyzację mięśnia sercowego. We wczesnym okresie pooperacyjnym zaobserwowano następujące powikłania: zgon - 6 (16,67 proc.), zespół małego rzutu - 5 (13,89 proc.), konieczność zastosowania kontrpulsacji wewnątrzaortalnej - 2 (5,56 proc.), katecholaminy stosowano u 9 chorych (25 proc.), niewydolność oddechową wymagającą przedłużonej intubacji stwierdzono u 4 chorych (11,11 proc.), ostra niewydolność nerek wystąpiła u 4 chorych (11,11 proc.), udar ośrodkowego układu nerwowego - 2 (5,56 proc.), konieczność przejściowego zastosowania ...

  Streszczenie angielskie: 36 patients aged 65 years or more, who underwent mitral valve replacement in the Department of Cardiac Surgery, Medical University of Łódź in 2000, were assessed. This group consisted of 22 women (61,1 proc.) and 14 men (38,9 proc.). The mean age of the patients was 68.5 years (ń 2.96, age range from 65 to 76 years). The analysis of preoperative clinical state of the patients revealed prevalence of diabetes mellitus in 19 pts (52.78 proc.), chronic bronchitis in 9 pts (25 p.c.), arterial hypertension in 14 (38.89 p.c.), pulmonary hypertension in 21 pts (58.33 p.c.), atrial fibrillation in 25 pts (69.44 p.c.), ventricular arrhythmia in 2 pts (5.56 p.c.) and cigarette smoking in 15 pts (41.6 p.c.). The mean left ventricular ejection fraction was 48.89 p.c. (ń 9.26, from 30 p.c. to 70 p.c.). All patients were operated on cardiopulmonary by-pass and cardioprotection was obtained by the use of cold crystalloid cardioplegy solution based on St. Thomas Hospital formula. 6 patients (16.67 p.c.) underwent myocardial revascularization procedure simultaneously. In early postoperative period the following complications were observed: death - 6 (16.67 p.c.), low cardiac output syndrome - 5 (13.89 p.c.), need of use of intraaortic contrapulsation - 2 (5.56 p.c.), need of use of inotropic agents - 9 (25 p.c.), respiratory failure with the need of prolonged intubation - 4 (11.11 p.c.), acute renal failure - 4 (11.11 p.c.), stroke - 2 (5.56 p.c.), need of temporary cardiac pacing - 5 ...


  8/34

  Tytuł oryginału: Stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w dziedzinie Nefrologii dotyczące gospodarki wapniowo - fosforanowej u chorych z przewlekłą niewydolnoscią nerek.
  Tytuł angielski: Standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning calcium-phosphate metabolism in patients with terminal renal failure.
  Autorzy: Rutkowski Bolesław, Bidas Krzysztof, Ciechanowski Kazimierz, Czekalski Stanisław, Forfa Jan, Gellert Ryszard, Grenda Ryszard, Kokot Franciszek, Książek Andrzej, Kwieciński Ryszard, Luciak Marek, Manitius Jacek, Myśliwiec Michał, Oko Andrzej, Ostrowski Kazimierz, Rydzewski Andrzej, Steciwko Andrzej, Sułowicz Władysław
  Źródło: Nefrol. Dializ. Pol. 2002: 6 (1) s.1-3, bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,411

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej (Ca-P u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek stanowią istotną przyczynę zwiększonej chorobowości i śmiertelności w tej grupie pacjentów. Niniejszy artykuł przedstawia stanowisko Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Zespołu Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Nefrologii dotyczące monitorowania i leczenia zaburzeń gospodarki Ca-P.

  Streszczenie angielskie: Calcium phosphate metabolism disturbances in patients with terminal renal failure constitute on the important causes of the increased morbidity and mortality in these group of patients. Present paper shows the standpoint of the Working Group of the Polish Society of Nephrology and National Nephrology Committee concerning monitoring and treatment of Ca-P metabolism disturbances.


  9/34

  Tytuł oryginału: Freedom from rejection and stable kidney function are excellent criteria for steroid withdrawal in tacrolimus-treated kidney transplant recipients.
  Autorzy: Włodarczyk Z., Wałaszewski J., Perner F., Vitko S., Ostrowski M., Bachleda P., Kokot F[ranciszek], Klinger M., Szenohradsky P., Studenik P., Navratil P., Asztalos L., Rutkowski B., Nagy K. Karmar, Hickey D.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (3) s.28-31, il., tab., bibliogr. 5 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Objectives: This prospective, randomized, multicentre study investigated the efficacy and safety of two tacrolimus-based regimens and their potential to withdraw steroids. Methods: In total 489 patients were randomised to receive either tacrolimus and MMF (n=243) or tacrolimus and azathioprine (n=246) concomitantly with steroids in both treatment groups. The initial oral dose of tacrolimus was 0.2 mg/kg/day, MMF dose was 1 g/day, azathioprine was administered at 1-2 mg/day. Steroids were tapered from 20 mg/day to 5 mg/day. From month 3 onwards, steroids were withdrawn in patients who were free from steroid-resistant rejection and who had serum creatinine concentrations 160 ćmol/L. Study duration was 6 months. Results: Patient survival at month 6 was 98.3 p.c. (Tac/MMF/S) and 98.4 p.c. (Tac/AzaS), graft survival at 6 month was 95.0 p.c. (Tac/MMF/S) and 93.5 p.c. (Tac/Aza/S). The 6-month incidences of biopdy-proven acute rejection were 18.9 p.c. (Tac/MMF/S compared with 28.8 p.c. (Tac/Aza/S), p=0.038. The 6-month incidence of steroid-resistant acute rejection were 2.1 p.c. (Tac/MMF/S) and 4.9 p.c. (Tac/Aza/S), p=ns. At the end of month 3, steroid withdrawal was performed in 60.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 48.8 p.c. (Tac/Aza/S) of patients, p 0.01. During months 4-6, 2.7 p.c. of patients in the Tac/MMF group had a biopsy-confirmed acute rejection compared with 0.8 p.c. of patients in the Tac/Aza group. In patients who continued to receive steroids, the incidences of biopsy-proven acute rejection during months 4-6 were 3.5 p.c. (Tac/MMF/S) and 132,8 ćmol/L (Tac/Aza/S). Conclusion: Both tacrolimus regimens are efficacious and safe. The combination of Tacrolimus and MMF achieved a lower rejection rate and permitted a higher proportion of steroid-free patients. Ther overall incidence of acute rejection was low and kidney function was good.


  10/34

  Tytuł oryginału: Increased expression of ribosomal protein S2 in liver tumors, posthepactomized livers, and proliferating hepatocytes in vitro.
  Autorzy: Kowalczyk Piotr, Woszczyński Marek, Ostrowski Jerzy
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (3) s.615-624, il., bibliogr. s. 622-624
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The ribosomal protein S2 (RPS2) is encoded by a gene from the highly conserved mammalian repetitive gene family LLRep3. It participates in aminoacyl-transfer RNA binding to ribosome, potentially affecting the fidelity of mRNA translation. These studies were designed to measure the expressiono f RPS2 during increased cell proliferation. Using Western and Northern blot analyses, we found that the levels of RPS2 protein and its corresponding mRNA were higher in mouse hepatocellular carcinoma, in mouse livers after one-third partial hepatectomy, and in serum-starved cultured hepatocytes following serum treatment. Our study shows that the increased expression of RPS2 correlated with increased cell proliferation. However, whether the altered expression of this protein reflects its involvement in cellular proliferationor represents an associated phenomena is still a key question that needs to be explored.


  11/34

  Tytuł oryginału: Odległe badania nad zmiennością morfologiczną i czynnościową stóp u osób operowanych w okresie niemowlęcym i wczesnodziecięcym z powodu wrodzonych deformacji końsko-szpotawych : praca doktorska
  Autorzy: Ostrowski Jerzy, Karski Tomasz (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Klinika Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji w Lublinie
  Źródło: 2002, [2], 138, [1] k. : il., tab., bibliogr. 124 poz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20237

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.


  12/34

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
  Tytuł angielski: Hospital costs of cardiovascular diseases among members of the National Health Insurance Fund for Uniformed Forces. P. 1: Total cost of hospitalization and cardiovascular diseases.
  Autorzy: Wdowiak Leszek, Kondracki Marek, Ostrowski Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.24-29, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wysokości kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych. Materiał badany obejmował wszystkich hospitalizowanych w 2000 r. członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i opierał się na 380 904 hospitalizacjach, z czego 56 119 hospitalizacji spowodowanych było chorobami układu krążenia. W tym okresie na lecznictwo szpitalne dla badanej populacji przeznaczono 600 838 tyś. zł., w tym 94 665 tyś. zł. wydatkowano na leczenie chorób układu krążenia. W pierwszej części opracowania dokonano analizy porównawczej kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia i ogólnych kosztów hospitalizacji z uwzględnieniem płci i wieku badanych.


  13/34

  Tytuł oryginału: Znaczenie przeciwutleniaczy w procesie apoptozy : praca doktorska
  Autorzy: Ostrowski Mariusz Marek, Woźniak Michał (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Chemii Medycznej w Gdańsku
  Źródło: 2002, [2], 94 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19709

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska


  14/34

  Tytuł oryginału: Otwarte, randomizowane badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność redukcji dawki cyklosporyny u pacjentów poddanych przeszczepowi nerki leczonych sirolimusem : praca doktorska
  Autorzy: Pokrzepa-Opuchlik Monika, Ostrowski Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 75 k. : tab., bibliogr. 122 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19841

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • nefrologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/34

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
  Tytuł angielski: Hospital costs of cardiovascular diseases among members of the National Health Insurance Fund for Uniformed Forces. P. 2: Hospital costs of cardiovascular diseases calculated per one person insured.
  Autorzy: Kondracki Marek, Wdowiak Leszek, Ostrowski Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.30-38, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wysokości kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych oraz ich uwarunkowań. Materiał badany obejmował wszystkich hospitalizowanych w 2000 r. członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i opierał się na 380 904 hospitalizacjach z czego 56 119 hospitalizacji spowodowanych było chorobami układu krążenia. W tym okresie na lecznictwo szpitalne dla badanej populacji przeznaczono 600 838 tys. zł, w tym 94 665 tys. zł wydatkowano na leczenie chorób układu krążena. W drugiej części opracowania dokonano analizy kosztów związanych z hospitalizacją z powodu chorób ukłasu krążenia przypadających na jednego ubezpieczonego z uwzględnieniem płci, wieku, poszczególnych jednostek chorobowych oraz oddziału Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.


  16/34

  Tytuł oryginału: Koszty hospitalizacji chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych.
  Tytuł angielski: Hospital costs of cardiovascular diseases among members of the National Health Insurance Fund for Uniformed Forces. P. 3: Costs of a single hospitalization due to cardiovascular diseases.
  Autorzy: Kondracki Marek, Wdowiak Leszek, Ostrowski Tomasz
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.39-49, il., tab., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • kardiologia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie wysokości kosztów leczenia szpitalnego chorób układu krążenia członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych oraz ich uwarunkowań. Materiał badany obejmował wszystkich hospitalizowanych w 2000 r. członków Branżowej Kasy Chorych dla Służb Mundurowych i opierał się na 380 904 hospitalizacjach, z czego 56 119 hospitalizacji spowodowanych było chorobami układu krążenia. W tym okresie na lecznictwo szpitalne dla badanej populacji przeznaczono 600 838 tys. zł, w tym 94 665 tys. zł wydatkowano na leczenie chorób układu krążenia. W ostatniej części opracowania dokonano analizy kosztów pojedynczej hospitalizacji z powodu chorób układu krążenia, a także zamieszczono wnioski dotyczące całego badania.


  17/34

  Tytuł oryginału: Prywatyzacja opieki zdrowotnej w Polsce.
  Tytuł angielski: Privatisation of health care in Poland.
  Autorzy: Ostrowski Tomasz, Wdowiak Leszek
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (1) s.86-92, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Streszczenie polskie: Artykuł przedstawia najważniejsze regulacje prawne dotyczące opieki zdrowotnej oraz reformy administracji publicznej w kraju, bez istnienia których przekształcenia oraz działania prywatyzacyjne w służbie zdrowia nie były możliwe. Do nich należą: ustawa z 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, ustawa z 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawa z 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz pakiet ustaw samorządowych. W pracy omówiono także możliwości działań prywatyzacyjnych dotyczących trzech aspektów: zarządzania, świadczenia usług (medycznych i pomocniczych) oraz mienia. Prywatyzacja opieki zdrowotnej niesie ze sobą znaczne korzyści, ale trzeba również pamiętać, że nieumiejętne i niekontrolowane przeprowadzenie tego procesu może wiązać się z dużym ryzykiem. Omówiono szanse i zagrożenia wynikające z prywatyzacji sektora opieki zdrowotnej. Przedstawiono także najnowsze dane dotyczące m.in. zatrudnienia w województwie lubelskim w zakładach publicznych i niepublicznych oraz udział wartościowy umów dotyczących poszczególnych typów świadczeń zawieranych pomiędzy Lubelską Regionalną Kasę Chorych a podmiotami publicznymi i niepublicznymi w latach 1999 - 2001. Dane wskazują jednoznacznie na wzrost wartości kontraktów zawieranych z podmiotami niepublicznymi na udzielanie świadczeń z zakresu poz, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, opieki stomatologicznej i w minimalnym stopniu opieki stacjonarnej w regionie.


  18/34

  Tytuł oryginału: Screening the human expression library for protein interaction with vacuolating cytotoxin (VacA) of Helicobacter pylori.
  Autorzy: Wesołowska Aleksandra, Ostrowski Jerzy
  Źródło: Prz. Epidemiol. 2002: 56 supl.: Conference on molecular epidemiology in preventive medicine - achievements and new challenges s.331-337, il., bibliogr. 15 poz. - Konferencja pt. Molekularna epidemiologia w medycynie prewencyjnej - osiągnięcia i nowe wyzwania Kraków 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,250

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Vacuolating cytotoxin (VacA) is the main virulence factor of Helicobacter pylori, a well-recignized pathogen that infects up to 50 p.c. of the world's human population. Infection with Helicobacter pylori is associated with both antral gastritis and duodenal ulcer and increases the risk of gastric adenocarcinoma. According to epidemiological data, the stage of the disease depends on the genetic diversity of vacA between the different strain of bacteria. In fact pathogenesis may depend on both bacterial and the human genotype. Specific protein interactions could constitute the molecular mechanism responsible for this correlation and therefore the human proteins binding to VacA were indentified. Using VacA as bait in a yeast two hybrid system the cDNA library representing the sequence expressed as mRNA in the tissue of gastric patient infected with Helicobacter pylori was screened. Results indicate that there is an interaction between the carboxy-terminal fragment of VacA with the subunit á of human trimeric protein G. With reference to the earlier stidies with several bacterial toxins that modify G proteins it is not unlikely that this interaction influences the Helicobacter pylori pathogenesis.


  19/34

  Tytuł oryginału: Priapizm - współczesne poglądy.
  Autorzy: Ostrowski Ireneusz, Palec Tadeusz, Antoniewicz Artur A., Borówka Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (5) s.295-307, il., tab., bibliogr. 22 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Priapizm - przedłużony wzwód prącia, trwający dłużej niż 4-6 godzin. Wyróżnia się 2 główne typy priapizmu; priapizm o "wysokim przepływie" krwi (high-flow) - przekrwienny oraz priapizm o "niskim przepływie" (low-flow) - niedokrwienny - zastoinowy. Na skutek przedłużającego sie niedokrwienia dochodzi do obumierania komórek nabłonka i tkanki mięśniowej ciał jamistych. Konsekwencją tego stanu jak nietrudno przewidzieć, jest impotencja. W urologii stanowi stan naglący. Dość często do przetrwałego wzwodu dochodzi po zastosowaniu iniekcji do ciał jamistych (ICI) leków wywołujących wzwód w przypadku impotencji. Pwikłanie to zdarza się po zastosowaniu papaweryny (10 proc.) i mieszaniny papaweryny z fentolaminą (7 proc.). Tępy uraz krocza jest najczęstszą przyczyną priapizmu "wysokoprzepływowego". skutkiem takiego urazu jest przetoka pomiędzy tętnicą jamistą a ciałem jamistym, co prowadzi do przedłużonego wzwodu prącia, pojawiającego się zazwyczaj po pewnym czasie od zdarzenia. Zmiany wsteczne w obrębie śródbłonka naczyń i zatok oraz beleczek mięśniowych pojawiają się w ciągu 24 godzin od wystąpienia patologicznego wzwodu, natomiast do martwicy tych struktur dochodzi w ciągu 48 godzin od zachorowania. Akceptowanym pierwszorzutowym leczeniem priapizmu typu "low-flow" jest aspiracja krwi z ciał jamistych i przepłukanie ich solą fizjologiczną. Jeżeli po dwukrotnej próbie irygacji wzwód nie ustąpi, wówczas należy zastosować powtarzalne iniekcje leków sympatykomimetycznych. Leczenie chirurgiczne jest alternatywą, do zastosowania której należy uciec się w przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego...


  20/34

  Tytuł oryginału: Akupunktura i akupresura jako komplementarne techniki terapeutyczne we współczesnej medycynie.
  Autorzy: Jędras Mirosław, Bataa Och, Lange Jacek, Ostrowski Grzegorz, Wardyn Andrzej
  Źródło: Stand. Med. Lek. Rodz. 2002: 3 (1) s.45-48, bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 313,625

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • koty
 • króliki
 • szczury

  Streszczenie polskie: W poprzedniej części omówiono historię i zastosowanie akupunktury i akupresury. W części drugiej skupimy się na teoriach dotyczących mechanizmu działania i próbach naukowego wytłumaczenia efektów, jakie na organizm wywiewrają te techniki.


  21/34

  Tytuł oryginału: Wytyczne Lubelskiej Kliniki Ortopedii Dziecięcej i Rehabilitacji Akademii Medycznej w leczeniu operacyjnym wrodzonej stopy końsko-szpotawej
  Autorzy: Ostrowski Jerzy, Karski Tomasz, Drabik Zbigniew, Bacher Adnan
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.392-394, il., bibliogr. 17 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  22/34

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia bezoperacyjnego wrodzonych stóp końsko-szpotawych
  Autorzy: Drabik Zbigniew, Karski Jacek, Długosz Mariusz, Kalita Krzysztof, Karski Tomasz, Ostrowski Jerzy
  Źródło: W: Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium - Bydgoszcz, 2002 s.400-402, il., bibliogr. 19 poz. - 34 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego pt. Ortopedia i traumatologia u progu nowego Millenium Bydgoszcz 18-21.09. 2002
  Sygnatura GBL: 802,225

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  23/34

  Tytuł oryginału: Pojęcie zdrowia : elementy koncepcji systemowej
  Autorzy: Tyszko Piotr, Ostrowski Bogdan
  Źródło: W: Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku : 8 Krajowy Zjazd PTMSiZP - Wrocław, 2002 s.233-238, il., tab. - 8 Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego pt. Rola i zadania medycyny społecznej u progu XXI wieku Wrocław 13-15.10. 2000
  Sygnatura GBL: 735,865

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem


  24/34

  Tytuł oryginału: Współczesne poglądy na możliwość prewencji i leczenia najważniejszych przewlekłych powikłań cukrzycy.
  Autorzy: Ostrowski Kazimierz
  Źródło: Nowa Klin. 2002: 9 (9/10) s.983-985, tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,015

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • kardiologia
 • nefrologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  25/34

  Tytuł oryginału: Pooperacyjna adaptacja pęcherza moczowego do zmiennych objętości moczu u chorych we wczesnym okresie po przeszczepie nerki : praca doktorska
  Autorzy: Mizerski Arnold, Ostrowski Marek (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna [Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej], Studium Doktoranckie w Szczecinie
  Źródło: 2002, [2], 104 k., [2] k. tabl. : il., tab., bibliogr. 135 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20660

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • urologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  26/34

  Tytuł oryginału: Factors influencing low incidence of living donors for renal transplantation in Poland.
  Autorzy: Sieńko J., Ostrowski M., Ciechanowski K., Kamiński M., Sulikowski T., Pabisiak K., Paczkowski M., Domański L., Fronczyk A., Ślozowski P., Tejchman K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.49-51, il., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • nefrologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Purpose of the study: To answer the question: "Why are only 3.8 p.c. of kidney transplantations in Poland from living donors?" Material and methods: To research was conducted using data from anonymous polls addressed to family members of dialyzed patients (potential donors). Results: Almost everybody (98 p.c.) had heard about the possiblity of treating renal insufficiency by kidney transplantation, but only 77 p.c. knew about the possibility of giving their own kidney to a related person. Merely 36 p.c. had been informed about this treatment method by a doctor. The most common fears within respondents were those of: health worsening after donating a kidney - 45 p.c., and the operation itself (taking an organ) - 39 p.c.


  27/34

  Tytuł oryginału: Organ procurements in West Pomerania in years 2000-2001.
  Autorzy: Ostrowski M., Bohatyrewicz R., Ciechanowski K., Pabisiak K., Sieńko J., Myślak M., Kamiński M., Sulikowski T.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.55-57, il., bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Year by year the actual number of transplanted organs has been growing in Poland. In the event of the Województwo Zachodniopomorskie (Western Pomeranian Province) the primary activities were focused on informing medical personnel at hospital departments about approaching donors through trainings for such medical personnel. Such activities resulted in both acceptance and support, especially by medical personnel of medium as well as lower ranks. Since 1983 two transplant units have been functioning in the Province: SPSK-2 and S. P. W. S. Z. in Szczecin, and since 2000 two co-ordination offices, too. Main result of our activities can be seen in the number of organs procured for transplantation. In 2000 we had 27.7 procurements per million (ppm), in 2001 there were 39.9 ppm.


  28/34

  Tytuł oryginału: Osteogenic properties of various HeLa cell lines and the BMP family genes expression.
  Autorzy: Kochanowska I. E., Włodarski K., Wojtowicz A., Niemira K., Ostrowski K.
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (4) s.58-62, il., tab., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Heterotopic ossicles were included in thigh muscles of immunosuppressed mice by implantation of suspension of several HeLa cell lines. These ossicles are the object of our research on osteoporosis. It was found that various HeLa cell lines differ in their potential to induce osteogenesis. In the previous paper we demonstrated the involvemen of bone morphogenetic proteins (BMP-4 and BMP-6) secreted by HeLa cells in this phenomenon. In the present paper we try to find out the reason of the heterogeneity of various cell lines regarding the differences in their osteoinductive potencies. By the use of semiquantitative RT-PCR the differences in mRNA expression for several isoforms of BMP proteins in examined HeLa cell lines were found. The presence or absence of some of the BMP isoforms seems to be correlated with the quantity of heterotopically induced mineralised tissues. This was measured by weighting the deposited mineral after digestion of soft tissues surrounding the induced ossicles. This finding is supporting the thesis on high and uncontrolled heterogeneity of various HeLa cell lines used all over the world.


  29/34

  Tytuł oryginału: Zasady leczenia łagodnych chorób tarczycy jodem promieniotwórczym w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie.
  Tytuł angielski: The principles of radioiodine therapy for bening thyroid diseases in Central Clinical Hospital of the Military University Medical School in Warsaw.
  Autorzy: Kowalczyk Andrzej, Jurczyk Marek, Ostrowski Marek, Issakiewicz Ryszard, Lewandowska Anna, Stembrowicz Zofia, Mielcarek Waldemar, Pietrzykowski Jacek, Wierzbowska Joanna, Mater Aldona, Kamiński Grzegorz, Czarnowska Halina, Drabek Ireneusz, Konieczna Maria, Karczmarzyk Regina, Dziuk Eugeniusz, Siekierzyński Maksymilian
  Opracowanie edytorskie: Królicki Leszek (koment.).
  Źródło: Probl. Med. Nukl. 2002: 16 (32) s.241-248, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,304

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W oparciu o 30 letnie doświadczenia własne syntetycznie przedstawiono zasady leczenia nadczynności tarczycy i wola obojętnego za pomocą jodu promieniotwórczego. W pracy zawarto opis kwalifikacji i przygotowania chorego do leczenia, zakres niezbędnych badań diagnostycznych, cele leczenia zróżnicowane w zależności od rodzaju choroby i odpowiednio założonej dawki promieniowania pochłoniętego. W indywidualnym wyliczaniu aktywności leczniczych uwzględniano masę leczoną tarczycy, maksymalną jodochwytność i efektywny półokres radiojodu z krzywej jodochwytności. Określono najczęstsze przyczyny celowego zwiększania dawki leczniczej. Szczegółowo omówiono schemat leczenia radiojodem chorych z nadczynnością tarczycy w przebiegu choroby Gravesa-Basedowa powikłanej oftalmopatią. Stosowano tu zasadę precyzyjnego utrzymywania chorego w eutyreozie we wszystkich fazach choroby, podawania 131I w dawce ablacyjnej (minimalna dawka pochłonięta 150 Gy) w osłonie sterydowej w dawkach zależnych od Indeksu Oftalmopatii wg Donadson, a w najcięższych postaciach z równoczesną teleradoterapią oczodołów. Omówiono zasady opieki nad chorym po leczeniu radiojodem. W omówieniu zawarto postępowanie w szczególnych sytuacjach klinicznych, m.in. specjalny sposób przygotowania chorego do leczenia 131I metodą "block and replace".

  Streszczenie angielskie: Thirty years of experience in the radioiodine treatment of hyperthyreosis and non-toxc goitre, supported by our own practice was presented. In this acticle, the qualification and preparation for the treatment, spectrum of unnecessary diagnostic procedures, aim of treatment depended on the kind of illness and adequate assumpted radiation absorbed dose was included. In the individually calculated therapeutical doses of radioiodine, the thyroid mass, maximal radioiodine uptake and effective radioiodine half-time from uptake curve was considered. Most frequent causes of agreeabel increase in the therapeutical doses was defined. Therapeutical schedule of radioiodine treatment in the Graves' ofthalmopathy was thoroughly disscussed. Precise control of euthyreosis during the treatment in the all phases of the illness, ablative therapy (minimal absorbed dose of 150 Gy) under steroid protection according to Donaldson ophtalmopathy index and the orbital teleradiotherapy in the most severe cases was applied. Principles in the patietns care after radioioding therapy was considered. In the disscussion, the proceeding in the uncommon clinical situations (e.g., particular way of patients preparation for treatment by "block and replace" regimen) was included.


  30/34

  Tytuł oryginału: Echokardiografia przezprzełykowa w kardiochirurgii.
  Tytuł angielski: Transesophageal echocardiography in cardiosurgery.
  Autorzy: Zasłonka Janusz, Walczak Andrzej, [Adamek]-Kośmider Anna, Markuszewski Leszek, Zwoliński Radosław, Ostrowski Stanisław, Iwaszkiewicz Alicja, Kośmider Maciej
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (9) s.47-48, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia
 • kardiologia
 • chirurgia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem tego wprowadzenia jest przypomnienie ogromnej roli jaką odgrywa echokardiografia przezprzyłkowa (TEE) w kardiochirurgii, szczególnie podczas zabiegów w krążeniu pozaustrojowym. TEE umożliwia ocenę funkcji skurczowej i rozkurczowej lewej komory u pacjentów o podwyższonym ryzyku zabiegu rewaskularyzacji mięśnia sercowego. Jest także przydatne do kontroli skuteczności wykonanych zabiegów naprawczych zastawek.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to underline the great role of TEE in cardiac surgery, particularly during cardiac surgery procedures with ECC. TEE allows to estimate systolic and diastolic funciton of left ventricle in high risk patients. It is also useful in estiamtion of valve repair procedures efficacy.


  31/34

  Tytuł oryginału: Ocena skuteczności leczenia ektopii gruczołowych z widocznym rysunkiem naczyniowym preparatem Solcogyn.
  Tytuł angielski: Solcogyn treatment efficacy evaluation of glandular ectopia with visible vascular markings.
  Autorzy: Florczak Konrad, Sokołowska Beata, Nande Moses, Kucharczyk Zbigniew, Ostrowski Jacek
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (3) s.39-45, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem badania było określenie skuteczności i czasu leczenia oraz jakości życia chorych w trakcie leczenia preparatem Solcogyn w grupie 128 kobiet z rozpoznaną ektopią gruczołową. W grupie badanej n = 31 (24,2 prpoc.) kolposkopowo rozpoznano w obrębie ektopii gruczołowej nie podejrzany rysunek naczyniowy. Kontrolę stanowiło n = 97 (75,8 proc.) chorych z ektopią gruczołową bez widocznego rysunku naczyniowego w obrębie ektopii gruczołowej. Metoda. Chorym z nie podejrzanym wynikiem badania cytologicznego i kolposkopowego w odstępach dwutygodniowych do uzyskania wyleczenia podawano preparat Solcogyn oraz wykonano badanie kolposkopowe połączone z oceną wielkości ektopii i pomiar pH ubocznym sklepienia pochwy. Wyniki. Uzyskano 100 proc. wyleczeń w grupie badanej i 99 proc. wyleczeń w grupie kontrolnej. Średnia liczba podań preparatu do momentu uzyskania wyleczenia istotnie różniła się (p 0,003) w grupie badanej (1,74 podań) i kontrolnej (1,48 podań). Wykazano istotne wydłużenie średniego czasu leczenia (p 0,003) w grupie badanej (38,4 dni) w odniesieniu do średniego czasu leczenia w grupie kontrolnej (34,4 dni). W obu grupach odnotowano w trakcie leczenia statystycznie istotne obniżenie pH mierzonego w bocznym sklepieniu pochwy. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic między grupami. W zakresie jego zmiany u wszystkich chorych w grupie badanej obserwowano zanik rysunku naczyniowego do momentu uzyskania wyleczenia. Wnioski. Podawanie preparatu Solcogen jest ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of efficacy treatment, treatment period and quality of live for patients treated with Solcogym in group of 128 women with diagnosed glandular ectopia. In the test group of 31 patients (24.3 p.c.), the unsuspected vascular markings were detected. Control group contained of 97 patients (75.8 p.c.) with glandular ectopia without any vascular markings. Method. Patients after cilposcopy and cytology were administered with Solcogyn with two weeks intervals yill the time of complete healing. Simultaneously, colposcopy as well as the vaginal pH measurement were performed. Results. The complete healing was observed in all cases in active group and 99 p.c. in the control group. The average number of Solcogyn application was statistically differ (p 0.003) in the test group (1.74 applications) and in the control group (1.48 applications). Statistical difference in treatment time (p 0.003) was proved for active group (38.4 days) and control group (34.4 days). The statistically significant decrease of vaginal pH related to all cases was observed. There was no statistically difference for that variables between two groups. All patients in the test group have been reported with vascular markings atrophy untill the end of the treatment. Conclusions. Treatment with Solcogyn appears as on effective treatment method of glandular ectopia with visible vascular markings. The presence of vascular markings in glandular ectopia lengthens time of ...


  32/34

  Tytuł oryginału: Disturbed pattern of collagen fibres in dentinal dysplasia type I.
  Tytuł polski: Zaburzona architektonika włókien kolagenowych zębiny w przebiegu dysplazji zębinowej typu I.
  Autorzy: Wojtowicz Andrzej, Chaberek Sławomir, Hulisz-Secomska Małgorzata, Yamauchi Mitsuo, Ostrowski Kazimierz
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (2) s.169-175, il., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The histological analysis of distribution of collagen fibres in the molar of the 15 year-old patient showing features typical for type 1 dentinal dysplasia (DD-I) is documented and described. In order to evaluate the distribution pattern of collagen fibres, we used a polarising microscope to photograph the Sirus-red stained undecalcified dentine sections in crossed analyzer and polarizer. The enhanced image of birefringent collagen fibres stained by Sirus-red shows the chaotic distribution of collagen bundles. In one field of view, the circular distribution of these fibres created even the "maltasian" cross, similar to the ones formed over Haversian systems. We described mathematically the "obvious" chaotic distribution of collagen fibres using Fourier analysis and calculating the fractal dimension value of their structural pattern. It is concluded that the unusual mineralization pattern seen in the DD-I dentin is due in part to the primary error in synthesis and spatial distribution of collagen fibres.


  33/34

  Tytuł oryginału: Satysfakcja pacjentów z usług medycznych świadczonych w podstawowej opiece zdrowotnej.
  Tytuł angielski: Patients' satisfaction with primary health care services.
  Autorzy: Bojar Iwona, Ostrowski Tomasz, Sapuła Rafał
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.54-60, il., bibliogr. 2 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Pod wpływem zmian systemowych dokonanych w Polsce nastąpiła również zmiana w sposobie postrzegania pacjenta i oferowanych usług medycznych. Zasady rynku, które w coraz większym stopniu dotyczą także działalności medycznej, zmuszają do spojrzenia na pacjenta jak na klienta usług medycznych, które stają się zwyczajnym produktem. Warunkiem przetrwania podmiotów na rynku jest stałe podnoszenie jakości oferowanych usług. Wskaźnikiem, na podstawie którego zakład może określić poziom świadczonych usług i zaplanować proces ich poprawy, jest satysfakcja pacjenta rozumiana jako poziom zaspakajania jego potrzeb w stosunku do oczekiwań. Analizie poddano materiał zawierający odpowiedzi pacjentów w przychodni na pytania zamknięte i otwarte, zawarte w anonimowej ankiecie. Pytania te zostały tak sformułowane, aby przede wszystkim ocnenić poprawność procedur związanych z funkcjonowaniem przychodni. Celem pracy było dokonanie analizy stopnia zadowolenia pacjentów pzychodni z poziomu świadczonych usług zdrowotnych. Uzyskane odpowiedzi wskazują na duże zadowolenie pacjentów z usług świadczonych przez lekarzy rodzinnnych oraz ze świadczeń nie związanych bezpośrednio z procesem leczniczym. Przychodnie, w których dokonano badań ankietowych, są godne polecenia rodzinie lub znajomym - taką opinię generalnie wyrażają badani.

  Streszczenie angielskie: Thanks to system transformations in Poland, the offered health services have changed as well as the attitude toward the patient. Market rules today referring to medicine as a product make patients simply clients. Nowadays institutions must improve their standard to survive on the market. The best way for them to estimate the standard of their services is patient's satisfaction understood as meeting one's need in relation to one's expectations. Answers for both open and closed questions included in anonymous questionnaires were analyzed. The questions were formulated so that we could estimate correctness of procedures connected with the functioning of primary outpatient clinic. The aim of the study was to analyze primary outpatient clinic patients' satisfaction with the health services. Patients' answers show that they are satisfied with the GP's health services and with services not connected directly with treatment. According to patients' opinions, the analyzed primary clinics are worth recommendation.


  34/34

  Tytuł oryginału: Porównanie jakości życia pacjentek chorych na osteoporozę, w zależności od zastosowanej farmakoterapii alendronianem sodu lub kalcytoniną łososiową w postaci donosowej.
  Tytuł angielski: Quality of life of patients suffering from osteoporosis treated with alendronate and salomon calcitonin.
  Autorzy: Sapuła Rafał A., Ostrowski Tomasz, Bojar Iwona
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.444-447, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Osteoporoza jest ugólnioną chorobą układu szkieletowego charakteryzującą się obniżeniem masy kostnej, zaburzeniem mikroarchitektoniki tkanki kostnej, a w konsekwencji zwiększeniem łamliwości i podatności kości na złamanie. Pacjenti cierpiące na osteoporozę skazane są na stałe, wieloletnie leczenie farmakologiczne. Najpowszechniej używane leki antyresorpcyjne kości: allendronian i kalcytonina donosowa posiadają podobną, udokumentowaną według Evidence Base Medicine skuteczność przeciwzłamaniową, ale różnią się zasadniczo sposobem podania, tolerancją i działaniami ubocznymi, co w obliczu długotrwałej kuracji jest bardzo istotne dla jakości życia. Badanie mające na celu porównanie wpływu zastosowanego leczenia na jakość życia chorych objęto 78 kobiet, pacjentek Oddziału i Poradni Rehabilitacji Medycznej SP Szpitala Wojewódzkiego w Zamościu. U wszystkich pacjentek densytometria kości (DEXA) potwierdziła osteoporozę (BMD: T-score -2,5 SD). Przedział wiekowy obejmował kobiety od 52 do 73 roku życia, u których wdrożono leczenie, w tym 46 pacjentek poddano terapii kalcytoniną donosową a 32 alendronianem sodu. Obserwacja trwała 6 miesięcy. Narzędziem badania była ankieta. Oceniano komfort i jakość życia: łatwość przyjmowania leku, efekt przeciwbólowy, konieczność przyjmowania dodatkowych leków przeciwbólowych, tolerancję leku. Badano, który z preparatów poprawia w większym stopniu aktywność życiową pacjentek. Poza farmakoterapią stosowano również kinezyterapię i leczenie ...

  Streszczenie angielskie: Osteoporosis is a disease of skeletal system characterized by low bone mass, disturbed bone tissue microarchitecture which lead to high risk fractures. Pharmacological treatment of patients suffering from osteoporosis is long-term. Antiresorption drugs as alendronate and nasal salomon calcitonin have antifracture effect confirmed in accordance with Evidence Based Medicine by they differ in administration, tolerance, side effects which result in patients' quality of life. The study comparing influence of treatment on quality of life was carried out on the group of 78 women who were patients of Medical Rehabilation Ward and outpatient clinic of John Paul II Hospital in Zamość. All patients underwent densitometry (DEXA) which confirmed osteoporosis (BMD: T-score -2,5 SD). Patients' age ranged from 52 to 73. 46 women were treated with nasal calcitonin and 32 with alendronate. The observation lasted 6 months. Questionnaire was used in the study. Comfort and quality of life were evaluated in the study (comfort of administration, painkilling effect, necessity of additional painkillers and drug tolerance. We aslo studied which of the drugs better improved patients' life activity. Apart from pharmacotherapy patients were also treated wih kinesitherapy, physical activity and with 1000 mg Calcium and 400u. Vit D. We used test chiý in the study. We stated (p 0,001) better quality of life in those patients who used nasal salomon calcitonin. It is very important when we take ...

  stosując format: